สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านกันทรารมย์  นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ 1,004 670,000.00 720974,850553,431292,430140,420245,1652,206,29619 พฤษภาคม 2559เนื่องจากมีนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเพิ่มเติม จำนวนนักเรียนจึงยังไม่แน่นอน ฉะนั้นการซื้อหนังสืออาจจะมีการจัดซื้อเพิ่มเติมตามจำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนเพิ่มอีก เพื้อให้หนังสือเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
2บ้านโคกสูง  น.ส.นิตยาภรณ์ ตรีแก้ว 273 161,683.00 219247,450132,46381,03039,16062,410562,51325 พฤษภาคม 2559ไม่มี
3ศรีสะอาดวิทยาคม  นายสมบูรณ์ อินทร์ดา 298 186,043.00 196273,300131,87575,21036,78560,190577,3603 พฤษภาคม 2559อยากได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รับหนังสือครบทุกกลุ่มสาระ
4บ้านปราสาท  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 373 253,820.00 280367,000193,868110,70053,70092,450817,71830 มีนาคม 2559
5บ้านตะเคียนบังอีง  นายประไพ กอกหวาน 118 57,205.00 87102,40048,56130,12015,06520,380216,52610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6บ้านหนองสะแกสน  นางปิยนาถ บุญเย็น 95 53,393.00 7386,00040,82825,32012,71517,120181,9838 เมษายน 2559ไม่มี
7บ้านบ่อทอง  นายธีรศักดิ์ พฤกษา 139 59,419.00 8982,55048,58930,84015,45520,860198,29413 พฤษภาคม 2559ไม่มี
8บ้านสกุล  นางเข็มเพชร ประดับศรี 105 59,573.00 7993,40046,22527,60014,07518,610199,91020 มิถุนายน 2559ไม่มี
9บ้านคล้อโคกกว้าง  นายอดิศักดิ์ อาษาราช 74 39,971.00 5463,00028,93218,3608,82012,510131,62218 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
10บ้านคลองเพชรสวาย  นายสุรพงษ์ เวชพันธ์ 67 38,622.00 4654,60028,89916,2008,40010,890118,9896 พฤษภาคม 2559ไม่มี
11บ้านกันโทรกประชาสรรค์  นายเดชา จันดาบุตร 136 92,052.00 10698,30058,18936,72018,39024,840236,43913 พฤษภาคม 2559ไม่มี
12จะกงวิทยา  นายเจตตุพงษ์ มะโนราห์ 223 145,461.00 148198,60098,79456,34027,84044,270425,84421 มีนาคม 2559
13บ้านตาสุด  นายสนั่น ไชยบุตร 351 218,154.00 244291,800161,74993,03045,72573,560665,86416 พฤษภาคม 2559หนังสือได้ตรงตามสัญญา
14บ้านกฤษณา  นายสมชาย เล้าวาลิต 162 77,360.00 117108,95068,88440,80020,72527,530266,88929 เมษายน 2559
15สวัสดีวิทยา  นายโกมินทร์ ปานขาว 197 82,808.00 141171,45086,23951,87025,30039,340374,19930 เมษายน 2559ไม่มี
16บ้านป่าใต้  นางวาสนา กันหาสุข 268 160,608.00 176213,400109,19164,86031,85049,040468,34121 เมษายน 2559ไม่มี
17บ้านปะอุง  นายสัญญลักษณ์ เวชกามา 89 57,430.00 7385,60040,20125,08012,33517,020180,23622 เมษายน 2559
18บ้านเค็ง  นายปรีชา ศรีพูล 159 93,449.00 116144,60072,91643,08021,14032,940314,67613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
19บ้านใจดี  นายประทวน เคราะห์ดี 174 73,665.00 129150,85082,77547,55023,98035,160340,31530 เมษายน 2559
20บ้านทะลอก  นายบรรลือ สุนทร 143 61,635.00 10698,90061,63537,08018,96024,990241,56513 พฤษภาคม 2559 -
21บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)  นายศราวุธ วามะกัน 74 44,170.00 5362,20029,26418,2409,00512,370131,07929 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
22บ้านอังกุล  นายสำเร็จ ชาญพินิจ 150 82,932.00 108100,00060,74937,32018,59025,270241,92913 พฤษภาคม 2559-
23บ้านภูมิศาลา  นายวัชรินทร์ สอนพูด 140 83,012.00 118155,20073,28844,19021,25534,720328,65330 กันยายน 2559ไม่มี
24บ้านเสลาสุขเกษม  นางวิลาสินี คำวงค์ 119 55,232.00 7892,00045,00727,12013,69018,320196,13711 มีนาคม 2559
25บ้านดองกำเม็ด  นายวีระพงศ์ ศรีอินทร์ 109 47,707.00 8396,80042,17728,20013,52519,220199,9228 เมษายน 2559ไม่มี
26บ้านกันจาน  นายนิธินันท์ ธนัทภพวรานนท์ 201 133,779.00 150199,50097,66256,46027,28044,500425,4026 เมษายน 2559ขั้นตอนในการจัดซื้อมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
27บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ  นายรุ่งศักดิ์ ศรีเมือง 184 101,513.40 131121,25072,52745,24022,50530,640292,16211 พฤษภาคม 2559
28บ้านตรางสวาย  นายสสิธร หนันดูน 136 76,926.00 9386,55055,22132,40016,42521,870212,4669 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
29บ้านระกา  นายอดิเรก บุญคง 173 80,000.00 143251,850104,03558,98028,28552,070495,22010 พฤษภาคม 2559-
30บ้านโคกเพชร  นายชวโรจน์ วิระโชติชูวิทย์ 61 27,069.00 5563,60026,08118,3608,44512,600129,08629 เมษายน 2559ไม่มี
31บ้านเปี่ยมตะลวก  นายไสว สุนทร 53 28,280.00 4046,80021,37613,6806,6609,30097,81620 เมษายน 2559หนังสือบางรายการทางร้านส่งมอบไม่พร้อมกัน
32บ้านตะเคียนช่างเหล็ก  นายอำนาจ สว่างภพ 295 122,061.00 220246,200134,86881,24039,50062,100563,9085 เมษายน 2559
33บ้านจันลม  นายขวัญ พันธ์จันทร์ 263 166,394.00 180225,500111,57966,45031,97551,200486,7047 พฤษภาคม 2559ไม่มี
34บ้านกะกำ  นายกฤษดา ปิยะพันธ์ 197 107,921.00 140165,50086,69151,27025,23538,350367,0464 พฤษภาคม 2559อยากให้ทางบริษัทส่งหนังสือที่ทำการจัดซื้อให้ตรงเวลาที่โรงเรียนกำหนด
35บ้านหนองกาด  นางศรศรี ศรีคำ 132 59,971.00 10597,75059,97136,60018,57524,700237,5962 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36บ้านทุ่งศักดิ์  นายคมสัน ติดมา 95 53,165.00 7587,60039,38725,56012,34517,400182,29218 เมษายน 2559ไม่มี
37บ้านบัวบก  นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส 59 30,383.00 5361,60025,93017,8808,43512,220126,06518 เมษายน 2559ไม่มี
38บ้านเรียม  นางอารีรัตน์ พันธ์แก่น 62 37,039.00 4451,80025,42615,2407,63010,310110,40624 เมษายน 2559
39บ้านปรือคัน  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง 396 254,274.00 308357,400191,393115,05055,31590,120809,27813 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
40บ้านปรือใหญ่  นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ 548 354,795.00 416500,200266,825158,16076,570126,0901,127,8452 พฤษภาคม 2559ไม่มี
41บ้านมะขาม  นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคำ 250 138,352.00 170157,30094,96958,68029,16039,750379,85913 พฤษภาคม 2559ไม่มี
42บ้านหลัก  นายไพศาล พันธ์ภักดี 62 32,751.00 5261,20028,12018,0009,00012,180128,50020 เมษายน 2559ติดต่อ ประสานงานกับผู้ขายให้ชัดเจนผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับหนังสือครบและทันตามกำหนด
43บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)  นายชัยรัตร ภูติยา 138 65,058.00 10596,35054,45435,76017,24524,350228,1595 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
44นิคม 1  นายนิรัตน์ วันทะวงษ์ 131 60,071.00 9890,10051,21933,48016,26022,770213,82921 มีนาคม 2559
45นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)  นายกิตติพงษ์ พรหมมาดวง 126 40,881.00 9082,70046,71130,72014,89020,900195,92113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46ทับทิมสยาม 06  นายสมศักดิ์ วรรณา 100 55,354.00 7284,40040,23024,72012,14016,780178,27024 เมษายน 2559ไม่มี
47บ้านสะเดาใหญ่  นายบุรี หาญพิทักษ์ 394 250,362.00 293338,150187,099109,77053,60085,270773,8897 พฤษภาคม 2559หนังสือที่ส่งได้ล่าช้าคือของกระทรวง ทราบจากผู้ขายว่ากระทรวงผลิตออกมาจำกัด ผู้ขายต้องวิ่งหาตามสต็อคที่ค้างจากปีก่อนเพื่อนำมาส่งมอบให้โรงเรียน
48บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)  นายอนุสรณ์ จัตตุเรศ 132 73,148.00 86101,40049,65229,88015,06020,190216,1825 พฤษภาคม 2559ไม่มี
49บ้านเขวิก  นายไพจิต สอนพูด 72 36,749.00 5968,60029,78519,9209,41513,610141,33018 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงบางรายวิขาปรับเปลี่ยนรูปแบบและไม่แสดงราคาที่ทราบได้ทำให้การคำนวนราคาหนังสือบางชั้นเรียนยาก
50บ้านโพง  นายประยูร รับรอง 99 54,922.00 6980,80037,83223,64011,55516,060169,88730 เมษายน 2559ไม่มี
51บ้านใหม่ประชาสามัคคี  นายวันชัย วรรณวงษ์ 66 36,233.00 4957,40027,09716,8008,22511,410120,93231 มีนาคม 2559-
52บ้านตาอุด  นายกฤติเดช บุญศรัทธา 652 458,551.00 463584,600334,183181,74087,480147,1351,335,13818 พฤษภาคม 2559ปริมาณหนังสือไม่เพียงพอ
53บ้านตรอย  นายอนันตชัย วงษ์พิทักษ์ 59 28,201.00 4755,20025,50616,2008,02510,980115,91125 มีนาคม 2559-
54บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายอำนวย แสวงดี 157 88,803.00 110101,70062,03737,92018,79025,700246,14725 เมษายน 2559ไม่มี
55บ้านเคาะสนวนสามัคคี  นายสุริเยศ ถุงจันทร์ 252 100,610.00 198183,100109,90768,28033,86046,270441,41718 เมษายน 2559ไม่มี
56บ้านละเบิกตาฮีง  นายสาคร พิมพร 106 62,679.00 8094,60047,82027,96014,27018,850203,50018 เมษายน 2559ไม่มี
57บ้านโสน  นายสุนทร กุมรีจิตร 213 128,543.00 143166,25085,78251,78025,04538,670367,52723 เมษายน 2559ไม่มี
58บ้านอาวอย  นายบุญหลาย อินตะนัย 257 158,243.00 191243,050119,48671,22034,76554,990523,51130 เมษายน 3102หนังสือที่สั่งได้ไม่พร้อมกัน ได้เป็นบางรายวิชา เนื่องจากบริษัททยอยส่งแต่ก็ได้หนังสือส่งครบตามกำหนด
59บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)  นายธีรศักดิ์ บัวศรี 243 157,756.00 168219,500104,21762,61029,88549,170465,38230 เมษายน 2559ควรดำเนินการสั่งซื้อตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะทำให้ได้หนังสือทันช่วงเปิดเทอม และมีเวลาตรวจสอบข้อมูลจำนวนหนังสือเรียนว่าครบหรือไม่และถ้าขาดก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้ทันตามกำหนดเวลา
60บ้านสวาย  นายเทอดศักดิ์ โสดาพรม 327 205,054.00 234284,500152,30389,19042,88571,710640,58818 กันยายน 2559
61บ้านหนองคล้า  นายประเวช สูงสุด 133 86,409.00 9789,75054,00433,48016,63522,680216,54930 เมษายน 2559ไม่มี
62บ้านคำเผีอ  นายสิงห์ชัย อุดรพันธ์ 61 33,862.00 5160,00029,16917,6408,80511,940127,5542 พฤษภาคม 3102ไม่มี
63บ้านสนามสามัคคี โรตารี่ 2  นายพงษ์สุวัฒน์ นามโคตร 291 166,000.00 198236,700123,43072,84035,98054,670523,62012 พฤษภาคม 2559
64ชุมชนบ้านหัวเสือ  นายรังสิต ศรีเมือง 188 114,832.00 134152,00082,75548,57023,97535,710343,01013 พฤษภาคม 2559หนังสือบางวิชาได้ช้ากว่ากำหนด
65บ้านสำโรงตาเจ็น  นายสมควร ระยับศรี 321 213,952.00 228276,800152,08887,39042,79569,770628,84330 เมษายน 2559
66สวงษ์พัฒนศึกษา  นายประดิษฐ์ เนียมศรี 183 103,795.00 116107,80067,97040,32020,34027,240263,67016 เมษายน 2559ไม่มี
67บ้านห้วยสระภูมิ  นายคูณ สำเภา 135 72,550.00 10294,10054,96435,04017,23023,780225,11416 เมษายน 2559
68บ้านศาลาประปุน  นายอำนวย คำแพง 40 11,428.40 3439,80018,17811,6405,6807,91083,20830 เมษายน 2559หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ แบบฝึก เล่ม 1 -2 จะไม่พอเพียง และ แบบฝึกของกลุ่มสาระอื่นๆเช่นกัน
69บ้านโนนดู่  นายจรัล พุ่มเพ็ชร 167 98.14 125115,75069,61143,20021,52529,250279,3365 กันยายน 2559
70บ้านเริงรมย์  นางทิพรัตน์ คำแพง 116 62,203.00 87101,80045,83929,76014,49520,230212,1242 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)  นายธนวัฒน์ ปรทานัง 82 41,221.00 6879,60034,73423,28011,36015,820164,7944 พฤษภาคม 2559ไม่มี
72บ้านสระบานสามัคคี  นายนิรันดร์ ธรรมคุณ 70 43,647.00 5059,00030,45317,4008,80011,750127,40311 พฤษภาคม 2559ไม่มี
73บ้านปราสาทกวางขาว  นายสุวรรณ เสถียรสิริวิวัฒน์ 189 105,192.00 124115,40071,42043,20021,90029,160281,08025 เมษายน 2559
74บ้านกันแตสระรุน  นางวิลาศิณี ตั้งเพียร 74 42,926.00 4856,80029,76516,8008,60011,320123,2855 เมษายน 2559ไม่มี
75บ้านแขว  นายจิรศักดิ์ จันทรักษ์ 198 116,039.00 133123,75079,11246,32023,46531,270303,91710 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบให้ได้หนังสือครบทุกสาระ
76บ้านตาดม  นายเอกราช บุราชรินทร์ 52 32,783.00 4553,40027,07515,8408,20510,650115,1707 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค่
77บ้านสมบูรณ์  นายยุทธนา นิตยวรรณ 141 66,251.00 110102,10064,15338,16019,17025,800249,38321 เมษายน 2559ไม่มี
78นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)  นายยุทธนา สารีบุตร 235 149,947.00 191249,150118,08371,43034,46055,890529,01315 เมษายน 2559ไม่มี
79นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)  นางอัจฉรา จันทรักษ์ 89 45,968.00 7789,60038,46526,04012,35517,780184,2408 เมษายน 2559การโอนเงินให้เร็ว ทำให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ ทำให้ได้รับหนังสือทันเวลาเปิดเรียน
80อนุบาลศรีประชานุกูล  นายดำริห์ อำนวยสวัสดิ์ 1,232 697,141.00 868805,000491,864300,720150,640203,4201,951,6449 เมษายน 2559ไม่มี
81ขุขันธ์วิทยา  นายปฏิญญา จันทรชิตต์ 438 279,320.00 333357,550204,540121,59060,12090,220834,02030 กรกฎาคม 2559ไม่มี
82บ้านชำแระกลาง  นายโกมล วิเชียร 308 191,274.00 231263,450145,49786,16042,14566,440603,6921 เมษายน 2559
83บ้านแทรง  นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง 119 75,681.00 80106,60055,16330,60015,39023,850231,6036 พฤษภาคม 2559-โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการคดเลือกหนังสือ ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อเสนอความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียนทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียนมีความสำเร็จเรียบร้อยดี
84บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)  นายจำรูญ มลิพันธ์ 112 64,852.00 8095,00048,95428,20014,65018,950205,75431 มีนาคม 2559ไม่มี
85วัดเขียน  นายสมนึก ชมภูพื้น 203 121,435.00 127116,65064,81543,32020,96529,480275,23018 เมษายน 2559ไม่มี
86บ้านนาก๊อก  นายสมหวัง กลางมณี 165 84,138.00 123113,65066,51542,36020,94528,720272,19015 เมษายน 2559
87บ้านคะนาสามัคคี  นายสุรงค์ โพชนิกร 111 63,280.00 8296,60047,16028,44014,28019,230205,71017 มีนาคม 2559หนังสือเรียนที่จัดซื้อบางวิชาได้ไม่ครบเนื่องจากทางร้านต้องจัดส่งให้แต่ละโรงเรียน หนังสือไม่เพียงพอตามที่จัดซื้อทำให้โรงเรียนต้องดำเนินการติดตาม
88บ้านยางชุมภูมิตำรวจ  นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ 48 25,306.00 3945,80021,17513,4406,6559,11096,18027 เมษายน 2559-
89อนุบาลปรางค์กู่  นายชยาพล นนท์ศิริ 273 153,060.00 188174,600107,95665,28032,86044,120424,81627 เมษายน 2559ควรจัดหาบุคลากรที่ชำนาญในเรื่องนี้โดยตรง
90บ้านสนาย  นายสุนทร คำเสียง 136 76,414.00 8982,55051,34230,84015,45520,860201,04713 พฤษภาคม 2559
91บ้านโนนดั่ง  นางสร้อยทิพย์ ไทยน้อย 88 54,398.00 6880,00039,57923,52011,74015,920170,75921 เมษายน 2559-
92บ้านขามฆ้อง  นางมยุรี ศรีผา 52 26,053.00 3945,80021,43513,4406,6559,11096,44011 พฤษภาคม 2559
93บ้านโป่ง  -ว่าง- 42 22,438.00 3136,40016,79510,6805,2857,24076,40021 มกราคม 2559การซื้อหนังสือควรให้เป็นอิสระของครูผู้สอนว่าจะเลือกซื้อสำนักใดมาประกอบการสอนได้เหมาะสมกับครูคนนั้นๆซึ่งมีตัวชีวัดควบคุมตามหลักสูตรอยู่แล้ว ไม่ควรกำหนดกรอบ
94บ้านไฮ  นายบรรจบ สิงหร 118 66,729.00 8498,80047,94129,04014,48019,660209,92118 เมษายน 2559ไม่มี
95บ้านโพธิ์สามัคคี  นายธนกฤต บุญปัญญา 91 55,960.00 5970,00035,27220,76010,74513,960150,73729 เมษายน 2559ไม่มี
96บ้านเหล็ก  นายทวีชัย คำแพง 412 234,195.00 289267,550161,02999,84049,70567,610645,73427 เมษายน 2559ไม่มี
97บ้านตูม  นางประภาพร กอกหวาน 169 98,847.00 128119,60076,71644,88023,06030,220294,4767 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
98บ้านขี้นาค  นายสมพงษ์ ทองมา 222 89,985.00 166207,300106,27161,92030,69047,240453,42112 เมษายน 2559-
99บ้านสวายสนิท  นายทรงศักดิ์ ยินดี 98 56,460.00 7285,00041,73025,08012,71016,930181,45014 พฤษภาคม 2559ไม่มี
100บ้านบึงกระโพธิ์  นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์ 140 73,227.00 10193,15054,84034,68017,03523,540223,24520 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ปรับหลักสูตรใหม่ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนหนังสือ
101บ้านขามทับขอน  นายร่าเริง วิทยอุดม 192 108,725.00 123114,85073,44643,08022,08529,020282,48126 พฤษภาคม 2559ไม่มี
102บ้านท่าคอยนาง  นางสาวินี พิมพ์จันทร์ 70 34,965.00 5463,40029,16118,6009,20012,610132,97110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
103บ้านตะเภา  นางกิตการุณ แก้วคำสอน 90 56,695.00 7083,00042,93524,60012,70016,550179,78519 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้รับการดูแลอย่างดีจากทางร้าน และหนังสือได้รับครบทุกครั้งจากทางร้าน
104บ้านกู่  นายพิจิตร์ ชวดรัมย์ 92 51,974.00 7082,00039,04624,00011,75016,300173,09631 มีนาคม 2559ไม่มี
105บ้านหนองคูอาวอย  นางวรางคณา บุตรสอน 175 101,684.00 113104,55066,07339,00019,37526,420255,41813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
106บ้านดู่  นายนเรศ คำเสียง 327 212,048.00 237285,550151,30289,97043,25071,980642,05215 พฤษภาคม 2559การเลือกหนังสือหลากหลาย
107บ้านหนองแวง  นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ 243 154,786.00 173221,150112,17864,62031,57549,970479,49331 มีนาคม 2559ไม่มี
108บ้านขามหนองครอง  นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี 57 34,972.00 4957,00024,10416,5607,84511,310116,81910 กันยายน 2559ไม่มี
109บ้านไฮน้อย  นายคุณาวุฒิ บัวเขียว 79 43,128.00 6677,60036,03222,80011,35015,440163,22216 พฤษภาคม 2559
110บ้านกะดึ  นายอุทัย พิมพ์จันทร์ 111 60,374.00 7790,40043,15326,52013,11517,980191,1685 เมษายน 2559ไม่มี
111บ้านพอก  นายวิชัย เพิ่มพร 171 105,236.00 122113,50072,10642,48021,51028,680278,276โรงเรียนขาดครู ประจำวิชา เช่นวิชาวิทยาศาสตร์ ครูประจำชั้นที่ทำการสอนขาดความชำนาญ บางครั้งไม่สามารถ อธิบาย ให้ข้อมูลในเชิงลึกแก่ผู้เรียนได้ การจักซื้อแบบเรียนเพิ่มเติม และแบบฝึก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปํญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู
112บ้านเกาะกระโพธิ์  นายพิรมย์ บุญมา 262 158,625.00 185230,050113,22668,13032,76052,350496,5167 เมษายน 2559ไม่มี
113บ้านหนองบัวตาคง  นายเพียร นรดี 98 42,819.00 6779,00039,37823,28011,73515,730169,12329 เมษายน 2559ไม่มี
114บ้านสามขา  นายประนุพงษ์ ระยับศรี 80 24,500.00 5868,40032,91420,16010,17013,620145,26410 เมษายน 2559
115บ้านหว้า  นายสาม รักษา 114 67,649.00 9386,55053,44832,40016,42521,870210,69316 เมษายน 2559ไม่มี
116บ้านนาวา  นายโชคชัย จุมพิศ 121 67,629.00 87102,40049,72330,12015,06520,380217,68813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
117บ้านกอกหวาน  นายศิโรตม์ เพ็งธรรม 129 69,819.00 9285,40052,14531,92016,04021,580207,0852 พฤษภาคม 2559
118บ้านบัลลังก์  นายวีระชาติ ไชยชาญ 111 53,961.00 8094,20045,68427,72013,89018,750200,24413 เมษายน 2559ไม่มี
119บ้านสมอ  นายสมจิตต์ เครือมาศ 155 88,084.00 115106,45064,70539,72019,76526,900257,54012 พฤษภาคม 2559ไม่มี
120บ้านหนองเพดาน  นายอัษกร ตัณฑกูล 127 79,256.00 9790,15056,49333,72017,01522,780220,15816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
121กระต่ายด่อนวิทยา  นางสาวเกศินี ไพรศรี 186 130,525.00 143184,55093,82153,79026,57041,620400,35125 เมษายน 2559ไม่มี
122บ้านดอนหลี่  นายณัฐพงศ์ สุริยา 141 80,806.00 10496,20057,42735,88017,81024,310231,62718 มีนาคม 2559ไม่มี
123บ้านกุดปราสาท  นายเพียรศักดิ์ สุภากุล 88 65,176.00 8498,60047,25428,92014,29019,610208,67411 เมษายน 2559ไม่มี
124บ้านหนองเชียงทูน  นายสงวน ชุมวัน 144 900,264.00 107122,85065,38338,82019,04528,730274,82812 พฤษภาคม 2559
125บ้านกำแมด  นายสุทัศน์ บุญจอม 184 112,732.00 134168,90083,18549,74024,17038,310364,30531 พฤษภาคม 2559เลือกซื้อหนังสือได้จำกัดประเภท
126บ้านศาลา  นายบำรุง พรหมคุณ 194 89,055.00 141178,35089,05552,56025,75540,440386,1609 กุมภาพันธ์ 2559โรงเรียนจัดซื้อหนังสือครบ 100 % ของนักเรียน โดยการอนุมัติยืมเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดำเนินการก่อน
127บ้านหนองระนาม  นายเดช พงษ์สุระ 71 43,700.00 5160,20029,70817,7608,99511,990128,65310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
128บ้านมัดกา  นางฐิติพันธ์ สอนพูด 127 73,806.00 9789,95055,68033,60016,82522,730218,78530 เมษายน 3102ควรจะส่งมอบหนังสือพร้อมกันทุกสาระ
129บ้านหนองคูขาม  - 38 21,067.00 2934,20016,34810,0805,0856,81072,52330 เมษายน 2559ไม่มี
130บ้านบ่อ  นายวรรณนุพล จันทะสนธ์ 126 48,528.00 9992,05057,08734,44017,40523,260224,24223 เมษายน 25590
131บ้านตาเปียง  นายไพรี มังษะชาติ 261 166,637.00 179243,950119,24468,07033,13054,060518,45417 เมษายน 2559ไม่มี
132บ้านไฮเลิง  นางรัชฎาภรณ์ พิศวงปราการ 154 91,852.00 120146,90073,57944,31021,71533,650320,15425 เมษายน 2559ไม่มี
133บ้านหว้าน  นายวานนท์ นนทวงค์ 89 45,797.00 6778,40034,82722,92011,16515,580162,89216 พฤษภาคม 25590
134บ้านขอนแต้  นายเอกชัย คุณมาศ 62 37,363.00 4856,60028,53916,6808,41011,270121,49914 พฤษภาคม 2559-
135บ้านสำโรง  นายวัชระ ศิริสุรักษ์ 86 47,732.00 6475,20035,36822,08010,96014,960158,56816 พฤษภาคม 25590
136อนุบาลไพรบึง  นายนิกร อภัยสม 535 274,445.00 379349,450203,545130,08063,83588,310835,2202 พฤษภาคม 2559ไม่มี
137บ้านสวาย-สนวน  นายสิทธิเทพ ทองบาง 106 57,141.00 6981,00037,81423,76011,74516,110170,4291 พฤษภาคม 2559
138บ้านคอกหนองไพร  นายณรงค์ ไชยชาติ 127 67,515.00 9284,80049,11331,56015,47021,430202,37328 เมษายน 2559
139บ้านตราด  นายโอภาส สุมาลี 85 46,917.00 6172,20036,22321,36010,94514,390155,11825 เมษายน 2559ควรขยายระยะเวลาในการดำเนินการ
140บ้านพราน  นายทักษิณ อายุวงค์ 66 54,142.00 4957,60027,27416,9208,41511,460121,66929 เมษายน 2559
141บ้านผือ  นายมานะ ไชยโชติ 131 84,843.00 91131,15063,07035,43017,51028,640275,80015 พฤษภาคม 2559ไม่มี
142บ้านติ้ว  นายเสถียร มนทอง 103 48,117.00 7386,20042,59125,44012,90517,170184,30611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
143บ้านมะขามภูมิ  นายวินัย ธรรมเที่ยง 137 78,061.00 10092,60055,85434,56017,22023,400223,63411 เมษายน 2559ไม่มี
144บ้านทุ่ม(อสพป.3)  นายศรีสุวัล พัณษะธรรมวงษ์ 60 40,753.00 4957,80028,24817,0408,60511,510123,20321 เมษายน 2559ได้รับหนังสือในกลุ่มสาระภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ช้า โดยเฉพาะแบบฝึกหัด จะไม่ทันเปิดเทอม
145บ้านกระแมด  นายสายัณห์ หล้าบุดดา 35 22,977.00 2833,00016,5389,7204,8906,57070,71821 เมษายน 2559หนังสือเรียนได้ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน ในบางกลุ่มสาระ
146บ้านโพงกอก  นายสำราญ ทองมนต์ 90 38,417.00 7183,80041,10624,72012,51516,690178,83113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
147บ้านสำโรงพลัน  นายอนันต์ ทิพย์รักษ์ 545 347,121.00 382439,700243,442142,65069,225110,8801,005,8976 เมษายน 2559ไม่มี
148บ้านไม้แก่น  นายทวีศักดิ์ รักโสภา 70 36,967.00 4654,40027,47316,0808,21010,840117,00313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
149บ้านปุดเนียม  นายไพศาล คำศรี 53 27,928.00 4047,00021,67413,8006,8509,35098,67411 พฤษภาคม 2559ไม่มี
150บ้านหัวช้าง  นายวิรัตน์ รัตนพันธ์ 113 62,588.00 7891,60044,52526,88013,31018,220194,53516 พฤษภาคม 2559ควรดำเนินการจัดสรรงบประมาณหมวดหนังสือเรียนให้กับโรงเรียนแต่เนิ่น
151บ้านชำแระ  นายสมนึก พันธ์แก่น 96 54,903.00 7487,40043,00725,80013,10017,410186,7176 พฤษภาคม 2559-
152บ้านตาจวน  นายสุริยา เกษอินทร์ 67 44,253.00 4249,60025,36214,6407,4309,880106,91213 พฤษภาคม 2559โรงเรียนสามารถจัดซื้อหนังสือได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
153บ้านไทร  นายอุดม คำหล่า 161 99,248.00 131171,85083,73449,38024,21538,540367,71923 พฤษภาคม 2559ไม่มี และจากข้อ16 ร.ร.ไม่มีปัญหาการได้รับหนังสือ
154บ้านสะเดาน้อย  นายคมธัช อินวันนา 62 37,673.00 4755,40027,35216,3208,21511,030118,31725 มีนาคม 2559ไม่มี
155บ้านโป่ง  นายอุดม คำหล่า 75 42,160.00 5463,40030,10718,6009,20012,610133,9176 พฤษภาคม 2559ไม่มี
156บ้านหนองพัง  นายจำนาน ไพบูลย์ 28 12,808.00 2529,00011,7118,4003,9255,75058,7866 พฤษภาคม 2559-ราคาหนังสือ ทั้ง 8 สาระ มีราคาสูงทำให้งบประมาณที่จัดให้เบื้องต้นไม่เพียงพอ
157วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสมควร โมทะจิตร 153 82,284.00 116164,70077,87044,79021,93536,090345,38522 เมษายน 2559
158บ้านปราสาทเยอ  นายธนกร แก้วธรรม 219 146,245.10 164225,600107,20362,28029,97049,810474,86320 เมษายน 2559ไม่มี
159บ้านคูสี่แจ  นายอภินันท์ ทองมนต์ 37 21,688.00 2833,00015,9139,7204,8906,57070,09330 เมษายน 2559ไม่มี
160บ้านสลักได  นายสมยศ โชคเหมาะ 29 18,992.00 2833,00016,2089,7204,8906,57070,38816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
161บ้านหนองอิไทย  นายสมยศ โชคเหมาะ 49 25,444.00 3035,40016,87510,4405,2807,05075,04530 เมษายน 2559
162บ้านอาลัย  นางณัฐกานต์ ทางาม 56 26,782.00 4350,40023,57014,7607,24510,020105,99513 พฤษภาคม 2559
163บ้านโพนปลัด  นายประยงค์ เพ็งธรรม 91 39,995.00 7284,40039,99524,72012,14016,780178,03516 พฤษภาคม 2559จัดซือหนังสือล่าช้า หนังสือขาดตลาด หรือหมด ควรจัดหาบริษัทหรือห้างร้านพิมพ์หนังสือหรือจัดทำให้ตรงหลักสูตรมากที่สุด จัดให้มีหนังสือที่เพียงพอกับนักเรียน ราคาหนังสือไ่ควรแพงมาก นี่ราคาแพงมากเกินไป
164บ้านเขวา  นายสมยศ โชคเหมาะ 13 8,950.00 1315,2007,1004,4402,1553,02031,9159 พฤษภาคม 2559
165บ้านดองดึง  นางพรชุลีย์ พรรณโรจนศิริ 83 39,001.00 6171,40032,51420,88010,18514,190149,16921 มีนาคม 2559-
166บ้านดินแดง  นายธนชัย กัณทพันธ์ 81 45,823.00 5767,20033,52919,8009,97513,380143,88413 พฤษภาคม 2559โรงเรียน ควรเตรียมข้อมูลและสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับหนังสือทันเวลาก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1
167บ้านสร้างใหญ่  นายสิริวัฒก์ ดวงสินธ์นิธิกุล 131 73,892.00 9587,85053,02632,76016,24522,200212,0815 พฤษภาคม 2559หนังสือวิชาภาษาอังกฤษที่สั่งมาในบางปี ค่อนข้างยาก
168หนองอารีพิทยา  นายประกอบ สายแก้ว 156 95,930.00 113140,45070,39041,91020,54032,020305,3108 พฤษภาคม 2559อยากให้ทางบริษัทส่งหนังสือที่ทำการจัดซื้อให้ตรงเวลาที่กำหนด
169บ้านกันตรวจ  นางประไพพร พรหมศรี 78 43,616.00 5564,60030,92418,9609,39512,850136,7299 พฤษภาคม 2559สาระสังคมศึกษาสำนักพิมพ์แจ้งว่ามี 3 สาระ คือ สังคม หน้าที่พลเมือง พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ แต่เมื่อคัดเลือกแล้วไม่ครบตามที่แจ้ง จึงเป็นภาระของโรงเรียนที่ต้องแก้ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้มีสื่อเรียน
170บ้านหนองระเยียว  นายธีรชาติ พานิช 62 37,151.00 5666,00031,24119,4409,78013,140139,60113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
171บ้านตาเจา  นางสาวนัฐนันท์ ธนาศิริกุลศักดิ์ 108 58,046.00 7992,80044,17927,24013,50518,460196,18412 พฤษภาคม 2559
172บ้านแดง  นายสมนึก พันธ์แก่น 27 14,216.00 2023,40010,7266,8403,3304,65048,94613 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางรายวิชาส่งยังคงส่งไม่ครบ, ทางโรงเรียนได้ทำการเร่งรัดการจัดส่งให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
173บ้านตะเคียนราม  นายอำนวย มีศรี 1,015 366,039.00 461499,950287,467168,84083,235126,1401,165,6329 พฤษภาคม 2559
174บ้านโคกตาล  นายวสันต์ นามวงศ์ 372 268,201.00 254275,500160,89693,24046,26069,510645,40630 เมษายน 2559ไม่มี
175บ้านลุมพุกคลองแก้ว  นายศรเพ็ชร วงศ์เพ็ง 416 251,797.00 285337,750183,792108,09052,92085,150767,70212 พฤษภาคม 2559ไม่มี
176บ้านศาลา  นายพงษ์สันต์ ทองแย้ม 187 104,925.00 142130,90077,45048,72023,89033,080314,04013 พฤษภาคม 2559
177บ้านเรือทองคลองคำ  นายบุญสม โสริโย 75 39,932.00 5564,80030,40919,0809,58512,900136,77413 พฤษภาคม 2559ปัญหาเกี่ยวกับการย้ายเข้าของนักเรียน จึงทำให้หนังสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
178บ้านตาโสม  ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ 112 57,942.00 7690,00045,20926,64013,68017,940193,46928 เมษายน 2559-
179บ้านนาตราว  นายวิเศษ สาลี 285 177,228.00 209275,750133,85778,78038,45561,710588,5523 มิถุนายน 2559การสรุปจำนวนนักเรียนล่าช้า
180บ้านจำปานวง  นายสง่า ผุดผา 200 69,360.00 158145,90084,40854,36026,82036,870348,35821 เมษายน 2559ไม่มี
181บ้านแซรสะโบว  นายสุชีพ ตรีประเคน 392 251,248.00 292330,200176,525107,94051,97083,280749,91529 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
182วนาสวรรค์  นายทัตพล สิงหชาติ 246 120,300.00 176162,20093,76960,36029,57040,990386,8892 พฤษภาคม 2559
183บ้านไพรพัฒนา  นายวรการ น้อยสงวน 478 261,372.00 335372,850206,367123,72060,57594,050857,56229 เมษายน 2560
184บ้านแซรไปร  นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์ 277 160,717.00 218200,500114,70674,52036,24050,670476,63630 เมษายน 2559ไม่มี
185บ้านละลม  นางสาวพัฒนา สังข์โกมล 472 264,312.00 366397,900213,596132,63063,185100,390907,70130 เมษายน 2559
186บ้านธาตุพิทยาคม  นายชาญวิทย์ สันดอน 159 63,752.00 117107,35061,06839,84019,20527,130254,59328 เมษายน 2559บางวิชาหนังสือเรียนไม่ครบ
187บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)  นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว 64 34,441.00 5160,20028,90917,7608,99511,990127,8542 พฤษภาคม 2559ไม่มี
188บ้านทำนบ  นางวราภรณ์ กองทรัพย์ 111 61,225.00 8397,80045,85928,80014,47519,470206,40410 พฤษภาคม 2559มีปัญหาการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ ป.1 ซึ่งกำหนดการในบางครั้งเร็วไป จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าก่อนที่จะกำหนดจำนวนนักเรียนทั้งหมดให้ทันก่อนเวลาที่จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
189บ้านห้วยตามอญ  นายอดิศักดิ์ ธรรมพร 349 211,764.00 261292,150155,18695,91045,95073,690662,88629 เมษายน 2559งบระมาณน้อยเกินไปทำให้จัดซื้อหนังสือเรียนไม่ครบทุกรายวิชา
190เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง  นายสง่า อาจอินทร์ 349 241,888.00 259307,450169,15198,49048,49077,510701,0919 มิถุนายน 2559ไม่มี
191เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒน  นายวิชัย สมศรี 123 76,688.00 9184,65052,89331,68016,03521,390206,64820 พฤษภาคม 2559
192อนุบาลภูสิงห์  นายสุริยา พุฒพวง 381 206,976.00 263242,450142,46390,24044,25561,270580,67810 เมษายน 2559ไม่มี
193บ้านโคกใหญ่  นายศักดิ์ ทรงศรี 168 98,063.00 129152,55072,77746,50021,93535,210328,97230 เมษายน 2559โรงเรียนสั่งซื้อหนังสือหน้าที่พลเมืองล่าช้าบ้าง เเต่ได้ดำเนินการเเก้ไขเรียบร้อยเเล้ว เเละโรงเรียนได้ดำเนินการขอจัดซื้อหนังสือ โดยการประชุมภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน
194บ้านตาเม็ง(อสพป.9)  นางสาวอัจฉราภรณ์ ฉิมพินิจ 123 71,474.00 9486,90052,88032,40016,05021,960210,1909 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ของ สสวท.ขาดตลาด
195บ้านพรหมเจริญ  นางรัตนา รุ้งแก้ว 204 121,598.00 143178,15087,47852,71025,37040,520384,22823 มีนาคม 2559การดำเนินงานเรียบร้อยดี
196บ้านนกยูง(อสพป.30)  นายไพศาล จันทร์เทศ 119 66,964.00 86101,20048,86929,76014,87020,140214,83910 พฤษภาคม 2559
197บ้านทุ่งหลวง  นายศิวเชษฐ์ คุณแขวน 156 83,142.00 111102,45060,33338,16018,79525,890245,62828 เมษายน 2560หนังสือภาษาต่างประเทศมักจะได้ไม่ตรงตามบริบัทที่ต้องการ
198บ้านพนมชัย  นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ 129 60,201.00 87101,80046,39529,76014,49520,230212,68030 เมษายน 2559
รวม 34,908 20,661,142 25,22328,387,50015,164,6809,100,6104,476,6906,653,35063,782,830
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน