สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.สุรินทร์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายคำปุ่น บุญเชิญ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลสุรินทร์  นายเฉลิมชัย สุขตาม 0 0.00 2,5032,321,8501,419,704867,480434,885586,7205,630,639
2เมืองสุรินทร์  นายสมคิด รักษ์รอด 0 0.00 1,7331,616,7501,036,051606,120309,815408,5203,977,256
3หนองโตง"สุรวิทยาคม"  นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ 1,643 1,009,000.00 1,1281,299,600764,693426,270213,805327,7203,032,0883 พฤษภาคม 2559โรงเรียนยืมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนที่ยังไม่โอน 30% เมื่อได้รับโอน 30% จึงส่งคืนรายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยากให้มีการจัดสรร 100% ในคราวเดียว
4บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ)  นายรอด อินเงิน 339 189,927.00 244226,400137,44084,60042,45057,210548,1001 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้รับหนังสือเรียนทันตามกำหนด และได้จัดสรรหนังสือเรียนให้กับนักเรียนทุกคนทันกำหนดเปิดภาคเรียน
5บ้านหนองกง  นายมงคล ผลเกิด 69 20,365.00 4957,40026,18816,8008,22511,410120,02330 เมษายน 2559มีนักเรียนย้ายเข้าย้ายออกระหว่างปี ทำให้หนังสือเรียนบางรายวิชาไม่เพียงพอ
6บ้านพันธุลี  นายสุภาพ รอบรู้ 70 38,928.00 5362,20029,21118,2409,00512,370131,02628 มีนาคม 2559ควรได้รับหนังสือแบบเรียนก่อนเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาทุกครั้งไป
7บ้านโคกกระเพอ  นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์ 61 31,988.00 4148,40023,09514,2807,2359,640102,65029 มีนาคม 2559
8บ้านไถงตรง  นายถวิล สายสุข 142 76,054.00 9991,05051,84333,84016,45523,010216,19831 มีนาคม 2559บางทีของหมด ไม่ครบตามจำนวน
9บ้านตะตึงไถง  นายเสวี รักษ์ศรี 322 145,845.00 218259,500145,84583,01040,88565,420594,6605 มีนาคม 2559
10บ้านคอโค  นายสฤษดิ์ ประครองใจ 536 298,360.00 379350,650210,323130,80064,97588,610845,35818 มีนาคม 2559หนังสือบางสาระค่อนข้างจะหาซื้อยาก ทางโรงเรียนจึงจัดซื้อให้เร็วกว่าเดิม
11บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)  นายกระแสร์ อิ่มใจ 217 118,135.00 159145,85083,33454,12026,06536,860346,22925 พฤษภาคม 2559ไม่มี
12บ้านใหม่  นายอู่ทอง ประดาสุข 130 68,606.00 9284,60050,09731,44015,28021,380202,79710 พฤษภาคม 2559
13บ้านตระแสง  นายอุทัย ชื่อมี 293 249,007.00 201264,750125,84975,24036,10559,190561,13421 มีนาคม 2559สำนักพิมพ์บางแห่งพิมพ์หนังสือล่าช้า
14บ้านโคกเพชร  นายธนุกูล คุณนุช 105 47,131.00 7993,40046,71427,60014,07518,610200,39918 มีนาคม 2559หนังสือบางวิชาได้รับช้า
15รุ่งรัฐวิทยา  นายเชษฐา เงินศรี 99 59,664.00 6779,20040,96623,40011,92515,780171,27110 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ติดตามการสั่งซื้อหนังสือกับทางร้านเป็นประจำจึงทำให้ได้รับหนังสือครบทันตามกำหนด
16บ้านดงมัน  นายนววิธ ควรดี 206 108,642.00 167221,050109,44263,06030,84549,430473,82719 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
17อุปัชฌาย์พวนอุทิศ  นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน 101 58,336.00 7487,20042,79125,68012,91017,360185,94111 พฤษภาคม 2559
18บ้านสวาย  -ว่าง- 0 0.00 494457,500276,122170,76085,120115,6101,105,112
19บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)  นายพงษ์ศักดิ์ ปรากฏชื่อ 272 156,155.00 188174,400107,58865,16032,67044,070423,88827 เมษายน 2559เงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการจัดซื้อหนังสือในเเต่ละชั้น ควรจัดสรรเงินค่าหนังสือเพิ่มขึ้นทุกชั้น
20บ้านโคกเมือง  นายทยา รัตนะ 239 106,994.00 165210,250106,99461,83030,54047,600457,21422 มีนาคม 2559ไม่มี
21บ้านนาบัว  นายสุทธิรักษ์ บุญพบ 237 136,017.00 162151,10096,18156,64028,93038,180371,03130 มีนาคม 2559หนังสือที่ต้องการใช้ ต่างสำนักพิมพ์กัน ทำให้การส่งหนังสือ ส่งไม่ครบ เกิดความล่าช้า ในบางกลุ่มสาระ เช่น ภาษาอังกฤษ
22บ้านนาสาม(เกียรติประชา)  นายทยากร หาญเสมอ 217 82,452.00 152140,00082,43652,08025,46035,380335,35613 พฤษภาคม 2559โรงพิมพ์พิมพ์หนังสือไม่ทัน ไม่เพียงกับจำนวนผู้สั่งซื้อทำให้ได้หนังสือช้า
23บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)  นายเดชา บุตรดา 177 105,697.00 118109,70068,34441,04020,73027,720267,5342 พฤษภาคม 2559หนังสือภาษาไทยขององค์การค้าคุรุสภาส่งล่าช้า
24บ้านละหุ่งหนองกก  นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส 73 40,236.00 5564,60031,13118,9609,39512,850136,9361 พฤษภาคม 2559ต้องการให้จัดซื้อหนังสือได้ครบตามจำนวนนักเรียนทั้งหมดและทุกกลุ่มสาระ
25บ้านโดนโอก  นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ 101 64,023.00 9689,80056,83533,72017,39022,690220,43525 เมษายน 2559ส่งหนังสือล่าช้า ไม่ครบตามจำนวน ไม่ทันกำหนดเปิดเทอม
26บ้านนาเสือก  นายสุวัฒน์ ครึ่งมี 71 41,168.00 5362,00027,94618,1208,81512,320129,20115 มิถุนายน 2558-
27ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)  นางภาวิณี คงนุรัตน์ 107 57,284.00 7284,40039,22424,72012,14016,780177,26425 เมษายน 2559อยากให้บริษัทหนังสือส่งหนังสือให้ทันกำหนดเวลาในการจัดซื้อ
28พรหมประสาทราษฎร์นุกูล  นายเจษฎา เสาทอง 233 149.57 177232,950113,32866,72032,63552,180497,81311 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
29บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)  นายสนิท พันแสน 155 80,515.00 10697,30055,51336,12017,44024,590230,9638 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
30บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)  นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล 106 40,568.00 7284,40039,15324,72012,14016,780177,19325 มีนาคม 2559
31บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)  นายธำรงค์ จันทร์โสภา 37 23,295.00 2934,20016,07310,0805,0856,81072,24821 มีนาคม 2559-
32บ้านหนองเต่า  นางรัชนี สายพรหม 59 37,372.00 4351,20026,98415,2408,00510,220111,6496 พฤษภาคม 2559
33บ้านคาบ  นายสารี สายจีน 215 122,434.00 164151,80091,09056,64028,18038,360366,07011 มีนาคม 2559ควรมีการจัดการประชุมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่โรงเรียน ในการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของแต่ละปีการศึกษา
34บ้านเทนมีย์  นายสมคิด มะลิซ้อน 137 73,160.00 10395,25056,87835,52017,61524,070229,3339 พฤษภาคม 2559
35บ้านระหาร  นายรุ่งราวี จำปาดี 56 32,400.00 5159,40026,43917,2808,23511,790123,14411 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)  นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช 136 69,930.00 110101,90060,24738,04018,98025,750244,91710 พฤษภาคม 2559-
37บ้านโคกปราสาท  นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม 79 41,685.00 6575,80033,72622,08010,58515,050157,2414 พฤษภาคม 2559-
38บ้านตาเพชร  นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์ 99 56,958.00 7487,40042,98825,80013,10017,410186,69823 เมษายน 2559เรียบร้อยดี มีความพร้อมทุกปัจจัย
39บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)  นายพินิจ ม่วงชัย 255 240,000.00 181266,150125,91670,62034,50557,740554,93126 มีนาคม 2559อุปสรรคปัญหาไม่มีปีนี้ เนื่องจากได้ใช้ ระเบียบพัสดุ เฉพาะกาล จัดซื้อจัดจ้างสะดวกรวดเร็ว กอปรกับได้รับโอนเงินงบรวดเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมา
40บ้านตาอ็อง  นายวิศิษฏ์ นรานุต 114 68,185.00 7184,20044,52124,96012,89516,790183,36611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
41บ้านจันรม  นายมนัส ช่างเหล็ก 313 190,000.00 238305,100161,19992,91044,72576,870680,80424 เมษายน 2559ไม่มี
42บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)  นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ 108 55,824.00 8498,40044,02028,80014,10019,560204,8802 พฤษภาคม 2559สาเหตุที่ช้าหนังสือจากกระทรวงช้า
43บ้านใต้ฆ้องโนนจิก  นายสุภาพ วิเศษศรี 75 56,008.00 5160,20030,23417,7608,99511,990129,17920 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
44บ้านกาเกาะ  นายสวัสดิ์ โพธิ์ลีจันทร์ 64 42,824.00 5160,60031,43518,0009,37512,090131,50015 เมษายน 2559-
45บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58  นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ 72 39,172.00 5362,20029,78618,2409,00512,370131,60111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
46บ้านขยอง  นายสำเริง พวงมณี 45 27,336.00 3845,20023,71113,4407,0309,02098,4016 พฤษภาคม 2559
47เสกวิทยาคม  นายประเสริฐ เฮ่ประโคน 101 59,771.00 7689,80044,79126,52013,49017,890192,4911 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
48บ้านสำโรง  นายพิเชษฐ์ ชมหอม 198 45,185.00 10193,55057,68234,92017,41523,640227,20711 พฤษภาคม 2559ไม่มี
49บ้านทัพกระบือ  นายจรูญ พันนุรัตน์ 353 238,547.00 248272,600161,43891,59045,51568,770639,91311 พฤษภาคม 2559การจัดทำรูปเล่มหนังสือเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มักจะเกิดปัญหา คือ หนังสือขาดและหลุดออกจากปกง่าย
50บ้านแสลงพันธ์  นายประวี งามมาก 241 72,600.00 136126,40077,90347,28023,86031,940307,3839 พฤษภาคม 2559ไม่มี
51บ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)  นายณัฐ มุ่งมี 102 54,004.00 7284,60039,63124,84012,33016,830178,2315 เมษายน 2559
52บ้านโคกสำโรง  นายสมภพ คมคาย 106 51,741.00 7588,60044,30826,16013,29517,650190,01328 เมษายน 2559ไม่มี
53บ้านราม  นายอาคม ชายสำอางค์ 280 159,697.00 200185,200113,22469,12034,44046,800448,78422 พฤษภาคม 2559อยากให้โอนเงินมาให้ครบ 100 % ก่อนปิดภาคเรียน
54บ้านบรมสุข  นายครองรัฐ ชมบุญ 163 90,599.00 128118,20070,27644,04021,73029,870284,11630 เมษายน 2559
55บ้านสลักได  นายรอบ สายกระสุน 209 119,568.00 159146,85087,47454,72027,01537,110353,16929 มีนาคม 2559ไม่มี
56บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)  นายวีระ บึ้งชัยภูมิ 164 93,709.00 108101,00065,43637,92019,54025,520249,41630 เมษายน 2559
57บ้านตระแบก  นายสุริยะ จับใจเหมาะ 156 64,051.00 117108,35064,88840,44020,15527,380261,21328 มีนาคม 2559-
58บ้านตะบัล  นายประเวช มุขขันธ์ 232 125,952.00 150139,10085,27251,96026,02035,150337,50225 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงมักจะมีไม่ครบตามที่จัดซื้อ
59บ้านกันแสง  นายเกษม บุญเปล่ง 92 54,583.00 6677,80039,01322,92011,54015,490166,76310 พฤษภาคม 2559อุปสรรคในการดำเนินงานไม่มีเพราะดำเนินตามระเบียบที่กำหนด
60บ้านเล้าข้าว  นายประมูล วิเวกวินย์ 79 28,905.00 5463,60031,91618,7209,39012,660136,28629 เมษายน 2559หนังสือบางรายวิชาได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากจัดพิมพ์ ไม่เพียงพอ
61บ้านบุฤๅษี  นายศุภเดช พิมพ์ดี 106 56,640.00 7587,40038,78825,44012,15517,350181,13310 เมษายน 2559 -
62เมืองที  นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ 493 350,216.00 390516,900270,878154,53074,325130,2001,146,8334 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ มีความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ
63วัดประสพ  นายวิรัช ศรีไสว 127 68,776.00 88103,60049,45230,48015,26020,620219,4124 พฤษภาคม 2559
64บ้านประปืด  นายประเสริฐ สิงคเสลิต 157 85,579.00 10495,80056,81735,64017,43024,210229,89711 พฤษภาคม 2559
65บ้านรัตนะ  นายชำนาญ ใจเพียร 194 107,456.00 139129,25081,06348,36024,44532,660315,77827 มีนาคม 2559ให้องค์การครุสภาส่งหนังสืออย่างรวดเร็วและใช้กระดาษที่มีคุณภาพ
66บ้านหนองกัว  นายเติม ดวงดี 185 134,366.00 127117,25069,69043,68021,53529,630281,7855 เมษายน 2559
67บ้านตาเปาว์  นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ 124 74,100.00 9183,65048,12431,08015,08521,140199,07911 พฤษภาคม 2559
68บ้านทะนงชัย  นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ 58 31,902.00 4553,00025,37615,6007,82510,550112,3518 พฤษภาคม 2559ไม่มี
69บ้านบุทม  นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา 148 84,285.00 9789,75055,87333,48016,63522,680218,4189 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่แน่นอน
70บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง  นายสุดฉลอม เติมกล้า 94 54,864.00 7082,60040,55424,36012,32016,450176,28413 พฤษภาคม 2559ปีนี้ชั้น ป.2 ใช้หนังสือเรียนและแบบฝึกวิทยาศาสตร์แบบใหม่ ที่เป็นของกระทรวง ทางร้านแจงว่าผลิตไม่ทันเปิดเทอมเช่นกัน คุณครูจึงต้องเตรียมศึกษาแผนกานสอนและเตรียมนวัตกรรมต่าง ๆ เข่น แบบฝึก ใบงาน สื่อ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของวิชานั้น ๆ
71บ้านแกใหญ่  นายสมอ จารุทรัพย์สดใส 435 287,486.00 341391,950213,339126,90061,06598,840892,09410 มีนาคม 2559-
72บ้านแกน้อย  นายพลา สะอาดเอี่ยม 136 78,297.00 87103,00052,47130,48015,63520,530222,11623 เมษายน 2559
73บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)  นายปิยเดช จินดาศรี 83 47,221.00 6879,60036,39123,28011,36015,820166,45111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
74บ้านโสน(พิทยศึกษา)  นายอดิศักดิ์ ยืนยาว 326 228,825.00 236306,600158,63892,28043,84077,240678,5985 เมษายน 2559
75บ้านแสลงพันบุณเยิง  นางสุวรรณา หมายกล้า 96 43,684.00 7992,00040,12526,76012,74518,260189,8904 เมษายน 2559
76บ้านนาเกา  -ว่าง- 140 76,592.00 110101,70060,40337,92018,79025,700244,51313 พฤษภาคม 2559ไม่มี
77บ้านจักจรูก  นายสมชาติ ขอร่ม 90 48,746.00 6576,00034,30122,20010,77515,100158,37615 พฤษภาคม 2559ไม่มี
78บ้านเพี้ยราม  นายแดงชาด กิมาวะหา 259 144,900.00 180166,20099,15761,92030,54042,000399,81716 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
79บ้านขนาด  นายเมธี ชัยมาโย 51 29,804.00 4046,60020,40413,5606,4709,25096,28416 เมษายน 2559ไม่มี
80บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)  นายบุญชู มั่นยืน 131 79,419.00 9588,65057,55333,24017,00522,400218,8489 พฤษภาคม 2559-
81บ้านโคกอารักษ์  นายดิเรก ครึ่งมี 167 114,127.00 123178,05086,12847,88023,56538,820374,4434 พฤษภาคม 2559-
82บ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)  นายประยงค์ มณีรัตน์ 118 66,975.00 85100,20048,57829,52014,86519,950213,11315 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
83บ้านหัวตะพาน  นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ 172 91,914.00 130119,70070,00644,52021,74030,250286,21613 พฤษภาคม 2559
84บ้านขามระกา  นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต 140 79,941.00 8882,20053,20930,84015,83020,770202,84910 พฤษภาคม 2559-
85บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี)  นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม 90 52,279.00 6171,80036,47621,12010,56514,290154,25127 เมษายน 2559ต้องสำรวจความต้องการของครูผู้สอนแต่ละชั้น
86บ้านสำโรงนาดี  นางนุชนาฏ จิตขาว 239 133,883.00 189175,550107,99565,64033,05544,360426,60019 เมษายน 2559กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้รับหนังสือช้า
87บ้านระไซร์สองชั้น  นายสมนึก ทศพร 109 43,500.00 88103,80049,79830,60015,45020,670220,31811 พฤษภาคม 2559ไม่มีข้อเสนอแนะ
88บ้านโคกวัด  นายพินิจ นิ่มปรางค์ 276 175,333.00 198265,400132,40975,57037,62559,220570,22422 เมษายน 2559มีบ้างในการได้รับหนังสือไม่ครบ แต่ได้ดำเนินการแก้ไข โดยให้นักเรียนได้ดูด้วยกันในรายวิชาที่ไม่ครบ สองคนต่อเล่ม ซึ่งเป็นช่วงในระยะเวลาสั้นเท่านั้น
89บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา)  นายสันติศักดิ์ สุขสนิท 34 19,706.00 2833,00016,0479,7204,8906,57070,2275 เมษายน 2559หากเป็นหนังสือของกรมวิชาการจะได้หนังสือช้า
90บ้านโคกพระ  นายจุฬา มันธุภา 123 74,446.00 10193,55056,74834,92017,41523,640226,27320 เมษายน 2559เคยสั่งซื้อหนังสือกับหลายร้านที่ผ่านมาก็คือส่งหนังสือไม่ครบในคราวเดียวกัน รอค่อนข้างนาน บางปีเปิดเทอมไปแล้วค่อยทยอยส่ง แต่ก็ได้ครบทุกปี
91บ้านประทัดบุอาลอ  นางอรุณวดี ชูศรี 195 125,797.00 135125,85079,26347,16024,04531,800308,11810 เมษายน 2559วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะ
92บ้านตำปูง  นายทินกร พริ้งเพราะ 39 20,856.00 2934,00015,6609,9604,8956,76071,2756 พฤษภาคม 2559นักเรียนแจ้งย้ายเข้าย้ายออกในช่วงเปิดภาคเรียน
93บ้านโดนออง  นายรังสรรค์ เหลือสนุก 219 111,912.00 154142,30085,14653,04026,23035,960342,67630 มีนาคม 2559ไม่มี
94บ้านกาเกาะระโยง  นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ 540 239,263.00 379430,250243,291141,51069,820108,510993,38117 มีนาคม 2559สพฐ.โอนเงินค่าหนังสือเรียนแบบเรียนให้แก่โรงเรียนรวดเร็วทำให้การดำเนินการจัดซื้อรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
95บ้านสำโรง-โคกเพชร  นายยอดชาย จุฬารี 514 343,671.00 360446,200240,570138,69067,125112,4501,005,03528 มีนาคม 2559การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพิ่ม หรือ ลด มีผลกระทบต่อการจัดซื้อแบบเรียนเสมอ
96บ้านท่าสว่าง  นายเสถียร กายแก้ว 223 94,554.00 183168,45099,10362,64030,55542,570403,31829 เมษายน 2559-
97บ้านส้มป่อย  นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ 51 23,228.00 4552,60023,22815,3607,44510,450109,08311 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานทุกขั้นตอนไม่มีปัญหาใด
98บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)  นายจำลอง สุขสิน 54 30,271.00 3844,80022,18113,2006,6508,92095,75127 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือด้วยดี
99บ้านระเภาว์  นางกมลพรรณ แข่งขัน 109 60,991.00 7487,60043,83125,92013,29017,460188,1016 พฤษภาคม 2559จัดซื้อหนังสือได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องด้วยเป็นโรงเนียนขนาดเล็ก
100บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)  นายชัยวิชิต ขำคม 56 43,443.00 6272,60033,37121,24010,38014,430152,02111 พฤษภาคม 2559
101บ้านตั้งใจ  นางอรวรรณ อุ่นคำ 68 37,720.00 5260,80027,54017,7608,62012,080126,80029 เมษายน 2559ไม่มี
102บ้านระกาสังแก  นายเพียร ว่องไว 153 86,452.00 114105,90065,35139,60019,95026,760257,56110 พฤษภาคม 2559-
103บ้านปะตาเมาะ  นายลลิต จรทผา 122 42,017.00 5868,60034,59220,28010,36013,670147,50213 ตุลาคม 2559ร้านส่งหนังสือช้า
104บ้านหนองกระดาน  นายแดง ทองเรือง 108 86,453.00 95143,85065,74037,38018,20530,950296,1256 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของคุรุสภามีโรงเรียนต้องการจำนวนมากจึงทำให้การจัดซื้อจัดส่งล้าช้าบ้าง
105บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)  นางสาวสุรีศรี วิศิษฏ์ศิลป์ 62 36,634.00 4856,80027,93416,8008,60011,320121,4543 พฤษภาคม 2559ยอดเด็กนักเรียนยังไม่คงที่ทำให้สั่งหนังสือล่าช้า
106บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)  นายภูวนาถ จินดาศรี 214 120,386.00 152200,50099,03957,33028,03544,880429,78413 พฤษภาคม 2559-
107บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  -ว่าง- 235 159,070.00 180254,000120,81169,06033,43055,700533,00110 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ครบทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนแก้ปัญหาโดยเลือกใชัหนังสือเก่าที่พอใช้ได้ และจัดซื้อในส่วนที่ยังขาดหรือเพิ่มเติมในส่วนที่ชำรุด
108บ้านโคกเพร็ดโนนจำปา  นายอภิชิต เกษแก้ว 36 20,857.00 2833,20017,1089,8405,0806,62071,84831 มีนาคม 2559ไม่มี
109บ้านดินแดง  นายกริชชาติ วารสิทธิ์ 60 32,437.00 5968,80030,09820,0409,60513,660142,2036 พฤษภาคม 2559
110บ้านระวี  นายศักดิ์ชาย ทองศรี 37 17,821.00 3237,60017,82111,0405,4807,48079,4218 เมษายน 2559ไม่มี
111บ้านหนองขวาว  27 15,376.00 2023,60011,7196,9603,5204,70050,4996 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
112อนุบาลจอมพระ  นายชีวิน ทองศรี 702 285,355.00 498461,900285,355172,56086,470116,7201,123,0054 เมษายน 2559การส่งหนังสืออาจไม่ครับในคราวเดียว หรืออาจไม่ทันในภาคเรียนที่ 1
113บ้านขามราษฎร์วิทยาคม  นายมาณพ สายยศ 102 60,965.00 85100,00048,95329,40014,67519,900212,9289 พฤษภาคม 2559ไม่มี
114บ้านจอมพระ  นายสมชาย จารุวงศ์ 572 301,537.00 360335,800215,381125,88064,31084,850826,2215 พฤษภาคม 2559ไม่มี
115บ้านตากวน  นายประนอม สุขสกุล 189 90,000.00 140201,60096,91154,30026,59044,000423,40122 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งของสำนักพิมพ์ของกระทรวงมักจะได้ช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น
116ไตรมิตรวิทยาสรรค์  นายสุริยา ปราสัยงาม 166 99,850.00 131199,95092,95151,75025,29042,940412,88110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
117ทวีคามวิทยา  นายชยพล เถกิงบุณย์ 66 37,563.00 4654,40027,48916,0808,21010,840117,01930 เมษายน 2559
118บ้านขามศึกษาคาร  นายบรรพจน์ ดาศรี 208 91,697.00 156145,20091,69754,36027,57036,690355,51715 เมษายน 2559ไม่พบอุปสรรค
119บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)  นายนำพล แสงกระจ่าง 89 53,672.00 7082,60041,53524,36012,32016,450177,26510 พฤษภาคม 2559กับบริษัทผู้พิมพ์ ซึ่งรับผิดชอบ โรงเรียนจะใช้มาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละวิชาเป็นตัวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อประกอบการเรียน
120บ้านว่าน  นายชรินทร์ หาสุข 85 46,837.00 6374,20035,86321,84010,95514,770157,62830 เมษายน 2559ไม่มี
121บ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์  นายอรรถพล ศรีวิเศษ 91 59,093.00 7183,80041,45224,72012,51516,690179,1779 พฤษภาคม 2559ไม่มี
122บ้านอาแวะ  นายสุธี เพ่งพิศ 164 138,946.00 110135,60073,17441,01020,49531,050301,32930 เมษายน 2559บางชั้นเรียนบางสาระจะได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่งไป
123บ้านกรูดหนองซำ  นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง 156 78,199.00 10396,45062,78036,24018,75524,370238,59520 มีนาคม 2559ไม่มี
124บ้านดงเค็ง  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 203 152,095.20 139169,95086,36551,39025,29038,960371,95518 เมษายน 2559
125บ้านทวารไพร  นายวุฒิชัย คงบุญ 159 90,618.00 120111,80070,05741,88021,31028,250273,29720 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
126บ้านทุ่งนาค  นายสนั่น แสนกล้า 146 91,784.00 108134,00067,16339,78019,17030,520290,6336 พฤษภาคม 2559
127บ้านเมืองลีง  นายพิเชษฐ์ จินดาศรี 142 76,906.00 109100,75059,56937,56018,59525,460241,93411 พฤษภาคม 2559ไม่มี
128บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์  นายสุดใจ กล้าหาญ 139 71,048.00 9890,70055,30633,84016,83022,920219,59613 พฤษภาคม 2559
129ลุ่มระวีวิทยา  นายสมศักดิ์ สนใจ 114 73,775.00 87112,45056,58832,64015,99525,330243,0039 พฤษภาคม 2559ไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ
130บ้านโนนงิ้ว  นางสมทบ โสภา 71 33,467.00 5260,80026,52617,7608,62012,080125,78629 เมษายน 2559ไม่มี
131บ้านวารไพรศรี  นายสังวาล สืบมี 78 45,609.00 5969,80034,78720,64010,55513,910149,69229 เมษายน 2559
132บ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)  นายณรงค์ เที่ยงธรรม 163 74,625.00 132121,20067,61645,00021,75030,630286,19631 พฤษภาคม 2559ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
133บ้านหนองกับ  นายสุทิน แก้วเกิด 170 98,639.00 109101,35064,69037,92019,16525,610248,73528 มีนาคม 2559
134บ้านหนองพลวง  นางบุผา สมัครสมาน 109 54,659.00 8498,40044,32928,80014,10019,560205,18929 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือเรียนบางสาระจะช้า แต่ก็ทันการเปิดเรียนของนักเรียน เพราะทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ทันการการเรียนการสอนของโรงเรียน
135บ้านหนองสนิท  นายไพสาร สูตรตันติ 100 54,924.00 6374,20036,60921,84010,95514,770158,37411 เมษายน 2559ส่งหนังสือแแบบฝึกหัดล่าช้าบางกลุ่มสาระ
136บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา  นายบุญชอบ สายยศ 116 76,696.00 91132,05062,52135,28017,14528,740275,73621 เมษายน 2559
137บ้านกันโจรง  นายประเสริฐ บุญเศษ 97 56,352.00 74123,60056,35230,33015,04525,960251,28711 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด
138บ้านชุมแสง  นายวีระพงษ์ มูลศิริ 224 106,882.00 165210,750102,64761,44029,79547,600452,23211 พฤษภาคม 2559อยากให้เพิ่มงบประมาณฯ และซื้อหนังสือได้หลากหลายขึ้นครับ
139บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา  นายวิวัฒน์ มั่นหมาย 267 150,709.00 196245,000123,27472,72035,52055,740532,25410 พฤษภาคม 2559ประชุมเตรียมความพร้อมของภาคี 4 ฝ่าย และคณะครูเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนให้ทันกไหนดเปิดภาคเรียน
140บ้านเวียย  นายประมวล อุ่นคำ 68 40,740.00 5160,20030,38517,7608,99511,990129,3309 พฤษภาคม 2559ไม่มี
141บ้านอันโนง  นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง 83 50,221.00 6779,20039,52523,40011,92515,780169,83016 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
142บ้านจบก  นายธีทัต พุฒิธีรวงศ์ 69 44,137.00 6272,40033,85821,12010,19014,380151,94831 มีนาคม 2559ไม่มี
143บ้านบุอาไร  นายมานพ สุขเกษม 35 17,004.00 3035,20017,00410,3205,0907,00074,61411 กุมภาพันธ์ 2559
144บ้านผือ  นายสุชาติ สุจินพรัหม 140 68,886.00 110130,20068,88640,53020,24530,200290,0614 พฤษภาคม 2559ไม่มี
145บ้านม่วง  นายสนอง มุตตะโสภา 126 89,524.00 95121,55062,95935,73017,76027,500265,49911 พฤษภาคม 2559ร้านหนังสือจัดส่งหน้งสือไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้
146สามัคคีวิทยา  นางดรุณี สดับสาร 48 25,299.00 3338,60017,63411,2805,4857,67080,66930 เมษายน 2559-
147อนุบาลศีขรภูมิ  ส.ท.บุญโสม ดีเลิศ 1,055 580,748.00 677630,550394,380236,160120,045159,3301,540,46530 เมษายน 2559
148บ้านระเวียง  นายประคองศักดิ์ โอษฐงาม 214 148,010.00 167234,650113,42464,32031,56551,580495,53929 เมษายน 2559ไม่มี
149บ้านยางเตี้ย  นายสมบัติ แก่นแก้ว 364 246,778.00 274315,900172,982102,36049,63079,660720,5328 เมษายน 2559ควรอนุญาตให้ซื้อแบบฝึกหัดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษา
150บ้านกางของ  นางสาวสมจิต นิลรัตน์ 105 61,408.00 7285,40042,98725,32013,09017,030183,82713 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการวางแผนการจัดซื้อให้เร็วกว่าทุกปีเพื่อจะได้มีหนังสือให้นักเรียนได้เรียนทันเปิดเทอม
151บ้านผักไหม  นางมณฑิรา หลักคำ 118 69,311.00 8297,80053,20229,16015,42019,530215,11217 เมษายน 2559จัดครูให้ตรงกับความต้องการสถานศึกษา
152บ้านก้านเหลือง  นายชัยวัฒน์ นารี 190 86,554.00 136127,80086,55448,12025,19032,290319,9547 เมษายน 2559ไม่มี
153บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี)  นายปรานีต ชัยสุวรรณ 196 111,235.00 149138,95086,78352,08026,58535,110339,5083 พฤษภาคม 2559หนังสือแบบเรียนบางบริษัทผลิตไม่ทัน จึงทำให้การจัดส่งล่าช้า
154บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)  นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ 193 107,019.00 138128,10078,13747,88024,06032,370310,54718 เมษายน 2559ไม่มี
155บ้านกะลัน  นายสุพัตร หลักคำ 189 112,377.00 135126,25081,41147,40024,42531,900311,38628 มีนาคม 2559ควรมีหนังสือตัวอย่างให้สำหรับทดลองสอนก่อนการจัดซื้อหนังสือ
156บ้านสว่างโนนแดง  นายอิน มงคลอินทร์ 296 178,858.00 216261,000133,21979,50039,01060,040572,76920 เมษายน 2559
157บ้านกุดหวาย  นายอรุณ บัวสอน 313 191,911.00 219249,050139,00581,60039,93562,810572,40029 เมษายน 2559-
158บ้านโคกสนวน  นายสุภาพ แก่นแก้ว 119 66,874.00 9083,50050,71931,20015,65021,100202,16916 เมษายน 2559การดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
159บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา)  นายสมนึก บุญประกอบ 120 65,945.00 8498,20045,12128,68013,91019,510205,42129 เมษายน 2559ความหลากหลาย และ คุณภาพของหนังสือเรียน ความล้าช้าในการจัดส่ง
160บ้านดงถาวร  นายมนตรี เตียวเจริญกุล 233 139,471.00 165207,050101,65561,29029,94047,050446,98529 เมษายน 2559การดำเนินการจัดซื้อแบบตกลงราคาจะสะดวกกว่าวิธีสอบราคา
161บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช  นายสุพัตร หลักคำ 81 51,101.00 5970,40037,88421,00011,12514,060154,4699 พฤษภาคม 2559ไมมี
162บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี)  นายอรุณ บัวสอน 47 19,800.00 3440,20018,93911,8806,0608,01085,08931 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
163บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)  นายหลักเขต มุ่งสันติ 631 641,000.00 495745,050425,991212,340100,095187,0801,670,55610 เมษายน 2559ประชุมภาคี 4 ฝ่ายให้เร็วขึ้น เพื่อเตรียมการสั่งซื้อหนังสือเรียน
164บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)  นายจรัญ เพ็งกระจ่าง 365 257,000.00 265308,350172,47299,72048,82577,750707,11728 เมษายน 2559ไม่มี
165บ้านหนองหิน  นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ 191 74,864.00 139127,65074,31947,40022,92532,260304,5542 พฤษภาคม 2559-
166บ้านดู่อาราง  นายสามารถ ห้าวหาญ 195 112,313.00 126117,10074,23343,80022,10029,590286,82310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
167บ้านบ่อน้ำใส  นายสุรชัย ใคร่นุ่นกา 148 83,513.00 123113,05066,00942,00020,37528,570270,00411 พฤษภาคม 2559
168บ้านหัวแรต  นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว 131 68,150.00 9789,75054,21233,48016,63522,680216,75730 มีนาคม 2559
169บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ  นายสุรพงษ์ แก้วงาม 75 42,023.00 5767,00032,77819,6809,78513,330142,57315 เมษายน 2559 -
170บ้านกาเจาะหนองไผ่  นายจินดา ตีเงิน 75 38,267.00 5160,40031,09717,8809,18512,040130,60221 เมษายน 2559ส่วนใหญ่หนังสือที่สั่งซื้อจากกระทรวง โดยเฉพาะแบบเรียนภาษาไทยจะได้ช้ากว่าวิชาอื่นๆ แต่ก็ทันตามกำหนดในการสั่งซื้อ
171บ้านคาละแมะ  นายสำราญ ศรียะนัย 226 150,914.00 169224,250110,26363,87031,25050,110479,74311 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านหนองจอก  นายสง่า บุญสุข 196 105,445.00 150137,90079,53151,24024,88034,850328,4014 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานของโรงเรียนที่สำเร็จ คือ การเลือกหนังสือไว้ก่อนล่วงหน้า โดยดูตัวอย่างหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทส่งมาให้ดู
173บ้านบึงขวาง  นายลิน อุส่าห์ดี 199 94,505.00 135146,45083,09148,48024,09534,950337,06611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
174บ้านหนองบัว  นายณัฐกร เชื้ออินทร์ 157 69,539.00 116154,10076,26543,95021,62534,440330,3808 พฤษภาคม 2559
175บ้านหนองจิก  นายสวาท พันธ์เพชร 74 41,434.00 5868,20032,67020,0409,98013,570144,4606 พฤษภาคม 2559ไมมี
176บ้านหนองกุง  นางทัศนีย์ เกิดกล้า 43 18,992.00 3136,60018,99210,8005,4757,29079,15728 เมษายน 2559
177บ้านหนองขนาด  นายสุบิน บุตรดี 107 58,731.00 8296,00043,72228,08013,71019,080200,59216 มีนาคม 2559โอนเงินให้ล่าช้าบางครั้งดำเนินการไม่ทันกำหนดเวลา,หาผู้รับจ้างลำบาก,ส่งของไม่ทันกำหนดเวลา
178บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)  นายประทิน เชื้ออินทร์ 233 187,712.00 174217,000106,33363,99030,58549,310467,21831 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค เพราะโรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ และได้รับหนังสือทันเวลาพร้อมใช้สำหรับเปิดภาคเรียน
179บ้านสะโน  นายสุรชาติ วงเวียน 116 67,080.00 8982,75051,18030,96015,64520,910201,4459 พฤษภาคม 2559การเตรียมการที่ดี
180บ้านแตล  นายชณัลฐ์ บุญเลิศ 202 108,832.00 147136,25082,49750,88025,43534,430329,49228 มีนาคม 2559การสั่งซื้อหนังสือไม่เสร็จสิ้นครั้งเดียว เนื่องจากทุกปีการศึกษาจะมีนักเรียนย้ายเข้า-ออก ช่วงต้นปีการศึกษา และนักเรียนระดับอนุบาล 1 มักจะมารายงานตัวหลังจากเปิดทำการเรียนการสอนไปแล้วทุกปีการศึกษา ทำให้โรงเรียนต้องจัดซื้อหนังสือเรียนเพิ่มอีกตามจำนวนนักเรียน
181บ้านประทุนอายอง  นายโกสินทร์ ศรีพรหม 326 205,378.00 231268,050151,54786,97042,79067,590616,94725 มีนาคม 2559หนังสือของโรงพิมพ์คุรุสภาจัดพิมพ์ จัดส่ง ได้ล่าช้า
182บ้านสวายไตรภูมิ  นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ 152 69,606.00 111101,85059,28337,80018,22525,740242,8989 มีนาคม 2559-
183บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง  นายพิพัฒน์ ชาวนา 73 43,724.00 5463,80032,35018,8409,58012,710137,28017 พฤษภาคม 2559บริษัทจัดส่งหนังสือไม่ครบครั้งเดียว
184บ้านหนองท่ม  นายสุทน ดีพร้อม 76 25,997.00 6373,60032,72021,48010,38514,620152,80523 เมษายน 2559ปัญหาและข้อเสนอแนะ 1.กรณีนักเรียนย้ายเข้าไม่มีหนังสือเรียนติดตามมาด้วย 2.ส่วนมากแบบฝึกจะส่งช้า
185บ้านโนนถ่อน  นายณรงค์ คำชาย 39 22,946.00 2934,20017,64910,0805,0856,81073,82410 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการวางแผนการจัดซื้อหนังสือล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอม
186บ้านสังแกหนองคู  นายสุชาติ ทองนำ 76 42,794.00 5059,20030,28117,5208,99011,800127,7916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
187บ้านอาวุธ  นายสุจิตร แพงชารี 58 31,451.00 5362,20029,58618,2409,00512,370131,4019 พฤษภาคม 2559-
188บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)  นายมนตรี ทองขอน 127 224,268.00 8296,40047,92128,32014,09019,180205,91122 มีนาคม 2559ไม่มี
189บ้านขะเนก  นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก 333 215,007.00 249282,150162,77692,82045,68571,160654,59122 มีนาคม 2559บางรายวิชานอกเหนือจาก3 วิชาหลัก ครูผู้สอนต้องการแบบฝึกหัด/แบบฝึกกิจกรรม มาประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
190บ้านแกสระใหญ่  นางละไมล์ งามแพง 65 52,029.00 4553,00026,54115,6007,82510,550113,51610 พฤษภาคม 2559-
191บ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)  นายสุกิจ แก้วสุจริต 108 57,521.00 7689,80044,79526,52013,49017,890192,49510 พฤษภาคม 2559-
192บ้านหนองขามวิทยาคม  นายสุวรรณ บุญเยี่ยม 34 20,127.00 2833,20017,2739,8405,0806,62072,0138 พฤษภาคม 2559ไม่มี
193บ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง)  นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดี 92 45,000.00 6171,20032,87520,7609,99514,140148,9702 พฤษภาคม 2559ไม่มี
194บ้านขวาวใหญ่  นายสมเดช แก้วหล้า 94 55,910.00 6374,60038,23922,08011,33514,870161,1249 พฤษภาคม 2559
195บ้านช่างปี่  นายวินัย สายสุด 180 119,266.00 141195,25092,48453,73025,95043,040410,4543 เมษายน 2559ทำงานได้รวดเร็วและทันเวลา
196บ้านตะคร้อ  นายพิชิต ทีอุปมา 120 69,554.00 9890,90055,72433,96017,02022,970220,57411 พฤษภาคม 2559โรงเรียนควรดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
197บ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)  นายศุภชัย ภาสกานนท์ 301 170,557.00 212305,800145,50482,38040,48066,730640,89428 เมษายน 2559ความโลเลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
198บ้านหัวแรตนาโพธิ์  นายสาคร วรางกูร 262 165,093.00 168204,200107,62762,40031,21046,970452,40718 พฤษภาคม 2559
199บ้านโคกลาวหนองเหล็ก  นายมงคล สมานทอง 60 36,313.00 4654,60028,38716,2008,40010,890118,47710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
200บ้านโคกอาโพน  นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ 28 11,212.00 2428,40013,9338,4004,3005,66060,69331 มีนาคม 2559-
201บ้านหนองผือโนนแคน  นายประเดิม มุมทอง 126 75,822.00 9486,90054,26932,40016,05021,960211,57911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
202บ้านข่า  นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง 56 34,343.00 4451,60024,32015,1207,44010,260108,74031 มีนาคม 2559-
203บ้านจารพัต  นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ 261 144,250.00 222206,700128,71477,40039,30052,230504,34413 เมษายน 2559โรงเรียนต้องรีบดำเนินการไม่เช่นนั้นจะทำให้ได้รับหนังสือล่าช้าไม่ทันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
204บ้านเปรียง  นายชวลิต ชมโพธิ์สอน 130 65,259.00 9082,50046,67030,60014,70020,850195,32020 เมษายน 2559มีการเตรียมการ เตรียมความพร้อมอย่างดี
205กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี  นายเอนก หม้อทอง 90 48,511.00 5463,60031,06018,7209,39012,660135,43028 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรค
206บ้านพม่า  นายถวัลย์ ทานะ 73 39,357.00 5159,80028,25117,5208,61511,890126,07611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
207บ้านพันษี  -ว่าง- 225 146,026.00 166217,500109,32462,52030,62048,790468,75428 มีนาคม 2559อุปสรรคในการจัดการการเรียนการสอน คือ ได้รับหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่อนข้างล่าช้า
208บ้านปะนอยไถง  ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ 216 131,791.00 159179,45098,84257,72028,70542,260406,97731 มีนาคม 2559ไม่มี
209บ้านหนองเหล็ก  นายก่อเกียรติ จงปัตนา 267 179,352.00 184252,100127,21070,53034,89555,860540,5951 เมษายน 2559ไม่มีี
210บ้านจารย์  นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา 142 86,467.00 121112,15067,19741,88020,93528,340270,50229 เมษายน 2559ได้รับหนังสือบางสาระล่าช้า
211บ้านกระดาน  นายวิโรจน์ เสียงสนั่น 201 113,671.00 153141,55086,18952,80026,22535,770342,53422 มีนาคม 2559โรงเรียนควรมีการวางแผนในการสั่งซื้อหนังสือเรียนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม เพื่อให้ได้หนังสือครบถ้วนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่
212บ้านลุมพุกหนองกุง  นายดิเรก กระแสเทพ 172 96,653.00 127118,25072,73644,28022,48529,880287,63128 เมษายน 2559หนังสือส่งไม่ครบตามรายการที่สั่ง
213บ้านโคกลำดวน  นางอัมพร สมสุระ 358 162,611.00 252294,400162,61194,86046,26074,230672,3618 มีนาคม 2559หนังสือที่แต่ละชั้นได้รับค่อนข้างจะจำกัด อยากให้เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อแบบฝึกหนังสือต่างๆ ที่มากกว่าเดิม
214บ้านห้วยโนนเจริญ  นายคมกฤษ ยินดี 48 23,009.00 3237,60018,50811,0405,4807,48080,10829 เมษายน 2559หนังสือที่สั่งส่งไม่ครบตามรายการที่สั่ง
215บ้านตรมไพร  นายพิรุณ ภูเขียว 471 298,693.00 337394,150220,015127,11062,26099,380902,91529 เมษายน 2559โรงเรียนมีการวางแผนการจัดซื้อหนังสือให้เร็วขึ้นกว่าทุกปี เพื่อจะได้มีหนังสือให้นักเรียนได้เรียนทันเปิดเทอม
216จตุรมิตรวิทยา  นายพินิจ วรางกูร 173 95,605.00 116108,40067,52540,68020,91027,390264,90530 เมษายน 2559การจัดส่งล่าช้าในบางวิชา
217บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)  นายชินวงศ์ ดีนาน 238 154,816.00 182255,700119,14269,66033,63056,130534,26227 มีนาคม 2559หนังสือในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โดยเฉพาะรายวิชา หน้าที่พลเมือง หาซื้อยาก และมักได้ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน
218บ้านตะเคียนสามัคคี  นางดวงใจ พันงาม 63 107,880.00 4451,40024,02615,0007,25010,210107,88630 พฤษภาคม 2559-
219บึงวิทยาคาร  นางพนารัตน์ หาญมานพ 149 87,786.00 10295,50062,55735,88018,56024,130236,62725 เมษายน 2559วางแผนการสั่งหนังสือตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม
220บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย)  นายชัยวัฒน์ นารี 104 64,047.00 7487,80046,54326,04013,48017,510191,37311 พฤษภาคม 2559ได้รับความร่วมมือจากภาคี 4 ฝ่าย และบริษัทคู่สัญญาเป็นอย่างดี
221บ้านทุ่งรูง  นายเจษฎา บุญสอน 152 65,176.00 114105,90065,17639,60019,95026,760257,3869 พฤษภาคม 2559การสั่งหนังสือได้รับความร่วมมือจากทาง บริษัท ห้างร้าน และภาคี 4 ฝ่ายเป็นอย่างดี
222บ้านกระออม  นายวิรัตน์ จิตเจริญดี 107 60,538.00 7588,00042,33725,80012,72517,500186,36230 เมษายน 2559-
223หนองเหล็กเบญจวิทยา  นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ 252 162,615.00 188247,300122,56570,95034,82555,420531,06028 มีนาคม 2559หนังสือขององค์การค้าฯ โดยเฉพาะภาษาไทย กับ คณิตศาสตร์ ส่งหนังสือล้าช้า
224บ้านหนองอีเลิง  นายณัฐพล ศรีสุราช 159 89,083.00 117108,55066,87640,56020,34527,430263,76111 พฤษภาคม 2559ไม่มี
225สะโนวิทยา  นางธนันต์พร สิงห์โตทอง 246 166,463.00 180239,700118,19568,07033,26553,500512,7309 เมษายน 2559-
226บ้านเกาะแก้ว  นายสุเทพ แปลงทับ 121 67,432.00 8981,95047,35230,48014,88520,710195,37710 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ทำการจัดซื้อหนังสือเรียน ทุกสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นเรียนได้ทันต่อการเปิดภาคเรียน และร้านค้าได้จัดส่งทันต่อวันกำหนดส่ง
227บ้านโนนสวรรค์  นายวิเชียร วาพัดไทย 216 145,096.00 132187,70093,52351,09025,14541,130398,58824 เมษายน 2559ไม่พบอุปสรรค
228บ้านตะมะหนองกระจาน  นายนิมิต แสนคำภา 103 66,716.00 7487,00041,54125,56012,72017,310184,13131 มีนาคม 2559ไม่มี
229บ้านตางมาง  นายสมศรี จันทร์เทศ 144 75,845.00 9486,90051,82432,40016,05021,960209,1346 พฤษภาคม 2559-
230บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)  นางฐิติรัตน์ ดอกจันทร์ 163 92,914.00 111104,05067,62939,12020,31526,290257,40429 เมษายน 2559ไม่มี
231บ้านจังเอิดหนองแมว  นางประภาวดี บุญเยี่ยม 41 18,919.00 3136,60018,30110,8005,4757,29078,46628 มีนาคม 2559ได้รับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเร็ว ทำให้ดำเนินการต่างๆได้เร็วขึ้นทันเปิดเรียน
232บ้านหนองคูสะแบะ  นางจิตรา สาลีบุตร 157 93,401.00 114107,30070,87040,44021,28027,110267,00020 เมษายน 2559ไม่มี
233บ้านหนองแคน  นายพงศ์ธร จิตรแม้น 72 44,519.00 5362,60031,58418,4809,38512,470134,51926 เมษายน 2559สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเพิ่มขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดซึ่งจะเห็นว่ามีราคาแพงมากกว่าหนังสือแบบเรียน ซึ่งหนังสือแบบฝึกหัดมีความจำเป็นต่อการใช้ทักษะการคิด การปฏิบัติของนักเรียน
234บ้านหนองแล้ง  นายจำนงค์ ดวงรัตน์ 174 108,914.00 130121,50078,84745,60023,45030,700300,09713 พฤษภาคม 2559-
235บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร  นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ 283 174,777.00 222263,500145,00384,18041,11066,430600,22318 เมษายน 2559
236บ้านโนนลี  สิบตรีบุญจร บุราคร 58 34,282.00 4654,40027,08116,0808,21010,840116,6116 พฤษภาคม 2559ปรับปรุงหนังสือเรียนให้มีความคงทนสามารถนำไปศึกษาค้นคว้าได้ตลอดปี
237บ้านขอนแก่น  นายชาติชาย อนุพันธ์ 142 91,121.00 117158,35075,10444,22021,29535,130334,09930 เมษายน 2559-การติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานหรือบุคคล(คู่สัญญา)เป็นระยะๆจะทำให้ส่งมอบหนังสือเรียนทันกำหนดเวลา -บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานหรือบุคคล(คู่สัญญา)อยู่ห่างจากโรงเรียนทำให้การประสานงานล่าช้า
238บ้านค้อ  นายยศศักดิ์ สุทธิดี 70 40,299.00 4856,80029,13816,8008,60011,320122,65818 เมษายน 2559ควรโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา100%เลยและยอดเงินควรปรับเพิ่มได้แล้ว
239บ้านดู่โศกโคกสะอาด  นายประเสริฐ สันทอง 98 56,000.00 6779,00038,37023,28011,73515,730168,11530 เมษายน 2559การติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับบริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานหรือบุคคล(คู่สัญญา) เป็นระยะ ๆ จะสามารถส่งมอบหนังสือเรียนทันกำหนดเวลา
240บ้านหนองฮะ  - 250 170,298.00 165231,050108,99963,27030,78050,800484,89929 เมษายน 2559ไม่มี
241การุญวิทยา  นายศิรพงษ์ สิงจานุุสงค์ 171 111,002.00 129168,85085,47348,69024,00037,910364,9239 พฤษภาคม 2559
242บ้านสังแก  นายอรุณ บุญโต 111 63,556.00 8296,40046,15428,32014,09019,180204,14411 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่วนใหญ่จะได้รับช้า
243บ้านขนวน  นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า 111 59,968.00 8397,00043,32628,32013,71519,270201,63110 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งซื้อจากทางกระทรวง ทางร้านไม่สามารถนำส่งได้เนื่องจากต้องรอสั่งพิมพ์กับสำนักพิมพ์ครุสภาก่อน ทำให้ร้านส่งหนังสือล่าช้า แต่สำนักพิมพ์อื่นไม่มีปัญหาร้านส่งได้ตามกำหนดเวลา
244บ้านดู่  นายอานนท์ วาปีทะ 420 316,437.00 322398,500217,855124,68061,360100,430902,8255 เมษายน 2559
245บ้านหนองดุม  นายสมมิตร สาลีบุตร 214 123,354.00 143133,85086,45850,28025,98533,820330,39320 มีนาคม 2559เพิ่มงบประมาณการซ้ือหนังสือแบบเรียน
246บ้านหนองพญา  นายศศิพงศ์ อินทรศรี 68 41,500.00 5565,20033,50319,3209,96513,000140,98828 เมษายน 2559เกิดปัญหาระหว่างการจัดส่งหนังสือ ทำให้การจัดส่งในบางปี ไม่ทันกำหนดเวลาเปิดเรียน
247บ้านศรีราชา  นายพศวัต สาระอาวาส 68 27,846.00 4957,80027,84617,0408,60511,510122,80110 พฤษภาคม 2559ปีที่ผ่านๆมา การจัดส่งหนังสือล่าช้าไม่ทันกำหนด และเสียดายหนังสือเล่มเก่าที่ให้เด็กนักเรียนไปแล้วแต่นักเรียนไม่สนใจ
248บ้านกุง  นายจรัญ เพ็งกระจ่าง 73 39,070.00 5260,60026,93517,6408,43012,030125,63520 เมษายน 2559หนังสือจากองค์การค้าคุรุสภา จัดส่งช้ากว่ากำหนด
249บ้านตะเคียนกูยวิทยา  นายสุกิจ วันสุดล 430 198,819.00 299357,050198,852114,00056,13590,010816,04725 เมษายน 2559ไม่มี
250อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)  นายสันติ บานแย้ม 304 162,464.00 223205,050117,16776,20037,02551,820487,26230 เมษายน 2559สำนักพิมพ์คุรุสภาล่าช้ามาก
251บ้านกะเลา - ศรีพัฒนา  นายทองสา ยงเพชร 133 82,489.75 96115,00058,48835,04016,93026,490251,94810 พฤษภาคม 2559นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ท่ีเปิดโอกาสให้ได้เลือกหนังสือเรียนจากหลายสำนักพิมพ์ ตรงตามความต้องการของครูผู้จัดการเรียน การสอน
252หมื่นศรีประชาสรรค์  นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา 452 281,336.00 337376,950206,020124,20060,07595,080862,32521 มีนาคม 2559-
253บ้านหมื่นศรีน้อย  นายสุริยัน พูนชัย 88 41,191.00 6576,80038,09822,68011,53515,300164,4134 เมษายน 2559-
254อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ 340 184,546.00 246226,100130,06984,00040,75057,140538,05929 เมษายน 2559 อุปสรรค -ไม่มี ความสำเร็จของโรงเรียน คือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเรียน
255วัดทักษิณวารี  นายประเชิญ กูลรัตน์ 148 86,549.00 10698,70061,62736,96018,77024,940240,9979 พฤษภาคม 2559
256บ้านตาเมาะ  นายวรินทร ทองแย้ม 75 46,834.00 5261,40030,78018,1209,19012,230131,72029 เมษายน 2559ไม่มี
257บ้านจรวย  นายสำเร็จ เกิดกล้า 71 40,148.00 4755,40027,45116,3208,21511,030118,41611 พฤษภาคม 2559งบประมาณน้อยซื้อได้ไม่ครบทุกกลุ่มสาระ
258ศิริราษฎร์วิทยา  นายเพียว พรหมแก้ว 186 96,488.00 136172,30084,96450,67024,76539,040371,73916 พฤษภาคม 2559-
259บ้านภูมิสตึง  นายจิตกร ผมงาม 192 102,483.00 134123,50074,34945,96022,52031,210297,53910 เมษายน 2559
260บ้านโชกเหนือ  นายส่งเสริม มีพร้อม 225 154,058.00 171206,050105,87562,88030,84547,440453,09029 เมษายน 2559ค่าหนังสือราคาแพงจึงไม่สามารถจัดซื้อให้นักเรียนได้ครบ 100 % ทุกชั้น เนื่องจากบางกลุ่มสาระต้องซื้อหลายเล่ม เช่น สาระสังคม ฯลฯ
261บ้านตระเปียงเตีย  นายธีรัตม์ ใจกล้า 206 102,670.00 142130,90078,65248,72023,89033,080315,24228 เมษายน 2559-
262บ้านหนองคู  นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ 241 137,543.00 169157,15098,11058,80029,72539,710383,49531 มีนาคม 3102ไม่มี งบประมาณที่ให้เพียงพอแล้ว
263อมรินทร์ราษฎร์วิทยา  นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว 248 114,426.00 210283,200136,20179,59038,72562,950600,66612 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือบางวิชาค่อนข้างล่าช้า
264ดรุณวิทยากร  นายสมบัติ วรรณศิริ 91 52,362.00 7082,80041,53424,48012,51016,500177,8241 เมษายน 2559หนังสือบางรายการขาดแคลนและบางรายการมีราคาเเพง
265บ้านตรำดม  นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ 188 108,245.00 131122,05077,41945,72023,26530,840299,29431 มีนาคม 2559ถ้าเลือกซื้อหนังสือจากร้านที่มีการบริหารจัดการที่ดี ก้จะได้รับหนังสือครบทันตามกำหนด
266บ้านระไซร์  นางสาวมาลิสา เพชรนอก 120 52,947.00 86100,40044,93929,28014,11019,940208,66919 เมษายน 2559ได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนในบางรายวิชา
267บ้านหนองยาง  นางมณีรินทร์ ธรรมกฤษดา 134 77,267.00 9689,00054,67533,24016,63022,490216,03515 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้เร่งรัด ติดตาม การส่งมอบหนังสือเพื่อให้จัดส่งได้ทันกำหนด
268บ้านตะเคียน  นายชาญชัย สระอินทร์ 158 94,378.00 108115,80064,57238,52018,96027,720265,5729 พฤษภาคม 2559การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรทำให้ภาคี 4 ฝ่ายต้องเสียเวลาคัดเลือกหนังสือเรียน
269บ้านโชกใต้  นางรัตติยา สมทิพย์ 143 79,316.00 10495,60055,63935,52017,24024,160228,15929 เมษายน 2559ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มในแต่ละชั้นเรียน
270บ้านโคกเกาะ  นายชัยภัทร ห่อทอง 116 63,869.00 87102,20048,46030,00014,87520,330215,86510 พฤษภาคม 2559-
271บ้านมะลูจรุงหนองปรีง  นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร 116 63,869.00 5969,00031,38920,1609,79513,710144,05410 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือบางวิชาได้ไม่ครบจำนวนที่สั่ง
272บ้านอู่โลก  นายอมรเดช ดีนาน 187 110,321.00 134166,10082,59049,44023,95037,860359,94026 พฤษภาคม 2559
273อนุบาลเขวาสินรินทร์  นายชนธัญ คันชั่งทอง 271 149,964.00 191175,850104,44465,40031,92544,440422,05930 มีนาคม 2559งบประมาณค่าหนังสือเรียนไม่เพียงพอ ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับราคาหนังสือเรียนในปัจจุบัน รวมทั้งจัดสรรหนังสือเสริมความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ด้วย
274บ้านนาโพธิ์  นายชาญศึก มีพร้อม 133 71,798.00 9789,35053,10533,24016,25522,580214,53011 พฤษภาคม 2559
275บ้านสดอ  นายไพบูลย์ บัวพันธ์ 279 158,084.00 203260,550129,32675,75036,80058,770561,19623 มีนาคม 2559
276บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)  นายไพรัช มีพร้อม 307 191,900.00 228257,200144,51884,99042,05564,870593,63325 เมษายน 2559ทางบริษัทจัดส่งหลายงวด
277บ้านกันเตรียง  นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล 311 155,865.00 229276,550155,79287,81043,34069,710633,20225 มกราคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณให้ซื้อแบบฝึกได้หลายวิชา
278บ้านพระปืด  นายณัฐพล ผิวทวี 98 40,472.00 6779,20040,68223,40011,92515,780170,98723 เมษายน 2559
279บ้านภูดินหนองตะครอง  นายจิรศักดิ์ หลวงยี 145 89,254.00 10596,55055,58335,88017,43524,400229,8489 พฤษภาคม 2559
280บ้านบึง-เบาะอุ่น  นายจรุง วารี 73 43,927.00 5363,00032,50918,7209,76512,570136,56418 พฤษภาคม 2559
281บ้านแสรออ  นายวิชัย อยู่ปูน 413 290,154.00 301386,750207,955117,75056,86097,440866,75512 พฤษภาคม 2559โรงเรียน จัดหนังสือเรียนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
282บ้านตากูก  นายชาญชัย สมหมาย 191 128,304.00 143220,05097,85056,46027,35547,120448,83530 มีนาคม 2559งบประมาณรายหัวซื้อได้ไม่ครบทุกสาระ
283บ้านโชค  นายบุญชู กิ่งจันทร์ 100 55,246.00 8094,20044,91627,72013,89018,750199,47626 มีนาคม 2559-ไม่มี
284บ้านอำปึลสนวน  นายบุญคุ้ม ขาวงาม 346 215,580.00 253290,150162,26494,83046,73073,170667,14416 พฤษภาคม 2559ส่วนมากผู้ขายมักจะส่งหนังสือที่พิมพ์จากสำนักพิมพ์ขององค์การคุรุสภาล่าช้ากว่าจากสำนักพิมพือื่น
285บ้านสามโค  นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู 62 27,239.00 4654,00025,50815,8407,83010,740113,9186 เมษายน 2559โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อยครั้งเพราะมีครูน้อยคน
286บ้านตากแดด  นายชอบ ผจญกล้า 129 73,752.00 9588,25054,06633,00016,62522,300214,2418 มีนาคม 2559ไม่มี
287บ้านฉันเพล  นายสมรรถ อุดมทรัพย์ 171 84,561.00 118110,10070,62241,28021,11027,820270,93225 เมษายน 2559บริษัทที่นำเสนอหนังสือ ควรมีตัวอย่างหนังสือมาให้โรงเรียนเลือกด้วย
288บ้านพะเนา  นายจรัส สังข์น้อย 80 44,407.00 6474,60033,49221,72010,39014,810155,01224 เมษายน 2559-
289บ้านบุญโลก  นายอนุรักษ์ สมัครสมาน 70 32,885.00 5464,00032,88518,9609,77012,760138,37524 เมษายน 2559-
290บ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253)  นายทินกร ใจเย็น 44 25,556.00 3541,20019,80312,1206,0658,20087,3886 พฤษภาคม 2559
291บ้านกันตรง  นายพิณี หาสุข 75 42,409.00 5665,80031,40519,3209,59013,090139,20513 พฤษภาคม 2559สั่งหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆ
292บ้านสนวนนางแก้ว  นายโกวิทย์ มั่นยืน 103 65,000.00 8199,85047,83829,79014,37022,790214,63816 พฤษภาคม 2559
293บ้านตลาดตาโหมก  นายศุภชัย ทองนำ 87 48,110.00 5564,40030,76718,8409,20512,800136,01210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
294บ้านโคกกรวด  จ.ส.ท.ศักดิธัช หฤทัยถาวร 35 16,054.00 2731,60014,0809,2404,5056,28065,70510 พฤษภาคม 2559-
รวม 49,864 29,059,223 40,84744,897,15024,709,28614,677,3507,282,36010,596,110102,162,256
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน