สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลดำรงราชานุสรณ์  นายทองหล่อ สิงห์คง 0 0.00 1,5621,461,300951,918548,760283,120369,2303,614,328
2บ้านกระบี่  นายจำนง ดีนันท์ 146 66,445.00 10395,45057,68535,64017,80524,120230,70016 พฤษภาคม 2559
3บ้านขะยูง  นายอินสร หนูพัฒน์ 207 131,400.00 145188,25093,61554,21026,23042,300404,60513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
4บ้านขนา  นายพิชัย ตุลยเสวี 156 86,238.00 109101,35063,09737,92019,16525,610247,14210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5บ้านแก  นายเสรี ชินชัย 159 68,965.00 110101,10058,06237,56018,22025,550240,49230 เมษายน 2559-
6บ้านโนนน้ำอ้อม  นายเนติวัฒน์ บำรุง 145 52,695.00 9184,45052,69531,56015,84521,340205,8906 พฤษภาคม 2559
7บ้านหนองหญ้าลาด  นายชาญ ชมชื่น 173 96,902.00 142131,10077,20548,84024,08033,130314,3554 เมษายน 2559ไม่มี
8บ้านสว่าง  นายประพัฒน์ รักพรหม 279 204,931.00 210325,900139,07882,44039,03069,500655,94810 พฤษภาคม 2559
9บ้านไฮ(วันครู 2503)  นายนิยม ศิริชนะ 59 28,646.00 4552,00020,94015,0006,87510,300105,11531 มีนาคม 2559
10บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)  นายบัญชา กาญจนเสน 272 163,095.00 204254,600126,35975,42036,54057,910550,8299 พฤษภาคม 2559
11บ้านโนนสูง  นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี 202 125,801.00 139166,75084,80050,85024,69038,410365,50023 มีนาคม 2559
12บ้านระโยง  นายสรวิศ โชดลาภ 81 42,303.00 6070,80033,51920,88010,56014,100149,8596 พฤษภาคม 2559อยากให้ปรับราคาหนังสือเรียนลดลงอืก
13บ้านจำนรรจ์  นายสุทธี อาการ 143 88,909.00 105135,05065,48238,97018,63030,400288,53217 มีนาคม 2559ให้มีสำนักพิมพ์หนังสือที่หลากหลายเพิ่มขึ้นอีก
14บ้านโนนจิก  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 93 36,247.20 7689,40042,41626,28013,11017,790188,99630 พฤษภาคม 2559
15บ้านกระแชงใหญ่  นายพิชิต ศิริชนะ 659 375,283.00 449417,350257,102156,12078,815105,4601,014,8474 พฤษภาคม 2559
16บ้านชำเบ็ง  นายทองคำ รักษาวงษ์ 48 26,508.00 2934,40018,40010,2005,2756,86075,13531 มีนาคม 2559
17บ้านหนองทา  นายสมปอง ชินตะวัน 61 33,511.00 4248,80021,05514,1606,6709,680100,36513 มิถุนายน 2559หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์องค์การค้าฯจัดส่งล่าช้ามากเนื่องจากการจัดพิมพ์น้อยไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งซื้อทำให้ได้รับส่งมอบหนังสือถึงโรงเรียนช้าตามไปด้วยอยากให้มีการปรับปรุงการพิมพ์ให้เพียงพอต่อการใช้เรียนของนักเรียน
18บ้านตระกาศขอนแก่น  นายประมาณ ประสานพันธ์ 349 188.71 240267,200152,57988,86043,81067,400619,84910 เมษายน 2559
19บ้านโคกวิทยา  นายวิเชียร วงศ์ราช 124 69,112.00 87102,40049,73930,12015,06520,380217,70410 พฤษภาคม 2559จัดชื้อหลายโรงพร้อมกันมำให้ร้านส่งไม่ทัน
20บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ  นายสิทธิชัย พงษ์สิน 69 39,438.00 6475,60037,05822,32011,34015,060161,37830 มิถุนายน 2559โรงเรียนแจ้งการคัดเลือกหนังสือล่าช้า จึงทำให้การจัดซื้อหนังสือล่าช้าไปด้วย ในปีการศึกษาต่อไปต้องดำเนินการคัดเลือกหนังสือให้ทันตามกำหนด
21บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)  นายบัวพัน ขันตี 184 98,884.00 131121,05072,42345,12022,31530,590291,4985 เมษายน 2559
22บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์  นายสมัย อดทน 192 82,412.00 159146,05082,41254,24026,25536,910345,86713 พฤษภาคม 2559-
23บ้านนาไพรงาม  นายพรชัย บุญพร้อม 184 101,748.00 127117,25069,88943,68021,53529,630281,98420 พฤษภาคม 2559
24บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)  นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ 232 56,000.00 185266,850118,01570,89033,56058,050547,3655 พฤศจิกายน 2558นักเรียนย้ายมาเพิ่มหลังสั่งซือหนังสือ สั่งหนังสือรอบ 2 ไม่ได้
25บ้านหนองกระทิง  นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง 210 111,712.00 142131,50079,11149,08024,46033,230317,38130 เมษายน 2559มีหนังสือค้างบางรายการ
26บ้านหินวิทยา  นายเสวก วิริยบัณฑิต 114 65,806.00 9083,50051,37931,20015,65021,100202,8292 พฤษภาคม 2559
27บ้านท่าพระตระกาศ  นายสมัย ทองมาก 247 59,257.00 93124,45059,25735,13017,05027,720263,60713 พฤษภาคม 2559
28บ้านซำผักแว่น-นาซำ  นายอุทัย สร้อยสนธ์ 86 50,927.00 6172,00036,43421,24010,75514,340154,76910 พฤษภาคม 3102
29บ้านเดียง(พลีศึกษา)  นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน 285 181,345.00 226268,500148,40185,95042,28567,690612,82625 มิถุนายน 2559
30บ้านสังเม็ก  นายทวี ฝอยทอง 384 238,000.00 286304,900174,385104,16051,55076,940711,9356 มิถุนายน 2559
31บ้านไหล่ดุมตาเหมา  นายบุญมี จันทวี 0 97,566.00 123113,65069,72542,36020,94528,720275,400
32บ้านทุ่งโพธิ์  นายลมัย พวงเพช็ร 102 50,040.00 6981,40039,88224,00012,12516,210173,61716 พฤษภาคม 2559
33บ้านโนนคำแก้ว  นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ 232 133,556.00 169156,75096,90258,56029,34539,610381,16716 มิถุนายน 2559หนังสือเรียนได้มาไม่ครบขาดบางวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ เจ้าหน้าที่พัสดุโรเรียน ดำเนินการติดตามกับทางร้านเพื่อให้ได้รับหนังสือครบทุกวิชา
34บ้านโนนแสนสุข  นายสุวัฒน์ มะโนชาติ 81 42,774.00 6474,80033,44921,84010,58014,860155,52930 เมษายน 2559
35บ้านเดียงตะวันตก  นายวิศิษฐ์ เปานาเรียง 201 95,720.00 152140,00081,26352,08025,46035,380334,18312 พฤษภาคม 2559
36บ้านบึงมะลู  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 231 156,809.00 203188,450115,43270,44035,40547,620457,34725 มีนาคม 2559ควรมีแบบแบบเรียนฟรีต่อไป
37บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายบรรจง นวลแย้ม 267 167,989.00 204267,100131,82376,71037,43559,910572,97811 เมษายน 2559ไม่มี
38บ้านตาแท่น  นายสุเรียน สนทะยา 226 138,727.00 156178,30097,26156,97028,51541,840402,88611 เมษายน 2559
39บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ  นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง 172 95,017.00 124115,00070,95442,96021,52029,060279,4944 พฤษภาคม 2559
40บ้านโนนแสนคำหนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา  นายสมรักษ์ พรมมาสุข 307 177,010.00 217201,350124,27275,24037,75550,880489,49731 มีนาคม 3102
41บ้านหนองตลาด-โนนเปือย  นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร 90 49,205.00 7183,20038,04324,36011,94516,540174,08810 พฤษภาคม 2559
42บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส  นายชรลอน โชติรัตน์ 135 73,723.00 10093,00057,22134,80017,60023,500226,12125 เมษายน 2559
43บ้านภูมิซรอล  นายอภินันท์ ฝอยทอง 356 142,100.00 240223,400139,44683,64042,43056,450545,36623 พฤษภาคม 2559
44ไทยรัฐวิทยา 27  นายอุดร ประสาร 203 116,205.00 148136,80083,77651,00025,25034,570331,39631 พฤษภาคม 2559
45บ้านหนองเม็กพิทยา  นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ 200 129,660.00 162221,500106,17661,62029,93049,030468,25617 มิถุนายน 2559
46บ้านเสาธงชัย  นายสำนวน แตะต้อง 139 89,885.00 89114,35058,55433,36016,38525,810248,45916 พฤษภาคม 2559เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน สพฐ.ควรดำเนินการจัดซื้อ หนังสือครบทุกกลุ่มสาระตามจำนวนนักเรียนในฐานข้อมูล DMC ส่งถึงโรงเรียนโดยตรง
47บ้านโศกขามป้อม  นางนิลยา นาไชยธง 89 47,116.00 5867,80030,91319,8009,60013,470141,5839 พฤษภาคม 2559ควรมีแบบเรียนฟรีต่อไป
48บ้านพรทิพย์  นายปิยะ การะเกษ 32 16,884.00 2427,80012,1848,0403,7305,51057,26430 เมษายน 2559
49บ้านด่าน  นายประดิษฐ์ ผาธรรม 565 239,008.00 372409,000231,741137,25067,995103,180949,16613 พฤษภาคม 2559
50บ้านทุ่งใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายฤทธิรุทร บุษบงก์ 0 0.00 270308,300165,283100,20048,22077,750699,753
51บ้านโคก(อสพป.32)  นายสุดใจ พานิช 309 179,527.00 218244,500137,38180,64039,30061,670563,49115 พฤษภาคม 2559
52บ้านปะทาย  นายสมศักดิ์ ประสาร 223 141,657.00 160204,400103,26560,06029,74046,250443,71515 มิถุนายน 2559
53บ้านผือ  นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ 132 73,923.00 7993,80048,66527,84014,45518,710203,4702 พฤษภาคม 2559
54บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่  นายเฉลิม มงคลแก่นทราย 207 101,611.00 155215,050101,61159,22028,75547,400452,03621 มิถุนายน 2559
55บ้านร่องตาซุน  นายชาญ สมสะอาด 311 205,847.00 223262,650146,30184,63041,83066,220601,6317 มิถุนายน 2559
56บ้านจานเลียว  นายวิชัย วรรณทวี 162 79,000.00 116107,80066,18040,32020,34027,240261,8807 มีนาคม 2559ไม่มี
57บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)  นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง 95 40,100.00 87102,00046,55829,88014,68520,280213,40329 เมษายน 2559
58บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายไพลักษ์ ธานี 40 18,373.00 3136,40016,16010,6805,2857,24075,7659 พฤษภาคม 2559-
59บ้านโนนเปือย  นายเหรียญทอง ท้าวมา 39 19,658.00 3136,20016,49910,5605,0957,19075,54430 เมษายน 2559-
60บ้านรุงสมบูรณ์  นายพล สำลี 242 151,290.00 167209,750109,32862,49031,09047,730460,38824 มีนาคม 2559
61เกษตรประชาตาทวด  นายวารินทร์ บุญเชิญ 226 155,533.00 176223,800109,98865,58031,97050,640481,9788 มิถุนายน 2559- นำเสนอรายการหนังสือเรียนที่หลากหลายและให้ครูผู้สอนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเรียน - หนังสือเรียนของกระทรวง (อค.)จะได้รับช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นๆ
62บ้านโดนอาว  นายสมยศ ภูสิงห์ 748 544,543.00 649895,500515,288266,240125,770225,0452,027,84325 มีนาคม 2559
63บ้านชำแจงแมง  นายประดิษฐ์ วันดี 320 214,794.00 249281,750153,04692,19044,56071,060642,6063 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อดีอยู่แล้ว
64ชนะใช้กิจการ  นางอัญชลี เกษมสุข 139 92,037.00 113157,95075,43343,44021,30534,770332,89812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
65บ้านชำม่วง  นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน 113 60,112.00 10293,70051,72634,80016,85023,680220,7566 พฤษภาคม 2559
66บ้านโคกเจริญ  นายวีรชาติ แสงกล้า 214 120,248.00 141131,15081,19749,08024,83533,140319,40222 เมษายน 2559-
67บ้านละลายมีชัย  นายโผน ธรรมทวี 211 112,151.00 154141,50081,58752,56025,47035,760336,8774 เมษายน 2559
68บ้านทุ่งยาวคำโปรย  นายกัมพล เจริญรักษ์ 186 101,505.00 141130,75078,18048,84024,45533,040315,26511 พฤษภาคม 2559-
69บ้านสามเส้า  นายโกศรี พันธ์ยงค์ 391 242,197.00 270307,300171,533100,77049,50577,500706,60820 มิถุนายน 2559
70บ้านกุดเสลาหนองขวาง  นายไพสงค์ แซ่เตีย 118 64,264.00 8093,20041,65927,12012,94018,500193,41910 พฤษภาคม 2559
71บ้านนารังกา  นางอุไรวรรณ คำชัย 192 101,884.00 128118,80075,33144,40022,30030,020290,85111 มีนาคม 2559
72บ้านกันจาน  นางจันจิรา ศรีจันทร์ 49 25,992.00 4147,80020,96013,9206,6659,49098,8352 พฤษภาคม 2559
73บ้านซะวาซอ  นางนันทพร เสนสม 46 25,396.00 3743,80021,60512,9606,6458,73093,7402 พฤษภาคม 2559-
74บ้านโนนคูณ  นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง 47 26,606.00 3339,40020,47911,7606,2457,87085,7542 พฤษภาคม 2559
75บ้านโนนงาม  นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ 62 30,383.00 5058,40025,87717,0408,23011,600121,14718 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งบางทีได้ไม่ครบ เจ้าหน้าที่ไม่รอบคอบเท่าที่ควร
76บ้านสามแยก-หินกอง  นายคำปัน จำปาเรือง 218 107,004.00 174230,500113,88065,88032,43051,560494,25012 พฤษภาคม 2559
77บ้านขนุน  นายวิมล มูลสาร 297 186,230.00 223251,450140,98682,98040,87563,420579,71129 เมษายน 2559ไม่มี
78บ้านตาเครือ  นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ 72 33,244.00 5868,40033,21520,16010,17013,620145,56510 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือได้ไม่ครบทุกวิชา โรงเรียนแก้ปัญหาโดยการใช้หนังสือเก่าจากรุ่นพี่
79บ้านหนองรุงพระทะเล  นายนำพล กิ่งมะณี 141 79,257.00 10193,55057,38334,92017,41523,640226,90810 พฤษภาคม 2559
80บ้านโตนด  นายสุรินทร์ คำชัย 284 150,447.00 181168,150105,11962,88031,68542,490410,32416 เมษายน 2559นักเรียนย้ายเข้าหลังจากสั่งหนังสือแล้ว หนังสือไม่พอกับจำนวนนักเรียน สั่งเพิ่มได้หนังสือล้าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน
81บ้านนาขนวน  นายสังคม อินทร์ขาว 187 81,490.26 131120,25068,03344,64021,55530,390284,8689 พฤษภาคม 2559-
82บ้านหนองหัวช้าง  นายสิทธินันท์ วรรณจู 80 58,050.00 5564,00028,80018,6008,82512,700132,92512 กันยายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการจัดหาหนังสือได้ครบทุกวิชา โรงเรียนต้องแก้ปัญหาโดยการใช้หนังสือเก่าหรือใช้หนังสือ 2 คนต่อ 1 เล่ม บางรายวิชาคุณครูต้องโหลดมาจากอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
83บ้านโนนสมบูรณ์  นายสาริศ ขำศรีบุศ 135 73,856.00 10193,55056,46534,92017,41523,640225,9902 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
84บ้านจานทองกวาววิทยา  นางสุจิตรา จูมสีมา 355 220,411.00 257291,350161,70095,49046,53073,480668,55015 มิถุนายน 2559ืปัญหาคือองค์การค้าคุรุสภาส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนดมีวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
85บ้านตาลอย-หนองคัน  นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข 194 119,013.00 144175,60089,03953,04025,90040,260383,83916 พฤษภาคม 2559
86บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)  นายนิธิศ ธรรมนิยม 100 61,514.00 77102,05049,40729,19014,41022,830217,88712 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
87บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสงวน สีลากุล 345 220,240.00 250281,700159,46293,12046,04071,050651,37229 เมษายน 2559
88มหาราช 2 (ภูคำ)  นายสุชาติ สารเฉวตร์ 105 57,808.00 7790,20042,42226,40012,92517,930189,87713 พฤษภาคม 2559
89บ้านไร่เจริญ  นายกฤษฎา เพิ่มวิไล 64 25,024.00 4755,80028,89416,5608,59511,130120,97916 พฤษภาคม 2559-
90บ้านโนนสำราญ  นายชุติ เจริญศรีเมือง 232 153,350.00 168230,200112,61764,20031,51050,970489,4976 พฤษภาคม 2559มีหนังสือบางกลุ่มสาระส่งไม่ครบ
91บ้านท่าสว่าง  นายมนตรี เหมือนมาตย์ 417 315,472.00 315421,850224,696125,73060,930106,250939,45631 มีนาคม 2559ไม่มี
92บ้านจันทน์หอม-ตาเสก  นายจินดา ศรีรวัฒน์ 172 75,725.00 113147,55075,72842,72021,18533,170320,35330 เมษายน 2559ค้างส่งหนังสือบางรายการ
93บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ 83 46,528.00 5868,20032,15020,0409,98013,570143,94030 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน
94บ้านหนองหิน(อสพป.15)  นายเสมียน ละเลิศ 93 53,783.00 6880,40040,48623,76012,12016,020172,78622 เมษายน 2559
95บ้านจำนันสายเจริญ  นายจิมจง ทองคำวัน 160 84,347.00 112104,00063,27838,88019,56026,280251,9986 พฤษภาคม 2559
96บ้านสวนกล้วย  นายเสถียร จำเริญ 207 110,040.00 155201,65098,71158,08028,22545,300431,9665 พฤษภาคม 2559
97บ้านทุ่งขนวน  นายนที สุขพอดี 125 73,000.00 7487,20042,98825,68012,91017,360186,1386 มิถุนายน 2559ความร่วมมือและการวางแผนที่ดี
98บ้านโนนเรือคำบอน  นายถวิล แพงยา 127 49,246.00 10496,00057,26435,76017,62024,260230,9045 พฤษภาคม 2559ไม่มี
99อนุบาลขุนหาญ (สิ)  นายณรงค์ จำปา 1,115 600,000.00 855973,650534,779318,450155,410245,5502,227,83919 พฤษภาคม 2559
100บ้านกระทิง  นายเสกสรรค์ สามสี 82 48,445.00 7284,80041,27624,96012,52016,880180,43613 พฤษภาคม 2559อาจจะมีบางครั้งที่หนังสือจัดส่งมาไม่ครบหรือไม่พร้อมกัน
101บ้านศิวาลัย  นายวัฒนา จันทะวงษ์ 125 73,000.00 87102,20048,27430,00014,87520,330215,67913 พฤษภาคม 2559ความร่วมมือและการวางแผนที่ดี
102บ้านโนนอ้อ  นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ 125 73,000.00 4754,80023,77815,9607,64510,880113,0636 พฤษภาคม 2559
103บ้านดาน  นายทรงพล โพธิ์ขาว 134 72,290.00 8881,20049,03930,24014,88020,520195,87910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
104บ้านโนนสูง  นางสาวดนตรี บุญลี 109 38,129.00 9487,10052,12032,52016,24022,010209,99019 เมษายน 2559-
105บ้านจะเนียว  นายแมนศักดิ์ แถมวัน 157 80.85 113104,95063,94739,24019,75526,520254,41230 เมษายน 2559ไม่มี
106บ้านกระหวัน  นายโอภาส ดอกพวง 113 56,538.00 8396,60041,27528,08013,33519,170198,46030 พฤษภาคม 2559
107บัานกันจด  นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ 58 13,056.00 4047,20022,62913,9207,0409,400100,1896 พฤษภาคม 2559ไม่มี
108บ้านเดื่อ  นายทวี สอนคำเสน 59 42,539.00 6171,80034,32021,12010,56514,290152,09516 เมษายน 2559
109บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา  นายรังษฤษดิ์์ บุตรลักษ์ 90 50,358.00 6576,20034,92622,32010,96515,150159,5614 พฤษภาคม 2559
110บ้านระหาร  นายวิทวัส รัตโน 108 58,716.00 7689,20041,85626,16012,92017,740187,87613 พฤษภาคม 2559บางวิชาส่งไม่ครบตามกำหนด
111บ้านพยอม  นายบุญคง เนตรภักดี 101 37,198.00 7486,80040,64225,44012,53017,260182,67225 มีนาคม 2559
112บ้านโคกระเวียง  นางเนตรนภา สาระวรรณ 126 72,038.00 105158,55072,03841,34020,21534,150326,2932 พฤษภาคม 2559
113บ้านขุนหาญ  นางวัชรา รัตโน 164 136,379.00 147135,45078,29250,40024,67534,230323,04713 พฤษภาคม 2559ให้ดำเนินการจัดส่งให้ครบในครั้งเดียว เพื่อง่ายต่อการเตรียมการ
114บ้านดู่  นายอภิศักดิ์ ไสว 170 88,977.00 119110,25066,29941,16020,54527,860266,11413 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่วนมากขาดตลาด ทางร้านค้าที่โรงเรียนสั่งซื้อ มีให้ไม่ครบตามที่โรงเรียนต้องการต้องรอ
115บ้านโพธิ์กระสังข์  นายพิชัย จุลวรรณโณ 386 293,494.20 277328,950177,079104,88050,96582,930744,80420 เมษายน 2559
116บ้านซำ  นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ 127 83,557.00 9891,10056,30434,08017,21023,020221,71414 กุมภาพันธ์ 2559-
117บ้านสดำ  นายไกรสร อุ่นแก้ว 164 90,422.00 119109,65063,86440,80019,97527,710261,99916 พฤษภาคม 2559ควรจัดโอนเงินงบประมาณให้โรงเรียนโดยเร็ว
118บ้านหนองคู  นายสัญญา ศรีสุข 121 64,806.00 8982,95052,35031,08015,83520,960203,17526 เมษายน 2559การวางแผนการจัดการด้านการบริหารการศึกษาที่ดีทำให้การจัดซื้อหนังสือมีประสิทธิภาพ
119บ้านหนองขนาน  นายศุภวิทย์ สุภโกศล 33 17,302.00 2731,80015,3809,3604,6956,33067,5654 เมษายน 2559การส่งข้อมูลค่อนข้างช้า
120บ้านบักดอง  นายอะเด็น สมัครพงศ์ 277 164,233.00 193179,950115,11567,44034,40545,470442,38019 เมษายน 2559
121บ้านสำโรงเกียรติ  นายชวน แก้วกัณหา 790 470,310.00 557649,150338,130207,39098,200163,6801,456,55029 เมษายน 2559
122บ้านหนองบัวเรณ  นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร 155 7,980.00 115107,45068,73740,32020,71527,150264,37230 เมษายน 2559-
123บ้านตาเส็ด  นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม 57 32,737.00 3440,20020,68911,8806,0608,01086,83925 เมษายน 2559บางรายวิชาได้รับหนังสือล่าช้า
124บ้านตาปรก  นายศิริพงษ์ บุตกร 134 76,049.00 9789,95054,97633,60016,82522,730218,08115 พฤษภาคม 2559
125องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8  นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง 44 26,407.00 2934,20017,76010,0805,0856,81073,93510 พฤษภาคม 2559
126บ้านกระเจา  นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 71 34,554.00 5260,80027,35517,7608,62012,080126,61511 มีนาคม 2559
127บ้านหนองบัว  นายประชัน ธรรมรส 120 57,864.00 8498,80046,62829,04014,48019,660208,60830 เมษายน 2559 ไม่มี
128บ้านภูดินพัฒนา  นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข 181 88,809.00 125171,35081,00347,58023,10537,900360,93810 มิถุนายน 2559-
129หมู่บ้านทับทิมสยาม07  นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี 43 22,842.00 3642,20019,54612,3606,0708,39088,56611 พฤษภาคม 2559ร้านหนังสือส่งล่าช้าและหนังสือไม่ครบ
130บ้านโพธิ์กระมัล  นายปรีชา ทองอินทร์ 223 133,160.00 147136,65086,20551,12025,81534,530334,32016 พฤษภาคม 2559
131บ้านกระมัลพัฒนา  นายวุฒิพงษ์ ถันทอง 77 46,394.00 6171,80033,95321,12010,56514,290151,72813 พฤษภาคม 2559
132บ้านตาหมื่น  นายเกียรติคุณ สืบหล้า 80 46,371.00 5058,80029,06917,2808,61011,700125,45913 พฤษภาคม 2559
133บ้านหนองจิก  นายทินกร มณีกุล 191 117,501.00 137164,45082,02049,89023,92037,830358,11021 มิถุนายน 2559มีหนังสือเรียนบางวิชาที่จัดส่งล่าช้า
134บ้านกุดนาแก้ว  นายธนภัทร ศรีโสด 211 117,222.00 144133,80082,10250,04025,23033,810324,98229 เมษายน 2559-
135บ้านหนองใหญ่  นายสนิท จำปาทิพย์ 90 53,617.00 6981,40040,72324,00012,12516,210174,45813 พฤษภาคม 2559
136บ้านภูทอง  นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ 100 49,956.00 7587,60039,19425,56012,34517,400182,09916 ธันวาคม 2558-
137บ้านซำเขียน  นายทวี พรมดวงศรี 63 35,281.00 4351,00027,02515,1207,81510,170111,13010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138บ้านกราม  นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ 224 116,845.00 155143,45085,87153,52026,61536,250345,70621 มิถุนายน 2559
139บ้านพอกบำรุงวิทยา  นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง 62 33,363.00 4552,60023,83815,3607,44510,450109,6935 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนมีการย้ายเข้า ย้ายออกอยู่ ทำให้ต้องมีการสั่งซื้อเพิ่มอีก
140บ้านปุนวิทยา  นายมงคล สุทธิสน 56 34,423.00 3744,00023,27813,0806,8358,78095,97318 เมษายน 2559
141บ้านกระเบา  นายสุประกิต จันทร์ถา 120 67,115.00 9789,55053,42933,36016,44522,630215,41411 เมษายน 2559
142บ้านกันตรวจห้วย  นายธวัชชัย บุญน้อย 91 48,189.00 6879,60036,39723,28011,36015,820166,4573 พฤษภาคม 2559
143บ้านหนองผือ  นาจำเริญ แก้วมณี 36 20,333.00 3339,00019,07211,5205,8657,77083,2273 พฤษภาคม 2559
144หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์  นายสัมพัทธ์ ศรีสุข 311 140,204.00 233259,950142,03885,98041,87565,570595,41323 เมษายน 2559
145บ้านตาเอก  นายชัยมงคล มีวงศ์ 256 166,809.00 179258,450119,61869,18033,48556,310537,04316 พฤษภาคม 2559
146บ้านตานวน  นายมนูญ เลิศศรี 27 14,911.00 2428,20013,3328,2804,1105,61059,53231 พฤษภาคม 2559
147บ้านกันทรอม  นายนิรภัย ศรแก้ว 294 164,307.00 211194,250113,93772,24035,25549,090464,77211 พฤษภาคม 2559โรงเรียนทำการจัดซื้อหนังสือเรียน และร้านทำการจัดส่งหนังสือเรียนทันก่อนวันเปิดทำการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และใช้ในการจัดการเรียนการสอน
148บ้านกันทรอมน้อย  นายมานพ ตลับทอง 158 80,060.00 122113,10068,10642,24021,13028,580273,15610 พฤษภาคม 2559
149บ้านจองกอ  นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ 180 96,873.00 133122,55070,36145,60022,32530,970291,80616 เมษายน 2559ไม่มี
150บ้านอาราง  นายชัยนัตร ไชยสาร 67 27,458.00 5463,00027,45818,3608,82012,510130,14816 พฤษภาคม 2559
151บ้านโนนสะอาด  - 14 6,564.00 1416,6008,3234,9202,5403,31035,69313 พฤษภาคม 2559อยากให้ส่งหนังสือเรียนทันตามกำหนด
152บ้านดอนข่า  นางวิชุดา ชัยชาญ 74 41,108.00 6980,00033,50423,16010,79515,860163,31916 พฤษภาคม 2559การประชุมภาคี 4 ฝ่ายและนำเสนอผู้อำนวยการล่าช้า
153บ้านม่วงแยก  นางจิตรา กุมพันธ์ 55 32,238.00 3844,80021,58713,2006,6508,92095,15715 พฤษภาคม 2559ควรประชุมเตรียมการเร็วกว่านี้
154บ้านทุ่งเลน  นายไพรัตน์ ทองบ่อ 152 82,030.00 9991,45054,91334,08016,83523,110220,38825 มีนาคม 2559-
155บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  นายปรีชา รินวงศ์ 471 265,128.00 352326,000197,331121,68060,66082,380788,05117 เมษายน 3102
156บ้านซำขี้เหล็ก  นายชุมพร ขันสิงห์ 78 42,366.00 5464,20032,91919,0809,96012,810138,96925 เมษายน 2559-
157บ้านหนองเก่า  นายไสว มีสติ 48 18,706.00 4350,60023,37514,8807,43510,070106,3609 พฤษภาคม 2559
158บ้านโนนแฝก  นายนพรัตน์ สายลุน 267 148,654.00 183169,650105,11363,36031,69542,870412,6885 สิงหาคม 2559อยากให้ทางส่วนกลางดำเนินการจัดซื้อหนังสือของคุรุสภาเองโดยไม่ผ่านห้างร้านหรือบริษัท
159บ้านซำตาโตง  นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง 117 67,741.00 8397,80048,72028,80014,47519,470209,26511 เมษายน 2559
160บ้านตูม(นพค,15กรป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ 1,298 819,930.00 9321,036,600579,240344,730169,675261,4802,391,7251 พฤษภาคม 2559ควรให้มีการดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
161บ้านสะพุง  นายบุญเล่ง บุตรศรี 249 144,000.00 170158,700101,11959,52030,49040,100389,9294 มิถุนายน 2559ไม่มี
162บ้านจานบัว  นายรัตนสิทธิ์ โสพล 194 115,630.00 136166,50081,78549,95024,13538,090360,46020 เมษายน 2559 ปัญหาอุปสรรค 1. โรงเรียนได้สั่งซื้อหนังสือเรียนกับร้านค้าไปแล้ว แต่มีนักเรียนมาสมัครเรียนเพิ่มล่าช้า ทำให้หนังสือเรียนไม่เพียงพอ
163บ้านทุ่งสว่าง  นายอำนาจ น้อยแสง 147 81.98 9991,65055,50834,20017,02523,160221,54321 เมษายน 2559ไม่มี ไม่มี
164บ้านหนองปิงโปง  นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด 81 51,229.00 6880,20039,61423,64011,93015,970171,3549 พฤษภาคม 2559
165บ้านจอก(ประชาสามัคคี)  นายประสพ ขอจงสุข 178 88,671.00 133123,15073,68945,96022,89531,120296,81429 เมษายน 2559ควรมีแบบคู่มือครู แบบคู่มือแบบฝึกหัด ทั้งในรูปแบบของรูปเล่มและ CD จะได้สะดวกในการใช้งาน
166บ้านเสื่องข้าว  นายกัณหา สังข์สัมฤทธิ์ 248 173,877.00 203329,250147,35481,78039,84569,570667,79921 เมษายน 2559ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยากเกินไป ทำให้ครูที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีเวลาเตรียมการสอน
167บ้านกระหวัน  นายวิเชียร โพธิ์สาชัย 187 95,861.00 133122,95072,38845,84022,70531,070294,95318 พฤษภาคม 2559ข้อ 16 ไม่มีปัญหาทุกสาระฯ
168บ้านศรีแก้ว  นายสมศักดิ์ สุขศาลา 391 217,371.00 281259,950155,99796,96048,14565,690626,74230 เมษายน 2559ร้านขายหนังสือส่งช้า เพราะสำนักพิมพ์ขาดหนังสือที่โรงเรียนสั่ง
169อนุบาลศรีรัตนะ  นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ 237 123,353.00 147136,85085,36051,24026,00534,580334,03515 เมษายน 2559อยากให้มีงบเกี่ยวกับหนังสือเตรียมสอบ
170บ้านหนองรุง  นางสาวทีฆรภัค ดวงสา 40 21,600.00 3136,20016,13410,5605,0957,19075,1798 เมษายน 2559หนังสือเรียนไม่ตรงตามหลักสูตรในบางวิชา
171บ้านโนนแก  นายวัชระ จันทร์แสง 30 20,317.00 2226,20014,6277,8004,1005,23057,95716 พฤษภาคม 2559-
172โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี  นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว 128 83,975.00 96140,90066,60037,47018,35530,590293,91529 เมษายน 2559- ร้านค้าส่งหนังสือล่าช้าในส่วนที่ค้างส่ง - จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการจัดชื้อหนังสือเนื่องจากราคาหนังสือบางรายวิชาราคาสูงมาก - สพฐ.ควรจัดชื้อหนังสือให้โรงเรียนโดยตรง ตามหลักสูตรแกนกลางโดยใช้ข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC เป็นฐาน
173บ้านตระกาจ  นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ 94 54,148.00 6981,20039,16223,88011,93516,160172,3373 พฤษภาคม 2559
174บ้านหนองใหญ่-ตาไทย  นายผดุง ชาติดร 48 7,934.00 4047,40023,14214,0407,2309,450101,2625 เมษายน 2559-
175บ้านตาแบน  นายเก้า อุทัยกรณ์ 49 20,478.00 4350,60024,15414,8807,43510,070107,13910 พฤษภาคม 2559
176บ้านปุน  นายประเวช สัตยกุล 174 95,949.00 142130,50075,98748,48023,51032,980311,45730 เมษายน 2559ไม่มี
177บ้านสลับ  นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง 133 72,142.00 9184,25052,81831,44015,65521,290205,4536 พฤษภาคม 2559
178บ้านขนาด  นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ 101 53,937.00 7992,20040,82826,88012,93518,310191,15320 พฤษภาคม 2559
179บ้านตายู(อสพป.32)  นายเสมือน วรเชษฐ 39 21,035.00 2934,20016,66710,0805,0856,81072,84213 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบฝึกหัดไม่ค่อยมี
180บ้านหนองบัวทอง  นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง 176 98,667.00 125116,15072,19243,44021,90529,350283,0377 พฤษภาคม 2559ไม่มี
181บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)  นายทวีคูณ จวงการ 473 283,839.00 361446,150240,849138,84067,115112,4401,005,39417 เมษายน 2559
182บ้านศิลาทอง  นางกาญจนา เพิ่มวิไล 74 36,073.00 4754,60023,38715,8407,45510,830112,11211 พฤษภาคม 2559
183บ้านบกห้วยโนน  นายหนัน อุสาย 99 56,645.00 6879,80038,78623,40011,55015,870169,40616 สิงหาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดและปีนี้จะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการสั่งหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เนื่องจากแต่เดิมใช้ อจท.ปีนี้ใช้ สสวท.ทำให้ล่าช้าบ้าง
184บ้านตระกวน  นายธัชชัย นาจำปา 107 63,459.00 8881,60050,63830,48015,26020,620198,5986 พฤษภาคม 2559-
185บ้านหนองสังข์  นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ 155 76,672.00 117161,15076,67244,52021,51535,580339,43716 มิถุนายน 2559-
186อนุบาลเบญจลักษ์  นางสาวบุญร่วม วิชาชัย 150 98,604.00 144132,80078,82349,44024,28033,560318,9038 พฤษภาคม 2559
187บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)  นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ 307 129,339.00 206254,800127,39075,81036,53558,090552,62524 เมษายน 2559ส่งหนังสือกลุ่มสาระภาษาไทยไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง หนังสือหมดไม่พอส่ง
188บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นางรัฐอนงค์ อินโหงว 165 86,490.00 114105,90066,29139,60019,95026,760258,50116 พฤษภาคม 2559-
189บ้านโนนไหล่-หนองเลิง  นายธนะศักดิ์ ธนะศรี 128 73,654.00 9891,10056,17434,08017,21023,020221,5849 พฤษภาคม 2559
190บ้านหนองนกเขียน  นายอัคนี ชินชัย 86 37,010.00 6475,20035,72522,08010,96014,960158,92531 พฤษภาคม 2559-
191บ้านเขวาธะนัง  ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร 91 32,000.00 5058,60027,07417,1608,42011,650122,9043 พฤษภาคม 2559
192บ้านโนนจักจั่น  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 73 48,393.00 4553,00025,62115,6007,82510,550112,59616 พฤษภาคม 2559-
193บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว  นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ 18 12,948.00 1518,00010,1345,4002,9253,60040,05916 พฤษภาคม 2559-
194บ้านหนองหว้า  นางสุจิตรา ภูมิภาค 138 96,894.00 117142,55072,76543,02020,92532,680311,94012 พฤษภาคม 2559ไมีมี
195โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)  นายวชิระ ฉวีวงษ์ 199 136,256.00 145190,15094,65854,66026,81542,650408,93315 เมษายน 2559โรงเรียนได้ทำการคัดเลือกหนังสือเรียนโดยคณะกรรมการตามนโยบายสพฐ.และมีคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายรับรอง จากนั้นได้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน โดยโรงเรียนได้รับหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว
196บ้านเพ็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 92 42,277.00 7081,00033,00223,40010,80016,050164,25210 พฤษภาคม 2559ต้องกำกับติดตามการรับส่งหนังสือให้ทันตามกำหนดเวลา
197บ้านหนองบัวใหญ่  นายวรุตม์ มั่นจิตร 180 120,000.00 131171,15087,77049,65024,77038,490371,83025 มิถุนายน 2559การจัดส่งล่าช้าไม่ทันตามกำหนดและงบประมาณไม่เพียงพอ หนังสือได้ไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง
198บ้านดอนเขียว  นายบัวลอน คำศรี 96 53,077.00 7284,40039,68924,72012,14016,780177,72910 พฤษภาคม 2559ปัญหาคือ องค์การค้าคุรุสภาส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนดมีวิชา ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
199บ้านท่าคล้อ  นายอัศวิน เกษสร 128 68,350.00 98115,40056,96135,55017,11526,720251,74610 พฤษภาคม 2559
200บ้านหนองบักโทน  นายสุนทร ทองสวัสดิ์ 110 52,170.00 8195,60046,91328,20014,27519,040204,02815 พฤษภาคม 2559-
201บ้านหนองคับคา  นายกอบชัย โพธินาแค 46 30,821.00 3541,40020,78212,2406,2558,25088,92714 พฤษภาคม 2559
202บ้านโนนสำโรง  นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์ 57 35,617.00 5058,60027,04217,1608,42011,650122,87213 พฤษภาคม 2559
203บ้านหนองยาว  นางปรมาภรณ์ ทองสุ 152 82,056.00 101117,15060,30036,66017,87527,290259,27512 พฤษภาคม 2559
204บ้านคำสะอาด  นายธีรเดช บุญเนตร 145 80,894.00 101116,95058,96936,54017,68527,240257,3846 พฤษภาคม 2559-
205บ้านคำกลาง  นายจิตกร ป้องกัน 47 25,917.00 3945,40019,91813,2006,2759,01093,8036 พฤษภาคม 2559-
206บ้านหนองฮาง  นายสนั่น โคตรชัย 132 77,010.00 100119,00061,23236,60017,90027,500262,23230 เมษายน 2559
207บ้านไผ่หนองแคน  นายเพชร วงพรมมา 141 57,705.00 116107,00061,66239,84019,58027,040255,1228 เมษายน 2559สถานศึกษาควรได้รับโอกาสในการเลือกสรรและจัดซื้อหนังสือเรียนอย่างอิสระ โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม
208บ้านสร้างเม็ก  นายภานุวัฒน์ บุญแซม 183 102,487.00 113120,15066,51240,08019,55528,820275,11710 พฤษภาคม 2559
209บ้านกุดผักหนามคำน้อย  นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ 79 45,163.00 5463,60032,17218,7209,39012,660136,54212 เมษายน 2559-
210บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ  นายตรีเพชร สุนสาย 150 79,541.00 113104,15060,93338,76018,99526,320249,1589 พฤษภาคม 2559
รวม 36,141 20,113,997 28,42831,380,70017,073,55410,228,5505,048,4207,429,10571,160,329
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน