สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลปราสาทศึกษาคาร  1,837 1,021,365.00 1,2891,201,150761,451450,000229,125303,5102,945,2363 เมษายน 2559การจัดซื้อใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นเคลื่อน และได้รับงบประมาณ 70 % ของจำนวนนักเรียน แต่โรงเรียนต้องจัดซื้อให้นักเรียนครบทุกคน ต้องยืมเงินอุดหนุนอื่นตามแนวทางของรัฐบาล สำหรับนักเรียนย้ายเข้าใหม่จะมีปัญหาในการจัดหาหนังสือเพิ่มเติม
2บ้านปราสาท  นายสังวาร หาญศึกษา 95 57,558.00 86101,40048,82929,88015,06020,190215,35922 มีนาคม 2559
3บ้านอำปึลกง  นายอนันทแสง แผ่นใหญ่ 201 113,983.00 150139,70086,65352,32026,59035,300340,5639 พฤษภาคม 2559ไม่มี
4บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายวิญญาณ บุญทวี 276 172,942.00 276340,000172,942105,09049,50585,690753,2276 เมษายน 2559
5บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)  440 225,190.00 333427,550225,190130,05062,550107,720953,0602 เมษายน 2559-
6บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)  นายสมพร จันทร์ไทย 133 68,984.00 10193,35056,79234,80017,22523,590225,75710 พฤษภาคม 2559
7บ้านตาเสาะ  นายสมนาถ นาคเกี้ยว 280 183,721.00 211289,950140,35980,67039,55064,140614,66922 เมษายน 2559ควรจัดสรรงบประมาณในซื้อแบบฝึกหัดและหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อใช้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น
8บ้านสีโค  นายคำมี หอมเนียม 95 57,065.00 7689,60043,57026,40013,30017,840190,71029 เมษายน 2559ได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนนักเรียน
9ปราสาท  นายสุทิตย์ ขิมทอง 375 213,977.00 251234,250150,63787,84044,95559,190576,87210 พฤษภาคม 2559
10บ้านบุอันโนง  นางศิรินธร วิภาคะ 93 52,401.00 6576,40036,54122,44011,15515,200161,7362 พฤษภาคม 2559
11บ้านตาเตียว  นายสุธรรม สุบรรณาจ 102 53,590.00 7082,00038,81724,00011,75016,300172,86720 เมษายน 2559
12บ้านสวาย  นางกัลยา สุบรรณาจ 161 87,537.00 115106,25064,38639,60019,57526,850256,6616 พฤษภาคม 2559-
13บ้านลำพุก  นายภัทรพล ติราวรัมย์ 89 45,739.00 6374,20034,96221,84010,95514,770156,72711 เมษายน 2559
14บ้านโชค  132 50,884.00 9587,25050,88432,40015,67522,050208,25931 มีนาคม 2559
15บ้านตาเบา  นายสมชาย ชมเมิน 146 75,470.00 10596,35055,06535,76017,24524,350228,7701 เมษายน 2559-
16บ้านตะคร้อ  นายมิตรชัย สุชาติสุนทร 94 46,408.00 6272,20032,32721,00010,00014,330149,85728 มีนาคม 2559
17กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  นายกฤษดา เหลี่ยมดี 200 132,598.00 143135,85095,60951,48027,88534,320345,14415 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับหนังสือแล้ว คิดเป็นร้อยละ 90
18บ้านไทร  นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ 143 77,703.00 113103,95061,34738,64018,80526,270249,01212 พฤษภาคม 2559
19วันเจริญสามัคคี  นายปรีชา กาบทอง 372 255,076.00 326366,300202,461120,51058,48592,390840,1464 พฤษภาคม 2559
20บ้านทำนบ  นางประดับ สอดศรีจันทร์ 141 75,166.00 10698,70062,33936,96018,77024,940241,7098 เมษายน 2559สืบเนื่องจาก 1. หนังสือเรียนและแบบฝึก เป็นขององค์การค้า มีจำนวนการสั่งซื้อมาก 2. ดำเนินการสำรวจและสั่งซื้อล่าช้า ข้อเสนอแนะ ดำเนินการสำรวจและสั่งซื้อให้เร็วกว่าปกติ
21บ้านลำดวนพัฒนา  นายประจักษ์ สระแก้ว 85 45,621.00 6475,40036,54722,20011,15015,010160,3079 พฤษภาคม 2559
22บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)  นายสุรชัย งามชื่น 231 154,915.00 176262,500119,08468,79033,35556,690540,41930 มีนาคม 2559
23บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)  นายปราโมทย์ ประสานสุข 189 103,383.00 136126,80078,75547,52024,24032,040309,35520 เมษายน 2559ไม่มี
24บ้านเจริญสุข  นางธนานันต์ ดียิ่ง 83 65,290.00 5665,60031,22819,2009,40013,040138,46829 มีนาคม 2559
25บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)  นางสาวกันยณัฐ บัวสาย 79 49,654.00 6980,60035,93323,52011,36516,010167,42831 มีนาคม 2559ไม่มี
26อมรินทราวารี  369 229,936.00 269312,750172,920101,13049,43078,860715,09029 กุมภาพันธ์ 2559ปัญหาและอุปสรรค ครูประจำชั้นไม่ศึกษาข้อมูลของหนังสือแต่ละสำนักพิมพืแล้วนำมาเปรียบเทียบ ข่้อเสนอแนะ ควรจัดสรรงบประมาณให้เต็ม 100 % พร้อมกันงวดเดียว
27บ้านจบก  นายทรงศักดิ์ มีพรหมดี 102 60,881.00 7992,40041,18327,00013,12518,360192,06821 เมษายน 2559
28บ้านโคกทม  นายศุภชัย ลวดเงิน 297 206,855.00 188232,400119,50269,60034,09053,070508,6626 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานจัดซื้อหนังสือฯเป็นอย่างดีเยี่ยม
29บ้านสวายซอ  นายชัยยุทธ หิรัญวิบูลย์ 170 92,384.00 110102,10063,18638,16019,17025,800248,4163 พฤษภาคม 2559ห้างร้านควรส่งตัวอย่างหนังสือที่หลากหลาย
30บ้านกะดาด  นายสมพงษ์ ปรากฏกล้า 305 164,000.00 204244,600128,82474,94036,80056,410541,574
31บ้านโคลด  นายพงศ์ไท ไพรงาม 56 30,678.00 3844,80021,55613,2006,6508,92095,12627 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค์ใดๆ
32บ้านจรูกแขวะ  นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ 78 42,241.00 5665,80030,56019,3209,59013,090138,36010 พฤษภาคม 2559
33รัฐประชาสามัคคี  นายวานิช บูรณ์เจริญ 229 117,422.00 157145,35087,81554,24027,00536,730351,1407 เมษายน 2559
34ไพลศึกษาคาร  นายนิยม สุขทอง 68 47,141.00 5361,60026,47817,8808,43512,220126,61319 เมษายน 2559เตรียมการประชุมภาคี 4 ฝ่าย และสำรวจความต้องการแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ 2
35บ้านสองสะโกม  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 207 84,919.00 149138,75084,91951,96026,39535,060337,08417 เมษายน 2559
36เจริญราษฎร์วิทยา  นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ 476 297,827.00 343394,450213,057127,98062,02599,470896,98222 เมษายน 2559ไม่มี
37บ้านโพธิ์กอง  238 134,048.00 165153,35095,55057,36028,94538,750373,95513 พฤษภาคม 2559
38บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)  นายวิบูลย์ เปรมผล 176 96,173.00 123113,85068,71042,48021,13528,770274,945
39บ้านเชื้อเพลิง  นายสุธี ศรีเครือดำ 202 102,677.00 172160,400102,67760,12030,69040,530394,4172 มีนาคม 2559ควรจัดสรรงบ 30 % ให้เร็วกว่าเดิม
40บ้านพนม  นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจ 48 28,259.00 3743,80021,49812,9606,6458,73093,6332 เมษายน 2559
41บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  นางสิริพัชร ติราวรัมย์ 437 242,283.00 303278,850161,405103,68050,53570,470664,94026 เมษายน 2559
42สุวรรณาคารสงเคราะห์  นายสุเทพ โกสีนาม 116 52,869.00 8498,00042,42228,56013,72019,460202,1624 พฤษภาคม 2559
43บ้านสมุด  นางสำลี โททอง 80 39,510.00 5564,60029,59518,9609,39512,850135,4004 พฤษภาคม 2559
44บ้านหนองยาว  64 31,353.00 5261,40029,45718,1209,19012,230130,3974 พฤษภาคม 2559
45บ้านหนองหรี่  นายอุทัย ยอดเยี่ยม 256 137,231.00 203271,950134,16777,07037,87060,620581,67729 เมษายน 2559หนังสือแบบฝึกหัดของวิชาต่างๆในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น่าจะสามารถซื้อได้
46บ้านกำไสจาน  นายประเสริฐ บุญคล้อย 164 93,959.00 111104,05067,24039,12020,31526,290257,0159 พฤษภาคม 25591. ร.ร.ต้องรีบดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน
47บ้านสะพานหัน  96 54,166.00 6475,20035,72522,08010,96014,960158,92510 พฤษภาคม 2559ได้มีการติดตามการจัดซื้อหนังสือกับทางร้านค้าเป็นประจำทำให้ได้รับหนังสือทันตามกำหนดเวลา
48บ้านคลอง  นายปราการ รักพงษ์ 269 204,942.00 202253,100127,51874,94036,53057,530549,6186 เมษายน 2559
49นิคมสร้างตนเองปราสาท  นายอนุวัตร กมลเดช 400 251,257.00 301361,950196,737114,57055,65091,240820,1472 พฤษภาคม 2559-
50บ้านตานี  นายภักดิศัย ชูสงค์ 259 151,334.00 194180,100110,55367,32033,84045,510437,32324 มีนาคม 2559ไม่มี
51บ้านบักดอก  นายศักดิ์สทธิ์ สาพิมพา 292 154,327.00 204189,000113,55370,56035,22047,760456,09310 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนองค์การค้าคุรุสภา ขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการและหรืออาจจัดพิมพ์ไม่ทันทำให้ผู้ค้าส่งให้โรงเรียนล่าช้าตามไปด้วย
52บ้านละลมระไซ  นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม 115 67,228.00 6678,40041,09223,28012,11015,640170,52214 มีนาคม 2559ในการสั่งหนังสือเรียนเราต้องสั่งจำนวน 100 เปอร์เซนต์ให้กับนักเรียน จึงอยากให้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม
53บ้านโคกจำเริญ  นายถวิล บุญเจียม 226 124,991.00 166152,90088,85256,88027,81038,640365,08214 มีนาคม 2559งบประมาณที่จัดสรรให้นักเรียนแต่ละคนซื้อหนังสือได้ไม่ครบ 8 สาระ
54นิคมสร้างตนเองปราสาท 1  นายสุเมธ บูรณะ 79 72,153.00 5565,00032,57019,2009,77512,950139,4951 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อ มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
55บ้านหนองปรือ  นายพินี กังวาฬ 158 91,578.00 114104,70059,99138,88018,81026,460248,84111 พฤษภาคม 2559
56บ้านโชคนาสาม  401 249,803.00 297370,750193,521114,45054,92093,430827,07120 เมษายน 2559
57บ้านเจ้าคุณ  ว่าที่ร.ต.วัชรพล บุตรศรี 232 130,740.00 157144,75086,33153,88026,43536,580347,97630 มีนาคม 2559ปีการศึกษา 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวดเร็ว จึงสามารถดำเนินการจัดซื้อได้ทันกำหนด
58บ้านมะเมียง  นายสง่า พูลพรหม 398 253,094.00 290349,900184,364110,04052,73088,200785,23411 เมษายน 2559หนังสือเรียนของ สกสค. มักมีการส่งมอบล่าช้า
59มหาราช 4  นางลักษณาวดี กระจ่างจิตร 165 54,430.00 113104,55062,05439,00019,37526,420251,39910 พฤษภาคม 2559หนังสือที่ส่งช้าเป็นหนังสือคณิตศาสตร์กับภาษาไทย ของของสำนักพิมพ์ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
60บ้านนาครอง  นางทวีลาภา เหล่าอุดม 84 51,351.00 6981,80041,47224,24012,50516,310176,3274 เมษายน 2559การย้ายเข้าและย้ายออก ของนักเรียน ทำให้การดำเนินการคลาดเคลื่อนส่งผลให้นักเรียนบางส่วนได้รับหนังสือล่าช้า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับจัดหาหนังสือให้นักเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระ
61บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)  นายมนู ปุยะติ 110 72,596.00 7082,00037,64924,00011,75016,300171,69910 พฤษภาคม 2559
62บ้านจีกแดก  นายชำเนียน ลาภจิตร 66 39,520.00 5160,60031,66918,0009,37512,090131,7345 พฤษภาคม 2559
63บ้านหนองใหญ่  นายชาญชัย กะภูทิน 99 57,910.00 8397,80047,70428,80014,47519,470208,24918 เมษายน 2559อยากให้มีโอกาสจัดซื้อเป็นแบบฝึกทักษะเสริมได้บ้างในบ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้
64บ้านปลัด  นายสมศักดิ์ ชาติสม 225 124,045.00 144133,80082,74150,04025,23033,810325,62110 พฤษภาคม 2559-
65บ้านสำโรง(บางมด 2514)  นายตฤณ สุขนวล 162 90,372.00 113105,15065,65339,36019,94526,570256,67822 มีนาคม 2559-
66บ้านก็วล  นายปรีชา เกตุชาติ 110 62,000.00 8982,35049,03030,72015,26520,810198,17525 เมษายน 2559
67บ้านเสกกอง  นายวิชัย สารสุข 224 107,836.00 173246,250115,49466,57032,24053,870514,42416 มีนาคม 2559
68บ้านลังโกม  นายวิโรจน์ สุขวงค์ 311 138,031.00 221244,950138,03181,45039,84061,790566,0611 พฤษภาคม 2559
69บ้านกระวัน  นายพรพรม ภูนุภา 65 29,070.00 5261,20029,07018,0009,00012,180129,45027 มีนาคม 2559-
70บ้านกูน  นายพิรักษ์ ทวีงาม 318 214,433.00 222283,300151,97686,70042,04071,380635,39616 มีนาคม 2559
71บ้านรันเดง  นายวิรัตน์ ปัญญาคิด 210 114,938.00 148137,20083,24451,24025,63034,670331,98415 เมษายน 2559-
72บ้านตายัวะ  นายประเสริฐ แกล้วกล้า 100 56,094.00 6880,00038,59123,52011,74015,920169,7715 พฤษภาคม 2559
73บ้านตาวร  นายเสมา ขวัญทอง 218 105,893.00 167214,350105,89362,49030,58048,380461,69331 มีนาคม 2559
74บ้านกาบกระบือ  นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ 201 110,458.00 137126,75076,39147,28023,48532,030305,93626 มีนาคม 2559หนังสือบางวิชา บางสำนักพิมพ์จัดส่งช้าเกินกว่ากำหนด
75นิคมสร้างตนเองปราสาท3  นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ 147 87,642.00 110101,70061,25737,92018,79025,700245,36731 มีนาคม 2559
76สังขะวิทยาคม  นายสุนทร อินทรนุช 1,221 669,124.00 880959,400543,710322,590158,455242,0502,226,20520 เมษายน 2559อยากให้งานวิชาการดูแลกำชับครูผู้สอนคัดเลือกหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด
77บ้านสังขะ  นายชุมพร หงษ์แก้ว 282 104,309.00 192177,000104,30965,88032,31044,730424,22918 มีนาคม 2559ไม่มี
78บ้านโดง  นายสุมิตร ประสานรัตน์ 203 148,000.00 224287,200153,44187,84042,84072,360643,68118 พฤษภาคม 2559
79บ้านโพนชาย  นายสำเริง ช่องงาม 121 65,936.00 9788,95050,24833,00015,87522,480210,55329 เมษายน 2559การสั่งหนังสือวิทยาศาสตร์ เกิดปัญหาบ่อยๆ คือ หนังสือเปลี่ยนบ่อย ไม่ตรงกับที่นักเรียนได้เรียน
80บ้านชำสมิง  นายสานิตย์ หาชา 171 98,941.00 133122,75073,39045,72022,51531,020295,39513 พฤษภาคม 2559
81บ้านศาลาสามัคคี  นายไพบูลย์ แก้วใส 472 292,000.00 384453,800248,019145,23070,775114,4101,032,23416 เมษายน 2559ดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงดี
82บ้านศรีนวล  นายประสิทธิ์ หงษ์ยนต์ 259 159,248.00 184227,700119,40368,31033,67552,010501,098
83บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)  นางสายบัว ฉิมพินิจ 77 37,988.00 5260,60026,97417,6408,43012,030125,67429 เมษายน 2559_
84จัดสรรที่ดินสงเคราะห์  0 55 21,953.00 4451,60024,52415,1207,44010,260108,94428 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
85บ้านพระแก้ว  นายธรรมนูญ บุญงอก 488 294,249.00 342375,900208,541125,25060,75594,830865,27619 เมษายน 2559ต้องการให้รัฐโอนเงินค่าหนังสือเรียนให้ครบ100 เปอร์เซนต์ ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามจำนวนนั้นเลยโดยจะได้ไม่ต้องยืมจากกิจกรรมอื่นๆ
86บ้านกระสัง  นายสมยศ ทองเต็ม 349 230,203.00 267303,650167,84899,21048,16076,580695,4482 พฤษภาคม 25591.คุณครูควรใส่ใจการเลือกหนังสือเรียน
87บ้านแสนกาง  นายศิวกร เจริญ 225 110,779.00 180224,800111,00166,72032,53051,150486,2012 พฤษภาคม 2559บุคลากรมีความเข้าใจในการจัดซื้อหนังสือ
88ราษฎร์พัฒนา  นายอาคม เขียวสระคู 402 249,906.00 262311,900173,78799,75049,10578,630713,17222 มีนาคม 2559ควรซื้อหนังสือเรียนหลาย ๆ สำนักพิมพ์ เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
89บ้านหนองขี้เหล็ก  นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดา 140 76,179.00 9486,70050,97132,28015,86021,910207,7216 พฤษภาคม 2559
90ดมวิทยาคาร  นายเรวัตร แม่นผล 214 111,545.00 135125,85078,95847,16024,04531,800307,81329 กุมภาพันธ์ 2559
91บ้านสนบ  นายฉลอง เติมทอง 258 108,191.00 190176,500108,19166,00033,25044,600428,54118 เมษายน 2559
92บ้านตาพราม  นายบุตรสี หมื่นสุข 233 151,094.00 149201,55098,01256,52027,49544,760428,33710 พฤษภาคม 2559ต้องการแบบฝึกจากสำนักพิมพ์ที่หลากหลาย
93บ้านศาลา  นางสาวดวงพร แอกทอง 94 53,499.00 6272,40034,15321,12010,19014,380152,2436 พฤษภาคม 2559
94บ้านชำเบง  นายคีรี สูตรสุข 252 95,896.00 170155,90088,24857,84027,83039,400369,21810 พฤษภาคม 2559
95บ้านลันแต้  นางวิไล มูลศาสตร์ 166 88,678.00 116107,40063,27640,08019,96027,140257,85630 เมษายน 2559
96บ้านศรีมงคล  นายเจริญทรัพย์ วิเศษพงษ์ 74 41,251.00 5564,60030,32718,9609,39512,850136,13210 พฤษภาคม 2559-
97บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม  นายสิทธิชัย สมศรี 129 55,435.00 9084,10055,49331,56016,22021,250208,62330 เมษายน 2559
98บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)  นายสุเทพ เกิดสมนึก 395 218,355.00 273252,150150,51093,96046,39563,720606,73510 พฤษภาคม 2559-
99บ้านแยงมิตรภาพที่ 146  นายทศพล สุดชมโฉม 275 160,482.00 180167,200104,33062,52031,49042,250407,79024 มีนาคม 2559
100บ้านโนนสบาย  นายสุภาพ เสาะพบดี 192 108,485.00 135125,85081,44847,16024,04531,800310,30312 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนที่กระทรวงผลิตเองได้รับล่าช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น
101บ้านถนน  นายประจักษ์ เงางาม 72 38,158.00 5463,00028,15218,3608,82012,510130,84210 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
102บ้านโคกรัมย์  นายอดิศร พิชญอัครกุล 194 91,250.00 143153,15077,22250,13023,58036,520340,60210 เมษายน 2559การส่งหนังสือล่าช้าบางวิชา
103สหราษฎร์วิทยา  นางกาญจน์นิต สำเภา 191 123,681.00 152209,90095,09557,45027,20546,230435,88010 พฤษภาคม 2559-
104บ้านโพธิ์  นายบุญสมชัย ฟองนวล 65 34,012.00 4654,00025,17015,8407,83010,740113,58030 เมษายน 2559
105บ้านขนาดมอญ  นายธนง ไหวดี 546 307,600.00 363337,250209,933126,12063,56585,220822,08814 พฤษภาคม 2559-ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องใช้หนังสือหลายเล่ม ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากขึ้น เช่นภาษาไทย สังคมศึกษาฯ
106บ้านตาแตรวทัพดัด  นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ 455 339,693.00 372437,200237,427140,13067,965110,230992,95218 เมษายน 2559
107บ้านปวงตึก  นายสุวิทย์ ทวีโภค 316 180,442.00 209194,350123,94772,72036,76549,110476,89213 พฤษภาคม 2559
108บ้านห้วยสิงห์  นางดวงแข ละม้ายศรี 83 52,947.00 5767,40034,58019,92010,16513,430145,49529 เมษายน 2559
109บ้านภูมินิยมพัฒนา  นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง 108 56,977.00 8296,20043,76228,20013,90019,130201,1929 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดซื้อหนังสือแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม
110บ้านอังกอล  นายประจบ กำเนิดสิงห์ 111 63,988.00 8498,40045,86528,80014,10019,560206,72518 มีนาคม 2559ต้องการให้มีการใช้หนังสือได้หลากหลายสำนักพิมพ์มากขึ้น
111สตรีวิทยาสมาคม  นายสุรพงษ์ รัตนโคตร 86 51,680.00 6779,40039,90823,52012,11515,830170,77331 มีนาคม 2559-
112บ้านคะนา  นายบุญเอิบ ทาทอง 96 37,690.00 6880,00037,69023,52011,74015,920168,87012 พฤษภาคม 2559
113บ้านสะกาด  นายวินัย ดาสั่ว 248 160,454.00 182240,500119,28668,82033,83053,830516,26631 พฤษภาคม 2559
114บ้านตาโมม  นายวินัย นาคแสง 298 208,927.00 221271,950149,78585,17041,65068,540617,0959 พฤษภาคม 2559
115บ้านจังเอิล  นายขุนชิต ละราคี 54 33,424.00 4857,00029,42016,9208,79011,370123,50011 พฤษภาคม 2559เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอน DLTV บางครั้งต้องรอคู่มือจากโรงเรียนต้นทาง บางครั้งอาจจะล่าช้าโดยเฉพาะแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งบางปีมีการเปลี่ยนแปลงในบางชั้นเรียน
116บ้านหลัก  นายเริงศักดิ์ หาญมานพ 141 74,258.00 109100,55057,70437,44018,40525,410239,50910 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือบางรายวิชาของบริษัท ล่าช้า
117สหมิตรวิทยา  นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชา 143 65,071.00 120110,60065,07141,16020,17027,950264,95128 มีนาคม 2559
118บ้านจารย์  นายสมชาย หอมหวล 452 290,967.00 337382,750213,103125,34061,11596,530878,83810 พฤษภาคม 2559 ควรจะโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้เต็ม 100 ในครั้งเดียว หนังสือเรียนที่ให้ใช้เพิ่มเติมควรจะมีหลากหลายและมากว่านี้
119บ้านโคกไทร  นายวิเชียร ศรีพรมสุข 311 194,584.00 213273,150130,63879,14038,03561,570582,5336 พฤษภาคม 2559
120บ้านทัพทัน  นายศุภกร เขียวสระคู 118 65,771.00 9083,50051,33131,20015,65021,100202,78129 เมษายน 2559
121บ้านเลิศอรุณ  นายสงวน ศาลางาม 335 228,984.00 247291,650164,08193,48045,69573,530668,4367 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับจำนวนหนังสือให้นักเรียน ทำให้มีบางวิชานักเรียนได้รับหนังสือเรียนไม่ครบ 100% ทุกคน
122บ้านเสรียง  นายถาวร มีแสวง 128 69,836.00 9486,90051,24332,40016,05021,960208,55321 เมษายน 2559-
123บ้านร่มเย็น  นายโสรินทร์ ห้วยทราย 139 67,759.00 110101,10058,54437,56018,22025,550240,97410 พฤษภาคม 2559
124บ้านลำหาด  นายคงฤทธิ์ ไชยแสนท้าว 230 150,169.00 182238,400115,97168,25033,05553,430509,10610 พฤษภาคม 2559
125บ้านโนนเจริญ  นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสา 121 63,894.00 9486,50051,31532,16015,67021,860207,50527 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
126บ้านวังปลัด  นายพงษ์ศักดิ์ พางาม 197 137,891.00 142205,90096,59955,08026,82044,830429,2299 พฤษภาคม 2559ส่วนใหญ่หนังสือแบบฝึกเทอม 1 จะมาช้ากว่าหนังสืออื่น ๆ
127บ้านขอนแตก  นายสมนึก พลศรี 285 179,069.00 178238,300112,53766,96032,13053,020502,94710 พฤษภาคม 2559ปัญหาอุปสรรคคือขั้นสอบถามความต้องการหนังสือค่อนข้างล่าช้าใช้เวลามาก ขาดตัวอย่างหนังสือ
128บ้านอาวอก  นางรัชนีกร พูนทรัพย์ 120 65,003.00 8296,80046,63328,56014,47019,280205,7439 พฤษภาคม 2559หนังสือขาดตลาดทำให้ได้รับหนังสือช้า
129บ้านโตงน้อย  นายวิรัตน์ ปิ่นแก้ว 393 180,193.00 285341,550183,898108,03052,06086,100771,63818 เมษายน 2559
130บ้านตอกตรา  นายประสาร มีมาก 124 92,654.00 10192,75051,67834,44016,65523,440218,96331 มีนาคม 2559-
131หนองโสนวิทยา  นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ 299 199,475.00 211262,050137,02478,42038,66559,790575,94928 เมษายน 2559ส่งล่าช้าเล็กน้อย โรงเรียนทวงถาม
132สุขพรหมมีศรัทธาญาติ  นายวสันต์ ลาดศิลา 101 56,926.00 7588,00040,57925,80012,72517,500184,60410 พฤษภาคม 2559งบดำเนินการน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
133บ้านเถกิง  นายถนัด แสนกล้า 334 205,331.00 245278,350157,50591,38044,90570,200642,34015 เมษายน 2559
134บ้านกะปู  นายประสาน พิมพร 110 60,746.00 7892,00044,24927,12013,69018,320195,37911 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า
135บ้านตาคง  นางรจนา ทองประดับ 201 112,080.00 138128,70083,06448,24024,63032,520317,154
136บ้านพรหมสะอาด  นายดรุณ เจนจบ 120 43,334.00 10394,45052,18635,04016,85523,870222,4016 พฤษภาคม 2559
137จตุคามวิทยา  นายสุเทียบ จันทสุข 153 58,700.00 116106,80061,20339,72019,39026,990254,1036 เมษายน 2559
138บ้านห้วยปูน  นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ 91 48,188.00 6474,80033,55821,84010,58014,860155,6389 พฤษภาคม 2559รายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับปรับปรุง ไม่มีตัวอย่างหนังสือเรียน
139บ้านสนวน  นายเตรียมศักดิ์ สว่าง 133 74,952.00 10293,90055,57134,92017,04023,730225,16110 พฤษภาคม 2559
140กาบเชิงมิตรภาพที่ 190  นายมนตรี สายพญาศรี 804 511,702.00 646678,900381,002233,070114,155171,3401,578,46728 มีนาคม 2559โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตั้งแต่เนิ่นๆก่อนสิ้นปีการศึกษา2558 ทำให้โรงเรียนได้รับหนังสืออย่างรวดเร็วครบก่อนเปิดภาคเรียนมนปีการศึกษา2559
141บ้านปราสาทเบง  ว่าที่ ร.อ.ศิริพงษ์ ประดับเพชร 242 138,519.00 177164,350101,50861,44030,90541,530399,73330 เมษายน 2559-
142บ้านโคกตะเคียน  นายกิตติพงศ์ มังกร 331 206,155.00 239266,850152,11388,86044,18567,310619,31830 มีนาคม 2559ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
143บ้านโนนสวรรค์  นายภาสกร เรืองใหม่ 321 190,000.00 225240,550133,37181,48039,53560,700555,63631 มีนาคม 2559
144บ้านบักจรัง  นายไพบูลย์ เทพบุตร 300 164,553.00 212196,400121,18973,32036,59049,630477,12917 มีนาคม 2559ควรมีการวางแผนล่วงหน้าเร็วกว่านี้
145เพียงหลวงฯ 8  นายถนอม คำหล่า 82 43,715.00 6070,20032,27120,5209,99013,950146,9313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
146บ้านถนนชัย  นายปรีชา สุทธิโฉม 170 96,982.00 118109,70068,05441,04020,73027,720267,2442 พฤษภาคม 2559
147บ้านโนนทอง  นายคำพอง ลำภา 128 55,810.00 10798,25055,81036,48017,63524,830233,0059 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
148บ้านกู่  นายภราดร ดีพูน 135 77,998.00 10194,35059,68235,40018,17523,840231,44710 พฤษภาคม 2559ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายดี
149บ้านจารย์  นางอินทิรา พอใจ 134 62,022.00 9385,95052,21632,04015,85521,720207,78130 มีนาคม 2559ได้รับความร่วมมือดีจากทุกฝ่าย
150บ้านแนงมุด  นายเทวัน พอใจ 455 296,442.00 334366,500207,510122,85060,46592,460849,78530 มีนาคม 2559ครูต้องการหนังสือที่หลากหลายในแต่ละสำนักพิมพ์ จึงทำให้การเลือกหนังสือเกิดปัฐหาบ้างเล็กน้อย
151บ้านสระทอง  นางจุฑารัตน์ ศรีไสว 421 266,950.00 299353,850191,440113,25055,33089,210803,0801 พฤษภาคม 2559_
152ประชาสามัคคี  นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา 312 195,486.00 228271,600141,52185,83040,83568,470608,25610 พฤษภาคม 2559ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย
153นิคมสร้างตนเองปราสาท2  นางกลิ่น ภาสดา 209 89,206.00 150139,70089,20652,32026,59035,300343,11621 เมษายน 2559หนังสือมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดทำให้การจัดสรรงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน
154เกษตรอีสานสามัคคี  นางสมหทัย ตรองจิตต์ 160 86,240.00 118108,50062,47340,32019,59027,420258,30311 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือล่าช้าในบางวิชาทางโรงเรียนต้องรีบติดตามและเร่งรัด
155บ้านคูตัน  นายประทีป สงกล้า 268 167,410.00 194249,600121,93072,45035,20556,260535,4456 พฤษภาคม 2559-
156บ้านตะเคียน  นายอัมรินทร์ บุญเจียม 323 203,256.00 194236,800123,80371,67035,24554,310521,82818 มีนาคม 2559-
157บ้านโคกสะอาด  นายสุรพินท์ บัวสาย 242 100,000.00 186232,500113,53768,70033,16052,840500,73710 มีนาคม 2559
158บ้านหนองโยโคกปืด  นายเดโชพล ชลธี 173 119,527.00 122138,60075,93944,43022,17532,580313,7241 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้รับหนังสือเรียนครบถ้วน
159บ้านสกล  นายวินัย เหมือนแก้ว 170 96,424.00 122113,70071,17442,60021,70028,730277,90423 เมษายน 2559โรงเรียนอยากได้หนังสือทุกสาระและทุกคน แต่ทุกปีงบที่ได้มาได้ได้ครบทุกคนเป็นบางสาระ
160บ้านราวนคร  นายสุรชิต เนื้อละออ 64 40,159.00 4856,80029,44316,8008,60011,320122,9634 เมษายน 2559หนังสือเรียนไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
161หวลถวิลวิทยา  นายบุญเกิด กองสุข 39 21,439.00 3237,80017,46011,1605,6707,53079,62011 พฤษภาคม 2559
162บ้านด่าน  494 304,791.00 368414,200228,364136,53066,825104,470950,38922 มีนาคม 2559ไม่มี
163บ้านเกษตรถาวร  นายชัยโรจน์ นนธิจันทร์ 283 515,204.00 185238,150119,40969,54034,35553,750515,20431 มีนาคม 2559ไม่มี
164เรืองเจริญพัฒนา  นายธานินท์ ชินวงษ์ 170 99,114.00 118109,50068,25940,92020,54027,670266,88930 เมษายน 2559
165แสงทองสมบูรณ์วิทยา  นายพรสันต์ โมคศิริ 105 56,345.00 8195,00044,46227,84013,70518,890199,8975 พฤษภาคม 2559ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครั้งเดียวร้อยเปอร์เซ็น
166บ้านโจรก  นายปรีญา เกษดี 436 269,641.00 300340,600188,644111,72054,70085,900781,56410 พฤษภาคม 2559_
167บ้านโพนทอง  นายดุสิต คงเสมอ 164 83,604.00 10899,80058,38137,20018,40025,220239,00111 พฤษภาคม 2559
168บ้านบัวเชด  303 173,177.00 208255,100131,56076,95037,84558,420559,87529 เมษายน 2559
169บ้านระมาดค้อ  นางสาวญาณี สืบสังข์ 431 161,213.00 281261,350161,21397,80049,47566,040635,87829 เมษายน 2559
170บ้านโนนสังข์  นายนภปภน กฤติยาวรรค์ 245 124,209.00 147134,85075,48650,04024,10534,080318,5614 เมษายน 2559งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการซื้อหนังสือให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และครบทุกคน
171บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ 78 40,472.00 5059,00028,72917,4008,80011,750125,67929 เมษายน 2559
172บ้านออดราษฎร์สามัคคี  นายยุทธภู ภูผา 86 39,069.00 6880,00039,06923,52011,74015,920170,24927 พฤษภาคม 2559บางวิชา ได้รับล่าช้า
173บ้านสวาท  นายสุพิน บุญเยี่ยม 95 51,333.00 7486,40038,19025,20012,15017,160179,10011 เมษายน 2559
174บ้านโคกสมอง  นายพิรักษ์ ทวีงาม 86 44,519.00 5362,40029,62618,3609,19512,420132,00110 พฤษภาคม 2559
175บ้านสะเดา  นายสงวน คำลอย 367 254,505.00 355477,100280,679144,43069,735119,9551,091,89911 พฤษภาคม 2559
176บ้านสำเภาลูน  นายยุทธนา ปักโคทานัง 130 80,000.00 119110,25066,91741,16020,54527,860266,7328 เมษายน 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ยังขาดแคลน และ อยากใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ของเอกชนมากกว่า ไม่อยากจำกัดบริษัทที่จะใช้เลือกหนังสือเรียนค่ะ
177บ้านไทยเดิม  นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ 172 93,224.00 116106,60063,34239,60019,20026,940255,6828 เมษายน 2559-
178บ้านจบก  นายนิยม สอนงาม 125 65,735.00 10192,55050,99134,32016,46523,390217,71630 เมษายน 2559 -
179บ้านหนองโจงโลง  นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ 148 93,713.00 107135,55070,67940,23020,13030,780297,36910 มีนาคม 2559การเลือกซื้อหนังสือตามคำแนะนำของภาคี 4 ฝ่าย
180บ้านตาวัง  นางสาวพิมลพรรณ เพิ่มทรัพย์ 95 70,009.00 9184,25051,28431,44015,65521,290203,91925 เมษายน 2559การดำเนินการตามปฏิทินของ สพฐ. ทำให้โรงเรียนดำเนินงานสำเร็จ
181บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บุญแย้ม 90 50,336.00 6475,40035,98422,20011,15015,010159,7442 พฤษภาคม 2559ดำเนินเสร็จทันเวลา หนังเรียนมีหนังเรียนทันใช้ทุกคน
182บ้านนา  นางทาริณีย์ บุญคล้อย 115 64,777.00 88103,80050,75230,60015,45020,670221,27211 พฤษภาคม 2559นโยบายที่ดีที่มีการติดตามการจัดซื้อหนังสือ
183บ้านอาโพน  นายชาลี กงแก้ว 395 227,214.00 262275,500159,05094,68046,56069,530645,32025 เมษายน 2559-
184บ้านโชค  นายอภิชาติ โกสีย์ 146 79,966.00 108100,00059,38437,32018,59025,270240,56411 พฤษภาคม 2559
185บ้านสะแร  นายประยูร ใจซื่อ 223 138,407.00 165215,750103,56561,68029,66548,350459,01014 สิงหาคม 2559หนังสือเรียนจากองค์การค้าจะส่งให้ล่าช้า
186บ้านจรัส  นายพุฒิพงษ์ เพียรการ 422 238,603.00 290301,100177,878104,94052,56076,000712,4782 พฤษภาคม 2559
187กลาโหมราชเสนา 2  นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย 228 83,491.00 152140,40083,49152,32025,84035,480337,53110 พฤษภาคม 2559
188บ้านสน  นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ 403 268,641.00 323348,450204,501118,62059,29587,920818,78611 มีนาคม 2559ไม่มี
189บ้านโอทะลัน  ว่าที่พันตรีอนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์ 249 135,504.00 188221,600113,75968,64033,59051,370488,9592 พฤษภาคม 2559
190บ้านณรงค์  นางผกางาม กระเวนกิจ 152 90,689.00 108100,60064,25537,68019,16025,420247,11510 พฤษภาคม 2559
191ศรีณรงค์วิทยาคาร  นายโชคชัย สาลิวงษ์ 264 130,191.00 201270,750130,19176,08036,92560,190574,13611 พฤษภาคม 2559
192บ้านละมงค์  นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ 341 170,149.00 250316,500170,60397,23047,06579,750711,14811 พฤษภาคม 2559หากจัดสสรงบประมาณเร็ว โรงเรียนก็สามารถจัดซ้ือได้เร็วขึ้น
193รัฐราษฎร์พัฒนา  นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดช 99 55,727.00 6475,80037,92422,44011,53015,110162,8046 เมษายน 2559โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนาไม่มีปัญหาอุปสรรคใดในการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน
194บ้านมหาชัย  นายวขาน บัวบาน 71 42,000.00 5463,60030,90818,7209,39012,660135,27811 พฤษภาคม 2559ไม่มี
195ไพลอำนวยวิทย์  นายทิศ ซ่อนจันทร์ 173 89,636.00 116107,80067,60540,32020,34027,240263,3052 พฤษภาคม 2559ไม่มี
196บ้านกล้วย  นายสมยศ บุญร่วม 140 95,460.00 117108,75068,24840,68020,53527,480265,69329 เมษายน 25591.ขั้นตอนเงื่อนไขที่ต้องปฎิบัติมีมากเกินไป 2.ระยะเวลาในการแจ้งยอดงบประมาณให้โรงเรียนได้ทราบและดำเนินการ
197พระจันทร์ศรีสุข  นายสุริยา ทองเพิ่ม 202 117,846.00 149138,15086,08151,60025,82534,910336,56610 พฤษภาคม 2559
198บ้านขยูงทองยางภิรมย์  นายสุริยา ดอนเหลือม 56 32,594.40 4047,00022,71113,8006,8509,35099,71121 เมษายน 2559-
199บ้านตรวจ  447 320,556.00 373486,300279,992149,07071,925122,3351,109,62217 พฤษภาคม 2559การกำหนดการจัดซื้อแบบฝึกหัดควรจะเป็นสำหรับ 5 กลุ่มสาระหลัก จึงจะเพียงพอ สำหรับนักเรียน และการดำเนินงานของโรงเรียนก็ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง
200บ้านฉลีกหนองมะแซว  นายสมศักดิ์ ลีแสน 368 226,153.00 268305,000167,19399,81048,73576,920697,6589 พฤษภาคม 2559- ไม่มี
201บ้านเตาแดก  นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข 83 50,000.00 6880,20038,25623,64011,93015,970169,99613 พฤษภาคม 2559
202บ้านโนนทอง  นางกนกพร สร้อยจิต 254 91,737.00 110102,50064,93638,40019,55025,900251,28625 เมษายน 2559
203บ้านเกาะตรวจ  นายณัฎฐวี สุขแสวง 257 183,327.00 205288,250131,11578,15037,30063,200598,01525 เมษายน 2559
204บ้านหนองหว้า  248 155,736.00 164214,300107,59061,71030,21548,110461,92522 เมษายน 2559
205บ้านน้อย  นางมะลิ คงทน 126 71,780.00 9991,85056,00534,32017,21523,210222,6004 พฤษภาคม 2559
206วิทยาราษฎร์นุกูล  นายชู จุดโต 353 231,753.00 281337,150182,776107,01052,20084,990764,12629 เมษายน 2559
207บ้านโสน  นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำ 192 85,456.00 151177,05094,24555,20027,20541,140394,84013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
208บ้านแดง  นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้ม 247 159,224.00 175224,150112,33365,31031,79050,600484,18311 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้ได้รับ 100%
209บ้านตะโนน  นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดช 469 220,000.00 345402,350215,357129,18062,155101,450910,49211 พฤษภาคม 2559-
210บ้านสำโรง  นายฉายศิริ ทองอ้ม 125 71,878.00 9587,85053,72732,76016,24522,200212,78220 เมษายน 2559นักเรียนที่ย้ายเข้ามาไม่มีหนังสือเรียน เนื่องจากหนังสือเรียนที่ได้มาไม่เหมือนกัน
211บ้านพะเนาว์  นายไชยวัฒน์ พุทธานุ 51 31,377.00 3845,00023,36913,3206,8408,97097,49910 พฤษภาคม 2559ความร่วมมือและเอาใจใส่ของครูและผู้บริหารในการดำเนินงาน
212บ้านหนองแวง  นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูน 287 159,698.00 199240,050126,76873,26036,01555,260531,3536 พฤษภาคม 2559
213บ้านกุง  นายทองพูน สัจจา 137 78,350.00 10294,50057,77835,28017,61023,880229,04831 มีนาคม 2559-
214บ้านเกาะแจนแวน  นายเอกสิทธิ์ ประไวย์ 150 89,953.00 113132,25068,44641,13020,07030,720292,61618 เมษายน 2559
215บ้านคูขาด  นายสุนัน ผลรักษา 124 47,237.00 8498,80047,23429,04014,48019,660209,2145 พฤษภาคม 2559
216บ้านตราด  นางศรีภูมิ เทียนแก้ว 111 64,729.00 85100,40049,48929,64015,05520,000214,5845 พฤษภาคม 2559
217บ้านอำปึล  นายประมวล ต้องถือดี 294 173,129.00 260300,200156,20596,66046,11075,700674,87513 พฤษภาคม 2559- จำนวนนักเรียนในบางระดับชั้น ยังไม่แน่นอน เช่น อนุบาล 1 , ป.1 และ ม.1 ทำให้การสั่งหนังสือล่าช้า - หนังสือขององค์การค้าจะได้ค่อนข้างช้า
218บ้านรุน  727 444,748.00 512643,950361,940200,27096,040162,0851,464,28519 มีนาคม 2559การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
219บ้านพนมดิน  นายดำรง ดีมาก 215 122,219.00 155143,65089,16553,64026,80536,300349,56013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
220บ้านตาเมียง  นายเพชร อึงชื่น 416 377,181.00 270304,900169,107100,11048,71576,900699,73214 เมษายน 2559
221บ้านหนองคันนา  นายวีรพงษ์ จำปามูล 535 301,575.00 387442,450239,516143,64069,045111,5801,006,2312 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนในบางระดับ ยังไม่แน่นอน เช่น อนุบาล ป.1และ ม.1 หนังสือขององค์การค้าจะได้ช้า
222นิคมสร้างตนเองปราสาท 4  นายจิรฐา สุทธิมูล 162 119,364.00 141130,95081,92348,96024,64533,090319,56819 พฤษภาคม 2559
223บ้านหนองจูบ  นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง 122 67,446.00 8599,80046,83029,28014,48519,850210,24531 มีนาคม 2559ให้มีการส่งหนังสือให้ครบจำนวนที่สั่งซื้อในงวดเดียว
224บ้านไทยสันติสุข  นายสมาน สุขแสวง 54 35,177.00 4249,40024,17314,5207,2409,830105,16314 มีนาคม 2559 อยากให้จัดสรรงบประมาณให้มากและเพียงพอสำหรับการซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดทุกกลุ่มสาระ
225บ้านอุโลก  นายจงรักษ์ อิ๊วประโคน 255 128,255.00 193175,75093,42564,92030,41544,420408,93011 พฤษภาคม 2559ปัญหาคือจำนวนนักเรียนตอนเปิดเทอม ยังไม่แน่นอน คลาดเคลื่อน ทำให้การจ่ายหนังสือ ไม่ตรงจำนวน
226บ้านละเอาะ  นายโสรีย์ ยอดเพชร 173 106,287.00 124115,00071,17942,96021,52029,060279,71910 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนบางชั้นมีการย้ายเข้าย้ายออก จำนวนนักเรียนไม่นิ่ง จึงทำให้การสั่งซื้อบางชั้นได้ไม่ครบจำนวนเวลานักเรียนย้านเข้ามาหลังจากการสำรวจซื้อหนังสือเรียน
227บ้านโคกกลาง  นายพีรวัตร สีลินลี 417 256,690.00 296332,400184,004109,59053,46583,840763,29919 เมษายน 2559การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ร้านค้าคู่สัญญามีความพร้อมในการส่งมอบหนังสือได้ตามกำหนด
228บ้านจีกแดก  นายไสว สายยศ 209 119,902.00 160148,60090,54755,56027,97037,550360,22729 เมษายน 2559หนังสือองค์การค้าจะได้รับช้าเนื่องจากร้านแจ้งว่าจัดพิมพ์ไม่ทัน
229บ้านสระแก้ว  นายธีรยุทธ กิ่งแก้ว 240 171,592.00 165208,050110,30361,89030,89047,300458,43311 พฤษภาคม 2559
230บ้านโคกกรม  นายสุเชาว์ กิ่งแก้ว 178 116,240.00 129167,35083,57448,48023,79537,660360,85926 มีนาคม 2559ควรจัดสรรเงิน ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นทีเดียว
231บ้านโคกโบสถ์  นายสุนธพร กระจ่างจิตร 141 79,873.00 10697,10053,86736,00017,25024,540228,7572 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อทำให้การจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับหนังสือ
232บ้านตาลวก  นายสุปัน วิชัย 136 53,682.40 9891,10056,62134,08017,21023,020222,03127 พฤษภาคม 2559-
233บ้านศรีสวาย  นายอำนวย ฉิมกูล 68 36,486.00 5462,80027,36818,2408,63012,460129,49829 เมษายน 2559เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนครูไม่ครบชั้น ต้องอาศัยการสอนโดยรวมชั้น และสอนโดย DLTV
รวม 52,035 30,469,476 38,01841,858,50023,014,37313,754,1306,770,87010,094,29595,492,168
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน