สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลชุมพลบุรี  นางเพ็ชรา พรมตวง 0 0.00 240221,400130,88182,44040,53055,950531,201
2บ้านชุมพลบุรี  นางขวัญเรือน แสงนิล 93 64,959.00 87102,60049,75330,24015,25520,430218,27830 เมษายน 2559-
3บ้านตึกชุม  นายทรงศิลป์ กะการดี 295 251,462.00 228257,600140,62684,45040,94564,970588,59130 เมษายน 2559อุปสรรค คือนักเรียนที่ย้ายมาเข้าใหม่มีหนังสือเรียนที่ รร เก่า ไม่เหมือนกับ รร ที่ย้ายมาจึงต้องจัดหาให้กับนักเรียนใหม่
4บ้านโคกสูง  นายนครินทร์ จินดากุล 58 21,653.00 5160,00027,92917,6408,80511,940126,31430 เมษายน 2559-
5บ้านระหาร  นายขุนวัง ณุวงศ์ศรี 131 63,876.00 9487,10050,76932,52016,24022,010208,6395 กันยายน 2558
6บ้านแคนดำ  นายอนันท์ พัชรินทร์วิทยา 96 53,913.00 6374,60038,55322,08011,33514,870161,43813 พฤษภาคม 2559-
7บ้านสวนหม่อน  นายณัฐทกร บุญอิ้ง 76 43,406.00 6374,20035,01121,84010,95514,770156,77628 เมษายน 2559-
8โพนทองพิทยาคม  นายบุญร่วม ประทุมทอง 79 97,992.00 111135,35066,24440,65019,55030,990292,78424 เมษายน 2559สำนักพิมพ์ไม่หลากหลาย
9บ้านดู่นาหนองไผ่  นายไสว โคสนาม 287 448,429.00 213305,550142,26882,02039,53566,670636,0434 เมษายน 2559
10บ้านกระเบื้อง  นายสุรพล เป็นพุ่มพวง 129 65,983.00 9183,05045,49830,72014,51520,990194,77311 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งจากของกรมวิชาการ พิมพ์คุรุสภาจะได้รับช้า
11บ้านขวาวโค้ง  นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 121 70,005.00 7992,80045,19727,24013,50518,460197,20216 พฤษภาคม 2559
12บ้านกระสัง  นายวัฒนา สุดชารี 100 51,730.00 7183,40039,25424,48012,13516,590175,85929 เมษายน 2559
13บ้านยางบ่อภิรมย์  นายถนอม ทองจันทร์ 205 129,189.00 140186,00094,68053,22026,41041,600401,91020 เมษายน 2559ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม
14บ้านทิพย์นวด  นายเสงี่ยม วงค์พล 209 115,350.00 149183,85092,61654,87026,54041,960399,8365 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
15บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)  นายทองใส สุดาปัน 243 160,962.00 169243,050116,37665,49032,03053,060510,00621 เมษายน 2559ไม่มี
16บ้านตลุงโนนกอก  นายมานะ ตั้งบุบผา 108 57,223.00 7891,00041,34626,52012,74018,070189,67625 เมษายน 2559โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยยึดถือระเบียบเป็นหลัก พร้อมติดต่อกับร้านที่โรงเรียนทำการก่อหน้ผูกพันสม่ำเสมอ
17บ้านขุนไชยทอง  นายสมเกียรติ ประทีปรัมย์ 51 28,418.00 4047,00021,96713,8006,8509,35098,967
18บ้านยางขามเฒ่า  นายสุรัตน์ สุขทวี 103 54,562.00 6879,80036,73623,40011,55015,870167,35610 พฤษภาคม 2559เนื่องจากมีนักเรียนเข้าออกไม่คงที่ จึงเป็นปัญหาต่อการสั่งซื้อ
19บ้านโพนม่วง  นายณรงค์ เปนะนาม 322 193,369.00 229261,550139,36684,66040,26565,960591,80111 เมษายน 2559
20บ้านหนองเรือ  นายเกรียงศักดิ์ แก้วหอม 155 94,179.00 120146,70073,59944,19021,52533,600319,61410 พฤษภาคม 2559
21บ้านขามโพนทัน  นายชาญศักดิ์ จำปาทอง 94 51,954.00 7588,20041,67125,92012,91517,550186,25612 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือไม่ทันเปิดภาคเรียน
22บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)  นายนคร พรหนองแสน 379 229,522.00 272314,400174,675101,88049,62079,280719,85510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
23สามัคคีศึกษา  นายพิทักษ์ ทวีแสง 67 28,084.00 4552,60024,38215,3607,44510,450110,23713 พฤษภาคม 2559
24บ้านแสนสุข  นายถาวร สมรูป 79 41,452.00 5968,80030,51120,0409,60513,660142,61613 พฤษภาคม 2559
25บ้านขี้เหล็กโนนจาน  นางสาวอัมพร สอนบุญชู 134 72,064.00 9789,35052,81033,24016,25522,580214,23513 พฤษภาคม 2559
26บ้านกระเบื้องใหญ่  นายณรงค์ บุญอิ้ง 94 56,377.00 6779,00039,23223,28011,73515,730168,9772 พฤษภาคม 2559
27บ้านหนองพิมาน  นายโกวิท ศิลาเณร 88 50,611.00 6576,60036,98122,56011,34515,250162,7364 พฤษภาคม 2559
28บ้านงิ้ว  นางรัตติกาล แก้วขวัญข้า 30 15,957.00 2731,60014,6809,2404,5056,28066,3054 พฤษภาคม 2559
29ชุมชนบ้านซาด  นายอภิรักษ์ ยันรัมย์ 357 210,000.00 237221,350143,69683,04042,60555,930546,62120 เมษายน 2559อยากให้โอนเงินจัดซื้อหนังสือให้โรงเรียน 100 %
30บ้านโนนสัง  นายเทียนชัย เทียมทอง 26 14,532.00 2124,60011,2397,2003,5254,89051,4546 พฤษภาคม 2559สำรวจนักเรียนสั่งหนังสือ ก่อนเปิดเทอมให้ ให้ได้หนังสือครบทุกวิชา
31บ้านกะทะ  นางสาวนิ่มอนงค์ เดชภูงา 108 53,235.00 7689,40041,89326,28013,11017,790188,47330 เมษายน 2559
32บ้านยางบ่ออี  นายบุญคง อุไรรัมย์ 120 122,261.00 94124,50062,11535,64017,61027,860267,72526 เมษายน 2559-
33บ้านบุตาโสม  นางสาวบรรจบ เทตะรัตน์ 26 13,837.00 2327,00012,3187,9203,9155,37056,5231 เมษายน 2559-
34บ้านเมืองไผ่กระท่ม  นายบุญจันทร์ สมบัติ 66 26,580.00 4451,80025,20515,2407,63010,310110,18530 เมษายน 2559ร.ร.มีการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก บริษัท/ห้างร้าน และติดต่อประสานงานกับบริษัท/ห้างร้าน ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุฯอย่างเคร่งครัด
35บ้านโพธิ์ห้วย  นายนฤชิต บุญจิตร 201 120,333.00 149179,75090,32354,48026,30541,310392,16810 พฤษภาคม 2559ตรวจสอบและติดตามการสั่งซื้อหนังสือต่อเนื่อง และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและกรรมการสั่งซื้อทราบ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินการค่ะ
36สระขุดดงสำราญวิทยา  นายสมเกียรติ ยาโพนทัน 212 144,304.00 156228,100106,67660,63029,46549,540474,41130 เมษายน 2559จัดซื้อหนังสือเรียนทั่วประเทศปัญหาก็น่าจะส่งหนังสือช้า
37บ้านตั้งใจ  นายเอกนรินทร์ หาดี 116 67,101.00 7791,00046,11426,88013,68518,130195,8096 มิถุนายน 2559โรงเรียนอาจได้รับหนังสือช้ากว่ากำหนดในวันเปิดเทอม ซึ่งงานพัสดุควรมีการติดต่อทวงถามกับคู่สัญญาอยู่ตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะช่วงไกล้เปิดเทอม เพื่อให้ทางร้านเร่งส่งสินค้าให้ทันเวลาตามกำหนด
38บ้านอ้อตลิ่งชัน  นายวินัย พรหมสุรินทร์ 238 151,680.00 169214,950108,72363,12030,95548,660466,4088 เมษายน 2559ไม่มี
39บ้านสายสนอง  นายพีรชัย กุลไชย 39 24,533.00 3035,60018,61010,5605,4707,10077,3403 สิงหาคม 2559-
40บ้านม่วงน้อย  นายพงษ์พิชญ์ ดอนเหนือ 43 32,948.00 2732,00016,8699,4804,8856,38069,61410 พฤษภาคม 2559
41บ้านยางชุม  นายสมเกียรติ อิฐรัตน์ 126 71.24 9083,70051,79231,32015,84021,150203,80229 เมษายน 2559-
42บ้านสำโรง  นายประทักษิณ เครือผือ 174 108,064.00 128173,60080,60848,30023,12038,470364,09811 พฤษภาคม 2559จำนวนเงินรายหัวที่นักเรียนได้รับต่อคนสำหรับการซื้อหนังสือ ยังไม่เพียงพอ เพราะนักเรียนต้องการหนังสือที่มีคุณภาพดี แต่ราคาสูงจึงไม่สามารถซื้อได้
43สนวนโคกเม็ก  นายเคนวัฒน์ ฤทธิรณ 81 51,773.00 6474,80034,67221,84010,58014,860156,7521 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่ง ย้ายเข้าออก ตามผู้ปกครองบ่อย
44บ้านเบงท่าลาด  นายบุญล้อม เรืองแสง 159 88,475.00 118109,70067,58441,04020,73027,720266,77412 พฤษภาคม 2559
45บ้านหัวนาคำ  นายทศพล ลอยทะเล 157 63,753.00 119110,05067,09841,04020,35527,810266,35312 พฤษภาคม 2559
46บ้านศรีณรงค์  นายทุเรียน จ่าพุลี 180 150,780.00 137179,75089,28251,48025,03540,280385,82718 พฤษภาคม 2559ไม่มี
47บ้านทิพย์เนตร  นายบรรดิษฐ์ สืบเพ็ง 44 23,430.00 3136,60018,39010,8005,4757,29078,55511 เมษายน 2559
48บ้านขุนหาญ  นายสมัคร ศรีคราม 66 37,983.00 4654,20026,56115,9608,02010,790115,53115 พฤษภาคม 2559-
49ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)  นายภูมิพันธ์ จันทร์เพ็ญ 401 252,553.00 284266,000178,26799,96051,77067,210663,20721 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนที่ไม่แน่นอน (การย้ายเข้า-ย้ายออก) ทำให้การจัดซื้อหนังสือไม่ตรงกับนักเรียน หากสั่งเพิ่มเติมจะใช้เวลานานมาก
50บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)  นายมงคล ชมวิจิตร 126 71,702.00 9890,70054,73733,84016,83022,920219,02718 เมษายน 2559
51บ้านปราสาท  นายบุญเลิศ โสสิงห์ 122 64,069.00 8981,95047,70030,48014,88520,710195,72513 พฤษภาคม 2559
52บ้านลุงปุง  นายศุภนนท์ พรหมบุตร 484 223,416.00 344400,400223,416129,78063,990100,960918,54630 เมษายน 2559หนังสือเรียนคณิตศาสตร์จัดส่งให้ไม่ทัน
53บ้านโพนทา  นางนฤมล กะการดี 52 30,721.00 3946,00023,57413,5606,8459,16099,1398 เมษายน 2559
54บ้านบัลลังก์พงสวาย  นายกิตติพงษ์ มานะภักดิ์ 72 41,373.00 5059,40030,95417,6409,18011,850129,02410 พฤษภาคม 2559
55บ้านตาฮะ  นายอาทิตย์ อุดมทรัพย์ 132 20,000.00 9486,90052,22832,40016,05021,960209,53817 พฤษภาคม 2559
56บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85  นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ 216 115,352.00 153139,95077,77051,84024,70535,370329,63511 พฤษภาคม 2559สำนักพิมพ์ควรจัดพิมพ์หนังสือให้เพียงพอและส่งมอบทันตามกำหนดเวลา
57บ้านม่วงมูล  นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์ 73 36,031.00 4755,00025,20216,0807,83510,930115,04711 พฤษภาคม 2559สำนักพิพ์ควรจัดพิมพ์หนังสือเรียนให้เพียงพอ
58บ้านไกลเสนียด  นายสมหมาย บุญปก 139 86,854.00 118165,60074,76544,91021,37536,320342,9703 พฤษภาคม 2559จัดซื้อหนังสือให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดและเร่งการดำเนินการให้ทันกำหนดก่อนเปิดภาคเรียน
59บ้านโพนงอย  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 28 13,537.00 2428,20013,3948,2804,1105,61059,59418 เมษายน 2559คุรุสภาจัดทำหนังสือไม่ทันตามกำหนด
60วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)  นายศุภวัตร พิเลิศ 206 118,073.00 155143,85089,02053,76026,99536,350349,97510 พฤษภาคม 2559แต่ละโรงเรียน น่าจะใช้ แบบเรียนสำนักพิมพ์เดียวกัน
61บ้านหมากมี่  นายสถิระ นนตะพันธ์ 0 0.00 137175,85087,51851,21024,99039,680379,248
62บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)  นายบุญราช จันทรคติ 137 76,947.00 102123,80057,52236,99017,38528,330264,0276 พฤษภาคม 2559
63บ้านยางกระจับ  นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ 233 134,072.00 174161,10098,61660,12029,94040,710390,4864 เมษายน 2559 โรงเรียนต้องรีบดำเนินการในการจัดซื้อหนังสือ เพื่อให้ได้รับหนังสือทันตามกำหนดเปิดภาคเรียน
64บ้านเหล่า  นายอำนาจ สิทธิแสง 79 45,359.00 6373,80034,85321,60010,57514,670155,49816 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาจะได้ช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นทุกปี
65บ้านชายทุ่ง  นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์ 87 47,637.00 6677,80036,69422,92011,54015,490164,44410 พฤษภาคม 2559
66บ้านหัวพี  นายบุญส่ง เกตุโสระ 61 32,626.00 4452,20026,63215,4808,01010,410112,7326 พฤษภาคม 2559
67บ้านสาโรช  นายคำแหง วงศ์ฉลาด 74 34,789.00 6172,00033,76921,24010,75514,340152,10413 พฤษภาคม 2559
68บ้านปอหมัน  นายพิมพา พนมพงศ์ 133 88,128.00 100132,60065,81537,86018,62029,650284,54510 พฤษภาคม 2559-
69บ้านโพนครก  นายศุภณัฐ อินทร์งาม 340 195,066.00 272342,000176,590104,79049,76586,180759,32530 เมษายน 2559
70บ้านโพนขวาว  นางยุพาภรณ์ เบญจมาศกุล 81 49,051.00 5464,00031,98018,9609,77012,760137,47010 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือล่าช้า
71บ้านสะเอิง  นายเทอดศักดิ์ ชื่นสมบัติ 192 120,851.00 143185,45091,87853,64026,20541,720398,89326 เมษายน 2559
72บ้านสำโรง  นายศักดา สุขพาสันติ 133 73,632.00 8499,40050,02329,40015,05019,810213,68321 มีนาคม 2559การวางแผนการจัดซื้อต้องจัดทำและประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน ทั้งฝ่ายกำหนดนโยบาย ฝ่ายบริหารงานและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
73บ้านกุดมะโน  นายโสภณ บุญล้อม 40 23,917.00 3237,60018,11611,0405,4807,48079,71629 มีนาคม 2559
74บ้านตานบ  นายจริญ อังสนุ 108 62,519.00 7285,00042,57925,08012,71016,930182,29910 พฤษภาคม 2559
75บ้านโนนระเวียง  นายจำลอง แหลงทอง 79 42,552.00 5969,40032,97420,40010,17513,810146,7593 พฤษภาคม 2559
76บ้านขี้เหล็ก  นายอุทัย ชัยงาม 59 33,530.00 4350,80024,98015,0007,62510,120108,5259 เมษายน 2559
77บ้านน้ำอ้อม  นายศราวุธ สุนทรภักดี 55 31,768.00 5058,80027,85317,2808,61011,700124,24316 พฤษภาคม 2559
78บ้านบัวโคก  นายไกรเพชร จันทร์แดง 347 213,000.00 262328,500173,243101,13048,48582,780734,1389 พฤษภาคม 2559
79บ้านธรรมษา  - 83 47,032.00 6879,60036,66623,28011,36015,820166,72631 พฤษภาคม 2559ไม่มี
80บ้านจันทร์งาม  นายยุทธนา พิมพ์สาร 41 24,379.00 3136,60018,50110,8005,4757,29078,6666 พฤษภาคม 2559
81บ้านหนองแสง  นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง 23 12,308.00 1720,40011,3476,1203,3154,08045,26221 เมษายน 2559ไม่มี
82บ้านพิงพวย  นายสมหมาย สาแก้ว 61 39,169.00 4451,60024,19015,1207,44010,260108,6106 พฤษภาคม 2559งบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนได้ไม่ครบนักเรียนทุกคนได้เป็นบางสาระเท่านั้น
83บ้านโสมน  นายสุบรรณ ศรีประสาร 151 89,823.00 126201,50089,82350,28024,20042,690408,49318 มีนาคม 2559ไม่มี
84ไตรคามสามัคคี  นายเทิดภูมิ ยั่งยืน 136 78,811.00 10093,00059,08134,80017,60023,500227,9814 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือบางกลุ่มสาระค่อนข้างล่าช้า ในครั้งต่อไปจะต้องติดตามประสานงานกับทางร้านสม่ำเสมอ
85บ้านท่าศิลา  นายประสิทธิ์ สุขชีพ 308 204,000.00 232302,200156,64590,87043,23576,130669,0808 พฤษภาคม 2559
86บ้านหนองตาด  นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา 142 63,453.00 108100,60063,45337,68019,16025,420246,31330 เมษายน 2559
87บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)  นายสมพงษ์ สิมมา 175 100,484.00 131121,65076,39345,48022,88530,740297,14815 พฤษภาคม 2559ไม่มี
88บ้านเมืองแก  ยังไม่มีผู้อำนวยการ 138 71,797.00 135123,85068,84445,96022,14531,300292,09916 พฤษภาคม 2559
89บ้านหนองคูน้อย  นายบุญขาน โทขันธ์ 84 44,839.00 5463,40030,35018,6009,20012,610134,16013 เมษายน 2559
90บ้านหนองแวง  นายชำนาญ พานจำนงค์ 82 43,313.00 5463,40029,53818,6009,20012,610133,3487 เมษายน 2559ไม่มี
91บ้านบะ  นายบุญธรรม ปานเพ็ชร 220 81,833.00 147136,05081,83350,76025,24534,380328,26815 พฤษภาคม 2559
92บ้านโนนสูง  นายวรพจน์ สร้อยจิต 189 115,412.00 145183,55088,11453,46025,42541,500392,04915 พฤษภาคม 2559
93บ้านเฉนียง  นายวีระ แท่งทอง 55 32,964.00 4654,20026,52615,9608,02010,790115,49613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
94บ้านปรีง  นายสำรอง ลักขษร 263 153,628.00 213277,650133,87379,77038,65062,320592,26315 พฤษภาคม 2559ไม่มี
95บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)  นายสำราญ ลักขษร 352 233,657.00 249306,550163,21795,76046,51577,260689,3026 พฤษภาคม 2559ไม่มี
96บ้านตระมูง  นายวีระชาติ บุญไว 305 213,258.00 244286,400157,71592,13045,06572,210653,52012 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณรายการค่าหนังสือเรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากงบประมาณที่จัดซื้อหนังสือเรียนไม่เพียงพอ และราคาหนังสือมีราคาค่อนข้างสูง
97บ้านบอน  นางสาวศิริกาญจนา เหมือนชาติ 77 50,366.00 5767,40034,48019,92010,16513,430145,3959 พฤษภาคม 2559หนังสือบางวิชาส่งไม่ทันเวลาที่กำหนด
98บ้านอาคุณ  นางสุภาพร ยันบัวบาน 108 43,089.00 8093,80043,25827,48013,51018,650196,69829 เมษายน 2559นักเรียนที่ย้ายเข้าช่วงเปิดภาคเรียนจะยังไม่มีหนังสือเรียนในช่วงแรกๆ ซึ่งโรงเรียนก็ได้จัดหาเพิ่มเติมจนครบทุกคน
99บ้านโคกกุง  นางรัชนี สมพันธ์ 46 25,205.00 3439,80018,71011,6405,6807,91083,74013 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนตามกำหนดเวลาเพื่อให้ได้หนังสือเรียนทันกำหนดเปิดภาคเรียน
100บ้านศาลา  นางสาวชุติญา ยานะสาร 56 32,822.00 3946,00023,24813,5606,8459,16098,81330 พฤษภาคม 2559อยากสั่งแบบฝึกหัดห้ไ้ทุกสาระการเรียนรู้
101บ้านหนองอีดำ  นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ 119 68,353.00 8296,20045,99428,20013,90019,130203,42413 พฤษภาคม 2559
102บ้านภูดิน  นายวุฒิชัย มีพันธ์ 68 33,910.00 5969,40032,39720,40010,17513,810146,18213 พฤษภาคม 2559
103บ้านหนองบึง  นายทศพร สมพันธ์ 52 31,975.00 3743,80023,00312,9606,6458,73095,13819 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ บางวืชามีหนังสือเรียนแต่ไม่พอแบบฝึก เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อเพิ่มขึ้น
104บ้านโนนโพ  นายพจน์ การะเกษ 210 138,271.00 170250,000109,11365,31030,60554,050509,07822 เมษายน 2559ไม่มี
105บ้านตาทิตย์  นายสมศักดิ์ ศรีมารักษ์ 89 50,955.00 6171,80035,62221,12010,56514,290153,3978 เมษายน 2559บริษัทหรือห้างร้านควรมีตัวอย่างหนังสือให้โรงเรียนได้ดูเป็นตัวอย่าง
106บ้านบัว  นายจักรกฤษณ์ ชิดนอก 80 26,475.00 6272,40031,81421,12010,19014,380149,90419 เมษายน 2559
107บ้านตากลาง  นายสมศักดิ์ ชุมสุข 115 67,500.00 8195,80047,98028,32014,46519,090205,65515 พฤษภาคม 2559
108บ้านหนองไม้ถี่  นายสุเทพ สุขชีพ 139 93,839.00 104152,90070,05740,23019,21533,110315,5126 พฤษภาคม 2559โรงเรียนประสบปัญหาทางร้านจัดส่งหนังสือให้ไม่ครบบางรายการ แต่ก็ทันกำหนดก่อนเปิดภาคเรียน
109บ้านทุ่งโก  นายเทพวิมล นามสว่าง 84 30,443.00 5665,80031,27319,3209,59013,090139,07325 พฤษภาคม 2559
110บ้านบุผาง  นายประพันธ์ กำเนิดพรม 75 35,744.00 5261,00028,00317,8808,81012,130127,82330 เมษายน 3102งบประมาณมีน้อยจัดหาหนังสือได้ไม่ครบตามความต้องการของผู้เรียน
111บ้านหนองคูใหญ่  นายทักษิณ วงศ์ฉลาด 102 183.35 7285,20043,07125,20012,90016,980183,351ปีที่ผ่านมา 2558 หนังสือผลิตไม่ทัน เพราะสั่งช้า ปีนี้ทางโรงเรียนสั่งหนังสือได้เร็ว น่าจะได้ครบ
112บ้านนานวล  นายทวีศักดิ์ สุกใส 137 78,852.00 10092,60056,28034,56017,22023,400224,06027 เมษายน 2559ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีการกำหนดสั่งหนังาอให้เร็วขึ้น และให้ การจัดส่งเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนจะเป็นการวางระเบียบการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปดีมาก
113รัตนวิทยาคม  นายเจษฎา สทุมรัมย์ 186 195,219.00 170277,100121,33668,46033,17058,450558,51625 เมษายน 2559การลงบัันทึกการจัดซื้อในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ไม่มีความชำนาญ รู้จริง ทำให้เกิดการผิดพลาดแก้ไขไม่ได้ ทำให้งานล่าช้า
114อนุบาลรัตนบุรี  นายบุญรัตน์ หงษ์ทอง 456 260,095.00 416386,000240,236144,24072,38097,540940,3962 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา/เรียบร้อย
115บ้านผือ(ประชาพัฒนา)  นายสุพิศ อาจเชื้อ 307 163,230.00 216200,000120,87274,64037,18050,540483,23210 พฤษภาคม 2559-
116บ้านหนองกา  นายสุทัศน์ เสริมแสง 251 136,855.00 187172,450100,62564,20031,52543,580412,38029 เมษายน 2559การซื้อหนังสือเรียนที่ล่าช้าของทางร้าน ทำให้หนังสือเรียนบางส่วนมาไม่ทันเปิดเรียน
117บ้านผือน้อย  นายสมศักดิ์ รู้ชอบ 88 56,605.00 6779,80042,39223,76012,49515,930174,3771 มิถุนายน 2559
118บ้านน้ำเขียว  นายประศาสตร์ ร่วมกล้า 190 123,495.00 131169,85087,21149,56024,75538,290369,66610 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อค่าหนังสือ
119บ้านหนองคู  นายอดิศักดิ์ สาคะริชานนท์ 94 54,056.00 6778,80037,93023,16011,54515,680167,11510 พฤษภาคม 2559ต้องการให้อนุมัติซื้อแบบฝึกหัดสาระวิทยาศาสตร์ ด้วย เพราะเป็นจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนมาก
120ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม  ว่าที่ ร.ต.บุญเกตู อัสโย 60 31,957.00 5362,20028,41318,2409,00512,370130,22810 พฤษภาคม 2559การย้ายเข้า ย้ายออกของนักเรียน ทำให้จำนวนนักเรียนไม่แน่นอน มีผลต่อการจัดซื้อหนังสือเรียน
121บ้านอาจญา  นายนวพล สระแก้ว 146 93,885.00 105139,05070,81239,99019,99031,150300,99221 เมษายน 2559
122บ้านแก(แกศึกษาวิทยา)  นายบุญสี ราชบุรี 334 182,381.00 217202,750129,43276,08039,08551,230498,57721 เมษายน 2559
123บ้านหนองบัวน้อย  นายทักเศียร ทองทวี 164 93,174.00 120111,40068,47141,64020,93028,150270,59112 พฤษภาคม 2559ไม่มี
124บ้านม่วงบุญมี  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 27 25,741.00 2124,40010,6157,0803,3354,84050,27010 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยทำให้เลือกซื้อหนังสือตามความต้องการไม่เพียงพอ
125บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)  นายเทียนชัย เทียมทอง 71 31,038.00 5868,00031,03819,9209,79013,520142,26812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
126บ้านลำเพิญ  นายวิรัตน์ สอนคำจันทร์ 328 213.11 243302,850154,67493,24044,26576,320671,34910 พฤษภาคม 2559อยากให้บริษัทส่งหนังสือให้ครบตามกำหนดเวลาเพื่อเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
127บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)  นายสมศักดิ์ ศรีโท 185 102,661.00 143188,75089,37153,55025,68042,170399,52110 พฤษภาคม 2559ร้านค้าอ้างว่า บริษัทส่งหนังสือไม่ทันจึงส่งโรงเรียนไม่ทันกำหนด
128บ้านดงเค็ง  นายเข็มชาติ พนัส 70 39,323.00 5362,20029,24218,2409,00512,370131,05713 พฤษภาคม 2559หนังสือบางกลุ่มสาระส่งไม่ทันตามกำหนด
129บ้านหนองบัวทอง  นายเทิดไทย สวัสดี 137 79,543.00 10294,30057,61635,16017,42023,830228,32610 พฤษภาคม 2559
130ปทุมมาศวิทยา  นายทองใบ อินตะนัย 468 389,153.00 347408,450218,485130,08062,065102,980922,0605 พฤษภาคม 2559
131บ้านจาน  นายดำรง สะอาดยิ่ง 138 67,979.00 9890,30052,69833,60016,45022,820215,8681 พฤษภาคม 2559
132บ้านทับน้อย  นายนเรศ ทองพันธ์ 56 31,057.00 4451,80024,79115,2407,63010,310109,77116 พฤษภาคม 2559-
133บ้านทับโพธิ์วิทยา  นายทองคูณ เบ้าหนองบัว 172 90,308.00 122113,10069,56042,24021,13028,580274,61011 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้มีการเตรียมการประชุมวางแผนเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
134บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)  นายสมศักดิ์ โคตรทอง 65 36,367.00 4957,40027,18816,8008,22511,410121,02316 พฤษภาคม 2559
135บ้านไผ่ (วันครู 2503)  นายทองพูน หมื่นจง 119 64,126.00 8397,00044,87928,32013,71519,270203,1846 พฤษภาคม 2559ถ้ามีการจัดสรรเงินงบประมาณแต่เนิ่นๆอย่างนี้ทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียนึได้ทันตามกำหนด
136บ้านช่อง  นายสุรพงษ์ โททอง 128 92,420.00 110102,50065,92538,40019,55025,900252,27512 พฤษภาคม 2559
137บ้านคอนสวรรค์  นายสิน เขตขยัน 231 110,000.00 168222,700106,56363,15030,48549,720472,6184 พฤษภาคม 2559หนังสือควรซื้อตามความจำเป็น
138บ้านสี่เหลี่ยม  นายสฤษดิ์ ไชยทอง 63 33,171.00 4552,40023,21615,2407,25510,400108,51110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139บ้านนาอุดม  นายคมสัน บุดดี 54 19,255.00 3643,00023,01812,8406,8308,59094,27811 เมษายน 2559
140บ้านนาวอง  นายวรศักดิ์ ลักขษร 53 28,388.00 4046,80021,21313,6806,6609,30097,65318 พฤษภาคม 2559-
141บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"  นายสุทธิพงษ์ คงนุรัตน์ 136 86,177.00 99109,55062,55435,97018,17026,010252,25413 พฤษภาคม 2559ไม่มีครับ
142บ้านน้ำสร้าง-นางเภา  นางอภัสนันท์ อรุณเกียรติพงศา 51 26,691.00 4147,80021,15413,9206,6659,49099,02929 เมษายน 2559
143บ้านยาง  นายเฉลิม เสาเวียง 147 77,377.00 114104,90060,44039,00019,00026,510249,8504 พฤษภาคม 2559บริษัทห้างร้านส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด
144บ้านเหล่าม่วงโนนตาล  นายไพรัตน์ พานิชย์ 67 46,928.00 6273,40035,23921,72011,14014,630156,12920 เมษายน 2559-
145บ้านขะยูง  นายไสว บุญภา 104 40,000.00 7386,40043,86425,56013,09517,220186,13925 พฤษภาคม 2559
146บ้านนางเข็ม  นายเกรียงไกร กะการดี 79 44,831.00 5665,80032,37419,3209,59013,090140,17411 เมษายน 2559โรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของไกลกังวลบางวิชามีการทำกิจกรรมในหนังสือกิจกรรมแต่ทาง สพฐ.ให้ซื้อไม่ได้ ทำให้นักเรียนไม่ได้ทำกิจกรรมบางอย่างที่ทดลอง
147บ้านโนนจำปา  นายทัศน์พล กุ่มพรม 75 39,831.00 5767,40033,81719,92010,16513,430144,73210 พฤษภาคม 2559ควรจัดค่าหนังสือเรียนมาครั้งเดียว 100 % เลยค่ะ
148บ้านม่วงหมาก  นายสมบัติ จำปาจีน 58 25,594.00 4654,20025,56915,9608,02010,790114,53915 พฤษภาคม 2559
149บ้านน้ำคำ  นายสุวรรณ สาขะจันทร์ 165 87,952.00 118109,50066,07640,92020,54027,670264,70611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
150บ้านแต้-หนองบก  นางสุรางค์ เซื้อเจริญ 82 34,511.80 6070,60033,18220,76010,37014,050148,9629 พฤษภาคม 2559
151บ้านดอนแรด  นายสมศรี หลงชิน 171 77,911.00 137126,95077,91147,40023,67532,080308,01613 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งจากกระทรวงจะมาล่าช้า
152บ้านหาญฮี  นายพิบูลย์ อาษา 154 60,353.00 10496,60060,35336,12018,19024,410235,67314 พฤษภาคม 2559
153บ้านบึง-ยางประชาสรรค์  นายชาติชาย สุวรรณทอง 199 95,000.00 140166,30087,51951,75025,99538,550370,1144 เมษายน 2559ไม่มีค่ะ
154บ้านหนองหิน  นายพงค์ศักดิ์ นาเมืองรักษ์ 118 64,574.00 86101,20048,60029,76014,87020,140214,57013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
155บ้านหนองตอ-บัวเสียว  นายมณเฑียร นาเจริญ 64 36,664.00 4451,80025,04215,2407,63010,310110,02211 พฤษภาคม 2559
156บ้านโนนทราย  นายเสถียร มงคล 66 32,143.00 4755,60029,00416,4408,40511,080120,52931 พฤษภาคม 2559เนื้อหาในหนังสือแต่ละสำนักพืมพ์จัดทำออกมาไม่สอดคล้องกัน
157บ้านเบิด  นายสมหมาย สันวัง 241 134,207.00 181167,750103,15962,64031,30542,390407,24429 เมษายน 2559
158ไตรคามวิทยา  นายไพรินทร์ ประสานทอง 213 102,742.00 163217,050103,45161,50029,87548,420460,29616 พฤษภาคม 2559-
159บ้านหนองกระทุงตากแดด  นางสาวจารุณี แก่นจักร 89 49,588.00 6475,20036,20622,08010,96014,960159,40629 เมษายน 2559ไม่มี
160บ้านแข้ด่อน-หนองบัว  นายยุทธศาสตร์ แก้วดี 46 15,778.00 3237,60017,98011,0405,4807,48079,58010 พฤษภาคม 2559
161บ้านหนองผือ  นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม 86 49,276.00 5565,00032,91819,2009,77512,950139,8439 พฤษภาคม 2559
162บ้านหนองบัวบาน  นายกิตติศักดิ์ ศิวินา 556 378,118.00 377487,150261,772147,99071,650122,7301,091,29230 เมษายน 2559ไม่มี
163บ้านขาม  นายณรงค์ สุทาวัน 150 80,204.00 10799,25060,43537,08018,58525,080240,4306 พฤษภาคม 2559ไม่มี
164บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)  นายสกนธ์ สระแก้ว 155 82,056.00 110101,50059,16237,80018,60025,650242,71212 พฤษภาคม 2559ไม่มี
165บ้านดู่  นายเมธี เชี่ยวนิกร 135 58,064.00 10899,60058,06437,08018,21025,170238,12410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166บ้านสร้างบก  นายทองคูณ นามสว่าง 127 71,474.00 9084,10053,58731,56016,22021,250206,7174 พฤษภาคม 2559
167สนมศึกษาคาร  นายชัยเทพ สังโสมา 300 180,259.00 233215,750129,76380,52040,11554,520520,66825 มีนาคม 2559
168บ้านนาศรีสุข "ศรีสุขศึกษาคาร"  นายกิตติพงศ์ ทองสีดา 120 80,581.00 92105,50058,26533,63016,83524,730238,96015 พฤษภาคม 2559-
169วัดบึงบ้านสนม  นายสมบูรณ์ นินดำ 103 58,847.00 7183,80041,17624,72012,51516,690178,90117 เมษายน 2559-
170บ้านโสกแดง  นายสมจิต เรียบร้อย 47 23,449.00 4147,20018,35513,5606,0959,34094,55017 เมษายน 2559-
171บ้านสำโรง  นางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข 120 93,409.00 111102,65061,19838,28018,98525,940247,05315 พฤษภาคม 2559
172บ้านทัพไทย  นายสุพล ศิลาอ่อน 52 23,924.00 4249,00021,85414,2806,8609,730101,72419 เมษายน 2559-
173บ้านโพนโก  นายสาโรจน์ สมหวัง 91 50,857.00 7790,00040,17426,28012,73517,880187,06929 เมษายน 2559นักเรียนย้ายมาเพิ่มหลังการจัดซื้อ ทำให้หนังสือไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึั้น
174บ้านเป้า  นายวิบูลย์ คำทอง 102 65,780.00 7589,75048,54027,75013,90020,750200,69030 เมษายน 2559
175บ้านโพนดวน  นายสุพิณ สีสว่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ 172 82,286.00 120110,60063,70841,16020,17027,950263,58816 พฤษภาคม 2559
176บ้านหนองบัวแดง  นายศุภกร กระจายศรี 122 54,418.00 9992,05057,22734,44017,40523,260224,3829 กรกฎาคม 2559หนังสือมีหลายบริษัททำให้เกิดความล่าช้าในการคัดเลือกหนังสือเรียน
177บ้านโนนเปือย  นายยอดยิ่ง สุธรรม 202 135,623.00 161245,450107,69563,09030,21052,640499,0852 พฤษภาคม 2559ติดต่อประสานงานกับทางร้านโดยตรง
178บ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)  นายชวลิต โพธิ์เงิน 213 137,892.00 152204,40099,69557,60028,08045,480435,25525 เมษายน 2559ไม่มีหนังสือตามที่สั่ง
179บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)  นายสุพจน์ ศิลาอ่อน 137 79,471.00 9790,75057,41834,08017,58522,930222,76310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
180บ้านแคนน้อย  นางสาวแสงศรี ศิลาอ่อน 83 47,597.00 6071,00035,96121,00010,75014,150152,86129 เมษายน 2559
181บ้านโนนจาน  นายจอน ต้นจำปา 61 38,502.00 5261,00029,36417,8808,81012,130129,1843 พฤษภาคม 2559ไม่มี
182บ้านหนองขุนศรี  นายเทพวิรุฬห์ บุญมี 155 88,523.00 108100,20062,10937,44018,78025,320243,84910 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงช้ากว่าเอกชน
183บ้านสร้างแก้ว  นายสุเพียร เสริมแก้ว 72 49,893.00 6071,40036,76921,24011,13014,250154,78920 เมษายน 2559
184บ้านนานวน  นายปณิธาร ห้าวหาญ 286 199,084.00 217251,950136,92681,42039,63563,530573,46114 เมษายน 2559
185บ้านหัวงัว(แท่นศิลาวิทยา)  นายธีระชัย คำสุมาลี 268 163,857.00 221258,150135,35082,35038,97065,090579,91012 พฤษภาคม 2559ไม่มี
186บ้านหัวนา  นายสมานชัย ผิวบาง 138 73,583.00 115105,45059,52139,12018,81526,650249,55626 เมษายน 2559
187บ้านตาเพชร  นายผาสุข แสนรวยเงิน 43 28,171.00 3035,40017,47510,4405,2807,05075,6459 พฤษภาคม 2559การประชุมวางแผนการจัดซื้อหนังสือทำให้ได้รับหนังสือทันก่อนเปิดเรียน และไม่เกิดปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน
188บ้านกาพระ  นายบุญยงค์ มีแก้ว 94 50,260.00 6373,60033,53621,48010,38514,620153,62112 พฤษภาคม 2559 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะซื้อหนังสือให้ได้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และแบบฝึกหัด ๓ กลุ่มสาระ ควรจัดสรรให้เพียงพอ
189บ้านหนองครก  นายประหยัด บุตรศรี 84 50,265.00 6475,80038,33022,44011,53015,110163,2106 พฤษภาคม 2559
190ผาแดงวิทยา  นายสุพัฒน์ ห้าวหาญ 147 68,022.00 113151,45074,80342,99021,23033,770324,24317 เมษายน 2559การสั่งซื้อหนังสือของกระทรวงได้รับช้า
191บ้านหนองระฆัง  นายสวัสดิ์ สดับสาร 124 70,826.00 9688,20051,76832,76015,87022,290210,8889 เมษายน 2559
192บ้านนาดี  นายสำรวย สังข์เสาวภาคย์ 309 196,292.00 206276,100136,65278,24038,47061,540591,00213 พฤษภาคม 2559
193บ้านหนองอียอ  นายเอกชัย แพงงาม 279 16,884.00 192178,200109,31266,60033,45045,030432,59210 พฤษภาคม 3102
194บ้านอาเลา  นางสิทธิสินี สอนเลิศ 130 83,190.00 102137,10067,02538,76019,04030,530292,45513 พฤษภาคม 2559 -
195บ้านโนนเซียง  นางสาวธัญญธร ครุฑสุวรรณ 57 24,426.00 3946,20024,42613,6807,0359,210100,55116 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงโดยเฉพาะสาระคณิตศาสตร์จะได้รับช้ามากในทุกระดับชั้น
196บ้านสะทืด  - 40 15,621.00 2934,00015,6219,9604,8956,76071,23615 เมษายน 2559สั่งหนังสือตั้งแต่ต้นปีจะได้เร็ว
197บ้านหนองหลวง  นายสุพิชัย สมศรี 146 92,226.00 109101,35062,58437,92019,16525,610246,62915 พฤษภาคม 2559
198โนนนารายณ์วิทยา  นายบุรี สพานทอง 242 140,000.00 166205,400106,01861,47030,10546,890449,88313 พฤษภาคม 2559หนังสือสั่งจากกระทรวงมักมาล่าช้า
199บ้านคำผง  นายสำราญ ใจกล้า 224 119,237.00 167153,45088,03557,00027,62538,780364,89011 พฤษภาคม 2559
200บ้านขุมดิน  นายบุรี สพานทอง 148 80,135.00 9587,65051,95532,64016,05522,150210,45010 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ อค จะมีความล่าช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น ๆมาก
201บ้านเซียงซิน - โนนดู่  นายสมชัย เกษละคร 123 70,264.00 9083,90053,82231,44016,03021,200206,39217 เมษายน 2559ไม่มีปัญญาในการสั่งซื้อหนังสือ
202บ้านม่วงหนองตาด  นายเดชา การรัมย์ 59 33,575.00 4452,00025,61515,3607,82010,360111,15513 พฤษภาคม 2559
203บ้านอาพืด  นายณกฤช เรืองศรี 106 59,568.00 7690,40047,31626,88014,06018,040196,69613 พฤษภาคม 2559
204บ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)  นาายชาตรี พบบุญ 203 1,563,796.00 153141,15084,22352,56025,84535,670339,44810 พฤษภาคม 2559
205บ้านซาต(มงคลวิทยา)  นายชัยศรี นามพรหม 241 147,000.00 178243,000116,46567,71032,93553,820513,93011 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของ สพฐ. เอง ทางร้านส่งได้ค่อนข้างช้า
206บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์"  นางนภาพร พฤตินอก 105 62,162.00 7992,60043,02127,12013,31518,410194,46622 เมษายน 2559
207บ้านค้อ  นายสมนึก วงษ์อินทร์ 142 66,818.00 9184,65052,27431,68016,03521,390206,0293 พฤษภาคม 2559
208บ้านก้านเหลือง  นายสมคิด คำพลงาม 109 71,571.00 8882,00051,58830,72015,64020,720200,66819 พฤษภาคม 2559
209บ้านม่วงหวาน  นายอมตศาสตร์ แพงแก้ว 61 35,269.00 4249,40024,32214,5207,2409,830105,31211 พฤษภาคม 2559
210บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)  นายวิรักษ์ ศรีตะแกะ 207 128,000.00 166227,900106,33463,24030,74050,390478,60410 เมษายน 2559ถ้าโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนครบทั้ง 8 สาระ และครบ 100% ของจำนวนนักเรียน งบประมาณที่จัดสรรจะไม่เพียงพอ
211บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง"  นายวิรัตน์ เหลาคำ 115 60,656.00 7385,80041,49425,20012,52517,070182,08910 พฤษภาคม 2559
212บ้านหนองบัวงาม  นายวีระพล ไชยสิทธิ์ 100 46,984.00 9183,65047,16231,08015,08521,140198,1176 พฤษภาคม 2559
213บ้านผักไหม  นายเสริม สิงจานุสงค์ 277 190,000.00 214266,900133,26879,32038,71060,760578,95826 เมษายน 2559
214บ้านหนองไม้งาม  นายเกียรติบัณฑิต นามโคตร 28 5,000.00 2731,60014,3549,2404,5056,28065,97931 พฤษภาคม 2559ต้องการแบบฝึกหัดด้วย เพราะหนังสือ มีเพียงพอแล้ว
215บ้านหนองเทพ  นายสวัสดิ์ พากเพียร 166 91,369.00 130120,10070,86744,76022,12030,350288,19728 มีนาคม 2559ไม่มี
216บ้านอีโสด  นายกิตติศักดิ์ บุญสรรค์ 65 36,216.00 5766,80030,75619,5609,59513,280139,9911 พฤษภาคม 2559
217บ้านผำ  นายบุญเรือง พวงเกตุ 131 78,114.00 8983,15054,76431,20016,02521,010206,14916 พฤษภาคม 2559 -
218บ้านสำโรง  นายสุพรรณ วงค์มา 192 105,416.00 139128,65078,56148,00023,87532,510311,5964 พฤษภาคม 2559การไดรับหนังสือในสาระวิชาภาษาไทยมีความล่าช้า
219บ้านหนองแวง  นายจีรพัฒน์ จันทร์ศรี 172 120,424.00 120171,20087,48347,16024,06037,600367,50314 มีนาคม 2559
รวม 30,707 19,220,954 23,27526,470,70013,951,0328,371,4104,127,6606,091,30059,012,102
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน