สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายธีระพงศ์ บุษบงก์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1เมืองคง(คงคาวิทยา)  นายเสถียร พันธ์งาม 0 0.00 254237,300152,51489,04045,73059,960584,544
2อนุบาลราษีไศล  นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน 646 380,946.00 425396,950255,492148,92076,415100,300978,0777 เมษายน 2559
3บ้านแสงเมืองแคน  นายสุรชัย บัวส่อง 253 146,939.00 188175,800112,60066,00034,00044,420432,82020 เมษายน 2559
4บ้านยาง  นายสิทธิศักดิ์ อินทธรรม 142 80,305.00 10193,55057,13334,92017,41523,640226,65830 เมษายน 2559
5บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)  นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ 185 101,993.00 138127,30075,30147,40023,30032,170305,4715 เมษายน 2559
6บ้านน้ำอ้อมน้อย  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 109 58,792.00 7891,60043,98326,88013,31018,220193,9935 เมษายน 2559
7บ้านหนองโง้ง  นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง 57 34,030.00 5362,20028,77318,2409,00512,370130,58822 เมษายน 2559
8บ้านหนองแค  นายนิคม บุรกรณ์ 99 38,079.00 6981,20038,07923,88011,93516,160171,2549 เมษายน 2559-
9บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)  นายก้านแก้ว พันอินทร์ 162 69,848.00 112133,90069,84840,95019,90530,880295,48315 พฤษภาคม 2559ไม่มี
10บ้านตัง  นายโชคอนันต์ บุญราช 114 67,013.00 8297,00048,91828,68014,66019,330208,58825 มีนาคม 2559-
11บ้านปลาขาว  นายไพรัช ก้านเกษ 38 15,703.00 4652,40017,23114,8806,31010,340101,1613 พฤษภาคม 2559-
12บ้านมะยาง  นายรังษี เวชกามา 65 37,332.00 5058,80028,33917,2808,61011,700124,72925 เมษายน 2559-
13บ้านดอนงูเหลือม  นายกิตติศักดิ์ แหวนหล่อ 27 15,557.00 2428,20013,3328,2804,1105,61059,53224 เมษายน 2559-
14บ้านดงแดง  นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์ 103 53,216.00 7182,80036,92324,12011,56516,440171,84818 เมษายน 2559
15บ้านหนองบ่อ  นางสาวนครเพชร สิงห์คำ 47 20,919.00 4147,20017,82113,5606,0959,34094,01613 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
16บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นายวรเนตร สุระโคตร 165 84,607.00 120110,60064,22841,16020,17027,950264,1082 พฤษภาคม 2559ข้อจำกัดในการซื้อหนังสือ ทำให้ได้หนังสือ แบบฝึก สื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลาย
17บ้านเชือก  นายวิเชียร ทุมพัฒน์ 49 25,051.20 3642,20019,55812,3606,0708,39088,57828 เมษายน 2559
18บ้านจิก  นายเฉลิมศรี สุบินทร์ 144 81,911.00 9991,65056,40934,20017,02523,160222,44411 พฤษภาคม 2559
19บ้านมะฟัก  นายสุรพล เพ็งแจ่ม 102 57,965.00 7284,80040,84924,96012,52016,880180,00913 พฤษภาคม 2559
20บ้านดู่ค้อ  นายวิโรจน์ โพธิ์งาม 68 39,760.00 5362,60031,11418,4809,38512,470134,04919 เมษายน 2559
21บ้านกระเดาอุ่มแสง  นายครรชิต ไชยโพธิ์ 203 134,519.00 155204,25097,77658,26028,25545,700434,24120 เมษายน 2559
22บ้านครั่ง  นางลำดวน บุญเยี่ยม 87 45,258.00 7182,40034,95723,88011,18516,340168,76210 เมษายน 2559ไม่มี
23บ้านกอย  นายคำดี ทองเลิศ 166 68,700.00 10899,80060,02037,20018,40025,220240,6404 กันยายน 2559บริษัทที่นำเสนอรายการหนังสือเรียน สำนักพิมพ์ที่โรงเรียนต้องการนำมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มีในการนำเสนอ จึงต้องสั่งเพิ่มเติม จึงอาจทำให้ล่าช้า
24บ้านท่าบ่อ  นางระวีวรรณ สังรวมใจ 48 26,517.00 3945,80021,59813,4406,6559,11096,60316 เมษายน 2559ปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน
25บ้านโต่งโต้น  นายวิรัตน์ สุพล 257 158,679.00 202264,200124,24275,39036,09559,180559,107
26บ้านโกทา  นายอุดร จันทพรม 135 100,982.00 10496,40057,96836,00018,00024,360232,7283 พฤษภาคม 2559-
27บ้านเปือยขาม  นายสมปอง รินทอง 62 18,833.00 4653,80024,51215,7207,64010,690112,36223 มีนาคม 2559-
28บ้านฮ่องข่า  นายธีระ กัณฑ์หา 110 62,152.00 99126,55058,01836,51017,24028,510266,8286 พฤษภาคม 2559
29บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)  นายเจษฎา หงษาล้วน 136 98,073.00 89115,75065,86934,20017,71526,160259,6945 พฤษภาคม 2559
30บ้านหนองกก  นางสาวรจนา ขอร่ม 63 31,885.00 4754,80023,33115,9607,64510,880112,6162 พฤษภาคม 2559
31บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)  นายสมจิตร ดวงชัย (รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน) 175 149,911.00 156248,500108,70961,83029,32552,640501,0045 พฤษภาคม 2559
32บ้านห้วย  นายประเสริฐ สิมมาทอง 67 37,668.90 5564,60029,63218,9609,39512,850135,43726 เมษายน 2559
33บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  นางสิริรัชย์ สิงหกุล 97 58,740.00 8498,40044,76228,80014,10019,560205,62210 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด
34บ้านโนนตุ่น  นางขวัญตา ไพศาล 18 6,414.40 1315,0006,4974,3201,9652,97030,75213 พฤษภาคม 2559
35บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)  นายพยนต์ ดาวเรือง 283 149,545.00 196180,400105,08567,08032,71045,590430,86530 เมษายน 2559
36บ้านหนองหมี(ประชาวิทยาคาร)  นายตรีเพชร หารไชย 223 122,298.00 152199,600100,29257,48028,40044,780430,55217 เมษายน 2558ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่องระเบียบการจัดหาหนังสือเรียนเพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
37ดอนไม้งาม  นายปานศักดิ์ นนทะวงส์ 80 44,146.00 6980,80036,12123,64011,55516,060168,17627 เมษายน 2559ไม่มี
38บ้านโก  นายวิทยา ทองอินทร์ 153 60,000.00 117109,15068,55340,92020,91527,580267,118
39บ้านบึงหมอก  นายปฏิวัติ จันล่องคำ 80 44,152.00 6070,20032,84620,5209,99013,950147,50627 เมษายน 2559ไม่มี
40บ้านแสนแก้วหนองคูไซ  นายสุบรรณ การะเกษ 79 45,426.00 6071,00035,12021,00010,75014,150152,020ไม่มี
41บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม  นายธวัชชัย สีหะวงษ์ 96 55,882.00 6778,80037,33423,16011,54515,680166,51928 มีนาคม 2559ไม่มี
42บ้านท่า  นายทวีสิน ทองคำ 21 12,578.00 2327,00012,5787,9203,9155,37056,78310 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
43บ้านไผ่  นายนพดล เมืองประทุม 98 56,398.00 7790,40042,33026,52013,11517,980190,34512 พฤษภาคม 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ไม่ตรงตามที่เราเรียนตามdltv และหนังสือราคาสูงมากกว่างบประมาณทำให้โรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพตามงบประมาณที่ได้รับ
44บ้านเมี่ยงแคนดวน  นายประถม การปลูก 132 72,445.00 10999,75055,62736,96017,64525,210235,19210 พฤษภาคม 2559
45บ้านคูสระ  นายอัษฎาวุธ ช้อยชด 131 76,628.00 9689,40056,54533,48017,01022,590219,02512 พฤษภาคม 2559หนังสือราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก ทำให้โรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพตามงบประมาณที่ได้รับ
46บ้านสร้างปี่  นายอภิสิทธิ์ อำนวย 74 35,730.00 6575,40031,08721,84010,20514,950153,48216 พฤษภาคม 3097ไม่มี
47บ้านด่านนอกดง  นายสุพิช สมคะเนย์ 97 56,190.20 6781,75041,37124,63011,96018,730178,44130 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใด ทุกอย่างดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
48จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)  นายเกียรติณรงค์ คำโสภา 163 81,642.00 121160,55081,55246,08022,99535,940347,1172 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือค่อนข้างล่าช้าและหนังสือไม่ครบ
49บ้านหนองสวง(อสพป.2)  นางทิศารัศม์ บุญโภค 23 8,463.00 2125,00013,0537,4403,9054,99054,38816 พฤษภาคม 3102ไมีมี
50สระกำแพงวิทยาคม  นางรสรินทร์ ดาแก้ว 299 127,289.00 229211,350125,82178,72038,76553,410508,0665 พฤษภาคม 2559หนังสือตัวอย่างมีน้อยและไม่หลากหลาย
51บ้านสระภู  นายทองภาพ ดาแก้ว 116 72,330.00 8398,00049,81828,92014,66519,520210,9235 เมษายน 2559
52บ้านค้อกำแพง  นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง 153 89,870.00 10396,05060,70836,00018,37524,270235,40320 เมษายน 2559
53บ้านหนองหัวหมู  นายณัฐชัย เชิงหอม 351 137,502.00 189316,650137,50276,47036,56066,260633,44228 มิถุนายน 2551ไม่มี
54อนุบาลอุทุมพรพิสัย  นายสุวิทย์ สมบัติ 1,195 728,000.00 848882,600520,082306,630152,835222,7702,084,91716 พฤษภาคม 2559
55บ้านหนองห้าง  นายชัยรัตน์ เรืองนาม 287 170,000.00 210290,300141,20980,40039,37064,100615,37930 พฤษภาคม 2559คู่มือหนังสือกระทรวงหายาก จำนวนไม่เพียงพอ
56บ้านพงพรต  นายประทีป เพ็งแจ่ม 93 80,567.00 9486,90052,61032,40016,05021,960209,92018 เมษายน 2559-
57บ้านฟ้าผ่า  นายสนอง แสงงาม 142 78,376.00 9890,70054,96833,84016,83022,920219,258ไม่มี
58บ้านสำโรงน้อยหนองบัว  นายสำราญ เลิศรัตนาวดี 77 47,008.00 5458,60029,52918,9908,92513,910129,95430 เมษายน 2559ไม่มี
59บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)  นางรำไพ พวงคำ 69 37,188.00 5160,00029,08717,6408,80511,940127,4726 พฤษภาคม 2559
60บ้านขนวนสีแก้ว  นายแสง ศรีโสม 147 74,761.00 9285,00051,02131,68015,66021,480204,84110 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือบางสาระการเรียนรู้ส่งล่าช้า
61บ้านอ้อมแก้ว  นายชมภู ระย้าทอง 201 100,000.00 146207,50099,77156,58027,95045,490437,29129 มกราคม 2559ไม่มี
62บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย  นายปริญญา โนนกอง 140 73,587.00 9992,05055,95734,44017,40523,260223,11220 เมษายน 2559ไม่มี
63บ้านกงพาน  นายสถิตย์ ศรีสุรักษ์ 71 37,120.00 5676,90037,21021,27010,25516,990162,62513 พฤษภาคม 2559-
64บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)  นายกัมปนาท วังสันต์ 29 14,812.00 2428,20013,3328,2804,1105,61059,5329 พฤษภาคม 2559
65บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)  นายหินทะ นามบุตร 184 101,042.00 129120,15073,04245,00022,87530,360291,42712 กุมภาพันธ์ 2559- มีการประชุมวางแผนในการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
66บ้านโคก  นางรำไพ พวงคำ 246 105,312.00 165152,75092,31257,00028,37538,600369,03713 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค ข้อเสนอแนะ อยากให้โอนเงินทั้งหมดมา
67บ้านโปร่งสามัคคี  นายภานุวัฒน์ เดชกล้า 242 134,678.00 166154,10094,70957,60028,95038,940374,2996 พฤษภาคม 2559ไม่มี
68บ้านกุง  นายบุญญรักษ์์ ขาวแร่ 51 27,000.00 4249,20022,80714,4007,0509,780103,23722 เมษายน 2559--
69บ้านโนนแดงโนนม่วง  นายสวัสดิ์ พาลี 33 23,875.00 3440,20019,58811,8806,0608,01085,73812 พฤษภาคม 2559งบประมาณให้มากกว่านี้
70บ้านขวาว  นายชาญชัย คำเครื่อง 23 12,729.00 2023,40010,7286,8403,3304,65048,9485 เมษายน 2559ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
71บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)  นายสุริยา พรรษา 182 98,137.00 141212,95098,13755,38026,90545,840439,21224 เมษายน 2559-
72บ้านหนองยาง  นางฉวี สุริโย 61 35,699.00 5261,60030,76918,2409,38012,280132,2691 มีนาคม 2559-
73บ้านโพนเมือง  นางต้องใจ คล่องตา 55 33,221.00 4654,40027,68116,0808,21010,840117,21129 เมษายน 2559-
74บ้านปะอาว  นายเสริมศักดิ์ ปราณีกิจ 80 41,986.00 5059,00029,17517,4008,80011,750126,12512 พฤษภาคม 2559-
75บ้านพลับฝางผักหม  นางเนาวรัตน์ ไตรยงค์ 58 35,311.00 4654,20026,89315,9608,02010,790115,86329 เมษายน 2559ต้องดำเนินการให้ก่อนเปิดภาคเรียน
76บ้านปะหละ  นายสันติ สีหนาท 124 66,212.00 9991,25052,75333,96016,64523,060217,66823 มีนาคม 2559
77บ้านแข้  นางฉวี สุริโย 132 93,388.00 106146,70073,28540,92020,45032,440313,79528 เมษายน 2559ทางร้านนำส่งหนังสือล้าช้าในบางสาระการเรียนรู้
78บ้านโนนกลาง  นายบุญเยื้อน สังข์ภักดี 69 43,746.00 4249,40022,99414,5207,2409,830103,98421 เมษายน 2559โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตาม รร.วังไกลกังวล มีปัญหาการจัดหาแบบเรียนไม่ตรงกับต้นทางและทางร้านก็ไม่มีด้วย.เช่น สาระวิทยาศาสตร์
79บ้านอะลาง  นางไพจิตร บุดดาวงค์ 27 26,460.00 3642,60021,68412,6006,4508,49091,82413 พฤษภาคม 2559-
80บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  นายทองปัญญา โสรพันธ์ 76 41,760.00 5463,00028,97718,3608,82012,510131,66730 ตุลาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนตามกำหนดของ สพฐ.
81บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161  นายปิยะ ไตรยงค์ 54 27,878.00 3439,80019,10811,6405,6807,91084,13817 พฤษภาคม 2559หนังสือบางกลุ่มสาระส่งไม่ทันกำหนด
82บ้านยางเอือด  นางทัศนาพร สงวนบุญ 111 27,854.00 81114,55052,84731,02014,91525,090238,42218 เมษายน 2559โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขยายโอกาส ยังขาดแคลนบุคลากรที่ทำการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและสุขศึกษาพลศึกษา ตลอดทั้งหนังสืออ่านเสริมของนักเรียน
83บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)  นายไสว เที่ยงธรรม 40 4,284.00 3136,20015,57810,5605,0957,19074,62325 เมษายน 2559หนังสือบางกลุ่มสาระส่งไม่ทันตามกำหนด
84บ้านนาโนน  นายสมัย โนนสูง 148 98,356.80 105138,85071,70939,87019,80031,100301,32920 เมษายน 2559
85บ้านโนนเค็ง  นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์ 57 29,977.00 4047,20023,00713,9207,0409,400100,56713 พฤษภาคม 2559
86บ้านหนองลุงตาเกษ  นายชาญวิทย์ วงศ์คำ 12 4,430.50 1213,8005,0253,9601,7702,73027,28518 เมษายน 2559ได้รับความร่วมมือจากห้างร้านเป็นอย่างดี
87บ้านหนองเหล็ก  นายสุนทร ปุณะปรุง 51 28,532.80 3238,40021,52611,5206,2407,68085,36629 เมษายน 2559ได้รับความร่วมมือจากห้างร้านเป็นอย่างดี
88บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)  นางสุพัฒนา ภูมลา 83 46,241.00 5261,80033,20618,3609,57012,330135,2669 มิถุนายน 2559หนังสือบางกลุ่มสาระส่งล่าช้า
89บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)  นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์ 33 14,430.00 3035,00015,22010,2004,9006,95072,27029 เมษายน 2559ได้รับความร่วมมือจากห้างร้านเป็นอย่างดี
90บ้านบอนใหญ่  นายพิเชฐ โมรา 163 110,499.00 119153,95075,66144,61021,80034,660330,6812 พฤษภาคม 2559
91บ้านสะเดา  นายชาลี ชาบุญเรือง 81 45,637.00 6474,80033,96621,84010,58014,860156,04616 พฤษภาคม 2559การจัดประชุมเตรียมการต่างๆเป็นไปด้วยด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและห้างร้านดำเนินการได้รวดเร็ว
92บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสิทธิชัย บุญเกิ่ง 57 22,584.00 3946,20023,72113,6807,0359,21099,84615 เมษายน 2559การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
93บ้านแต้(ประชาบำรุง)  นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม 167 96,715.00 9992,05059,70334,44017,40523,260226,8589 พฤษภาคม 2559
94บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)  นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด 177 96,423.00 115106,45064,18039,72019,76526,900257,0154 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือควรแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการให้เร็วขึ้น ถ้าโรงเรียนมีนักเรียนมาเพิ่มหลังจากรายงานไปแล้ว ควรจัดสรรงบประมาณให้โดยเร็ว
95บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  นายสมศักดิ์ หล้าธรรม 75 27,152.00 5969,20032,85020,2809,98513,760146,07512 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางวิชาไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง เพราะหนังสือขาดตลาด โดยเฉพาะหนังสือวิทยาศาสตร์ ของ สสวท.
96บ้านโคกหล่าม  นายวิจารย์ อาจสาลี 51 23,102.00 4249,20023,10214,4007,0509,780103,53213 พฤษภาคม 2559-
97บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(คุรุราษฏร์สามัคคี)  นางนันทิยา พรหมทา 76 39,394.00 5362,00028,06518,1208,81512,320129,3207 พฤษภาคม 2559
98บ้านโนนน้อย  นายจำเนียร เกษกิ่ง 51 20,381.00 4552,80024,64515,4807,63510,500111,06010 พฤษภาคม 2559
99บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)  นายประวัติ งามมาก 93 61,499.00 6890,90045,30825,77012,62520,270194,8732 พฤษภาคม 2559
100บ้านค้อโนนเพ็ก  นายประสิทธิ์ ศิรินัย 266 550,694.00 185260,450127,05471,19034,80057,200550,69429 เมษายน 2559หนังสือบางสาระ มีการจัดส่งล่าช้า
101บ้านขี้เหล็ก  นายวิโรจน์ บุญเรือง 47 28,465.00 3440,60022,19012,1206,4408,11089,4609 พฤษภาคม 2559การประสานงานกับคู่สัญญาและการคัดเลือกร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย
102บ้านแขมโพนทอง  นายอุดร นางาม 60 23,290.00 5160,00028,32017,6408,80511,940126,70530 เมษายน 2559ไม่มีหนังสือตรงตามรายการที่สั่งซื้อโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
103บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  นายพิชิต รัตนะโสภา 36 17,567.00 3743,20019,38412,6006,0758,58089,83910 พฤษภาคม 2559
104บ้านโนนสูง  นายทองรักษ์ พรหมทา 159 73,468.00 116155,00073,46843,80021,26034,540328,06816 พฤษภาคม 2559
105บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)  นายสากล อ่อนทุม 57 29,308.00 4552,80025,07815,4807,63510,500111,49313 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
106บ้านหนองสำโรงน้อย  นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย 61 34,929.00 4654,20026,32815,9608,02010,790115,29813 พฤษภาคม 2559
107บ้านหอย  นายประสพโชค ภาคคำ 58 39,295.00 5160,20029,87317,7608,99511,990128,81827 สิงหาคม 2559ราคาหนังสือมีการเปลี่ยนแปลง การถัวเฉลี่ยยาก จำนวนเงินลงตัวยาก
108บ้านขะยูง  นายเสรี อุตสาหะ 97 58,699.00 7689,40043,21226,28013,11017,790189,7925 พฤษภาคม 25591. เด็กย้ายเข้าย้ายออกกลางปีการศึกษามีปัญหาต่อการจัดซื้อหนังสือเรียน 2. การจัดซื้อหนังสือทุกครั้งควรมีการสำรวจหนังสือเก่า
109บ้านหว้า  นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์ 95 39,240.00 7588,00040,36125,80012,72517,500184,38620 กุมภาพันธ์ 2559-
110บ้านปะโด๊ะ  นายศรวุฒิ ศรีเพ็ชร 87 53,242.00 7184,20042,65724,96012,89516,790181,50218 เมษายน 2559
111บ้านอีสร้อย  นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 133 92,748.00 99141,15069,16238,37018,91030,910298,50221 มีนาคม 2559
112บ้านหนองอาคูณ  นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ 44 25,870.00 3339,20020,17711,6406,0557,82084,89220 เมษายน 2559เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองอาคูณเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผ่าน ระบบ DLTV งบประมาณสนับสนุนด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนมีน้อย ทำให้การจัดการเรียนรู้บางกิจกรรมที่ DLTV นำมาใช้ ครูปลายทางไม่มี จึงทำให้นักเรียนขาดโอกาส
113อนุบาลห้วยทับทัน  นายอรุณ พรหมคุณ 410 206,414.00 272254,600166,46895,64049,43064,330630,4682 มิถุนายน 2559
114บ้านสร้างเรือ  นางวรัชยา ประจำ 58 35,659.00 3845,20024,70813,4407,0309,02099,3981 พฤษภาคม 2559
115บ้านเมืองหลวง  นายสมศักดิ์ ดวงนิล 137 76,493.00 9991,25054,88333,96016,64523,060219,79825 มีนาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อกำหนดการที่ สพฐ.กำหนด
116บ้านจังเอิน  นายสุริยา ดวงตา 70 35,153.00 5463,80032,76318,8409,58012,710137,69311 เมษายน 2559
117บ้านหนองน้ำขุ่น  นายวัฒนะ ขันธเสน 86 47,084.00 6677,20035,31822,56010,97015,340161,38830 มีนาคม 2559
118บ้านโทะ  นายประยูร สงค์พิมพ์ 223 150,811.00 179245,850119,46868,52033,71554,410521,96329 เมษายน 2559
119บ้านหนองสะมอน  นายสุเทพ ศรีสุข 117 71,140.00 7690,00045,85326,64013,68017,940194,11310 พฤษภาคม 2559-
120บ้านกล้วยกว้าง  นายสกุล หมื่นสุข 137 74,513.00 10193,95057,62035,16017,79523,740228,26510 พฤษภาคม 2559-
121บ้านบุยาว  นายจักรภพ ใสกระจ่าง 225 89,881.00 138179,40089,88151,75025,21540,320386,56610 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือเรียน
122บ้านไพรพะยอม  นายคงศักดิ์ มูลดับ 85 46,149.00 5666,20032,87319,5609,97013,190141,79316 มีนาคม 2559
123บ้านนานวนหนองแคน  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว 76 38,849.20 6171,80034,32421,12010,56514,290152,09916 พฤษภาคม 2559
124บ้านพอกหนองแข้  นายชิด ประดาห์ 99 56,523.00 7487,40042,61725,80013,10017,410186,32711 พฤษภาคม 2559
125บ้านไฮใหญ่ใฮน้อย  นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์ 47 18,275.00 3035,40017,64810,4405,2807,05075,8189 มีนาคม 3102ไม่มีอุปสรรคในดำเนินงาน
126บ้านเมืองน้อย  นายประภาส สงค์พิมพ์ 141 75,080.00 9789,75055,54033,48016,63522,680218,08517 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใดๆ ได้รับหนังสือแบบเรียนครบทันกำหนดก่อนเปิดภาคเรียนทุกครั้ง
127บ้านพะวร  นายวัฒนา โคตรเนตร 335 194,069.00 300346,200188,193112,35054,80587,300788,84829 มิถุนายน 2559บางกลุ่มสาระจำเป็นจ้องมีแบบฝึกหัดในการเรียน จึงควรให้มีการจัดซื้อเป็นชุดที่มีแบบเรียน ชุดแบบฝึกหัด และสื่อด้วย
128บ้านตาทอง  นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ 260 128,136.00 181167,750103,99462,64031,30542,390408,07930 เมษายน 2559
129บ้านพงสิม  นายชูชาติ ชัยวงศ์ 123 73,302.00 9084,30054,23331,68016,41021,300207,92329 เมษายน 2559งบประมารมาไวทุกอย่างสำเร็จหมด
130บ้านจานแสนไชย  นายนราดร บุตรสันติ์ 152 81.93 114104,90059,91139,00019,00026,510249,32118 มีนาคม 2559ไม่มีค่ะ
131บ้านนาทุ่ง  นายสมหมาย บัวจูม 267 144,562.00 192230,600118,47270,44034,43053,130507,07218 เมษายน 2559ไม่มี
132บ้านกระสังข์  นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล 83 45,914.00 5868,40033,70920,16010,17013,620146,05916 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
133บ้านกระเต็ล  นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ 93 40,777.00 7588,00040,77725,80012,72517,500184,80212 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่พอที่จะพัฒนาสือการเรียนการอสอนกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของบประมาณเพิ่มให้สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
134อนุบาลบึงบูรพ์  นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ 250 92,613.60 176162,40096,28160,48029,76041,040389,9616 พฤษภาคม 2559- หนังสือบางวิชามาไม่ทันตามเวลาที่กำหนด แก้ไขโดยมีการประชุมวางแผน ดำเนินการล่วงหน้า ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
135ชุมชนบ้านหนองคู  นายก้องเกียรติ ปิยกรศาสตร์ 124 72,234.00 97123,95060,67436,06017,40527,980266,06913 พฤษภาคม 2559บริษัทส่งหนังสือให้ทางโรงเรียนล่าช้า
136บ้านหาด(อสพป.13)  นายวีรเดช บุญเย็น 130 78,470.00 9384,95046,63631,44014,90521,470199,40124 เมษายน 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกับของโรงเรียนวังไกลกังวน
137บ้านโนนลาน  - 54 23,982.00 3439,80017,71011,6405,6807,91082,74017 มิถุนายน 2559
138บ้านหมากยาง  นายปัญญา ประสงค์สุข 21 12,726.00 1821,40011,0926,3603,3204,27046,44211 เมษายน 2559
139บ้านม่วง  นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ 141 71,726.00 107149,65071,72641,10020,10532,930315,51115 พฤษภาคม 2559
140บ้านตาโกน  นายนิรันดร์ ทองสาย 346 174,547.00 265318,150174,547100,92049,19580,200723,01213 พฤษภาคม 2559-
141อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)  นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ 137 77,240.00 9286,00054,32532,28016,61021,730210,94518 มีนาคม 2559
142บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย 37 9,975.00 2732,00016,4659,4804,8856,38069,21010 พฤษภาคม 2559
143บ้านเขวา  นายวิมลศักดิ์ ลุนลา 76 38,324.00 6171,60034,02021,00010,37514,240151,23522 เมษายน 2559
144บ้านหนองปลาคูณ  ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน 122 69,270.00 9789,75054,41633,48016,63522,680216,96113 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการจัดสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเรียนผ่าน DLTV ไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ เป้นปัญหาในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
145บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ะรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นายธนสมพร มะโนรัตน์ 75 41,278.00 5059,00028,93417,4008,80011,750125,88429 มีนาคม 2559
146บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )  นายประสิทธิ์ พวงอก 94 42,764.00 7487,20042,76425,68012,91017,360185,9148 เมษายน 2559
147บ้านเมืองจันทร์  นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล 198 116,337.00 139128,65079,41248,00023,87532,510312,44730 เมษายน 2559ไม่มี
148บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)  นายสุขชัย สายทอง 65 44,251.00 5666,20033,63519,5609,97013,190142,5556 พฤษภาคม 2559-
149บ้านหนองแคน  นายบำรุง บัวไข 138 87,857.00 100131,70066,92638,01018,98529,550285,17130 พฤษภาคม 2559ไม่มี
150บ้านโคก  นายพิเชษ อินทฤทธิ์ 78 42,349.20 5767,00031,15919,6809,78513,330140,9548 เมษายน 2559
151บ้านทุ่ม  นางสาววิภาดา บุญประสงค์ 50 26,441.00 3338,60017,53311,2805,4857,67080,56818 เมษายน 2559
152บ้านโดด  นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก 69 45,200.00 5464,20034,43219,0809,96012,810140,48230 เมษายน 2559
153อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ  นายบุญยัง บุรุษ 207 115,325.00 146135,30081,56750,52025,24034,190326,81712 พฤษภาคม 2559
154บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า  นายประภาส เกษามา 56 36,609.00 4856,60027,43216,6808,41011,270120,39222 เมษายน 2559
155บ้านหนองหว้า  นายเสถียร น้อยดำ 109 60,269.00 7689,20042,24626,16012,92017,740188,26630 เมษายน 2559มีการประชุมวางแผนก่อนดำเนินการจัดซื้อทุกขั้นตอน
156บ้านหนองหงอก  นายสมหวัง หลักบุญ 132 85,961.00 95109,85061,04234,92017,62525,700249,13716 เมษายน 2559ตวรมีการรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนแบบนี้ทุกปีงบประมาณ
157บ้านผือ  นายช้ยสิทธิ์ หล้าธรรม 323 167,450.00 226250,500137,95182,95040,08563,190574,6769 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ครอบจำนวนนักเรียน
158บ้านหนองแปน  นายเอกสิทธิ์ ใยทอน 94 56,085.00 7790,80043,81126,76013,49518,080192,94613 พฤษภาคม 2559-
159บ้านเสียว  นายสมศักดิ์ โกฏิยี่ 175 127.61 118133,00076,35343,29022,12531,420306,18827 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อ
160หนองผือ  นายเสน่ห์ ชนะงาม 81 44,953.00 5362,40030,30418,3609,19512,420132,6795 มิถุนายน 2559
161บ้านสามขาหนองสำโรง (นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)  นางสาววิชชุตา ไชยราช 100 60,525.00 88103,80050,28230,60015,45020,670220,8028 พฤษภาคม 2559ไม่มี
162บ้านตลาดหนองเรือ  นายวิชาญ คำนึง 54 28,737.00 3945,60020,97213,3206,4659,06095,4174 พฤษภาคม 2559หากโรงเรียนเรียนกับ DLTV ควรนำค่าหนังสือไปเป็นค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
163บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)  นายอุดม บึงไกร 142 91,326.00 101141,35068,20338,76018,90531,090298,30830 กันยายน 2559งบประมาณโอนเร็ว โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด
164บ้านจาน  นายมนตรี ภูผาทอง 78 43,380.00 5159,20025,65017,1608,04511,740121,79516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
165บ้านหนองม้า  นายสีลา มะเค็ง 61 37,555.00 4755,40027,44316,3208,21511,030118,40824 เมษายน 2559
166บ้านโซงเลง  นางธีร์ธุตา บุญชู 155 93,023.00 107141,45069,91340,32019,63531,630302,9486 พฤษภาคม 25591. ขอบเขตในการจัดซื้อหนังสือเรียนมีจำกัด 2. การเลือกซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียน 3. หนังสือที่ต้องการทางร้านไม่มีให้
167เบญจคามวิทยาประชาสรรค์  นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี 142 91,326.00 5766,80031,24219,5609,59513,280140,47730 เมษายน 2559งบประมาณโอนเร็ว โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด
168อนุบาลศิลาลาด  นายมานิต ทองขอน 164 90,033.00 118109,30064,96140,80020,35027,620263,03130 เมษายน 2559ขาดแคลนงบประมาณจัดซื้อหนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึกหัดต่างๆ
169บ้านแต้มะหลี่  นายวันชัย ปักการะสังข์ 150 83,071.00 10698,70061,16836,96018,77024,940240,53813 เมษายน 2559
170บ้านโจดม่วง  นายสุพิช แดงบุญเรือง 142 91,326.00 112144,30069,59141,67020,02532,480308,06630 มีนาคม 2559
171บ้านกุงขาม  นายสุรศักดิ์ ลือขจร 83 46,962.00 5969,00031,79920,1609,79513,710144,46418 เมษายน 2559
172บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นายธวัชชัย โหง่นคำ 73 45,403.00 5868,60035,21620,28010,36013,670148,12613 พฤษภาคม 2559เพิ่มงบประมาณ
173บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  นางม่านฟ้า ศาลาน้อย 45 24,502.00 3136,40017,39710,6805,2857,24077,00216 พฤษภาคม 2559
174บ้านเกิ้ง(อสพป.37)  นางรำพัน ขาววิเศษ 43 25,438.00 3136,80019,48410,9205,6657,34080,2096 พฤษภาคม 2559ในบางครั้งร.ร.ขนาดเล็กก็ลำบากในการจัดซื้อหนังสือเพราะครูต้องทำหน้าที่หลายอย่าง
175บ้านคลีกลิ้ง  นายบุญล้อม ทองอาบ 89 48,840.00 7385,60039,40125,08012,33517,020179,43630 มีนาคม 2559แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คัดเลือกหนังสือเรียน ดำเนินการขอซื้อหนังสือ ทำสัญญาเพื่อซื้อหนังสือกับคู่สัญญาและกำหนดวันรับหนังสือ
176บ้านโพธิ์  นางพิณยา ทองขอน 67 35,761.00 5362,20028,59718,2409,00512,370130,4125 กันยายน 2559ไม่มี
177บ้านโจดนาห่อมเดื่อ  นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์ 142 91,326.00 92103,80056,24133,30016,44024,430234,21130 เมษายน 2559อยากให้มีคู่มือครูของ อค. และ สสวท. ให้มาพร้อมกับหนังสือเรียนเหมือน อจท.
178บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  นายปิยะ ไตรยงค์ 25 10,201.00 2023,20010,2016,7203,1404,60047,86121 มีนาคม 2559ไม่มี
179บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)  นายสมศักดิ์ วนวาที 199 98,769.00 163195,65098,76959,70029,06545,070428,2541 พฤษภาคม 2559หนังสืออส่งไม่ครบ จะได้รับหนังสือค้างเสมอ ไม่ทันต่อการแจกให้ผู้เรียน
180บ้านหลักด่านหนองจอก  นายภัทรศักดิ์ มนทอง 43 14,000.00 4148,40024,03214,2807,2359,640103,58713 พฤษภาคม 2559
181บ้านดงเค็งตู้  นายประเสริฐ สิงห์เขาภู 56 14,840.00 6677,00034,41222,44010,78015,290159,92213 พฤษภาคม 2559
182บ้านทัพส่วยหนองพอก  30 19,164.00 2934,40017,25610,2005,2756,86073,99113 พฤษภาคม 2559
รวม 22,414 12,579,711 16,70518,877,1009,932,3765,960,7002,954,8654,265,60041,990,641
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน