สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 28  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ยโสธรพิทยาคม  นายมานิต เขียวศรี 0 0.00 2,3114,196,9502,317,2531,090,850505,6701,052,4709,163,193
2สอนแก้วว่องไววิทยา  ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ 0 0.00 320583,250329,018151,75070,300146,2251,280,543
3ยโสธรพิทยาสรรค์  นายยงยุทธ ภูมิแสน 465 470,320.00 328597,700332,982155,50072,040149,8501,308,07231 มีนาคม 2559ไม่มี
4สิงห์สามัคคีวิทยา  ดร.สินชัย เจริญทรัพย์ 394 345,537.00 239435,050241,613113,15052,430109,080951,32321 มีนาคม 2559-
5ศิลาทองพิทยาสรรค์  นายจงมิตร ศรีไชย 313 315,489.00 203470,550206,53595,95044,47092,540910,04520 เมษายน 2559-
6ทรายมูลวิทยา  นายวิทยา เพชรไกร 1,071 1,092,461.00 7531,371,300763,099356,700165,270343,8153,000,18429 เมษายน 2559
7ดงมะไฟพิทยาคม  นายปนุพงษ์ เถาวณ์รินทร์ 268 269,410.00 191442,950192,97190,35041,87087,120855,26110 พฤษภาคม 2559
8กุดชุมวิทยาคม  นายศักดิ์ชัย ครู่แก้ว 1,800 1,950,000.00 1,2422,267,7001,278,062590,300273,380568,4604,977,90216 พฤษภาคม 2559
9กำแมดขันติธรรมวิทยาคม  นายนิติ ในพรม 247 258,451.00 180417,300180,91685,10039,44082,070804,8266 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายการสั่งแล้วไม่ได้
10โพนงามพิทยาคาร  นายสฤษดิ์ กำหอม 398 326,345.00 302549,500304,574142,90066,220137,7801,200,97410 พฤษภาคม 2559
11เมืองกลางประชานุกูล  นายนคร ผองขำ 0 0.00 154354,300148,42271,90033,38069,580677,582
12คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ 2,294 2,270,000.00 1,5672,854,3001,589,237742,500344,010715,6256,245,6728 พฤษภาคม 2559ไม่มี
13สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร 450 459,618.00 359654,950370,027170,45078,950164,1901,438,56720 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
14กู่จานวิทยาคม  นายสมเกียรติ เภานาง 209 164,000.00 166383,850164,14478,15036,24075,455737,8399 พฤษภาคม 2559ไม่มี
15โพนทันเจริญวิทย์  นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ 109 80,570.00 79183,30080,57937,40017,33036,055354,6649 พฤษภาคม 2559
16ป่าติ้ววิทยา  ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธา 645 464,037.00 473856,550464,037222,450103,170214,8401,861,0478 มิถุนายน 2559
17ศรีฐานกระจายศึกษา  ดร.มนตรี แจ่มศรี 216 206,270.00 144333,300144,39067,90031,48065,530642,6009 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ส่งมาไม่พร้อมกัน
18มหาชนะชัยวิทยาคม  นายเสน่ห์ แสนจันทร์ 1,321 1,240,466.00 9491,729,000965,461449,800208,390433,4853,786,1369 พฤษภาคม 2559ไม่มี
19ตระกูลประเทืองวิทยาคม  นายชัชพล รวมธรรม 569 556,405.00 421762,700418,735198,10091,870191,2951,662,70020 เมษายน 2559
20ค้อวังวิทยาคม  นายนิคม ไชยะนา 872 937,784.00 6271,148,400656,449299,200138,490287,8152,530,35410 พฤษภาคม 2559-
21เลิงนกทา  นายสรรเพชญ อาจวิชัย 2,715 2,998,750.00 1,8953,451,5501,920,589897,850415,990865,3707,551,3492 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์ที่ต้องการไม่มี ต้องเปลี่ยนสำนักพิมพ์ใหม่ทำให้การจัดซื้อล่าช้าไม่เป็นตามกำหนดเวลา
22ห้องแซงวิทยาคม  นายอัชราวุธ บุปผาชาติ 320 426,473.00 340612,850329,430158,95073,780153,7651,328,77529 เมษายน 2559-
23บุ่งค้าวิทยาคม  นายบุญมี พุ่มจันทร์ 600 375,393.00 283511,300279,399132,70061,570128,2651,113,2344 พฤษภาคม 2559ผู้ขายไม่อยากทำสัญญาซื้อขาย อยากทำเป็นใบสั่งซื้อซึ่งไม่มีหลักประกันสัญญา
24ศรีแก้วประชาสรรค์  นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม 308 261,707.00 245440,450233,485114,15053,010110,530951,62510 พฤษภาคม 2559
25นาโปร่งประชาสรรค์  นายเชษฐา ค้าคล่อง 135 58,149.00 100229,65097,25246,55021,62045,085440,15729 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนในกลุ่มสาระที่มีปัญหาส่วนมากเนื้อหาไม่ตรงกับหลักสูตรของโรงเรียน ครูผู้สอนจึงไม่สั่งซื้อเป็นหนังสือเรียน แต่อยากซื้อเป็นสื่อการสอนมากกว่า
26คำเตยวิทยา  นายอมร ฤกษ์ใหญ่ 461 387,618.00 320582,200322,504151,40070,160145,9801,272,2446 พฤษภาคม 2559
27น้ำคำวิทยาคม  นายอุทัย สุภาพัฒน์ 243 175,845.00 169394,200175,84580,70037,35077,615765,71030 มีนาคม 2559
28ศรีสะเกษวิทยาลัย  นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ 0 3,097,735.00 2,9755,449,4003,097,7351,419,800657,1701,365,73511,989,84018 เมษายน 2559-
29สตรีสิริเกศ  นายสุธี ชินชัย 2,960 2,960,328.00 1,9943,663,6502,103,678955,350441,960917,9958,082,63320 พฤษภาคม 2559ไม่พบปัญหา
30คูซอดประชาสรรค์  นายนริศ อัมภรัตน์ 212 215,580.00 151351,750157,16771,95033,31069,240683,41729 เมษายน 2559การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือของฝ่ายวิชาการยังดำเนินการช้าอยู่ ควรเร่งการประชุมให้เร็วกว่านี้ เพื่อที่จะได้สั่งหนังสือได้เร็วขึ้น
31ไกรภักดีวิทยาคม  ดร.สุพล วรรณจู 509 370,000.00 341622,400349,039162,00075,030156,0251,364,49424 มีนาคม 2559การสำรวจการใช้หนังสือเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การสั่งหนังสือเรียนไม่ตรงตามตัวชี้วัดในหลักสูตร
32ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)  นายสุริยะ มนิระพงศ์ 313 199,382.00 215391,850221,379101,95047,23098,240860,6499 พฤษภาคม 2559
33สิริเกศน้อมเกล้า  นายอุทัย สาคำภีร์ 315 410,000.00 236430,250242,110111,95051,860107,865944,03516 พฤษภาคม 2559การจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่ายที่ล่าช้าทำให้การจัดซื้อล่าช้าไปด้วยเนื่องจากคณะกรรมการไม่มีเวลา
34มัธยมโพนค้อ  นายชัยยา บัวหอม 149 126,175.00 129300,600135,40961,50028,47059,175585,15422 เมษายน 2559ไม่มี
35น้ำคำวิทยา  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 146 149,444.00 108249,750106,37650,85023,58049,095479,6514 พฤษภาคม 2559เป็นไปตามปกติ
36เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ 558 523,578.00 392710,450390,754184,55085,580178,1851,549,5198 พฤษภาคม 2559
37ยางชุมน้อยพิทยาคม  นายเยี่ยม ธรรมบุตร 1,425 1,463,145.00 1,0061,835,3501,031,400477,650221,240460,1054,025,74526 เมษายน 2559ผู้บริหารติดตามสอบถามเป็นระยะและครูผู้รับผิดชอบงานมีความใส่ใจในหน้าที่
38ลิ้นฟ้าพิทยาคม  นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ 0 0.00 157364,500159,96374,40034,47071,705705,038
39กันทรารมณ์  นายเดชชัย ดวงแสง 2,760 2,700,000.00 1,8403,360,7001,891,538874,900405,160842,4307,374,72829 เมษายน 2559การส่งมอบบางครั้งผู้ขายมิได้นัดหมายเจ้าหน้าที่พัสดุล่วงหน้า หรือเจ้าหน้าที่พัสดุติดภารกิจนอกพื้นที่ ทำให้การตรวจนับ/ตรวจรับล่าช้า ผู้ขายต้องประสานงานล่วงหน้าก่อนส่งมอบทุกครั้ง เพื่อผู้ซื้อจะได้เตรียมเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้ตรวจนับได้ถูกต้อง
40ละทายวิทยา  นายสุระคติ ทองคำ 573 529,985.00 427780,550443,307203,25094,110195,6501,716,86730 เมษายน 2559
41บัวน้อยวิทยา  นางสุมาลี นาคกระโทก 117 140,792.00 134311,550137,39263,65029,48061,305603,37729 เมษายน 2559-
42ประสานมิตรวิทยา  นายบุรินทร์ สุดใจ 190 150,120.00 142332,100150,12068,10031,50065,420647,24029 เมษายน 2559
43กันทรลักษ์วิทยา  นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย 3,807 4,270,834.00 2,7525,015,3502,806,0281,304,850604,5001,257,39510,988,1232 พฤษภาคม 2559อยากให้มีหนังสือแบบเรียนของสสวท.ที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ในรูปแบบภาษาอังกฤษ อย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 รายวิชา
44บึงมะลูวิทยา  นายอุดม ดำริห์ 1,110 1,502,186.00 1,0051,833,7501,035,781477,250221,050459,7004,027,5319 พฤษภาคม 2559ควรเตรียมการสำหรับการจัดซื้อหนังสือล่วงหน้า โดยเฉพาะการสำรวจรายชื่อหนังสือและจำนวนนักเรียน
45กระแชงวิทยา  นายประมูล แสวงผล 644 544,981.00 535968,500530,627251,500116,650242,9252,110,20218 เมษายน 2559อุปสรรค คือ ราคาแพง โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน และหาหนังสือภาษาจีนยาก ข้อเสนอแนะ คือ ได้ขอรับบริจาคหนังสือคืนจากนักเรียนเพื่อให้เพียงพอกับนักเรียนในรุ่นต่อไป และในรายวิชาภาษาจีนได้จัดทำเอกสารการเรียนการสอนเอง
46กันทรลักษ์วิทยาคม  นายเทวิน ชินบุตร 558 550,000.00 442800,950440,134208,05096,480200,8851,746,49922 เมษายน 2559
47ภูมิซรอลวิทยา  นายคณาวุฒิ พรหมทา 519 390,000.00 380690,500381,038179,50083,200173,1501,507,38824 เมษายน 2559
48ขุขันธ์  นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย 3,382 3,400,000.00 2,3694,314,3502,401,8131,122,250519,9701,081,7009,440,08316 พฤษภาคม 2559
49ลมศักดิ์วิทยาคม  นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ 138 157,877.00 125291,000129,71359,50027,55057,275565,03810 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อหนังสือเรียน
50ศรีตระกูลวิทยา  นายจักรินทร์ บุญเอนก 444 403,988.00 406737,200403,988191,60088,820184,8701,606,4788 เมษายน 2559
51สวงษ์วิทยาคม  นายสวาสดิ์ อินธิศร 300 378,293.00 235428,050236,849111,35051,590107,320935,15922 เมษายน 2559การส่งมอบหนังสือช่วงปิดภาคเรียนทำให้ไม่สามารถตรวจรับหนังสือเรียนได้ต้องรอจนกว่าจะเปิดเทอม
52สะเดาใหญ่ประชาสรรค์  นายลือชัย พิเลิศ 201 208,768.00 141328,650148,84967,25031,13064,700640,57912 พฤษภาคม 2559เนื่องจากปีการศึกษาหน้าโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา จึงต้องมีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีบางรายวิชาที่ต้องลด ส่งผลต่อการล่าช้าในการจัดซื้อหนังสือ
53ปรางค์กู่  นายยิ่งยง นันทวณิชชากร 1,868 1,555,657.00 1,4282,612,1001,482,422680,300314,960654,7105,744,49210 พฤษภาคม 2559ไม่มีคะ
54พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายสุทธิโรจน์ บุ้งทองธนรัตน์ 470 526,514.00 377688,550389,151179,25083,010172,6001,512,56110 พฤษภาคม 2559
55โนนกระสังวิทยาคม  นายวิเชียร์ งามแสงทรัพย์ 279 188,111.00 173406,650188,11183,65038,65080,180797,2416 พฤษภาคม 2559อยากให้ทางสพฐ.มีงบประมาณในการจัดซื้อแบบฝึกทักษะในบางวิชาก็จะเป็นการดีมาก สำหรับปีนี้ทางโรงเรียนได้รับหนังเรียนเร็วกว่ากำหนดจึงไม่มีอุปสรรคใดๆ
56ตูมพิทยานุุสรณ์  ดร.ภูมิภัทร มาลี 557 513,195.00 383689,750366,723178,85083,030173,0701,491,42324 เมษายน 2559ไม่มี
57หนองคูวิทยา  นายเด่นนคร ขาวสะอาด 391 217,885.00 225408,600229,819106,20049,230102,465896,31416 มิถุนายน 2559ครูผู้สอนส่งแบบสำรวจการจัดซื้อหนังสือล่าช้า
58สวายพิทยาคม  นางสาวนิตยาพร อำนวย 188 190,000.00 133308,400136,13962,90029,15060,655597,2446 พฤษภาคม 2559
59มัธยมบักดองวิทยา  นายณภัทร์ ใจเครือ 329 328,300.00 322586,000328,304152,40070,620146,9301,284,2546 พฤษภาคม 2559
60ส้มป่อยพิทยาคม  นายบัญชา ติละกูล 587 435,551.00 424775,750440,206202,05093,540194,4351,705,98124 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
61ไผ่งามพิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.บุญวิทย์ ไชยช่วย 127 141,361.00 105244,200107,32949,90023,11048,055472,59411 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอ
62เบญจประชาสรรค์  นายวรนันท์ ขันแข็ง 71 73,252.00 49114,30051,54523,40010,83022,505222,5805 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ
63กำแพง  นายไสว ผาสุข 1,907 1,900,000.00 1,3882,550,5001,457,316665,100307,680639,0705,619,66611 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
64ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก  นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์ 441 430,000.00 311569,900327,749148,50068,730142,8251,257,70426 เมษายน 2559
65ทุ่งสิมวิทยาคม  ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา 197 247,320.00 138317,850133,49264,55029,96062,435608,28720 เมษายน 2559ไม่มี
66จตุรภูมิพิทยาคาร  นายกิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ 213 199,960.00 190443,700199,96090,90042,06087,380864,00022 เมษายน 2559
67โคกหล่ามวิทยา  นายทัศพร คำปลิว 109 101,934.00 73169,35074,48334,55016,01033,310327,70316 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ
68บึงบูรพ์  ดร.เกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ 487 491,354.00 341622,550353,703162,05075,050156,0601,369,4136 มีนาคม 2559
69ห้วยทับทันวิทยาคม  นายวิเชียร บุญมาก 1,510 1,550,000.00 1,1082,016,2501,122,022524,350242,980505,5454,411,1477 กรกฎาคม 2559
70ผักไหมวิทยานุกูล  นายจิตตนาถ สิงห์โต 538 435,000.00 410753,800440,782196,60090,940188,8701,670,9929 พฤษภาคม 2559
71โนนค้อวิทยาคม  นายนริศ อัมภรัตน์ 576 489,544.00 427782,950449,819204,05094,430196,2101,727,45928 เมษายน 2559
72ศรีรัตนวิทยา  นายถวัลย์ สุนทรา 1,581 1,557,000.00 1,1752,141,3001,201,199557,100258,090536,8454,694,5349 พฤษภาคม 2559
73เขื่อนช้างวิทยาคาร  นายดาวหยาด ขันธ์เพชร 700 847,771.00 5781,055,150593,440274,650127,200264,5052,314,9452 พฤษภาคม 2559หนังสือมาส่งช่วงปิดเทอม
74น้ำเกลี้ยงวิทยา  นายสมพร อาษา 603 628,985.00 416763,250440,290198,95092,060191,2651,685,8154 กุมภาพันธ์ 2559จำนวนนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่เข้าเรียนใหม่ไม่คงที่ ทำให้สั่งซื้อได้ไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนที่เข้ามาใหม่
75บัวเจริญวิทยา  นายสถาน ปรางมาศ 265 236,870.00 179415,650182,29984,85039,31081,770803,8791 มีนาคม 2559โรงเรียนได้มีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย และดำเนินการจัดซื้อตามระยะเวลาที่กำหนด
76นครศรีลำดวนวิทยา  ดร.โฆษิต คำไสย์ 695 764,248.00 490899,200514,720234,400108,460225,3301,982,11022 เมษายน 2559การประสานงานของหัวหน้ากลุ่มสาระยังช้าทำให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินงานช้าไปด้วย
77ละลมวิทยา  นายธีวราช อ่อนหวาน 471 499,699.00 363661,200367,613172,00079,690165,7751,446,2785 พฤษภาคม 2559
78ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  นายภูรินท์ สอนพูด 445 464,445.00 346623,800334,094161,80075,100156,5101,351,30429 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคครับ
79วรคุณอุปถัมภ์  นายพลพัทธชัย งามแสง 426 315,103.00 302552,200311,812143,80066,580138,4101,212,8027 มิถุนายน 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรค
80เบญจลักษ์พิทยา  นายสฤษดิ์ สมทิพย์ 1,105 1,050,000.00 1,0031,838,8001,052,875479,200221,770460,8154,053,4601 พฤษภาคม 2559-
81โนนเพ็กวิทยาคม  นายศักดา มุขขันธ์ 245 162,654.00 166383,400162,65478,00036,18075,350735,58416 เมษายน 2559-
82พยุห์วิทยา  นายบุญแก้ว กรไกร 0 0.00 352643,600365,510167,60077,600161,3201,415,630
83คลีกลิ้งพัฒนาทร  นายชูพงศ์ บรรทะโก 171 134,767.00 133308,700134,76763,00029,19060,725596,3828 เมษายน 2559
รวม 55,305 57,610,769 46,50586,725,65047,579,54322,072,55010,224,17021,263,910187,865,823
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน