สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพม. เขต 32  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายรณชัย สุขสมบูรณ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บุรีรัมย์พิทยาคม  นายปัณณฑัต วิวัฒน์ชัย 3,796 3,850,000.00 2,7515,023,2002,823,3631,307,600605,5701,259,19511,018,92822 เมษายน 2559ได้รับหนังสือตรงตามกำหนดระยะเวลา
2ภัทรบพิตร  ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล 1,350 1,371,350.00 9981,814,6001,006,694471,800218,660455,0103,966,7645 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าฯจะได้รับช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่น
3บัวหลวงวิทยาคม  นายมานัส เวียงวิเศษ 1,455 1,237,150.70 9811,781,250977,537462,950214,610446,6903,883,0376 พฤษภาคม 2559
4พระครูพิทยาคม  นายวีระศักดิ์ พินิจ 869 614,846.00 6201,123,400615,322291,800135,320281,7602,447,6024 พฤษภาคม 2559ไม่มี
5สองห้องพิทยาคม  นายบุญชาย โชยรัมย์ 365 292,518.00 226407,500220,314105,70049,060102,240884,81414 เมษายน 2559-
6กนกศิลป์พิทยาคม  นายสุเทพ จำเนียรกุล 499 468,669.40 335609,200339,403158,40073,410152,7551,333,16828 เมษายน 2559
7สวายจีกพิทยาคม  นายวรากร เสนามาตย์ 519 529,937.00 331598,300327,995155,30072,050150,0851,303,73011 เมษายน 2559-
8หนองตาดพิทยาคม  นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ 132 134,526.00 100229,95096,36446,65021,66045,155439,77910 เมษายน 2559ทางโรงเรียนอาจประสงค์สั่งเพื่มเติมจากรายการข้างต้น ตามความขาดแคลนแลจำเป็น ฉนั้นจำนวนเงินสุทธิอาจคลาดเคลื่อนจากเดิม
9กลันทาพิทยาคม  นายวิรัตน์ แสงกุล 360 448,775.00 312566,850314,154147,35068,300142,1451,238,79916 พฤษภาคม 2559
10คูเมืองวิทยาคม  นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า 1,093 1,074,000.00 8051,449,700775,411375,900174,510363,7553,139,27616 พฤษภาคม 2559ระยะเวลาในการจัดซื้อน้อย
11ตูมใหญ่วิทยา  นายจันทร เที่ยงภักดิ์ 803 609,533.00 5571,008,800551,785262,000121,510253,0252,197,1204 พฤษภาคม 2559การเตรียมการที่ดีทำให้การจัดซื้อหนังสือเรียน การส่งมอบหนังสือเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่1/2559
12มัธยมพรสำราญ  นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ 257 257,153.00 183422,700182,32386,00039,89083,075813,9889 พฤษภาคม 2559
13กระสังพิทยาคม  นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช 2,695 2,515,354.00 1,8833,428,7501,914,815891,850413,230859,6707,508,31516 พฤษภาคม 2559
14ลำดวนพิทยาคม  นายอนิวรรต ติมุลา 402 475,925.00 329594,500322,903154,30071,590149,1351,292,42828 มีนาคม 2559
15สูงเนินพิทยาคม  นายศุภฤกษ์ พลายงาม 272 265,197.00 224401,750209,612104,05048,340100,835864,58711 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่พร้อมกัน
16ชุมแสงพิทยาคม  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ 353 286,193.00 283509,350271,071132,05061,310127,8101,101,59116 พฤษภาคม 25590
17นางรอง  นายสรายุทธ เสลารักษ์ 3,071 3,380,000.00 2,1533,924,0502,194,8351,020,950472,970983,7908,596,5956 พฤษภาคม 2559
18สิงหวิทยาคม  นายธนาภพ โคตรสมบัติ 655 543,626.00 445809,800450,101210,60097,590203,0451,771,13629 เมษายน 2559
19นางรองพิทยาคม  นายเหมือน รักสนาม 1,200 1,196,760.00 7941,446,950809,386376,450174,400362,7653,169,95112 เมษายน 2559ไม่มี
20ทุ่งแสงทองพิทยาคม  นายไทยรัฐ วงษ์ทอง 234 194,640.00 166384,450166,54478,35036,32075,595741,25930 มีนาคม 2559
21พิมพ์รัฐประชาสรรค์  นายเสฏฐศิษฎ์ วัฒนภักดีกิจ 455 332,590.50 349627,550333,269162,65075,530157,4801,356,47931 มีนาคม 2559
22เหลืองพนาวิทยาคม  นายชวลิต เจนเจริญ 420 410,000.00 298538,600295,160139,80064,860135,1101,173,53010 พฤษภาคม 2559อยากขอรับงบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นโรงเรียนระดับตำบลงบประมาณมีจำนวนจำกัด
23ถนนหักพิทยาคม  นายสุรธี เครือบคนโท 471 767,145.00 359651,050356,193169,15078,430163,2801,418,1034 พฤษภาคม 2559
24หนองกี่พิทยาคม  นายชาตรี อัครสุขบุตร 2,358 1,697,000.00 1,6873,066,5501,697,255797,250369,510768,9506,699,5155 เมษายน 2559ไม่พบปัญหาอุปสรรค ซึ่งได้รับแบบเรียนครบตามที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
25เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม  นายสุบิน ฝ่ายเทศ 325 347,641.00 221401,300223,407104,30048,350100,635877,9929 พฤษภาคม 2559
26ละหานทรายรัชดาภิเษก  นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ 2,725 2,435,063.10 1,9433,542,4501,984,591921,750426,990888,1007,763,88121 เมษายน 2559ไม่มี
27ร่วมจิตต์วิทยา  นายธนภณ ธนะสีรังกูร 328 255,903.00 238431,050235,656111,95051,920108,115938,69112 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 100% เลย เพราะมีนักเรียนบางส่วนได้รับหนังสือช้า
28ละหานทรายวิทยา  นายธนกฤติ พรมุตร 357 358,758.40 226411,250227,568106,95049,560103,115898,44311 พฤษภาคม 2559
29ตาจงพิทยาสรรค์  นายทักษิณ แผ้วพลสง 270 267,658.00 192443,250190,50290,15041,82087,105852,82710 พฤษภาคม 25591.การคัดเลือกหนังสือดำเนินการล่าช้า
30ประโคนชัยพิทยาคม  นายชำนาญ บุญวงค์ 2,957 3,030,651.00 2,0743,782,2002,117,648984,200455,900948,1908,288,13816 พฤษภาคม 2559
31บ้านบุวิทยาสรรค์  นายปฐพี มีบาง 446 515,793.00 315573,900318,791149,30069,170143,8851,255,04622 กุมภาพันธ์ 2559
32ไพศาลพิทยาคม  นายสมคิด สิทธิสาร 590 562,926.00 442795,400420,880206,20095,740199,5901,717,81019 เมษายน 2559
33เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ 2,089 2,122,913.00 1,5662,856,0001,596,946743,200344,260715,9906,256,39628 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
34แสลงโทนพิทยาคม  นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ 471 355,089.00 331609,400355,257159,00073,530152,6751,349,8626 เมษายน 2559ฝ่ายวิชาการทำการคัดเลือกหนังสือล่าช้าทำให้การจัดซื้อหนังสือล่าช้าออกไปด้วย
35บ้านกรวดวิทยาคาร  นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ 2,421 2,541,361.00 1,7603,216,9501,817,486837,650387,860806,3557,066,3014 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือหน้าเว็ปไซด์ของสำนักพิมพ์ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ทางโรงเรียนต้องปรับราคาหนังสือใหม่ จึงทำให้ล่าช้าต่อการจัดซื้อหนังสือ
36โนนเจริญพิทยาคม  นายภูวนาท ยุพานวิทย์ 680 550,032.00 491890,450488,105231,350107,270223,3201,940,49511 พฤษภาคม 2559ควรบรรจุตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุให้โรงเรียน เพราะผู้ดำเนินการคือครูที่มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
37พุทไธสง  นายประชัย พรสง่ากุล 2,927 2,979,000.00 2,0593,755,6502,098,865977,350452,710941,5208,226,09516 พฤษภาคม 2559รายการหนังสือมีจำนวนมาก คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือต้องใช้เวลาในการคัดเลือกหนังเป็นเวลานาน
38ธารทองพิทยาคม  นายประภาส สนิทรัมย์ 1,314 1,348,739.00 9381,706,900946,338443,900205,700427,9803,730,81811 พฤษภาคม 2559-
39ลำปลายมาศ  นายไพศาล สังกะเพศ 2,678 2,764,122.86 1,8583,401,8001,934,886886,200410,220852,5907,485,69619 พฤษภาคม 2559การดำเนินของโรงเรียนไม่มีปัญหา
40ตลาดโพธิ์พิทยาคม  นายปัญญา กุลแก้ว 470 523,579.00 324589,950328,386153,45071,100147,9151,290,8017 เมษายน 2559
41จตุราษฏร์พิทยาคม  นายโยทิน สุดหอม 278 312,595.00 185428,550185,98987,35040,49084,270826,64911 พฤษภาคม 2559
42เมืองแฝกพิทยาคม  - 202 199,379.00 154355,650151,42472,35033,56069,895682,87910 พฤษภาคม 2559-
43ทะเมนชัยพิทยาคม  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 85 81,216.00 74173,40080,42435,60016,46034,170340,05415 เมษายน 2559
44สตึก  นายสราวุธ ทรงประโคน 2,490 2,468,080.00 1,6933,087,8501,730,167803,550372,210774,1106,767,88712 พฤษภาคม 2559
45เมืองแกพิทยาคม  นายกาญนพงษ์ ตราชู 816 766,087.00 5621,022,500566,246265,900123,220256,3802,234,24623 เมษายน 2559
46จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  นายศักดิ์ รุ่งแสง 720 768,315.70 507932,700537,821243,300112,530233,6852,060,03610 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
47สะแกพิทยาคม  นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ 418 293,015.00 305550,250293,015142,75066,250138,0501,190,3156 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือเรียน
48ร่อนทองพิทยาคม  นางสุเนตร ขวัญดำ 373 382,948.00 281506,300271,241131,30060,950127,0351,096,82612 พฤษภาคม 2559-หนังสือที่สั่งจากองค์การค้า จะได้รับหนังสือช้า
49สมเสม็ดวิทยา  นางสาววรินทร ปัดกอง 131 93,892.00 97223,05093,85745,25021,01043,800426,9679 พฤษภาคม 2559
50ไทยเจริญวิทยา  นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ 428 499,701.00 320592,700349,178154,90071,560148,4301,316,76813 พฤษภาคม 2559- ควรมีแบบเรียนที่หลากหลาย และควรมีตัวอย่างหนังสือเรียนให้ครูผู้สอนได้ศึกษาก่อน เพื่อจะได้เลือกหนังสือแบบเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
51ปะคำพิทยาคม  นายสิรวิชญ์ สิทธินอก 188 191,987.00 126294,600134,67460,40027,94058,030575,64415 เมษายน 2559
52นาโพธิ์พิทยาคม  นายฉลอง งามคง 948 973,229.00 6361,162,950658,144302,850140,220291,4952,555,6599 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
53อุดมอักษรพิทยาคม  นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ 343 324,849.00 242440,000245,338114,40053,020110,330963,08811 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
54หนองหงส์พิทยาคม  นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ 873 898,000.00 6151,120,350625,373291,450135,030280,8902,453,09323 มีนาคม 2559ไม่มี
55ห้วยหินพิทยาคม  นายวัชราบูรณ์ บุญชู 491 424,552.00 386705,500398,134183,70085,060176,8401,549,23416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
56พลับพลาชัยพิทยาคม  นายสง่า วิโสรัมย์ 648 448,138.60 513947,550553,653247,450114,370237,3402,100,3639 พฤษภาคม 2559-
57ห้วยราชพิทยาคม  นายไพบูลย์ มั่นยืน 1,106 800,820.00 7801,422,900794,164370,300171,520356,7103,115,59430 เมษายน 2559
58โนนสุวรรณพิทยาคม  นายราเมศน์ โสมแสน 778 787,930.00 518938,000513,574243,600112,980235,2702,043,42415 เมษายน 2559สำนักพิมพ์แม็คล่าช้า
59สามัคคีพิทยาคม  นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล 155 152,400.00 109254,400111,57752,10024,11050,095492,28216 พฤษภาคม 2559
60ชำนิพิทยาคม  นายบุญหนา อินทร์สิลา 230 216,206.00 164377,850159,28276,75035,62074,225723,72725 เมษายน 2559-
61กู่สวนแตงพิทยาคม  นายศักดิ์ ซารัมย์ 1,156 1,050,975.00 8591,572,550896,379409,650189,630394,1303,462,33919 พฤษภาคม 2559
62ร่มเกล้า  นายอัครเดช หลาบนอก 899 638,050.00 6611,196,800655,179310,800144,150300,1852,607,11410 พฤษภาคม 2559-
63รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช 840 748,260.00 7011,273,100703,665330,900153,390319,2552,780,31027 มิถุนายน 2559ไม่พบอุปสรรค
64แคนดงพิทยาคม  นายโกศล เสนาปักธงไชย 729 790,251.00 5601,014,500557,106263,500122,200254,4502,211,75616 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนที่กรกะทรวงผลิตจะช้ากว่าบริษัทเอกชน
65ดงพลองพิทยาคม  นายวทัญญู ซึ่งเสน 235 247,029.00 172396,900169,83280,70037,44077,990762,86213 พฤษภาคม 2559
66พนมรุ้ง  นางสารภี เลไธสง 506 617,051.00 355649,600369,381169,20078,330162,8151,429,32613 พฤษภาคม 2559
รวม 61,198 59,087,074 43,72280,467,20044,341,93820,705,8009,593,98019,959,310175,068,228
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน