สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายโกวิท เพลินจิตต์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อุบลวิทยาคม  นายอภัย สบายใจ 0 0.00 1,5081,415,200949,163532,440277,530357,5703,531,903
2มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระ  นายสมศักดิ์ ครองยุติ 1,879 1,175,000.00 1,4071,319,650883,436496,320258,215333,4303,291,05111 พฤษภาคม 2559
3อนุบาลอุบลราชธานี  นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร 3,634 1,656,460.80 2,4182,249,9001,405,971842,160426,670568,5205,493,22117 พฤษภาคม 2559ไม่มี
4ปทุมวิทยากร  นายเสมอ สร้อยคำ 1,019 668,995.00 743912,050527,946288,430142,430229,7602,100,61620 เมษายน 2559
5บ้านปากห้วยวังนอง  นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ 429 216,401.00 272253,800161,44495,16048,67064,130623,20421 พฤษภาคม 2559อุปสรรคข้อมูลนักเรียนมีการเคลื่อนย้ายไม่เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อหนังสือควรโอนให้ 100
6วัดท่าวังหิน  นายธันยวีร์ บุตรทองทิม 34 17,611.00 2833,20017,5889,8405,0806,62072,32819 เมษายน 2559
7กองบินอุบลสงเคราะห์  นายธานี ไชยรักษ์ 22 14,298.00 2529,60015,0428,7604,4955,90063,79712 พฤษภาคม 2559
8บ้านท่าบ่อ  นายอรุณ พาชอบ 334 196,539.00 217245,550136,80080,70039,51561,930564,4953 มีนาคม 2559การดำเนินการในการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการส่งหนังสือในสำนักพิมพ์ขององค์การค้าคุรุสภา และของกระทรวงค่อนข้างได้รับแบบล่าช้า
9บ้านคูเดื่อ  นายสมทรง ส่งเสริม 143 80,000.00 111103,45065,08138,76019,74526,140253,17610 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ
10บ้านทัพไทย  นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์ 18 7,689.00 1416,4007,6894,8002,3503,26034,4996 มีนาคม 2559
11บ้านหนองแก  นายเฉลิม คำนวน 65 38,000.00 5160,60031,18718,0009,37512,090131,25216 พฤษภาคม 2559
12บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา  นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ 191 115,468.00 139187,75086,86252,41025,12041,660393,80221 มีนาคม 2559
13บ้านทุ่งขุนใหญ่  นายกาฬเนตร ยืนสุข 135 50,910.00 9587,45050,91032,52015,86522,100208,84513 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์ สสวท. ไม่ค่อยมีหนังสือ ส่งช้า
14เมืองอุบล  นายพินิจ ส่งเสริม 292 196,645.00 219255,450143,79882,71040,80064,410587,16820 เมษายน 2559ปัญหาอุปสรรคต่างๆของโรงเรียนไม่มี โรงเรียนดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนด และทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
15บ้านด้ามพร้า  นายสุรชาติ สุภักดี 285 133,274.00 198260,200133,27475,21037,56558,420564,66929 มีนาคม 2559
16บ้านนาดูน  นายบรรหาร ก้านกิ่ง 80 55,673.00 7993,00045,59427,36013,69518,510198,15910 พฤษภาคม 2559-
17บ้านขามใหญ่  นายจำรัส ยิ่งยืน 131 52,000.00 110150,60070,42941,73020,10533,300316,16413 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือของทางร้านค้าล่าช้าและไม่ครบตามสัญญาทำให้นักเรียนเรีนไม่ทันตอนเปิดเทอม
18บ้านหนองหว้า  นายพลเดช รัตนเพศ 28 19,534.00 2631,20017,8259,3605,0706,24069,69517 พฤษภาคม 2559
19บ้านหัวคำ  นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์ 172 73,163.00 132193,30094,24651,69025,58542,030406,85113 พฤษภาคม 2559-
20บ้านหนองปลาปาก  นายนิคม บุ้งทอง 61 41,794.00 5767,40034,92219,92010,16513,430145,83713 พฤษภาคม 2559
21ชุมชนหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)  นายจำนงค์ อุ่นเจริญ 255 81,580.00 186172,700103,77064,56032,47043,640417,14030 เมษายน 2559
22บ้านมะเขือ  นายธงชัย ทัดทาน 64 52,614.00 5463,80031,84518,8409,58012,710136,77529 กันยายน 2559-
23บ้านท่าสนามชัย  นายเลอไทย ไชยกาล 52 33,057.00 3844,60020,53913,0806,4608,87093,54913 พฤษภาคม 2559
24บ้านจานตะโนน  นายเสนอศรไชย 115 63,952.00 8881,00047,00830,12014,69020,470193,28815 พฤษภาคม 2559เงินไม่พอค่าจ่ายหนังสือ30%สพฐ.จ่ายช้ามากถ้าจ่ายเงินไม่ครบทางร้านก็จ่ายหนังสือไม่ครบ
25บ้านโพนงาม(พูนเพิ่มวิทยาคาร)  นายสุฤทธิ์ โทมุลตรี 42 18,000.00 3541,00018,76312,0005,8758,15085,7889 พฤษภาคม 2559
26บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)  นายบัณฑิต จันทน์โยธา 104 74,635.00 8195,00045,28227,84013,70518,890200,7177 เมษายน 2559
27บ้านค้อกุดลาด  นายไพรัช พิณทอง 48 24,059.00 3744,40025,16913,3207,2158,88098,98430 มีนาคม 2559
28บ้านปากน้ำ  นางกมลพรรณ วีระชาติ 153 60,368.00 8984,55060,26832,04017,35521,360215,57310 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา อุปสรรค
29บ้านนาคำ  นายประเสริฐ วงศ์เสนา 104 57,935.00 7993,20045,07227,48013,88518,560198,19711 เมษายน 2559
30บ้านหมากมี่  นายทะนง เผ่าภูรี 38 20,688.00 3338,60017,53311,2805,4857,67080,56830 มิถุนายน 2559ระบบการจัดการศึกษา 5 รายการในส่วน70% ควรส่งให้ร.ร.เป็น 100%ทีเดียวจบ
31บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)  นายสุรศักดิ์ คำเติม 164 109,212.00 150199,30094,83056,34027,09044,450422,01014 มีนาคม 2559
32บ้านเค็ง  นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน 87 48,257.00 6475,80038,21922,44011,53015,110163,09929 มีนาคม 2559เงินที่จัดสรรไม่เพียงพอ
33บ้านโนนบ่อหวายดินดำ  นายสุริยันต์ กุลโพนเมือง 137 68,876.80 91111,45059,23133,96017,09525,590247,32630 เมษายน 3102ไม่มี
34บ้านนาใต้  นางอุบลวรรณ หอมสิน 14 9,343.00 1214,4008,5254,3202,3402,88032,46521 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
35บ้านผาแก้ว  นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ 386 244,395.00 272310,800173,087101,28049,18078,380712,72729 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการล่าช้า ไม่ตรงตามที่โรงเรียนต้องการใช้
36บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)  ว่าที่ ร.ต.อุดม ร่วมรักษ์ 266 169,375.00 196264,700127,42774,19035,93558,790561,04229 มีนาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่งไม่ทันเพราะขาด
37บ้านหนองช้าง  นายทัศนัย ใจแน่น 191 122,887.00 150139,70089,23552,32026,59035,300343,14510 พฤษภาคม 2559
38บ้านเชือก(ทวีปัญญา)  นายชำนาญศิลป์ กระดาดแดง 23 9,413.00 1619,00010,4745,6402,9303,79041,8345 เมษายน 25591.งบไม่พอต่อการจัดซื้อต้องจัดซื้อตามวิชาที่จำเป็น 2.งบเบิกจ่ายไม่ตรงตามจำนวนนักเรียน 3.แบบเรียนและแบบฝึกหัดของกรมวิชาการจัดซื้อยากไม่พอต่อการนำมาใช้
39บ้านปะอาว  ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ พานคำ 354 170,143.00 261307,750170,14398,64048,10577,590702,22813 พฤษภาคม 2559ส่วนมากหนังสือที่เป็นวิชาหลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะส่งมาช้ามาก
40บ้านข่าโคม  น.ส.จินตนา ศิริมหาศาล 67 28,834.00 5058,80028,83417,2808,61011,700125,22410 มีนาคม 2559
41บ้านดอนชี (ศิริจันโท)  นายวิสิทธิ์ ศรีไหม 50 28,692.00 3945,80022,08013,4406,6559,11097,08515 พฤษภาคม 2559-
42บ้านหนองสร้างหมากแข้ง  นางอัมพร วรรณพินิจ 67 36,711.00 4857,00030,09616,9208,79011,370124,17618 เมษายน 2559
43บ้านขี้เหล็กคำเจริญ  นายพรเลิศ ภัยพิทักษ์ 31 10,764.00 2731,60014,8559,2404,5056,28066,48015 กรกฎาคม 2558-
44บ้านสว่างหนองเสือ  นายสมบัติ ปัญญาคง 198 126,200.00 148187,90088,37654,75026,21542,470399,7116 พฤษภาคม 2559หนังรายการที่ซื้อของ สสวท. มักจะได้ไม่ครบหรือช้า
45บ้านหนองแต้  นายจุมพล จอมหงษ์ 118 59,930.00 86101,20047,75229,76014,87020,140213,72213 พฤษภาคม 2559-
46บ้านหนองก่านคำไผ่  นายนคร สิทธิธรรม 103 59,830.00 7285,40044,20025,32013,09017,030185,04025 เมษายน 2559
47บ้านหนองตอแก้ว  นายพรชัย ภักดี 46 33,012.00 4047,40024,44014,0407,2309,450102,56016 พฤษภาคม 2559
48ประชาสามัคคี  นายวีระ อาษาพงษ์ 271 167,620.00 179218,850112,02366,12032,46550,160479,61810 พฤษภาคม 2559
49ชุมชนบ้านหัวเรือ  นายวรชัย ศิริพัฒน์ 221 96,147.00 153186,55096,14756,34027,49542,770409,3026 พฤษภาคม 2559
50บ้านหนองจำนัก  นายวีระ วีระชาติ 141 89,813.00 106132,50065,84939,30019,16030,140286,9495 พฤษภาคม 2559ไม่สามารถจัดซื้อ หนังสือเรียนของโรงพิมพ์ สก.สค. ได้ทันตามกำหนด
51บ้านสำราญ  นายณรงค์ ชารีชุม 72 40,935.00 4755,40027,52316,3208,21511,030118,48816 พฤษภาคม 2559
52บ้านหนองมุก  นายประเสริฐ ทองโชติ 96 54,391.00 7183,80040,45624,72012,51516,690178,18111 พฤษภาคม 2559
53บ้านปลาดุก  นายอวยชัย สุทธัง 0 0.00 263304,850175,31899,21049,15076,870705,398
54บ้านยางลุ่ม  นายโสรส เนื้ออ่อน 112 79,546.00 82109,40056,73031,17015,41524,430237,1452 พฤษภาคม 2559
55บ้านนาเมือง  นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก 90 57,973.00 7097,60044,93526,61012,69521,450203,29015 พฤษภาคม 2559ไม่มี
56บ้านนามึน  นายปรีชา สุขศรี 0 0.00 134185,90091,16751,66025,68041,060395,467
57กิตติญาณอุปถัมภ์  นายนภดล คำหล่อ 35 10,838.00 2428,20013,3658,2804,1105,61059,565
58บ้านแคกลางหงษ์  นายศิริชัย ดวงเดือน 18 7,621.00 1618,6007,6315,4002,5503,69037,87129 เมษายน 2559
59บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 42 28,379.00 3137,20021,00511,1606,0457,44082,85013 พฤษภาคม 2559ห้างร้านส่งหนังสือช้า และส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือไม่เพียงพอ
60บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)  นายภัทรพล นาจาน 31 18,000.00 2327,60015,3608,2804,4855,52061,2452 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือเรียนไม่ทัน งบประมาณที่ได้รับไม่พอกับราคาหนังสือที่สั่งซื้อ
61บ้านพับ  นางสุพรรณ สุภาพรม 38 20,251.00 3036,00020,25110,8005,8507,20080,10118 เมษายน 2559
62บ้านก่อ  นายสมบูรณ์ พาชอบ 20 12,012.00 1922,80012,0126,8403,7054,56049,91718 เมษายน 2559
63บ้านเอ้  นายประหยัด ละมูลมอญ 28 15,055.00 2327,60015,0558,2804,4855,52060,94018 เมษายน 2559ได้รับหนังสือเรียนไม่ทันตามกำหนด
64บ้านโนนโพธิ์  นางสาวนิธินันท์ ศรีบุษยาสิทธิ์ 32 16,973.00 2631,20016,9739,3605,0706,24068,84318 เมษายน 3102ไม่มี
65บ้านดงยาง  นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์ 193 143,506.00 164237,700120,23064,71032,92551,960507,5256 พฤษภาคม 2559ร้านต้องส่งหลายโรงเรียนทำให้ไม่ตรงเวลา
66บ้านท่าลาด  นายกฤษดา สุภศร 25 15,925.00 1821,60011,7146,4803,5104,32047,6246 พฤษภาคม 2559
67บ้านนามน  นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์ 25 14,000.00 2125,20014,5207,5604,0955,04056,4156 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68บ้านกอก  นายสุรชาติ การสอาด 134 79,000.00 100136,50068,53138,13018,66530,250292,07611 พฤษภาคม 2559- ไม่มี
69บ้านนาแก้วประชาสรรค์  นายนราทิพย์ เวชกาล 159 107,772.00 101118,25059,99036,63017,70027,440260,01025 เมษายน 2559การจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนกระทรวงควรจัดพิมพ์ให้เพียงพอ
70บ้านกลางใหญ่  นายนิพนธ์ บุญถูก 128 78,200.00 7492,40052,33028,17014,68521,160208,7456 พฤษภาคม 2559หนังสือของกรมวิชาการจะช้ากว่าของสำนักพิมพ์อื่นๆ
71ประชานุเคราะห์วิทยา  นายสิทธิผล กาญจนศิริรัตน์ 58 25,390.00 3643,20025,70512,9607,0208,64097,52513 พฤษภาคม 2559
72บ้านไผ่  นางสาวประหยัด สุขสำราญ 76 34,800.00 4756,40032,81416,9209,16511,280126,57929 เมษายน 2559หนังสือไม่ตรงตามที่สั่ง และได้แจ้งให้เจ้าของร้านดำเนินการแก้ใขแล้ว
73บ้านไทยโพนทราย  นางสาวลลิตา แก้วกัญญา 85 30,000.00 6070,00031,15020,4009,80013,900145,25016 พฤษภาคม 2559ปัญหาคือบางครั้งได้รับหนังสือไม่ครบตามที่สั่ง จึงเกิดความล่าช้า แต่ทางโรงเรียนก็ติดตามตลอด จึงทำให้ได้รับหนังสือทันเวลา
74บ้านทุ่งใหญ่  นายพงษ์เดช ทวีศรี 192 130,766.00 120180,30090,61247,79024,16539,000381,8674 พฤษภาคม 2559ควรให้ สพฐ.จัดหนังสือมาให้เองเพราะว่าสำนักพิมพ์ส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
75บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)  นายชัยรัตน์ จิบทอง 129 62,797.00 9687,20046,94532,16014,92022,040203,26529 เมษายน 2559-
76บ้านโนนดู่  นางนารอน ทับสกุล 14 9,550.00 1012,0006,9533,6001,9502,40026,90316 พฤษภาคม 2559
77เขื่องใน(เจริญราษฎร์)  นายอรรถพร สำเภา 1,199 780,000.00 804758,200516,396286,080151,460191,5601,903,6968 พฤษภาคม 2559-
78บ้านกุดกะเสียน  นายสาคร บุตรจันทร์ 305 191,874.00 223246,450142,28882,32040,59562,170573,8235 พฤษภาคม 2559การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการดำเนินการคัดเลือกและสั่งซื้อดีแต่จะล่าช้าในช่วงการจัดส่งจากร้อน
79ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)  นายณรงค์ชัย ปีพิมพ์ 104 94,870.00 91129,25060,01734,98016,92528,290269,4625 เมษายน 2559ไม่มี
80บ้านท่าค้อ  นายสฤษดิ์ หลวงเทพ 39 27,284.00 3440,80023,19512,2406,6308,16091,02513 พฤษภาคม 2559
81บ้านท่าไห(ไหทอง)  นายธนาคาร ทองกุล 409 253,508.00 285316,750177,456105,24051,59579,900730,9419 พฤษภาคม 3102
82บ้านโนนจานหนองแสง  นายอรุณ ผดาวัลย์ 224 134,984.00 161199,150100,56859,46028,92545,440433,54313 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบฝึกหัดทักษะค่อนข้างมีให้เลือกน้อย ทางโรงเรียนจึงพยายามคัดเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
83บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)  นายนิรันดร์ คงสำรวย 65 38,858.00 3542,00024,31212,6006,8258,40094,13718 มีนาคม 2559ปัญหาอุปสรรคในปีการศึกษาท่ผ่านมาได้รับหนังสือล่าช้าเป็นบางรายกลุ่่่มสาระ
84บ้านนาโพธิ์  นายชาตรี สุทธวี 59 28,230.00 4149,20028,23014,7607,9959,840110,02510 พฤษภาคม 2559คุณภาพของหนังสือเรียนลดลง ทำให้หนังสือเรียนชำรุดเสียหายได้ง่าย อยากให้กำหนดแบบเรียนให้เรียนเหมือนกันทั่วประเทศเพื่อง่ายต่อการสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
85บ้านหนองขุ่น  นายฟ้าทรงธรรม กาลจักร 53 33,437.00 4048,00026,34514,4007,8009,600106,14529 มีนาคม 2559
86บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์  - 14 13,000.00 1113,2007,4893,9602,1452,64029,4345 เมษายน 2559
87ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย  นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต 172 93,277.00 116108,20068,13840,56020,72027,340264,95829 เมษายน 2559-
88สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)  นายยุทธพงษ์ กิ่งวิชิต 202 76,001.00 140129,40076,00148,24023,88032,700310,22116 พฤษภาคม 2559โรงเรียนดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน
89บ้านชีทวน  นายกฤติเดช สุขสาร 116 72,882.00 9485,50045,23031,56014,72021,610198,62010 มิถุนายน 2559
90บ้านหวาง  นายนัทธวัฒน์ พงศ์โพธิ์เอก 43 30,182.00 3339,00019,66311,5205,8657,77083,81810 พฤษภาคม 2559
91บ้านหนองฮีหนองแคน  นายดำรงค์ บวชไธสง 80 43,644.00 6475,00034,36121,96010,77014,910157,00113 พฤษภาคม 2559ปัญหาการได้รับหนังสือเรียนควรเลือกได้มากกว่าหนึ่งสาระการเรียนรู้เพราะที่ผ่านมาหนังสือเรียนมีปัญหาในการจัดซื้อในรายสาระการเรียนรู้ที่จำเป็นอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
92บ้านหนองโนหนองดูน  นายจักรี ศรีประนม 108 67,564.00 7994,80052,82028,44015,40518,960210,4252 พฤษภาคม 2559-
93บ้านท่าศาลา  นายสุชาติ ธารารมย์ 78 43,926.00 5463,60031,52218,7209,39012,660135,89210 พฤษภาคม 2559
94บ้านแดงหม้อ  นายสมัย อินอร่าม 129 66,533.00 7590,00050,31927,00014,62518,000199,94410 พฤษภาคม 2559
95บ้านทุ่ง  นายประดิษฐ์ จันทร์เพ็ง 50 33,367.00 4149,20027,09414,7607,9959,840108,88913 พฤษภาคม 2559
96บ้านบุตร  นางรตนพร หลวงเมือง 42 20,476.00 2832,80014,6739,6004,7006,52068,2939 พฤษภาคม 2559โรงเรียนใช้หนังสือเรียนได้ไม่คุ้มค่า มีหนังสือแต่ไม่ได้ใช้หนังสือเรียนครบทุกวิชา
97บ้านทัน  นายสงกา ฟ้องเสียง 112 70,800.00 7691,20051,13127,36014,82018,240202,75115 พฤษภาคม 2559
98บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุรชาติ การสอาด 80 54,880.00 6274,40042,20622,32012,09014,880165,89615 พฤษภาคม 2559
99บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)  นายสมประสงค์ ยมนา 242 150,000.00 157202,250111,52260,09031,04045,830450,73215 มิถุนายน 2559ให้จัดส่งหนังสือทันตามกำหนดเวลา
100บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)  นายวินัย ฉลวยศรี 125 37,124.00 9083,50051,10731,20015,65021,100202,55716 มิถุนายน 2559ไม่มี
101บ้านแสงน้อย  นายศิริพจน์ พรมหล่อ 104 57,901.00 7791,00044,75826,88013,68518,130194,45329 มีนาคม 2559
102บ้านป่าข่า  นายประเวศ เกษรัตน์ 52 35,695.00 3339,60023,12311,8806,4357,92088,95811 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
103บ้านโนนรัง  นายพีระ ตลอดพงษ์ 70 44,643.00 6475,40035,09122,20011,15015,010158,85115 เมษายน 2559
104บ้านนาผาย  นายอาทิตย์ ศรเกษตริน 35 23,005.00 2732,40017,9279,7205,2656,48071,79210 พฤษภาคม 2559
105บ้านแก้งซาว  นายพีระศักดิ์ ทะรารัมย์ 208 120,367.00 162183,30093,84558,02027,80042,980405,94530 เมษายน 2559งบประมาณยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
106บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี  นางสุนันทินี ไครศรี 39 25,236.00 2934,80018,85910,4405,6556,96076,71411 เมษายน 2559
107บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)  นางสาวสุดาวรรณ์ นาคำมูล 33 22,423.00 2428,80016,5168,6404,6805,76064,39629 เมษายน 2559
108บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)  นายจำนงค์ มาลา 92 83,695.00 7691,20050,61727,36014,82018,240202,23727 เมษายน 2559ส่วนใหญ่หนังสือจะส่งมอบล่าช้าเป็นหนังสือของกระทรวง และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่หลังจากมีการสั่งซื้อหนังสือแล้ว ต้องหาซื้อหนังสือเพิ่มเติม แต่บางครั้งหนังสือก็หมด ทำให้โรงเรียนต้องใช้หนังสือเล่มเก่า
109บ้านยางขี้นก  นายวินิจ ชนะเคราะห์ 49 29,092.00 3744,40024,74413,3207,2158,88098,55913 พฤษภาคม 2559
110บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)  นางเคลือวัลย์ ตลอดพงษ์ 38 20,450.00 2833,60019,22910,0805,4606,72075,08929 เมษายน 2559
111บ้านศรีสุข  46 22,272.00 3743,60022,27212,8406,4558,68093,84713 พฤษภาคม 2559-
112บ้านป่าก่อ  นายก่อศกิ์ สืบเชือ 51 37,132.00 3744,40025,68013,3207,2158,88099,49530 เมษายน 2559โรงเรียนเร่งดำเนินการการจัดซื้อหนังสือก่อนปิดภาคเรียนทำให้ได้รับหนังสือเร็วทันก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
113บ้านหนองห้างหนองกวาง  นายศรชัย สุโพธิ์ 58 40,636.00 4048,00028,42014,4007,8009,600108,22011 พฤษภาคม 2559
114บ้านอีต้อม  นางศรีอุบล ละมูลมอญ 171 30,275.00 4554,00030,27516,2008,77510,800120,05010 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ของกรมวิชาการ มักจะส่งไม่ครบจำนวนในบางชั้นเรียน
115บ้านเค็งนาดี  นาย ประสิทธิ์ ทองโสม 59 33,345.00 4451,80024,74815,2407,63010,310109,72824 เมษายน 2559
116บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)  นายอนุวัฒน์ รวมธรรม 145 87,000.00 10799,05059,81136,96018,39525,030239,24613 พฤษภาคม 2559
117บ้านดู่น้อย  นายนพพร บุญรมย์ 40 27,223.00 3643,20023,91012,9607,0208,64095,73029 เมษายน 2559งบประมาณจัดซื้อได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ ควรจัดสรรเพิ่มเติม
118บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)  นายเอกราช ทองรอง 59 27,762.00 4149,20027,76214,7607,9959,840109,55712 พฤษภาคม 2559
119บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)  นายสุรพล ทับทิมหิน 0 142,545.00 177231,750109,09266,00031,49551,880490,21725 เมษายน 2559โรงเรียนสามารถเลือกซื้อหนังสือเรียนได้อย่างอิสระตามความเหมาะสมและความต้องการของโรงเรียน
120บ้านคำหมีหนองข่า  นางวงเดือน สุภาคาร 28 13,775.00 2428,60014,9428,5204,4905,71062,26211 พฤษภาคม 2559
121ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี  นายปิยะ อุทธสิงห์ 155 129,171.00 100153,50077,59140,05020,17533,000324,31629 เมษายน 2559คุณครูทุกท่านควรจัดหาหนังสือหรือวิชาที่ตัวเองจะใช้สอนไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน
122บ้านปลาฝา  นางบังอร งามจิตร 40 27,400.00 3339,60022,23711,8806,4357,92088,07218 มีนาคม 2559ไม่มี
123ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 106 71,433.00 6885,40049,11425,92013,50019,520193,45410 พฤษภาคม 2559
124บ้านศรีบัว  นาย อุทัย บุญพร้อม 55 39,766.00 4958,80032,95417,6409,55511,760130,70918 เมษายน 2559ไม่มี
125บ้านหนองเซือม  นายสุนทร ไชยเสนา 53 29,165.00 3439,60017,81611,5205,4907,86082,28613 พฤษภาคม 2559
126บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้  นายไพชยนต์ บุญสุภา 48 27,522.00 4148,60023,88114,4007,4259,690103,99618 เมษายน 2559
127บ้านขามป้อม  นายไพรัตน์ ครองยุติ 66 44,500.00 5363,60035,53919,08010,33512,720141,27412 พฤษภาคม 2559
128บ้านกุดตากล้า  นายสุรพงษ์ พันธุ์เพ็ง 54 37,393.00 4452,80029,96315,8408,58010,560117,74313 พฤษภาคม 2559
129บ้านท่าวารี  นายสุวิทย์ ธานี 20 13,685.00 1821,60012,2956,4803,5104,32048,20510 พฤษภาคม 2559-
130บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)  นายดาวเรือง ใจแก้ว 30 18,292.00 2732,40018,2929,7205,2656,48072,1575 พฤษภาคม 2559-
131บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)  นางพรปวีณ์ ศรีบุดดา 64 36,261.00 4958,80031,91317,6409,55511,760129,66830 มีนาคม 2559ไม่มี
132บ้านวังถ้ำ  นางวลัยพร เอี่ยมที่พึ่ง 4 2,758.00 22,4001,6367203904805,62610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
133บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)  นายอุดมชัย บุญเอื้อ 86 32,359.00 6881,60045,39624,48013,26016,320181,0568 เมษายน 2559-
134บ้านศรีศึกษา  นายวิโรจน์ คูณดี 67 30,065.00 4756,40031,12116,9209,16511,280124,88613 พฤษภาคม 2559
135ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)  นายโอภาศ วุฒิเศลา 614 412,698.00 404379,600257,166142,92074,79095,910950,3864 เมษายน 2559หนังสือจาก สกสค. ล้าช้า ดดยเฉพาะภาษาไทย คณิต
136บ้านเทพา  นายศักดิ์สิทธิ์ สุภสร 46 27,209.00 3744,40024,41413,3207,2158,88098,22931 มีนาคม 2559_
137บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ  นายคมศักย์ เก๋งแก้ว 99 57,657.00 6880,60040,73823,88012,31016,070173,5986 พฤษภาคม 2559นักเรียนที่ย้ายระหว่างปีมักไม่ได้นำหนังสือเรียนที่รับจากโรงเรียนเดิมมาด้วยทำให้ขาดหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้าภายหลังการจัดซื้อหนังสือเรียนไปแล้ว อยากให้มีหนังสือสั่งการให้มอบหนังสือเรียนติดตัวเด็กที่ย้ายโรงเรียนด้วย
138บ้านหนองขอนดอนยูง  นางบุญเพ็ง ศิริขันธ์ 14 7,849.00 1113,2007,8493,9602,1452,64029,79420 เมษายน 2559หนังสืออาจจะได้ไม่คบตามจำนวนในวันที่กำหนดส่งเป็นบางวิชา
139บ้านตำแย  นายอภินันทิชัย แกระหัน 74 41,814.00 5565,20032,93019,3209,96513,000140,41514 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่แน่นอน ส่งผลให้ทางโรงเรียนประสบปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมภายหลังค่อนข้างลำบาก เพราะห้างร้านไม่มีหนังสือจำหน่ายโดยตรงต้องผ่านการสั่งซื้อ
140บ้านสร้างมิ่ง  ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ 295 188,688.00 207280,150135,20878,39037,95062,180593,87810 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อให้เป็นระบบยืมเรียนแล้วไปเพิ่มในรายการซื้อแบบฝึกให้มากกว่าแบบเรียน
141บ้านดอนประทาย  28 14,667.00 2225,80011,8927,5603,7205,13054,10213 พฤษภาคม 2559
142บ้านยางสักกระโพหลุ่ม  นายจำรัส เฝ้าทรัพย์ 106 73,594.00 6592,95048,31025,56013,03520,400200,25516 พฤษภาคม 2559ทุกปีที่มีปัญหาคือร้านจะส่งหนังสือก่อนเปิดเทอม แต่จะได้รับหนังสือไม่ครบ โดยเฉพาะหนังสือที่ขาดแคลนไม่ครบคือหนังสือของกระทรวงแต่ง ไทย คณฺิต วิทย์ ดังนั้นในกลุ่มสาระหลัก 3 กลุ่มนี่้ ควรจัดพิมพ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนจะดีมาก
143บ้านยางเทิง  นายพลเดช รัตนเพศ 53 22,827.00 4350,20022,82714,6407,0559,970104,69230 เมษายน 2559ปัญหาการได้รับหนังสือไม่ค่อยมีมาก
144บ้านแคน(ประชาสามัคคี)  นายวินัย บุญศรี 13 6,500.00 1012,0007,2893,6001,9502,40027,23923 พฤษภาคม 25591.โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรสำรวจหนังสือที่ขาดและจัดหาเพ่ิ่มเติม 2.มีการวางแผนการจัดซื่้อหนังสือเรียน มีการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
145บ้านหนองบัวแดง  นายวสันทนา ปวะบุตร 88 52,679.00 6880,20039,15323,64011,93015,970170,89314 พฤษภาคม 2559อยากให้จัดสรรงบประมาณให้เต็ม 100%
146บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)  นางอโนชา สุรินโยธา 22 12,932.00 2327,00012,7107,9203,9155,37056,91521 มีนาคม 2559
147บ้านนาดีทุ่งเจริญ  นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ 190 102,184.00 141213,550100,16555,74027,47545,990442,92013 พฤษภาคม 2559หนังสือองค์การค้ามีค่อนข้างน้อย
148ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)  นายสุรชัย กอดแก้ว 79 49,607.00 6677,80036,96922,92011,54015,490164,71929 เมษายน 2559
149บ้านน้ำคำน้อย  29 15,000.00 2731,80015,4009,3604,6956,33067,5854 เมษายน 2559-
150บ้านคำเกิ่งหนองจิก  นายพิภพ บุญปัน 85 55,407.00 6677,20035,58222,56010,97015,340161,65210 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนมักจะขาดตลาดในช่วงเปิดเทอม
151บ้านผาสุกหนองซองแมว  นายจำรัส วังคะฮาต 79 50,494.00 6091,50041,85723,67011,53519,650188,2124 เมษายน 2559-
152บ้านหนองเค็ม  นางสาวสุภิญญา รู้ขาย 29 19,581.00 2125,20014,5207,5604,0955,04056,41529 เมษายน 2559
153บ้านไพบูลย์  นายพิภพ บุญปัน 32 15,800.00 2125,20015,2127,5604,0955,04057,10729 เมษายน 2559
154บ้านหนองแสงหนองเม็ก  นายประพันธ์ ชลกาญจน์ 58 29,947.00 4552,00021,50715,0006,87510,300105,68229 เมษายน 2559
155บ้านโนนขวาวนายูง  นายนิพล ผิวแก้ว 55 34,135.00 4350,80025,51615,0007,62510,120109,0616 พฤษภาคม 2559
156บ้านหนองหลัก  นายนพภา เขียวหวาน 141 92,380.00 98122,00066,36036,75018,50527,870271,4851 เมษายน 2559หนังสือจากกระทรวงค่อนข้างจะล่าช้า
157บ้านสงยางดอนไม้คูณ  นายจักรพงษ์ มะลิวัลย์ 23 17,342.00 1922,80013,1776,8403,7054,56051,08213 พฤษภาคม 2559-
158บ้านเศรษฐี  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 43 17,537.70 3339,60022,34411,8806,4357,92088,17927 มีนาคม 2559
159บ้านดุมใหญ่ดงยาง  นายหนูอาง สมสมัย 168 50,000.00 118109,30068,44240,80020,35027,620266,5126 พฤษภาคม 2559ไม่มี
160บ้านบัวยาง  นายมุณี สุระเสียง 95 40,596.00 6474,80034,81821,84010,58014,860156,89813 พฤษภาคม 2559ติดต่อ ประสานงานกับทางร้านอยู่เสมอๆ
161ชุมชนบ้านหนองแสง  นายสุริยา โทนุการ 117 49,763.00 9285,00049,76331,68015,66021,480203,58329 เมษายน 2559
162บ้านท่าลาด  นายทรงพล ทาศิริ 44 25,149.00 3743,60021,40812,8406,4558,68092,98313 พฤษภาคม 2559
163ชุมชนบ้านหนองขุ่น  นายอรุณ รัตนโสภา 167 100,489.00 109144,15074,47941,52020,78532,310313,24411 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของกระทรวงที่สั่งซื้อส่งไม่ทันกำหนดตามวันเวลา
164บ้านยางโยภาพ  นายพิศิษฐ์ เจริญชัย 43 140,040.00 2833,60018,75710,0805,4606,72074,61729 เมษายน 2559
165บ้านน้ำอ้อมผักระย่า  นายยงยาน นามศรี 209 131,094.00 150191,70094,54855,92027,19043,300412,65811 พฤษภาคม 2559 -
166บ้านขมิ้น  นายพงศ์ศักฐ์ ศิริขันธ์ 63 36,567.00 4958,00029,59717,1608,79511,560125,11215 พฤษภาคม 2559
167บ้านโนนชาติยูง  นางวิภาวรรณ ชายแก้ว 33 15,386.00 2529,60015,3868,7604,4955,90064,14121 มีนาคม 2559ตาม ข้อ 16 โรงเรียนไม่พบปัญหา รับมอบครบทุกกลุ่มสาระแต่ทำข้อ 16 เพื่อให้ระบบบันทึกได้
168บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา สุขจิตต์ 61 31,770.00 3643,20024,43912,9607,0208,64096,25911 เมษายน 2559
169ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)  นายวิชัย สิธิแต้สกุล 148 98,891.00 93140,35069,22437,08018,73530,320295,7096 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือเรียนล่าช้า หนังสือไม่ครบ เพราะจำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เพราะยังมีการย้ายเข้าและย้ายออก
170บ้านนาขามดอนติ้ว  นายพินิจ สายแวว 90 51,254.00 6475,60037,14822,32011,34015,060161,46811 มีนาคม 2559
171บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)  นายชาญศักดิ์ โคตรภัทร 94 61,696.00 5882,90039,73922,38010,88018,120174,0197 เมษายน 2559-
172บ้านหนองเมืองน้อย  นายเฉลิมศรี โคตรพัฒน์ 34 14.21 2428,40014,2058,4004,3005,66060,9657 มีนาคม 2559จัดสรรงบประมาณช้าและไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
173บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)  นายศตพล หมั่นวิชาดี 101 61,249.00 6591,65047,03325,47013,02020,200197,37329 เมษายน 2559
174บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)  นายประเวศ มีบุญ 80 33,703.00 6070,80033,76120,88010,56014,100150,10129 เมษายน 2559
175บ้านเตย  นางกชมล อยู่สุข 88 33,900.00 6778,60036,92023,04011,35515,630165,54529 เมษายน 2559
176บ้านหนองฮาง  นายชัยชนะ ศรีมันตะ 257 173,889.00 187250,750118,29870,47033,93055,780529,2284 พฤษภาคม 2559
177บ้านหนองคูทรายมูล  นายศตพล หมั่นวิชาดี 28 17,662.00 2327,60016,0018,2804,4855,52061,88610 เมษายน 2559
178บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายสมจิต ชนะชัย 69 36,000.00 4869,00035,88218,9009,63015,120148,53210 พฤษภาคม 2559
179บ้านเหล่าบาก  นายยุทธนา ไชยกุล 67 30,076.00 4452,80030,07615,8408,58010,560117,8566 พฤษภาคม 2559
180บ้านนาไร่ใหญ่  นางอรวรรณ อาธิเวช 38 21,183.00 2226,40014,9467,9204,2905,28058,83610 พฤษภาคม 2559
181บ้านนาเลิง  นายสุ่ย ไหลสุข 38 26,212.00 2934,80020,47210,4405,6556,96078,32716 พฤษภาคม 2559เป็นโครงการที่ดี ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา การศึกษาก็จะเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
182บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย  นายสิทธิพร สมสูง 97 56,000.00 6374,20036,25021,84010,95514,770158,0156 พฤษภาคม 2559ไม่มี
183บ้านหนองไข่นก  นายพิทยา จันทรา 290 220,118.00 203279,150135,22877,25037,39061,670590,68818 เมษายน 2559
184บ้านโพนแพง  นางบุญปอง ก้อนทรัพย์ 131 75,500.00 9083,30050,16031,08015,46021,050201,05023 พฤษภาคม 2559
185บ้านเป็ดฟากทุ่ง  นายสิทธิชัย สารมาศ 48 29,817.00 3845,60025,49413,6807,4109,120101,30421 มีนาคม 2559ไม่มี
186บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)  นายสมศักดิ์ ธรรมสาร 26 11,225.00 1922,20010,1826,4803,1354,41046,4075 พฤษภาคม 2559ไม่มี
187บ้านก่อบึง  นายไพฑูรย์ ประสมพันธ์ 63 36,332.00 4654,20026,59315,9608,02010,790115,5634 เมษายน 2559
188บ้านผึ้ง(สามัคคี)  นายปรุงศักดิ์ ผาปรางค์ 50 27,809.00 3541,00019,13812,0005,8758,15086,16323 มีนาคม 2559-
189บ้านหนองแฝกยางเครือ  นายผัน ชมภูศรี 70 30,995.00 4857,20030,99517,0408,98011,420125,63512 เมษายน 2559-
190บ้านหนองหล่มหนองเหล่า  นายสุริยัน พรมจำปา 213 148,876.00 168231,900115,21164,53031,90551,270494,81623 พฤษภาคม 2559
191บ้านโพนเมืองมะทัน  นายพันธ์ศักดิ์ สืบสม 329 100,000.00 245302,950164,64694,44045,92576,350684,31115 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของกระทรวงฯไม่ได้ครบตามจำนวน ร้านค้าบอกว่าขาดตลาดแทบทุกปี
192บ้านวังมนเดือยไก่  นางประคอง กอดแก้ว 74 30,579.00 5766,80030,57919,5609,59513,280139,81414 มิถุนายน 2559
193บ้านดอนแดง  นายคำนวล พวงธนะสาร 175 92,667.00 119147,45077,39644,16021,72533,660324,39115 พฤษภาคม 2559ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ ให้เรียบร้อย และเร่งรัดให้ส่งหนังสือให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน
194บ้านทุ่งใต้  - 76 54,000.00 6779,00037,70023,28011,73515,730167,44522 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
195บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง  นายประวัติ กาฬเนตร 72 41,302.00 5868,40033,70220,16010,17013,620146,05228 มีนาคม 2560
196บ้านไผ่ใหญ่  นายวสันทนา ปวะบุตร 72 27,445.00 5362,60029,94318,4809,38512,470132,8782 พฤษภาคม 2559
197บ้านแสงไผ่  นายสมร ยืนนาน 34 15,764.00 2630,60015,7649,0004,5006,09065,95410 เมษายน 2559ไม่มี
198บ้านโนนรังน้อย  นางสุจิตรา สิมพรักษ์ 34 22,181.00 2428,80015,9108,6404,6805,76063,79012 พฤษภาคม 2559-
199ประชาสามัคคี  นาอภินันทิชัย แกระหัน 15 12,000.00 1416,8009,2505,0402,7303,36037,1806 พฤษภาคม 2559
200บ้านหนองมะทอ  นายถาวร บุญกระจาย 27 17,950.00 2833,60017,99510,0805,4606,72073,85510 พฤษภาคม 2559-
201บ้านผือ  นางสาวเรณู เข็มพันธ์ 52 30,795.00 3744,00022,80413,0806,8358,78095,49910 เมษายน 2559ไม่มี
202บ้านโนนรังใหญ่  นางอุบลวรรณ ชนะชัย 77 35,538.00 5161,20035,53818,3609,94512,240137,28310 พฤษภาคม 2559
203บ้านคำไฮใหญ่  นายอำนาจ บุญทวี 122 86,600.00 89121,65063,76934,29017,22027,010263,93929 กุมภาพันธ์ 2559
204บ้านหนองแล้ง  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ 32 16,100.00 2428,80016,1008,6404,6805,76063,98013 พฤษภาคม 2559
205บ้านหนองหิน  นางกนิษฐ์ อ่อนละมัย 70 37,616.00 5160,00029,69317,6408,80511,940128,0783 พฤษภาคม 2559
206บ้านท่าศิลา  นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา 40 13,844.00 2832,60014,6029,4804,5106,47067,66218 เมษายน 2559
207บ้านเหล่าแดง  นายอุทัย รักวิจิตร์ 146 83,697.00 9992,25058,62034,56017,59523,310226,33529 มีนาคม 2559
208บ้านค้อ  นายสมชาย พันธ์โชติ 30 14,210.00 2327,20014,2108,0404,1055,42058,9754 เมษายน 2559
209บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ  นางนารอน ทับสกุล 215 105,539.00 154142,30085,03653,04026,23035,960342,56620 เมษายน 2559สั่งซื้อหนังสือให้เร็ว จะทำให้ได้รับหนังสือทันกำหนด
210ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)  นายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์์ 509 235,378.00 369431,750235,378138,66067,145108,860981,79320 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยมาก ราคาหนังสือแพง โรงเรียนจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณบางส่วนออก เพื่อให้พอดีกับงบที่ได้รับ
211บ้านกุดกั่ว  นายสุชาติ หงษา 60 25,853.00 5361,60025,85317,8808,43512,220125,98828 มิถุนายน 3102
212บ้านยาง  นายทินกร อัครศรีชัยโรจน์ 112 63,637.00 86101,20049,43829,76014,87020,140215,40815 เมษายน 2559
213บ้านวังพระวังไฮ  นายนรคิด อาทิเวช 126 71,248.00 9789,75053,86233,48016,63522,680216,40721 เมษายน 2559งบประมาณที่จัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัดไม่พอในการซื้อ 100%ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
214บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)  นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ 103 61,789.00 6375,60042,08422,68012,28515,120167,76919 มิถุนายน 2559
215บ้านท่าเมือง  นายไพศาล สุวรรณพงศ์ 145 84,660.00 10395,45058,11435,64017,80524,120231,12930 เมษายน 2559หนังสือบางวิชาสั่งแล้วยังได้ไม่ครบ
216บ้านยางกะเดา  นายกำพล กิ่งชา 136 89,959.00 97125,15066,01636,78018,54528,280274,7717 มิถุนายน 2559หนังสือของกระทรวงได้รับล่าช้าเนื่องจากอยู่ระหว่างการผลิต
217บ้านสว่างโนนสวาง  นายสมพร แก้วใส 57 26,700.00 4755,40026,70916,3208,21511,030117,6746 พฤษภาคม 2559
218บ้านโอดนาดี  นายทวีชัย สินทรัพย์ 94 39,103.00 6476,80042,76423,04012,48015,360170,4443 พฤษภาคม 2559
219บ้านกระบูน  นายอุทัย รักวิจิตร์ 83 47,864.00 6374,20036,17721,84010,95514,770157,9426 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อ
220บ้านเหล่าเสือโก้ก  นายเพ็ชรินทร์ ศรีสุธรรม 230 157,316.00 162232,000114,18963,09031,36550,780491,42431 มีนาคม 2559ไม่มี
221บ้านเป้า  นายกฤษณะพงศ์ เดชคุณ 108 66,060.00 6578,00044,55423,40012,67515,600174,2293 มีนาคม 2559
222บ้านเหล่าแค  นายภานุวัฒน์ พุ่มแก้ว 46 18,627.00 3845,60024,71013,6807,4109,120100,52013 พฤษภาคม 2559
223บ้านเหล่าคำ  นายวิทยา แสงงาม 40 21,735.00 3238,40021,89111,5206,2407,68085,73111 เมษายน 2559การดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย
224บ้านนาไผ่  นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง 61 41,867.00 4452,80030,29215,8408,58010,560118,0726 พฤษภาคม 2559
225บ้านแพง  นายไพศาล พิลาศาสตร์ 29 17,784.00 2428,80016,3248,6404,6805,76064,20411 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอในการจัดซื้อให้ครบทุกวิชาทุกคนใน 70 % แรก เมื่อจัดสรรให้รร.30%หลัง หนังสือเล่ม 2 ไม่มีจำหน่าย
226บ้านจิก  นายทวีชัย สินทรัพย์ 118 74,469.00 9082,70049,10930,72014,89020,900198,31910 พฤษภาคม 2559หนังสือคณิตศาสตร์จัดส่งล่าช้า
227บ้านแสง  นายทองพันธ์ ชุรีกรณ์ 77 48,707.00 5362,20029,44218,2409,00512,370131,25710 พฤษภาคม 2559
228บ้านหนองเป็ด  นางชนากานต์ ปุสิงห์ 37 18,377.00 2630,60015,2099,0004,5006,09065,39919 เมษายน 2559ได้รับแบบฝึกหัดล่าช้า
229ชุมชนโพนเมืองวิทยา  นายจรัญ ภารพักตร์ 200 141,859.00 153250,750111,27561,74029,92552,820506,51013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
230บ้านขามน้อย  นาย ณัฐพงษ์ ดาขวา 146 98,671.00 110101,70060,94537,92018,79025,700245,05510 พฤษภาคม 2559
231บ้านคำไหล  นางวลัยภรณ์ สรรพสาร 40 30,942.00 2833,60019,53910,0805,4606,72075,3993 พฤษภาคม 2559
232บ้านหาด  นายศุภชัย สวัสดิพงษ์ 82 48,725.00 5564,60030,56218,9609,39512,850136,36717 กุมภาพันธ์ 2559ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อให้เร็วเหมือนปีงบประมาณ 59
233บ้านหนองมะแซว  นายวีรศักดิ์ สารธิยากุล 33 18,420.00 2631,20018,4209,3605,0706,24070,2906 กันยายน 2559
234บ้านสร้างถ่อ  36 19,842.00 2934,00015,8429,9604,8956,76071,4576 พฤษภาคม 2559
235บ้านธรรมละ  นายชัยณรงค์ น้อยแก้ว 55 38,614.00 4149,20027,35114,7607,9959,840109,14613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
236บ้านรังแร้ง  57 30,872.00 4856,80029,02716,8008,60011,320122,54710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
237บ้านดอนกลอยนากลาง  นายมประสงค์ ยมนา 32 28,151.00 3237,80018,67411,1605,6707,53080,83423 เมษายน 2559
238บ้านหนองบก  นายประยูร แก่นสาร์ 89 47,821.00 6374,20035,61721,84010,95514,770157,38210 พฤษภาคม 2559
239บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้  นายบสุรวิทย์ ธาดา 39 18,149.00 3339,00019,51911,5205,8657,77083,6745 พฤษภาคม 2559
240บ้านแต้เก่า  นายมนัส ทาจิตต์ 66 26,346.00 5261,00028,26517,8808,81012,130128,08530 เมษายน 2559
241บ้านคำไฮน้อย  นายรัชศักดิ์ แก้วมาลา 45 32,272.00 4047,40024,62614,0407,2309,450102,74612 พฤษภาคม 2559
242บ้านนาขมิ้น  นายอนุชิต แก้วดี 23 15,575.00 1922,80012,7856,8403,7054,56050,69022 เมษายน 2559ไม่มี
243บ้านดูน  นายไสว มิ่งทรรศนีย์ 81 47,345.00 4554,00030,77216,2008,77510,800120,54710 พฤษภาคม 2559
244บ้านแต้ใหม่  นายนิวัติชัย สร้อยนาค 121 70,982.00 85100,40050,18129,64015,05520,000215,2762 พฤษภาคม 2559ข้อมูล การสมัครเข้าเรียนของนักเรียน ชั้น อ.1 อ.2 และ ป.1 ยังไม่ชัดเจน เพราะผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครช้า ทำให้การวางแผน ด้านการจัดซื้อหนังสือ ทำได้ช้า
รวม 31,392 18,085,751 24,62327,774,00015,438,4798,892,3104,499,6506,359,76062,964,199
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน