สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านหนองครก  นายเกรียงไกร สูงสนิท 0 0.00 130170,70083,63648,90023,83038,250365,316
2บ้านหนองโพธิ์  นายนิคม สิงห์ชะฎา 2 21,177.00 2327,20014,2728,0404,1055,42059,0372 เมษายน 2559
3หนองสาดโนนเจริญ  ่่ว่าง 44 18,762.00 3945,80021,76113,4406,6559,11096,76627 พฤษภาคม 2559ยังไม่มี
4บ้านหนองสวง  นายอานุภาพ พิมพ์โคตร 53 29.03 4451,40023,06515,0007,25010,210106,9252 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือช้า แต่ก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคกับทางโรงเรียนบ้านหนองสวง
5บ้านดอนกลาง  นางสาวสุภาวดี ภาสตโรจน์ 23 13,875.00 1619,00010,2785,6402,9303,79041,63812 เมษายน 2559
6อนุบาลศรีสะเกษ  นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม 3,427 1,894,300.00 2,4042,231,0001,367,903833,760418,620563,7605,415,04312 เมษายน 2559
7บ้านหมากเขียบ  นายเสถียร ลำภา 97 55,466.00 6981,00037,44323,76011,74516,110170,05828 เมษายน 2559หนังสือเรียนฟรีได้ไม่ครบตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
8บ้านก้านเหลือง  นายศิริพงษ์ เสนาะ 170 134,611.00 115160,15072,07443,65020,76035,200331,83430 เมษายน 2559
9นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร 65 41,389.00 5766,80030,71119,5609,59513,280139,94620 เมษายน 2559
10บ้านยางกุดนาคำ  ว่าง 28 27,356.00 2529,80016,5568,8804,6855,95065,87128 เมษายน 2559ไม่มี
11บ้านทุ่ม  นายธณัท บุญชูวิสิฐ 27 18,105.00 2225,4009,9377,3203,3405,03051,02710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
12บ้านขมิ้น  นายณพัฒน์ วงศืวชิรนุกูล 63 25,864.00 5058,20025,86416,9208,04011,550120,57415 เมษายน 2559
13บ้านเสือบอง  นายวิสันต์ เสวะนา 33 19,678.00 2428,20013,7368,2804,1105,61059,93616 มีนาคม 2559ไม่มี
14บ้านโนนแกด  ว่าง 197 128,147.00 137183,55092,39652,38026,20540,980395,51118 พฤษภาคม 2559
15บ้านหางว่าวโนนบัว  นายพาลี กาลพฤกษ์ 60 33,364.00 4047,00021,85913,8006,8509,35098,8596 เมษายน 2559
16บ้านฮ่องแข้ดำ  ว่าง 22 13,681.00 2023,80013,1967,0803,7104,75052,53618 เมษายน 2559การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามขั้นตอนทุกประการ โรงเรียนได้รับหนังสือตามกำหนดสัญญาก่อนเปิดภาคเรียนครบทุกรายวิชาที่สั่งซื้อ
17บ้านหนองม่วงหนองแวง  นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง 30 19,218.00 2327,40015,2628,1604,2955,47060,58711 พฤษภาคม 2559
18บ้านจานหนองคู  นายสุชาติ เบ็ญเจิด 101 75,952.00 7588,20042,47425,92012,91517,550187,05921 เมษายน 2559
19บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายพร บุญนำ 96 55,928.00 7892,20045,99127,24013,88018,370197,68111 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
20บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  นายไพฑูรย์ ชินวงศ์ 101 52,270.00 7688,40037,70025,68012,16017,540181,48023 กุมภาพันธ์ 2559
21บ้านแดงเหล่ายอด  นายไพศาล อารีย์ 79 36,590.00 5868,60034,47220,28010,36013,670147,3822 พฤษภาคม 2559-
22บ้านโพนค้อ  นายคงสิทธิ์ อินตะนัย 188 108,376.00 136126,20078,17247,16023,67031,890307,09230 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางรายวิชายังส่งไม่ทันตอนเปิดเทอม
23บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายไพบูลย์ บุตรมี 102 59,806.00 7588,60044,02126,16013,29517,650189,72610 พฤษภาคม 2559ควรให้สำนักพิมพ์ต่างๆ จัดตัวอย่างหนังสือเรียนของทุกชั้น มาให้ทางโรงเรียน ได้เลือกซื้อตามความเหมาะสม และส่งได้ทันตามกำหนดเวลา และ ก่อบนเปิดภาคเรียน ทุกภาคเรียน
24บ้านแทงวิทยา  นายอุดม โพธิ์ชัย 161 107,827.00 120158,80079,21045,24022,04035,500340,79010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
25บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)  นายสุพจน์ เจริญกิจ 219 135,172.00 160220,900105,54160,99029,55548,750465,7369 เมษายน 2559
26บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)  นายแสงเทียนชัย ใจดี 192 111,780.00 138179,20087,36751,63025,02540,270383,49218 เมษายน 2559อินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนช้า การพิจารณาจัดซื้อหนังสือแต่ละชั้นเรียนครูผู้สอนสั่งซื้อหลากหลายสำนักพิมพ์ต้องตรวสสอบราคาทำให้ล่าช้า
27บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง  นางราชมาลี ต้อนรับ 59 29,624.00 4653,80024,13415,7207,64010,690111,98429 เมษายน 2559
28บ้านบก  นายพจน์ศุพงษ์ สระแก้ว 45 24,917.00 3642,60021,42012,6006,4508,49091,56016 พฤษภาคม 2559หนังสือที่ต้องการไม่มีในรายการสั่งซื้อ
29บ้านซำโพธิ์  นางวันดี พรหมมา 106 64,235.00 8094,20044,08327,72013,89018,750198,64311 เมษายน 2559ไม่มี
30จินดาวิทยาคาร 3  นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว 88 50,367.00 5868,40034,39220,16010,17013,620146,74230 เมษายน 2559หนังสือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเนื้อหาไม่ตรงตามหลักสูตรที่เรียน
31ตะดอบวิทยา  นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ 403 246,305.00 279318,050175,772103,77050,37080,210728,1726 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเรียน แต่ในบางครั้งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
32บ้านหนองแคนหนองเทา  นายเศรษฐโชด บุญเสริม 108 57,720.00 7891,80043,26927,00013,50018,270193,8399 พฤษภาคม 2559
33บ้านแกประชาสามัคคี  นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ 39 19,725.00 3844,40019,64312,9606,2708,82092,09321 เมษายน 2559
34บ้านก่อโนนหล่อง  นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร 55 28,844.00 4552,00021,59415,0006,87510,300105,76913 พฤษภาคม 2559
35บ้านโพนแดง  นางวาสนา สงโสด 68 41,025.00 4452,20027,00315,4808,01010,410113,10329 เมษายน 2559
36บ้านหนองแก้วสำโรง  นายคงฤทธิ์นิธี เมืองจันทร์ธนชา 125 68,840.00 9083,10049,19530,96015,27021,000199,52531 พฤษภาคม 2559
37บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายธนัญกรณ์ มีชัยธนกิตติ์ 43 19,768.00 3439,80018,20711,6405,6807,91083,23730 เมษายน 2559การดำเนินการขอจัดซื้อหนังสือควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อใช้ได้ทันในปีการศึกษาต่อไป
38บ้านหนองหว้าเข้ากรรม  นางสาววันระพี ญาติรัฐชัยชาญ 26 15,951.00 2731,80015,9519,3604,6956,33068,13618 มีนาคม 2559
39บ้านหนองแวงโพนเขวา  นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ 216 74.88 169229,850112,47064,47031,69051,010489,4902 เมษายน 2559
40บ้านหนองเข็งเหล่าแค  นายประเวศ นนทวงษ์ 98 61,214.00 7285,20043,66025,20012,90016,980183,94011 พฤษภาคม 2559-
41บ้านดอนสั้น  นายธัชพงศ์ คลธา 54 20,699.00 4249,20023,25114,4007,0509,780103,6817 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนวิทยศาสตร์ซื้อไม่ได้
42มหาราช 3  นางศุภากร สายหงษ์ 35 17,716.00 2833,20017,7169,8405,0806,62072,45624 มีนาคม 2559
43บ้านโนนอีปังโพนวัว  นายวิเศษ ไชยอุดม 100 59,530.00 7689,80045,21426,52013,49017,890192,91431 พฤษภาคม 2559
44อนุบาลวัดพระโต  นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ 1,097 480,000.00 892939,600578,924326,910166,915237,1302,249,47929 มีนาคม 2559
45บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก  นายอรุณโรจน์ วันเลิศ 120 62,411.00 100129,20062,41137,20017,83029,050275,69110 พฤษภาคม 2559-
46บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  นายทวี อรุณโรจน์ 47 16,554.00 3237,40016,55410,9205,2907,43077,5943 พฤษภาคม 2559ไม่มี
47บ้านคูซอด  นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ 129 54,709.00 9789,75054,21133,48016,63522,680216,75615 พฤษภาคม 2559การเข้าเล่มหนังสือไม่ดี กระดาษขาดง่าย
48บ้านเวาะ  นายสนอง วิเศษสังข์ 94 50,727.00 7891,00040,01426,52012,74018,070188,3449 พฤศจิกายน 2559
49บ้านเปือย  นายธงชัย จันทร์แจ้ง 107 43,600.00 6981,00036,72223,76011,74516,110169,3378 พฤษภาคม 2559
50บ้านน้ำคำ  นายไสว โสภาศรี 180 102,612.00 132122,20074,42545,60022,70030,880295,8051 พฤษภาคม 2559
51บ้านหนองโนวิทยา  นายสุทัศน์ บุญยี่ 307 175,759.00 206249,800125,06575,57036,66557,340544,44011 พฤษภาคม 2559
52บ้านหนองคำ  นายสิทธิ อินตะนัย 53 29,213.00 3945,60020,33113,3206,4659,06094,77620 เมษายน 2559
53บ้านหญ้าปล้อง  นายเอกอมร ใจจง 142 91,007.00 105131,25070,84739,45019,90029,950291,39730 เมษายน 2559ติดตาม และประสานงานกับคู่สัญญาให้ส่งของตามกำหนดเวลา
54บ้านโนนแย้  นายธีรนันท์ คำคาวี 126 71,185.00 9386,35053,21832,28016,23521,820209,9035 พฤษภาคม 2559ไม่มี
55บ้านเอกสร้างเรือง  นายสมสุข สายเพชร 66 31,788.00 5362,00027,34418,1208,81512,320128,5994 พฤษภาคม 2559ไม่มี
56บ้านหนองไผ่  นายนิคม สิงห์ชะฎา 71 46,406.00 5767,40033,08719,92010,16513,430144,0029 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่พอ ทำให้ร้านจัดส่งให้ไม่พร้อมกัน โรงเรียนจึงแกัไขโดยให้นักเรียนเรียนตามโทรทัศน์ทางไกลไปก่อน
57บ้านหอยสะเดาพัฒนา  นายวิชิต บุญเฉลียว 89 47,417.00 5969,20032,42720,2809,98513,760145,65213 พฤษภาคม 2559-
58อนุบาลกันทรารมย์  นายสุรชาติ ทอนศรี 1,307 774,816.00 882890,700538,858315,660158,080224,8802,128,17813 พฤษภาคม 2559
59บ้านหนองมะแซว  นายศิลปชัย นันตโลหิต 120 63,557.00 8981,75046,17330,36014,69520,660193,63818 พฤษภาคม 2559การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
60บ้านหนองอีกว่าง  นางระหงค์ นันตโลหิต 33 17,387.90 2630,60014,7379,0004,5006,09064,92720 กรกฎาคม 2559-
61บ้านดูนสิม(อสพป.8)  นายชัยณรงค์ อดทน 159 64,156.00 119158,75075,73144,73021,48035,360336,0519 พฤษภาคม 2559ห้างร้านยังมีค้างส่งหนังสือ
62บ้านอีต้อม  นายอุทัย สมใจเพ็ง 73 38,658.00 6069,40028,36320,0409,23013,750140,783
63บ้านมะกรูด  นางรุ่งรัตน์ สหัสดี 21 12,300.00 1821,0009,6246,1202,9404,17043,85417 เมษายน 2559
64บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)  นายสมาน ละเลิศ 178 113,402.90 138196,70092,46253,16025,79043,020411,13230 เมษายน 2559ห้างร้านนำส่งหนังสือยังไม่ครบ มีการค้างส่ง
65บ้านหนองทามใหญ่  นายศุภมงคล บุญชู 38 21,882.00 3136,60017,92210,8005,4757,29078,08725 เมษายน 2559อินเตอร์เน็ตโรงเรียนช้าแฮง ต้องกรอกที่้บ้านผอ. และผอ.ทำเองทุกปี ครับ
66บ้านโนนผึ้ง  นางสาวทักษิณา สีหบุตร 85 56,023.00 7198,05050,04927,36013,63521,690210,78418 เมษายน 2559
67บ้านหนองหวาย  นายบพิตร บุญเฉลียว 107 52,223.00 7487,20042,16925,68012,91017,360185,31913 เมษายน 2559
68บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)  นายสมพร อินทา 146 86,972.00 104109,40060,63036,90018,15026,360251,44022 เมษายน 2559
69บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  นางอังคณา พรหมศรี 45 24,101.00 2731,80015,7209,3604,6956,33067,90512 เมษายน 2559
70บ้านหนองบัวไชยวาน  นายอุทัย สมใจเพ็ง 154 100,754.00 120157,10076,38444,91021,64535,200335,23913 พฤษภาคม 2559-
71บ้านหนองโอง  นางกาญจนา ชมสูงเนิน 42 23,469.00 3439,80018,02811,6405,6807,91083,05813 เมษายน 2559
72บ้านหนองดุมหนองม่วง  นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ 100 46,205.00 8194,40040,79527,48013,13518,740194,55014 มีนาคม 2559
73บ้านหนองถ่ม  นายสำเริง สิมณี 81 44,128.00 6070,20032,91220,5209,99013,950147,57212 พฤษภาคม 2559
74บ้านหนองหัวช้าง  กาญจนา คำเพราะ 34 19,362.00 3035,20016,36910,3205,0907,00073,9792 พฤษภาคม 2559
75บ้านบกขี้ยาง  นายวรากร สายเนตร 193 88,000.00 135183,45088,65751,36025,08540,700389,2528 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการสั่งซื้อหนังสือเรียน
76บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  นายคมกฤช คำเพราะ 74 41,181.00 5362,60030,80018,4809,38512,470133,73524 มีนาคม 2559
77บ้านลือชัย  นายสมสมัย นาราษฎร์ 197 121,821.00 149195,95092,92855,92027,05543,860415,7132 พฤษภาคม 2559มีการส่งหนังสือล่าช้ามาไม่ครบ พร้อมทันการเปิดเรียน
78บ้านทุ่งพาย  นายสุวัชร สารสมัคร 87 43,040.00 5159,60027,32017,4008,42511,840124,58530 เมษายน 2559ไม่มี
79บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226  นายบุญเกิด ทองสุข 233 148,903.00 176245,600117,52067,62033,16054,090517,9908 พฤษภาคม 2559
80บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)  นายไพรัช ทองสุ 122 67,283.00 10091,60051,69933,96016,27023,150216,67918 เมษายน 2559
81บ้านดู่  นายปิยะ ทาระ 30 17,706.00 2833,00015,7269,7204,8906,57069,90613 พฤษภาคม 2559 คู่สัญญามักอ้างเหตุผลที่จัดส่งหนังสือเรียนช้ามาจากการพิมพ์หนังสือไม่เพียงพอ
82บ้านโพนทรายโนนเรือ  นายสุพงษ์ คงนิล 126 71,439.00 9789,95054,59833,60016,82522,730217,70322 มีนาคม 2559-
83บ้านสีถาน  นายปัญญา รอดคำทุย 25 12,831.00 2226,00012,8317,6803,9105,18055,60131 พฤษภาคม 2559ไม่มี
84บ้านขามป้อม  นายชัยภูมิ โขสูงเนิน 30 16,596.00 2226,20012,9337,8004,1005,23056,26313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
85บ้านหนองบัวท่าช้าง  นายประดิษฐ์ ไชยสิทธิ์ 52 31,711.00 4856,40026,49116,5608,22011,220118,89116 พฤษภาคม 2559
86บ้านโพธิ์ลังกา  นายบัณฑิต ดาประสงค์ 111 61,713.00 8296,00045,11528,08013,71019,080201,98530 เมษายน 2559
87บ้านเกาะ  นายแสวง พิทักษ์เมธากุล 142 86,389.00 115157,25076,61643,98021,66534,850334,36116 พฤษภาคม 2559-
88บ้านหนองกก  นายดำรงชัย ประเสริฐทรง 78 55,196.00 67100,35043,88026,13012,55021,630204,54030 เมษายน 2559
89บ้านยาง  นายณัฐศิษฐ์ จวงพันธ์ 30 21,679.00 3440,00019,48811,7605,8707,96085,07823 เมษายน 2559
90บ้านหนองกี่  นายสุรสิทธ์ิ์ ศิริบูรณ์ 26 14,424.00 2125,00013,7217,4403,9054,99055,05623 เมษายน 2559
91บ้านกล้วย  นายสมปอง อภินันท์ 227 146,542.00 172228,600114,23465,16032,04051,080491,11413 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือของ สสวท จะมีการจัดส่งค่อนข้างช้า เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
92บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  นางกิษรา เทสันตะ 44 23,860.00 3642,60020,88612,6006,4508,49091,02623 เมษายน 2559
93บ้านโคก  นางนุชรา นรสาร 31 20,517.00 2428,80016,5168,6404,6805,76064,39623 เมษายน 2559
94บ้านจาน  นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ 163 95,847.00 126156,70081,31046,86023,12035,740343,73020 เมษายน 2559งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือรายวิชาเพิ่มเติม
95บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายสุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์ 148 91,905.00 118147,60074,04543,77021,35533,570320,34019 เมษายน 2559กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหลายสาระในการเรียนรู้ แบบเรียนมีมากขึ้นแต่งบประมาณที่ทางราชการให้ในการจัดซื้อเท่าเดิม ทำให้หนังสือบางสาระทางโรงเรียนไม่สามารถสั่งมาเพิ่มให้นักเรียนได้
96บ้านอาลัย  นายสมชวน รายระยับ 167 154,809.00 117139,55070,37342,60020,51532,180305,2184 เมษายน 2559
97บ้านบูรพา  นายชวิศ จิตดี 186 146,322.00 134163,90085,54249,50024,30037,560360,8026 เมษายน 2559-
98บ้านพะแนงวิทยา  นายภคิน ธรรมนูญ 175 123,871.00 155226,750104,54960,03028,89049,200469,419
99บ้านนาดี  นางอาภรณ์ ตรีประเคน 67 28,686.00 4856,80028,68616,8008,60011,320122,2069 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงมีน้อย เมื่อสั่งซื้อแล้วไม่ได้ครบตามจำนวน
100บ้านโนนสะอาดอีตู้  นายพัฒนศักดิ์ บางใบ 18 8,367.00 1517,6008,3675,1602,5453,50037,17212 พฤษภาคม 2559
101บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายระพี แก้วเนตร 333 210,457.00 247269,050153,03290,45044,34067,880624,7526 มีนาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมผู้เกี่ยวข้อง และคัดเลือกหนังสือเรียนตามปฏิทินการดำเนินงาน
102บ้านจิกกะลา  นายนาวิน สีหาบุตร 66 28,634.00 4755,40026,37116,3208,21511,030117,3368 เมษายน 2560
103บ้านผักบุ้ง  นายชาตรี ระติเดช 233 144,843.60 164212,400103,41861,26029,63047,760454,46825 เมษายน 2559
104บ้านพันลำ  นายเข้ม แก้วแดง 76 47,628.00 6272,40032,94021,12010,19014,380151,03023 เมษายน 2559
105บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  ว่าง 27 16,179.00 2630,60014,9689,0004,5006,09065,15828 มีนาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบ
106บ้านเทิน  นายถนอม บัวแก้ว 98 65,000.00 75108,85049,27128,86013,74523,650224,37615 พฤษภาคม 2559
107บ้านบัวน้อยโนนปอ  นายสุรศักดิ์ เจตนา 17 8,830.00 1315,0006,6314,3201,9652,97030,88615 พฤษภาคม 2559
108บ้านขาม  นายอาคม คงเมือง 103 58,037.90 7285,00041,83925,08012,71016,930181,55913 พฤษภาคม 2559
109บ้านหนองไฮ  ว่าที่ร.ต.กันทรา เขียวอ่นอ 84 48,539.00 6171,80034,19321,12010,56514,290151,96821 มีนาคม 2559
110บ้านอีปาด  นายทองใส เพชรรินทร์ 58 36,163.00 4350,60024,68614,8807,43510,070107,67110 พฤษภาคม 2559
111บ้านทุ่งมั่ง  นายสะอาด สีหาภาค 83 45,318.00 5970,00035,99720,76010,74513,960151,46217 พฤษภาคม 2559-
112บ้านหนองเทา  นายกรวัฒนา นาคา 61 34,966.00 3844,60021,85313,0806,4608,87094,86312 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนไม่มีปัญหาสามารถจัดหาหนังสือเรียนให้นักเรียนทันก่อนการเปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษา
113บ้านละทาย  นายไพบูลย์ พละศักดิ์ 150 83,967.00 109100,95060,47637,68018,78525,510243,40110 พฤษภาคม 2559
114บ้านกอก  นายนิกร ผุดผ่อง 89 49,917.00 6475,40036,48222,20011,15015,010160,24230 เมษายน 2559
115บ้านเขวา  นายสุนันท์ คำแสงดี 51 23,856.00 4249,40023,85614,5207,2409,830104,84613 พฤษภาคม 2559สั่งหนังสือ ร้านค้าและโรงพิมพ์บางครั้งส่งช้า โดยเฉพาะหนังสือภาษาไทยของกระทรวง โรงเรียนให้ร้านค้าเร่งดำเนินการโดยด่วนให้ทันเปิกเทอม
116บ้านเหม้าหนองเรือ  นายกานต์ระพี โนนกอง 56 32,626.00 4552,80025,01815,4807,63510,500111,43317 เมษายน 2559
117บ้านเมืองน้อยหนองมุข  นายสังเวียน สูงโฮง 156 81,128.00 115138,95068,29441,97020,14031,900301,2541 พฤษภาคม 2559
118บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง 88 51,132.00 7790,00040,34126,28012,73517,880187,2361 พฤษภาคม 2559
119บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)  นางสาวกัญยุพา สรรพศรี 92 49,103.00 7182,80037,06624,12011,56516,440171,99131 พฤษภาคม 2559
120บ้านทาม  ินายสิทธิพันธ์ คูณทวี 56 32,539.00 4755,40027,16216,3208,21511,030118,12715 พฤษภาคม 2559
121บ้านยางน้อยสามัคคี  นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ 45 16,521.80 3642,20019,06512,3606,0708,39088,08530 มีนาคม 2559-
122บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)  354 223,886.00 248282,200159,60092,67045,69571,170651,33517 พฤษภาคม 2559หนังสือของ สสวท.และองค์การค้าคุรุสภาจะส่งช้าและขาดแคลน
123บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)  นายสุระพงษ์ อุทัยกรณ์ 279 18,092.00 207274,450135,56878,42038,63561,380588,45311 พฤษภาคม 2559
124บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายโกวิท ดวงคำ 246 155,967.00 188218,600114,14768,22033,18050,870485,01713 พฤษภาคม 2559ไม่มีครับ
125บ้านหนามแท่ง  นายสุรพงษ์ อุทัยกรณ์ 85 45,491.40 5969,40033,46320,40010,17513,810147,24816 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือควรดำเนินการตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนเพื่อทางร้านจะได้ดำเนินการจัดส่งได้ทันช่วงเปิดเทอม เพราะบางปีที่จัดซื้อช้า หนังสือก็ขาดแคลนทำให้ต้องรอไปอีกเมื่อถึงเวลาเปิดภาคเรียนก็จะได้รับหนังสือไม่ทัน
126บ้านกอกหัวนา  นายทองใบ ทองแสน 174 112,888.00 110135,40071,40440,89020,30531,000298,99910 พฤษภาคม 2559
127บ้านเปือย  นายศานิต คำวงศ์ 106 65,064.00 7891,60045,19826,88013,31018,220195,20811 พฤษภาคม 2559
128บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ 99 53,446.00 8599,00043,07028,80013,72519,650204,24512 เมษายน 2559
129บ้านเจี่ย  นายวิชิต บุคำ 207 119,980.00 163197,25093,97359,28028,14545,220423,86818 มีนาคม 2559
130อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)  นายสรวิทย์ นามวงษ์ 772 441,624.00 545505,950309,683189,12095,065127,8501,227,66813 เมษายน 2559โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบทำให้ประสบผลสำเร็จ
131บ้านบอนวิทยา  นายศักดิ์ศรี ก้อนคำ 177 141,569.00 115107,85072,75840,56021,09527,250269,51330 เมษายน 2559ร้านค้าจัดส่งหนังสือให้โรงเรียนไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
132บ้านจอมวิทยา  - 26 21,770.00 2327,60015,2848,2804,4855,52061,1694 พฤษภาคม 2559
133บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)  นายบุญเทียร เทพบุตรดี 123 47,719.20 85100,00047,68229,40014,67519,900211,65713 พฤษภาคม 2559
134บ้านยางชุมใหญ่  นายสมคิด บุญสถิตย์ 89 51,509.00 5868,60035,25420,28010,36013,670148,16429 เมษายน 25591.การมีส่วนร่วมของครูประจำชั้นและประจำวิชา 2.การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 3.การปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่กำหนด รวดเร็วถูกต้อง 4.การมอบหมายงานที่รับผิดชอบ 5.การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6.ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 14/04/2559
135บ้านลิ้นฟ้า  นายเวียงศรี แก้วพวง 163 90,671.00 121112,15066,66941,88020,93528,340269,97416 มิถุนายน 2559รูปเล่มชำรุดฉีกขาดง่ายเช่นหนังสือคณิตศาสตร์ของกระทรวง
136บ้านดินดำ  นายยุรนันท์ สุนิพัฒน์ 100 46,936.00 7891,20041,69526,64012,93018,120190,58527 มิถุนายน 2559-
137บ้านผักขะ  นายรวย จันทร์ก้อน 121 74,344.00 86110,20055,51932,19015,78524,890238,58425 พฤษภาคม 2559๑. จำนวนนักเรียน ๒.การจัดการคัดเลือกหนังสือของครูตามกำหนดเวลา
138บ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก  นายสมคิด บุญสถิตย์ 0 0.00
139บ้านคอนกาม  นายเฉลิมเกียรติ ใสกระจ่าง 198 120,718.00 149188,75095,20155,74027,53542,810410,03613 มิถุนายน 2559-
140บ้านค้อเมืองแสน  นายไพฑูรย์ นามสาย 239 151,942.00 168226,100109,53463,81031,27550,320481,03922 เมษายน 2559
141บ้านยางเครือ  นายบุญส่ง พื้นผา 78 42,792.00 6070,00031,25720,4009,80013,900145,35717 มีนาคม 2559
142บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)  นายยงชัย สุเมธิวิทย์ 145 96,546.00 99127,65058,33136,48017,06528,660268,18627 เมษายน 2559
143บ้านแก้ง  นายไพชยนต์ แก้วพวง 54 31,808.00 4451,80025,32515,2407,63010,310110,30516 พฤษภาคม 2559
144บ้านโนนคูณ  นายชาติชาย นามวงศ์ 342 216,015.00 254293,700158,71994,80045,67074,060666,94911 พฤษภาคม 2559
145บ้านหอย-โนนดู่  นายฐิตรัฐ สอนศรี 158 96,131.00 123114,45073,42242,84021,70528,920281,33721 กันยายน 2559
146บ้านโนนติ้ว  นายเด่นชัย เบญมาตย์ 47 24,419.00 4552,20021,62615,1207,06510,350106,3611 เมษายน 2559
147บ้านหนองกุงสนามชัย  นายจำรูญศักดิ์ ศรีสว่าง 145 80,991.00 112103,80062,47238,76019,37026,230250,63214 เมษายน 2559
148บ้านก้อนเส้า  นายมณเฑียร พรหมประดิษฐ์ 41 23,407.00 4047,00022,20813,8006,8509,35099,20811 พฤษภาคม 2559ไม่มี
149บ้านม่วงเปเหมือดแอ่  นายเมฆินทร์ ดลปัดชา 70 57,369.00 4856,40027,70316,5608,22011,220120,10319 เมษายน 2559
150บ้านโคกสะอาด  นางสาวปรีชญา สิทธิพร 187 112,648.00 145134,35081,10850,16025,04533,950324,61310 พฤษภาคม 2559มีนักเรียนย้ายเข้ากลางปีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียน
151บ้านหนองหิน  นายศุภชัย นามวงษ์ 83 6,800.00 5362,20029,07218,2409,00512,370130,8876 พฤษภาคม 2559-
152บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ พ.ต.ศิริวงศ์ วงศ์ทะเล 178 97,815.00 10899,20058,80636,84017,83025,070237,74630 มิถุนายน 2559หนังสือบางรายวิชา ค้างส่ง
153บ้านหนองแวง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 256 167,579.00 167237,250113,16564,50031,59551,980498,4905 เมษายน 2559-
154บ้านโนนดู่  นายทศพร ทองแดง 55 31,959.00 4552,60023,86915,3607,44510,450109,72410 พฤษภาคม 2559
155บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  นายสุทธิชาติ พิมพ์พันธุ์ 25 17,529.00 1113,2008,0683,9602,1452,64030,0135 เมษายน 2559
156บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)  นายไพบูลย์ เดชคำภู 205 129,658.00 146196,30095,31055,38027,07043,690417,75010 พฤษภาคม 2558ควรจะโอนงบมาให้ 100%
157บ้านหนองสนม  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 28 11,975.00 2428,00011,9758,1603,9205,56057,61513 เมษายน 2559โรงเรียนบ้านหนองสนมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่ค่อยมีบริษัทมาติดต่อขายหนังสือทางโรงเรียนต้องใช่วิธีไปนำเสนอบริษัทเองไปรับหนังสือเอง
158บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่  นางเสน่หา พลโสภา 144 82,122.00 109101,15061,68637,80018,97525,560245,1714 มิถุนายน 2559
159บ้านปลาข่อ  นายยุทธิพงษ์ พร้อมพรม 74 41,745.00 5362,20029,49518,2409,00512,370131,31016 พฤษภาคม 2559ไม่มี
160บ้านผักขย่าใหญ่  นายสมบูรณ์ กันเทพา 129 80,042.00 9486,70050,33532,28015,86021,910207,08519 มีนาคม 2559การมีนักเรียนย้ายออกในช่วงเวลาปลายภาคเรียน และก็ย้ายกลับมาอีกซึ่งทำให้ข้อมูลนักเรียนไม่แน่นอน
161บ้านเวาะวิทยาคม  นายเด่นชัย หวานใจ 157 101,119.00 113144,95075,60042,54021,15532,770317,01515 พฤษภาคม 2559
162บ้านหยอด  นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข 91 35,000.00 7284,00037,09824,48011,76016,680174,01831 พฤษภาคม 2559
163บ้านนาม่องนาเมือง  นายสมเกียรติ งามานัก 48 21,269.00 3238,20021,29611,4006,0507,63084,57614 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางวิชามายังไม่ครบ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนต้องติดตามเพื่อให้ทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียน
164บ้านหนองตลาด  นายวิสันต์ เสวะนา 32 4,244.00 2630,80015,7349,1204,6906,14066,48416 มีนาคม 2559ไม่มี
165บ้านเหล่าฝ้าย  สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร 99 55,087.00 7183,60040,02624,60012,32516,640177,19115 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงมักมีปัญหาได้ช้ากว่าของสำนักพิมพ์อื่นๆอยากให้แก้ไขจุดนี้ด้วย
166อนุบาลโนนคูณ  นายคำพร แก้ววิเศษ 262 162,832.00 209338,050149,15983,73040,30071,410682,6493 พฤษภาคม 2559การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับหนังสือเรียนครบ ค่ะ
167บ้านโนนคูณ  นายชัชวาลย์ บัวงาม 181 103,682.00 131121,85075,00845,60023,07530,790296,32331 มีนาคม 2559
168หนองจิกเหล่าเชือก  นายประภาษ บุรกรณ์ 101 53,885.00 7386,20043,24325,44012,90517,170184,95811 เมษายน 2559-
169บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  นายชัชวาลย์ บัวงาม 78 40,445.00 5463,40030,99518,6009,20012,610134,80528 มีนาคม 2559แบบฝึกหัดไม่หลากหลาย
170บ้านเท่อเล่อ  นายมนูญ ทองเทพ 29 17,543.00 2327,00012,8427,9203,9155,37057,04711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
171บ้านร่องเก้า  นางสาวสุนัดดา เสนสม 25 18,618.00 2226,00012,9327,6803,9105,18055,70211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านบกแดงผักขะย่า  นางพัชราภรณ์ สมานพงษ์ 159 73,566.00 109100,95060,54137,68018,78525,510243,4668 เมษายน 2559
173บ้านดินดำเหล่าเสนใต้  นายวิชัย แก้วสุข 357 222,807.00 242266,100151,21188,95043,58567,130616,9768 เมษายน 2559ไม่พบปัญหาและอุปสรรค สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามกำหนด
174บ้านโปร่ง  นายทัศพงษ์ พรหมทา 64 35,836.00 4047,40025,13714,0407,2309,450103,25719 พฤษภาคม 2559-
175บ้านหัวเหล่า  นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน 174 74,606.00 130120,70074,41045,12022,69030,500293,4206 มิถุนายน 2559ไม่พบปัญหาและอุปสรรค สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ตามกำหนด
176บ้านโนนสว่าง  นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์ 40 21,299.00 3541,00018,72212,0005,8758,15085,74729 เมษายน 2559ไม่มี
177บ้านโพนงาม  นางปุณิกา ธรรมนูญ 67 34,490.00 4755,40027,17916,3208,21511,030118,14413 พฤษภาคม 2559-
178บ้านขี้เหล็ก  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 87 43,387.00 5564,60030,51918,9609,39512,850136,32417 เมษายน 2559ไม่มี
179บ้านรุ่ง  นายทองคำ จิตสุภาพ 231 140,006.00 159196,750101,08159,13029,28044,960431,2016 พฤษภาคม 2559อยากให้มีนวัตกรรมครบทุกกลุ่มสาระ
180บ้านละเอาะ  นายวิทยา สุภะเกษ 459 289,579.00 307350,850200,442114,84056,50588,480811,1172 พฤษภาคม 2559
181บ้านแวด  นายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ 70 36,464.00 5463,00027,45818,3608,82012,510130,1486 พฤษภาคม 2559
182บ้านหนองพะแนง  นายพรศักดิ์ อุ่นใจ 96 33,899.00 7586,80033,89925,08011,58517,200174,56430 เมษายน 2559
183บ้านยางน้อยตองปิด  นายวีระ ศิริดำ 95 69,504.00 86101,20048,00029,76014,87020,140213,97030 เมษายน 2559ปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนช้าบางวิชา ปีการศึกษานี้จึงดำเนินการสั่งให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับหนังสือทันก่อนเปิดภาคเรียน
184บ้านกะวัน  นายอภิสิทธิ์ เงาศรี 76 33,561.10 5464,20033,59519,0809,96012,810139,64520 เมษายน 2559
185บ้านลุมพุกคูวงศ์  นางสาวทัศนี ศริยาน 76 40,354.00 6070,40032,65320,64010,18014,000147,87312 พฤษภาคม 2559ไม่มี
186บ้านบัวระรมย์  นายชัชพงศ์ ปาณาตี 171 79,699.00 127118,25074,72344,28022,48529,880289,61816 มกราคม 2560
187บ้านสวนกล้วย  นายทนงศักดิ์ พรมแพง 40 22,078.20 3136,60017,69310,8005,4757,29077,8589 พฤษภาคม 2559
188บ้านสบาย  นายวัฒนะ ทองสุ 358 161,000.00 255294,850161,00095,28046,05574,350671,53528 เมษายน 2559-
189บ้านโนนหนองสิม  นายสมคิด นนทะศรี 164 107,799.00 123167,45082,44647,04023,25537,170357,36112 เมษายน 2559
190บ้านหนองบาง  นายสุชาติ เทสันตะ 95 48,105.00 7081,60035,81123,76011,37016,200168,7413 พฤษภาคม 2559ควรดำเนินการทันตามกำหนดเวลา
191อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  นายสุทิน ไชยานุกูล 676 379,958.00 490453,300273,576169,08083,960114,5501,094,4668 มีนาคม 2559เนื่องจากหนังสือไม่มีสำรองกรณีเด็กย้ายเข้าหาซื้อยาก
192บ้านน้ำเกลี้ยง  นายศิริ สุภาพ 600 386,144.00 414463,900265,637153,96076,280117,0101,076,78711 เมษายน 2559เงินงบประมาณที่จัดสรรมาให้ ไม่สามารถซื้อหนังสือได้ครบทุกกลุ่มสาระ
193บ้านโนนสว่าง  นายทองใจ ทิพย์รักษา 60 36,965.00 5362,20029,87718,2409,00512,370131,69218 เมษายน 2559-
194บ้านโนนงาม  นายมานิตย์ จันทร์ฉาย 67 37,438.00 5160,20029,54017,7608,99511,990128,48513 พฤษภาคม 2559นักเรียนบางคนย้ายเข้าหลังจากการสั่งหนังสือ
195บ้านหนองแลงระไง  นายอภิชาติ เอี่ยมสะอาด 152 83,564.00 10295,50061,07835,88018,56024,130235,14818 เมษายน 2559
196บ้านหนองแวง  นายทองสุข บุญแสง 302 221,085.00 229295,750154,80589,58042,95574,510657,60019 เมษายน 2559
197บ้านสะพุง  นายอัมพร ทองงอก 83 51,953.00 7790,80043,06926,76013,49518,080192,20418 เมษายน 2559
198บ้านลุมภู  นายวีรวุฒิ นวลศิริ 157 56,960.00 112103,60061,87738,64019,18026,180249,47727 เมษายน 2559
199บ้านคูบ  นายสำเริง สำนักนิตย์ 450 289,610.00 312359,200198,504116,46056,43090,580821,17429 เมษายน 2559บริษัทหนังสือที่โรงเรียนต้องการ ไม่มีหนังสือจัดส่งให้กับทางร้านที่เป็นคู่สัญญา จะมีเฉพาะบางรายวิชาเท่านั้น อยากได้ทุกรายวิชาที่เปิดสอน ยกเว้นรายวิชาหลักที่ทางสพฐ.กำหนดให้ว่าต้องใช้ของกระทรวง
200บ้านสะเต็ง  นายประมวล บุญชิต 62 35,789.00 4452,20026,69415,4808,01010,410112,79411 พฤษภาคม 2559
201บ้านหนองนาเวียง  นางสิริมา ละม้ายศรี 59 28,476.00 4755,00024,90116,0807,83510,930114,74611 เมษายน 2559
202บ้านทุ่งสว่าง  นางกัลยา แสนทวีสุข 54 34,622.00 5261,40030,52018,1209,19012,230131,46014 มิถุนายน 2559
203บ้านหนองบัว  นายวรวิทย์ จิตสำราญ 139 56,117.00 9183,85049,69831,20015,27521,190201,21327 เมษายน 2559
204บ้านสร้างสะแบง  นายศรไชย เพชรสิทธิ์ 145 84,836.00 9891,30056,99034,20017,40023,070222,96027 สิงหาคม 2545
205นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2  นายมหัสศักดิ์ บัวศรี 183 86,482.00 133178,75086,48250,34024,47539,770379,81716 พฤษภาคม 2559
206นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  นายวีระศักดิ์ นางาม 45 25,551.00 4047,00021,70713,8006,8509,35098,70716 พฤษภาคม 2559
207บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)  นายคำพอง กาทอง 173 97,745.00 129119,35072,25644,52022,11530,160288,40110 พฤษภาคม 2559
208บ้านสว่าง  นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง 153 90,853.00 108141,30070,36640,71020,00531,720304,10125 เมษายน 2559-
209บ้านดงยาง  นายจักรินทร์ บุญเอนก 56 32,714.00 5058,20025,75316,9208,04011,550120,46329 เมษายน 2559อยากให้การจัดซื้อหนังสือให้ครูเลือกเองและจัดซื้อตามที่โรงเรียนอยากได้เพิ่มเติมอย่างอิสระไม่บังคับเลือก
210บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า  นายเสถียร ลาโพธิ์ 123 67,040.00 7487,40044,42925,80013,10017,410188,13925 เมษายน 2559
211บ้านหนองกันจอ  นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ 76 24,090.80 6172,40037,06721,48011,13514,440156,52221 มีนาคม 2559
212บ้านเจ้าทุ่ง  นายสมเกียรติ เกษร 137 90,615.00 111139,95064,47240,65019,04031,640295,75229 เมษายน 2559ความล่าช้าในการตรวจเช็คหนังสือก่อนจะสั่งซื้อ
213บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  นายกิตติกรณ์ ไชยสาร 50 27,620.00 4148,20023,43014,1607,0459,590102,42529 เมษายน 2559
214บ้านลิงไอ  นายสมุห์ กลิ่นงาม 69 40,871.00 5362,60031,45618,4809,38512,470134,39115 เมษายน 2559
215อนุบาลวังหิน  นายปุ่น ฉิมงาม 80 46,686.00 5970,00035,83920,76010,74513,960151,30430 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนไม่คงที่
216บ้านกะเอิน  นายวิสัย เขตสกุล 237 157,128.00 185256,350122,48470,80034,56556,550540,74912 พฤษภาคม 2559ไม่มี
217บ้านโพนดวน  นายชาติ ศรีสาร 186 116,468.00 126169,30079,75747,52022,89037,640357,10713 พฤษภาคม 3102ไม่มี
218บ้านหัววัวหนองนารี  นายสุรชาติ ทอนศรี 250 107,853.00 166207,500107,85362,04030,88047,290455,56327 เมษายน 2558
219ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)  นายสมพร เพ็งพันธ์ 195 122,726.40 148217,700100,19557,45027,68547,170450,20016 พฤษภาคม 2559
220บ้านโนนสายหนองหว้า  นายสุเทศ บุญเย็น 45 29,912.00 4452,00025,31815,3607,82010,360110,85831 พฤษภาคม 2559
221บ้านไทยบวกแต้บวกเตย  นายวินัย สีส่วน 71 37,500.00 5058,80028,53917,2808,61011,700124,92930 เมษายน 2559
222บ้านโพนยาง  นายคงศักดิ์ งามล้วน 193 90,427.00 142197,30090,42854,06025,97043,430411,18823 พฤษภาคม 2559 การโอนเงินงบประมาณให้เต็มในครังเดียว ข้อมูลนักเรียนจะคลาดเคลื่อน เนื่องจากสั่งหนังสือก่อนสิ้นปีการศึกษา ซึ่งจะมีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก หลังจบการศึกษา (เดือนเมษายน)
223บ้านทุ่งน้อย  นายประจิตร สวัสดิกุล 89 44,477.00 6981,80042,68824,24012,50516,310177,54329 เมษายน 2559
224บ้านหนองทุ่ม  นายวีระศักดิ์ ไชยวรรณ 130 68,180.00 9689,40055,49833,48017,01022,590217,97829 เมษายน 2559
225บ้านเห็นอ้ม  นายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล 85 50,850.00 7688,80040,43225,92012,54017,640185,33230 เมษายน 2559
226บ้านตีกา  นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์ 65 34,889.00 4957,20026,24316,6808,03511,360119,51830 เมษายน 2559
227ชุมชนหนองสังข์  นายธีรวัฒน์ ประมาพันธ์ 161 81,381.00 122112,50065,91741,88020,56028,430269,28718 เมษายน 2559
228บ้านหนองตาเชียง  นายสมพงษ์ รุ่งเรือง 81 44,368.00 6171,20031,65520,7609,99514,140147,75029 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
229บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)  นายนาวินท์ ดวนใหญ่ 245 148,000.00 195208,050118,23570,08035,28550,000481,65019 เมษายน 2559
230บ้านโนนดู่  นายจำรัส วงศ์แดง 282 177,684.00 198264,000126,18974,73036,29558,870560,08420 เมษายน 2559
231บ้านทุ่ง  นายสุริยา สุขเกษม 53 19,396.00 4249,80025,27714,7607,6209,930107,38720 เมษายน 2559การดำเนินการให้เตรียมพร้อมในการหาสำนักพิมพ์ที่สอดคล้องกับการเรียนผ่านดาวเทียมไกลกังวล
232บ้านสร้างบาก  นายสมชาย จันทะเสน 142 79,271.20 10193,55057,55334,92017,41523,640227,07815 พฤษภาคม 2559
233บ้านหนองนาโพธิ์  คงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา 131 75,560.60 9991,85057,90334,32017,21523,210224,49828 เมษายน 2559
234บ้านสะมัด  นายวรัญญู ทวีศรี 53 21,565.00 3035,60018,98110,5605,4707,10077,71128 เมษายน 2559
235บ้านหนองคู  นางสาวธนัญญาณ์ สาระพลเรืองกุล 63 36,919.00 4755,40028,07416,3208,21511,030119,03913 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ตรงกับการเรียนทางไกล
236บ้านตำแยหนองเม็ก  นายอดิศร สังข์แก้ว 308 185,000.00 216241,200134,75379,86039,07060,840555,72313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
237กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)  นายโอกาศ รวมสิทธิ์ 132 69,840.00 8982,15048,26030,60015,07520,760196,84530 เมษายน 2559
238บ้านกระถุน  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ดีพูน 32 18,811.00 2934,20016,51110,0805,0856,81072,6861 มีนาคม 2559ไม่มี
239บ้านขนวนจานสามัคคี  นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ 84 49,087.00 6677,80037,52622,92011,54015,490165,2761 พฤษภาคม 2559
240บ้านอะลางหัวขัว  นายสมหาญ เค้ากล้า 52 29,312.00 4451,20022,62314,8807,06010,160105,92328 มีนาคม 2559โรงเรียนต้องเตรียมการจัดซื้อหนังสือให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2559 เพื่อมีหนังสือพร้อมจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน
241บ้านโนนเพ็ก  นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม 217 103,605.00 155142,85083,20053,16026,04536,100341,35521 เมษายน 2559
242บ้านหนองออ  นายสำราญ สำบูรณ์ 79 44,344.00 6475,60036,10922,32011,34015,060160,42911 พฤษภาคม 2559การสั่งซื้อหนังสือเรียนนั้น ถ้าบริหารตามงบที่ได้รับจัดสรรก่อน 70% จะทำให้เกิดงวดการจ่ายเงิน ทำให้ยุ่งยากในการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ถ้าจะจ่ายก่อนให้ครบ 100% โรงเรียนขนาดเล็กจะไม่สามารถดำเนินการได้ ด้วยงบประมาณมีจำกัด
243บ้านสร้างหว้า  นางสาวสายฝน ขนันไทย 72 41,010.00 5969,40032,29820,40010,17513,810146,08329 เมษายน 2559โรงเรียนควรประชุมกรรมการคัดเลือกหนังสือตั้งแต่ต้นปี.จะได้ทำการสั่งซื้อได้เร็ว และได้หนังสือครบตามกำหนด
244บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)  นายจิรวัฒน์ ธนวาที 16 4,302.00 910,4004,3023,0001,3752,06021,137
245บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)  นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ 145 83,214.00 10193,75059,35435,04017,60523,690229,43913 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่นิ่ง การดำเนินการจัดซื้อคลาดเคลื่อน
246บ้านหนองค้า  นายณัฐวุฒิ นามวงศ์ 58 31,546.00 5260,40025,37417,5208,24011,980123,51417 เมษายน 2559งบจัดสรรไม่เพียงพอต่อราคาหนังสือ
247บ้านโคกเพ็ก  นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ 23 16,027.00 2630,60014,7709,0004,5006,09064,9606 กันยายน 2559
248อนุบาลพยุห์  นายทองไข พรหมประดิษฐ์ 396 227,703.00 268296,600166,84198,67048,20574,820685,13610 พฤษภาคม 2559-
249บ้านคูเมือง  นายวิทยา สมาฤกษ์ 44 23,470.00 3541,00018,63312,0005,8758,15085,65830 เมษายน 2559ไม่มี
250บ้านหนองรัง  นายรุ่งอรุณ สายสมาน 80 137,140.00 5363,00033,04918,7209,76512,570137,10416 พฤษภาคม 2560
251บ้านหนองหว้าทับทัย  นายอาธรณ์ หมื่นศร 112 156,500.00 6778,60035,75523,04011,35515,630164,38029 พฤษภาคม 2559
252บ้านหนองม่วงหนองแต้  นายสมชาย ศรีคราม 106 59,298.00 7588,60043,42326,16013,29517,650189,12826 เมษายน 2559
253บ้านเปือยประชาสามัคคี  นายสมยศ สงโสด 257 112,331.00 177241,250121,18968,27032,74054,840518,28920 เมษายน 2559บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นอย่างดี
254บ้านสำโรงโคเฒ่า  นายสมศักดิ์ สายแก้ว 68 37,245.00 4856,00025,20816,3207,84011,120116,48811 พฤษภาคม 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ควรมีแผนปฏิบัติให้โรงเรียน
255บ้านกระหวันโนนเจริญ  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 45 46,583.00 4047,20022,52013,9207,0409,400100,08012 พฤษภาคม 2559
256บ้านร่องสะอาด  นายธวัชชัย ศกุนะสิงห์ 186 128,638.00 154186,70093,18956,22026,93042,810405,8494 พฤษภาคม 2559หนังสือสั่งการถึงโรงเรียนช้าเพราะระบบอินเตอร์เน็ตบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้บางครั้งมีสัญญาณแต่เข้าระบบเน็ตไม่ได้
257บ้านป่าไร่  นายไพบูลย์ ประสมพันธ์ 88 50,011.00 6981,40038,60024,00012,12516,210172,33529 เมษายน 2559
258บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  นายศรีนวล ทิมโพธิ์กลาง 53 24,511.00 4552,00019,88715,0006,87510,300104,06229 เมษายน 2559
259บ้านหนองเตย  นายสมชาย ทวีทรัพย์ 121 78,600.00 91114,75058,27233,87016,57026,040249,50230 เมษายน 2559
260บ้านเสมอใจ  นางสาวอิษยา พรมสามสี 61 33,301.00 4552,40022,24315,2407,25510,400107,53815 มกราคม 2559-
รวม 37,130 21,168,585 27,41531,177,85016,405,4059,833,8704,860,9607,110,21069,388,295
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน