สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายศักดา จันทร์ฝอย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านกอกโคกวิทยา  นายชาญณรงค์ บุตรคาน 0 0.00 6171,20030,60420,7609,99514,140146,699
2บ้านโคกใหญ่  นายบุรินทร์ สารีคำ 54 32,435.00 4249,40024,02114,5207,2409,830105,01111 พฤษภาคม 2559หนังสือ สนพ.องค์การค้าจัดสรรมา ส่งช้า ไม่ค่อยได้รับหนังสือเกือบทุกปี
3บ้านจิก  นายปกครอง แสนมณี 155 111,210.00 126117,70075,22044,16022,67029,740289,49020 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงได้รับช้า
4บ้านโสกแต้  นางพัชรี บุญแจด 69 35,988.00 4350,60024,57114,8807,43510,070107,55620 พฤษภาคม 2559-
5อนุบาลคูเมือง  นายประยูร จันทร์โสดา 493 246,620.00 326301,100177,292112,20055,40076,090722,08223 พฤษภาคม 2559ส่วนใหญ่จะได้หนังสือช้าในส่วนขององค์การค้า/สสวท.แต่โรงเรียนสามารถประสานทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างไม่มีปัญหาหากขาดเหลือโรงเรียนรีบประสานร้านค้าและได้รับความสะดวกด้วยดีทุกครั้ง
6บ้านดงเค็ง  นายชาติชาย พลอาษา 112 66,126.00 8982,55051,12830,84015,45520,860200,83311 พฤษภาคม 3102ได้หนังสือช้ากว่ากำหนด โรงเรียนได้จัดทำเอกสาร เพิ่มเติม ในวิชาที่ล่าช้า ใช้ทำการเรียนการสอนก่อนได้รับหนังสือ
7บ้านหนองหว้า  นางกันตาธรณ์ ตะราช 131 77,616.00 8397,60048,44828,68014,28519,420208,43324 เมษายน 2559ไม่มี
8บ้านตูม  นายโพธิญาน ก้านจักร 155 86,975.00 109101,75064,56138,16019,54525,710249,72617 กุมภาพันธ์ 2559-
9บ้านปะคำดง  นางวิลาวัลย์ ราสระคู 58 33,407.00 4653,80024,80615,7207,64010,690112,65621 มิถุนายน 2559
10บ้านโนนเจริญ  นายบรรหาญ บุญจันทร์ 119 60,000.00 8498,80047,93229,04014,48019,660209,91212 พฤษภาคม 2559
11วัดบ้านสำราญราษฎร์  นางสุคนธ์ ไปนาวะดี 98 60,100.00 7589,00045,80226,40013,67517,750192,62718 เมษายน 2559
12บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมพร ศิลาไศล 115 65,016.00 7892,20046,34527,24013,88018,370198,0359 พฤษภาคม 2559
13บ้านหนองดุม  นายวารี ภาคพรหม 70 37,911.00 5968,80029,82720,0409,60513,660141,93229 เมษายน 2559-
14บ้านหนองตาด  นายสุรพล สิทธิรัชนีวรรณ 80 44,343.00 6576,00034,35822,20010,77515,100158,43314 มิถุนายน 2559หนังสือส่งไม่พร้อมกัน
15บ้านคูบัว  นายสมศักดิ์ บุญมี 134 94,518.00 99151,15068,77438,85018,65032,410309,83425 เมษายน 2559
16โนนมาลัยหัวฝาย  นายอุทัย โขงรัมย์ 116 62,368.00 8296,40046,90328,32014,09019,180204,89331 เมษายน 2559การดำเนินงานเรียบร้อยดี
17บ้านโศกนาคท่าม่วง  นายบุญยงค์ พงษ์สุระ 76 42,400.00 4958,20031,46817,2808,98511,610127,54330 เมษายน 2559
18บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)  นายสุรัตน์ จิมพละ 69 40,491.00 5362,60031,02318,4809,38512,470133,95813 พฤษภาคม 2559
19บ้านปะคำสำโรง  นางสาวสุดารัตน์ พุ้ยมอม 145 79,155.00 10799,25060,29737,08018,58525,080240,29216 พฤษภาคม 2559
20บ้านสวายสอ  ว่าง 58 36,601.00 4856,60027,69216,6808,41011,270120,65231 พฤษภาคม 2559ทางร้านควรดำเนินการส่งหนังสือให้ทันตามกำหนด และครบทุกวิชา
21บ้านหนองบัว  นายสวัสดิ์ ทองเรือง 133 77,422.00 91115,65057,13133,72016,20526,140248,84614 มีนาคม 2559เป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี
22บ้านเขว้า  นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน 290 186,741.00 204257,600130,71975,84036,95058,410559,51928 เมษายน 2559บริษัทจัดทำหนังสือไว้แต่เนิ่นๆ สพฐ. โอนเงินตั้งแต่เนิ่นๆ โรงเรียนดำเนินการไปตามกระบวนการ ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จ
23บ้านโจด  นายสุทัศน์ สุดประโคน 85 49,097.00 6172,20035,99621,36010,94514,390154,8916 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงผลิตไม่ทันทุกปี
24วัดบ้านปะเคียบ  นายพัฒนา โททัสสะ 266 176,000.00 193253,950127,61173,20036,38556,970548,11631 พฤษภาคม 2559
25บ้านสระขี้ตุ่น  นางศิรินันท์ เมชบุตร 38 21,278.00 3338,60017,59911,2805,4857,67080,63411 พฤษภาคม 2559ไม่มี
26บ้านหนองบัวแดง  นางสมพร เรืองศรีชาติ 83 42,713.00 6373,20031,00621,24010,00514,520149,97110 พฤษภาคม 2559
27วัดบ้านเบาน้อย  นางชูศรี นันตา 138 73,636.00 114105,10061,02239,12019,19026,560250,99231 พฤษภาคม 2559
28บ้านวังปลัด  นางนวรัตน์ ประเทืองไทย 108 64,906.00 7791,00046,71226,88013,68518,130196,40726 เมษายน 2559การได้รับหนังสืออาจไม่พร้อมกัน เนื่องจากมีการสั่งจากต่างสำนักพิมพ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
29ชุมชนบ้านหนองขมาร  นายบัวพันธ์ นันตา 272 158,421.00 191215,750116,19769,33034,45050,790486,51711 พฤษภาคม 2559จำนวน นร.ชั้น อ.1 ป.1 และ ม.1 ที่เข้าเรียนใหม่ไม่แน่นอนและมาสมัครเรียนช้า ทำให้การจัดซื้อ เป็นไปได้ช้ากว่ากำหนด ทำให้กระทบต่อการซื้อให้ชั้นอื่นด้วย
30บ้านโนนกลาง  นายพรชัย แพนแก้ว 57 32,756.00 4553,00025,97615,6007,82510,550112,95110 พฤษภาคม 2559-
31บ้านโนนเพกา  นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข 81 47,652.00 6880,40039,27823,76012,12016,020171,57816 พฤษภาคม 2559
32บ้านแพ  นายศิริพงศ์ นาคทองทวีวัฒน์ 92 54,354.00 7183,40040,21124,48012,13516,590176,8169 พฤษภาคม 2559
33บ้านหนองนางดำ  นายศรสิทธิ์ ปะโกติโย 94 51,800.00 6880,20038,59423,64011,93015,970170,3347 พฤษภาคม 2559-
34บ้านดงย่อ  นายสุนันท์ ประนัดศรี 162 85,000.00 109101,95066,48138,28019,73525,760252,20624 มีนาคม 2559
35บ้านหนองขุนพรม  นายพนัส ด้วงเอก 47 25,000.00 3035,40017,04410,4405,2807,05075,21412 พฤษภาคม 2559
36บ้านพรสำราญ  นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย 143 82,160.00 9386,35054,46632,28016,23521,820211,15113 พฤษภาคม 2559
37วัดบัวทอง  นายสุวิท ล้วนกล้า 172 74,079.00 124152,30074,07945,33021,57534,760328,04413 พฤษภาคม 2559
38บ้านโนนยานาง  นายสิทธิกร มณีเนตร 37 18,591.00 2933,80014,6889,8404,7056,71069,74319 พฤษภาคม 2559
39บ้านหนองขวาง  นายพงค์ศักดิ์ พุทธลา 221 122,417.00 140129,80079,43348,48024,26032,800314,77310 พฤษภาคม 2559หนังสือส่งไม่พร้อมกันทุกวิชาในคราวเดียวกัน โรงเรียนได้ติดตามจนกระทั้งส่งหนังสือครบทุกวิชา
40ไตรคามศรีอนุสรณ์  นายภาคภูมิ แก้วกูล 151 90,850.00 118152,00069,54843,65020,65534,170320,02313 พฤษภาคม 2559ไม่เข้าใจระบบจัดซื้อ ต้องตกลงซื้อหรือสอบราคา หรืออื่นๆ
41บ้านหนองรัก  นางปาณิสรา เสนาพันธ์ 59 36,804.00 4755,40028,12716,3208,21511,030119,09225 พฤษภาคม 2559
42บ้านตาหล่ำ  นายธาดาพงศ์ แดงงาม 114 63,908.00 8599,20045,97528,92013,91519,700207,71016 เมษายน 2559ไม่มี
43บ้านคูบอน  นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ 68 33,926.00 5260,60026,07917,6408,43012,030124,7799 พฤษภาคม 2559
44บ้านหนองไทร  นายนิติธร เดชณรงค์พร 73 27,644.00 5869,00036,07020,52010,74013,770150,1003 พฤษภาคม 2559หนังสือมาไม่พร้อมกัน
45บ้านหนองติ้ว  นายสุขุม วรรณวิจิตร 133 88,668.00 107157,85074,07641,88020,57534,230328,61129 พฤษภาคม 2559
46บ้านสาวเอ้  นายสมศักดิ์ บุญมี 232 137,597.00 168227,800111,34964,14031,67050,620485,57926 พฤษภาคม 2559
47บ้านสระปะคำถาวร  นายสุดใจ ผาสุขสม 80 43,764.00 5362,60030,65718,4809,38512,470133,59216 พฤษภาคม 2559
48บ้านหินเหล็กไฟ  นายเกียรตินัย เหลาแก้ว 313 0.00 217242,750135,50580,19039,09061,230558,7654 พฤษภาคม 2559
49บ้านสระบัว  นายประเสริฐ สุภะกรรม 61 26,000.00 4553,40027,82915,8408,20510,650115,92410 พฤษภาคม 2559
50อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)  นายปิยะ พุทธเพาะ 1,121 640,000.00 733681,150425,275254,760128,495172,1201,661,80011 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษาที่ผ่านมาหนังสือเรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดส่งไม่ทันตามกำหนด
51บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)  นายชุมพล อุ่นทานนท์ 97 60,000.00 7992,80043,86627,24013,50518,460195,87113 พฤษภาคม 2559
52วัดท่าเยี่ยม  นางรพีภัทร สิเนรุราช 181 99,316.00 135182,65084,69350,88024,32540,500383,0483 พฤษภาคม 2559หนังสือของกรมวิชาการ จะขาดแคลนทุกปี ไม่ครบจำนวนที่ต้องการ
53ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์  นายธีรชัย แสวงชัย 44 22,266.00 4350,20022,26614,6407,0559,970104,1319 พฤษภาคม 25591.สั่งซื้อหนังสือแล้วพอถึงกำหนดส่งได้หนังสือเรียนไม่ครบตามจำนวน 2.หนังสือเรียนกลุ่มวิชาภาษาไทยหาซื้อไม่ได้เลย
54วัดธรรมประสิทธิ์  นายสำเนียง อาจทวีกุล 47 25,542.00 4147,80020,89613,9206,6659,49098,77129 มีนาคม 2559
55วัดสระบัว  นายเกษมสิทธิ์ ภักดี 208 131,040.00 151183,95098,56455,89027,66042,240408,30411 พฤษภาคม 2559
56บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)  นายทรงเกียรติ แสไธสง 90 55,657.00 6677,80038,83022,92011,54015,490166,5806 พฤษภาคม 2559หนังสือได้รับไม่ครบถ้วน ล่าช้า ไม่ทันตามเวลาที่ตกลงกันไว้ หนังสือควรเตรียมให้พร้อมทันก่อนเปิดเรียน
57วัดสุวรรณาราม  นายสุขุม วรรณวิจิตร 109 61,525.00 87101,60046,82829,64014,30520,180212,55323 พฤษภาคม 2559
58บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)  นางสมหมาย สุดเต้ 150 92,000.00 119139,25072,56243,38021,25532,360308,80723 พฤษภาคม 2559
59วัดหงษ์  นายอัมพร กิ่งไธสง 285 0.00 204188,200108,24670,08034,46047,560448,5467 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
60วัดวงษ์วารี  นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ 101 37,769.00 7082,00037,76924,00011,75016,300171,81910 พฤษภาคม 2559
61บ้านเพียแก้ว  นายปิยะ พุทธเพาะ 139 119,649.00 92123,10058,47634,53016,47527,380259,96111 เมษายน 2559
62วัดเทพรังสรรค์  นายทรงเเกียรติ แสไธสง 98 61,179.00 6880,00039,51223,52011,74015,920170,69220 เมษายน 2559
63บ้านดอนตูม  นายสดศรี สุดเต้ 57 24,884.00 4350,60023,56914,8807,43510,070106,55413 พฤษภาคม 2559
64บ้านยางนกคู่  นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ 62 23,390.00 4047,20023,39013,9207,0409,400100,95013 พฤษภาคม 25590
65บ้านแคน  นายประวุธ. ภูทองแหลม 147 95,734.00 106142,90068,92140,02019,28031,740302,86113 พฤษภาคม 25590
66บ้านซาดศึกษา  นายสมชาติ ปรึกไธสง 74 41,251.00 5362,40030,24618,3609,19512,420132,62112 พฤษภาคม 2559ขอรับบริจาคหนังสือเรียนจากนักเรียนที่ลื่อนชั้น และสั่งซื้อหนังสือโดยยึดสำนักพิมพ์ที่โรงเรียนมีหนังสืออยู่ก่อนแล้ว จากการสั่งซื้อของปีที่ผ่านมา
67ชุมชนบ้านหายโศก  นายสุรพล แสนลี 238 181,253.00 163225,950107,04062,01029,79049,770474,56016 พฤษภาคม 2559
68บ้านบุ่งเบา  นายสุนทร เสาว์สิงห์ 0 0.00 137190,55090,15352,44025,53541,980400,658
69วัดวรดิษฐ์  นางน้ำค้าง โชยรัมย์ 86 35,650.00 5463,40029,60218,6009,20012,610133,4129 พฤษภาคม 2559
70บ้านข่อย  นายปัญญาวี เวหา 97 43,989.00 8195,00043,98927,84013,70518,890199,42416 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ครบ
71บ้านดอน  นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์ 134 71,000.00 9082,90048,09330,84015,08020,950197,8634 มิถุนายน 2559ในปีที่ผ่านมา หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาไทยเกือบทุกระดับชั้น ของกระทรวงส่งล่าช้าและไม่ทัน องค์การค้าควรเตรียมหนังสือให้เพียงพอ และจัดส่งให้ทันการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๅ
72วัดโพธิ์  นายปรัชญา พลพุฒินันท์ 202 116,653.00 138127,30076,39647,40023,30032,170306,5669 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือบางสาระการเรียนรู้ได้รับช้ามาก ทางหจก.บอกว่าผู้ผลิต ผลิตช้า ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน
73บ้านสตึก  นายพุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์ 1,272 755,460.00 893834,150530,198312,960160,645210,7702,048,72311 พฤษภาคม 2559
74อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  นายสมพร บุ้งทอง 587 509,230.00 444502,600285,835165,81082,135126,7601,163,14025 มีนาคม 2559
75บ้านหนองบัวเจ้าป่า  นายธนพล จงปัตนา 105 58,823.00 7790,60043,96926,64013,30518,030192,54410 พฤษภาคม 2559
76บ้านหนองม่วง  นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ 235 125,203.00 167155,85096,02358,44029,90539,380379,59829 เมษายน 2559
77บ้านหัวช้าง  นายอนุชิต วรรณสุทธิ์ 209 136,129.00 154185,20091,55156,01026,72542,560402,04625 เมษายน 2559
78บ้านโคกก่อง  นางสมพร ศาลางาม 109 60,412.00 8881,20047,29430,24014,88020,520194,1349 พฤษภาคม 2559
79บ้านสระกอไทร  นายเผชิญ อินทะกนก 37 21,869.00 3237,80018,37311,1605,6707,53080,53316 พฤษภาคม 2559ไม่มี
80บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)  นายสมชาย อังกุละศรี 214 108,000.00 163207,450108,04461,26030,51547,020454,2893 สิงหาคม 2559
81บ้านยางน้ำใส  นายชนะพล มะลิเลิศ 67 35,140.50 4654,20026,17915,9608,02010,790115,1492 พฤษภาคม 2559
82บ้านคูขาด  นางเพลินจิตร นัดกล้า 180 115,714.00 122161,50083,93246,44023,19036,180351,2425 พฤษภาคม 2559ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
83บ้านดงยายเภา  นายสมพงษ์ กุลพรม 142 96,973.00 106143,90073,03540,62020,23031,990309,77518 เมษายน 2559การประชุมของคณะกรรมการในการร่วมกันวางแผนการดำเนินการจัดหาจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้การจัดซื้อถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
84ชุมชนบ้านสะแก  นายสุรพงษ์ สุวรรณ 106 50,000.00 7993,20045,99927,48013,88518,560199,124-
85บ้านโนนค้อ  นางประคองณัฐ แสนสนาม 132 60,800.00 9184,45054,23131,56015,84521,340207,4263 เมษายน 2559-
86วัดบ้านพลับ  นายวิฑูรย์ สีแดง 148 91,038.00 109101,55065,44838,04019,35525,660250,05318 เมษายน 2559
87บ้านโคกเมือง  นายสมภาร กุลสิงห์ 65 37,439.00 5058,60026,87617,1608,42011,650122,70615 พฤษภาคม 2559-
88บ้านโนนสมบูรณ์  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 142 79,299.00 9991,25054,16333,96016,64523,060219,07816 พฤษภาคม 2559อยากให้อนุมัติเงินซื้อหนังสือครบทุกกลุ่มสาระ
89บ้านท่าเรือ  ์นายสงวน ศรีเจริญ 108 25,000.00 7082,60041,38224,36012,32016,450177,11213 พฤษภาคม 2559-
90บ้านหนองครก  นางชนารดี จารุสิทธิกุล 117 89,617.60 9385,35049,25731,68015,28521,570203,14218 เมษายน 2559
91บ้านร่อนทอง  นายสุนันท์ จันทร์เพชร 236 155,000.00 176162,80099,70760,72030,14041,140394,5072 พฤษภาคม 2559ไม่มี
92บ้านเสม็ด สถาปัตย์อนุสรณ์  นายอนุวัฒน์ นาราช 128 67,587.00 9184,45052,45931,56015,84521,340205,65413 พฤษภาคม 2559ไม่มี
93บ้านขาม  นายชูชาติ สามารถกุล 145 81,069.00 10697,90058,57536,48018,01024,740235,70518 เมษายน 2559
94บ้านปรือเกียน  - 117 68,687.00 8882,00051,40730,72015,64020,720200,48716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
95บ้านหนองน้ำขุ่น  นายบุญเพ็ง พิลาล้ำ 225 143,701.00 162212,800106,92461,23030,20547,730458,88922 เมษายน 2559
96บ้านจะหลวย  นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ 68 46,000.00 5464,00032,30118,9609,77012,760137,79116 พฤษภาคม 2559
97บ้านกระทุ่ม  นายสวัสดิ์ ศรีเจริญ 158 45,829.30 124114,60067,92742,72021,14028,960275,34710 เมษายน 2559
98บ้านโคกสุพรรณ  นางธินิดา พิลาล้ำ 63 28,854.00 5868,60033,25820,28010,36013,670146,1684 เมษายน 2559
99ชุมชนบ้านดอนมนต์  นายหาญ แถวนาฃุม 399 245,800.00 278326,300176,726104,64050,72082,270740,65612 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางรายวิชาไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เนื่องจากงบประมานมีจำนวนจำกัด
100บ้านนาลาว  นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์ 117 65,941.00 8499,00047,83429,16014,67019,710210,37410 พฤษภาคม 2559
101บ้านละกอ  สิบโทณัฐวัตร โจระสา 42 21,404.00 2934,20016,94810,0805,0856,81073,12316 พฤษภาคม 2559
102บ้านเมืองแก  นายชาตรี เชยรัมย์ 291 182,006.00 216246,400134,90680,25038,79562,140562,49112 เมษายน 2559
103บ้านหนองเชือก  นายสมพร อรุณโน 220 65,310.00 174213,900107,11764,20031,30048,910465,42716 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่จัดสรรค่าหนังสือเรียน ไม่พอกับความต้องการหนังสือ
104บ้านปลัดมุม  นายชาญยุทธ นาเจริญ 256 192,027.00 202284,600137,61677,97038,39562,530601,1115 เมษายน 2559
105บ้านปากช่องสนามชัย  นายทองคูณ สีสิ่ว 120 66,832.20 7790,40043,17326,52013,11517,980191,18828 มีนาคม 2559
106บ้านหนองปลาแดก  นางพิสมัย อรุณโน 48 27,115.00 4552,80025,04115,4807,63510,500111,45621 มีนาคม 2559
107บ้านหนองแคน  นายวิเชียร บุญหวัง 44 27,391.00 4856,60027,59116,6808,41011,270120,55131 มีนาคม 2559
108บ้านพงแขม  ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 66 40,640.00 4856,80029,70516,8008,60011,320123,22511 สิงหาคม 2559ไม่มี
109บ้านตาโหงก  นายบรรยงค์ โคตรวงศ์ 41 19,385.60 3237,60018,87911,0405,4807,48080,479
110บ้านหนองนกเกรียน  นายมนตรี ชะบา 301 241,696.00 258319,500172,58199,30047,98080,520719,88118 เมษายน 2559
111บ้านหนองดุม  นายสมพล อ่อนหนองหว้า 104 40,395.20 7892,20046,40727,24013,88018,370198,0971 เมษายน 2559โรงเรียนขนาดเล็กเรียนตามโรงเรียนไกลกังวล ไม่ทราบว่าต้นทางเรียนหนังสือของบริษัทใดทำให้การจัดซื้อไม่ค่อยจะสะดวก
112บ้านทุ่งวัง  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 404 271,205.00 315374,850213,244120,15059,49094,500862,2346 พฤษภาคม 2559
113บ้านหนองแวง  นายบรรจง พวงธรรม 146 92,434.00 116152,00073,64843,38020,85034,040323,91810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
114บ้านกระสัง  นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท 243 131,848.70 169209,950107,88962,88031,08547,910459,71420 เมษายน 2559-
115บ้านหนองปุนสำโรง  นายประสงค์ พวงธรรม 146 65,569.60 103136,75068,33839,03019,22030,570293,90813 พฤษภาคม 2559ปีนี้ทางโรงเรียนได้สั่งซื้อหนังสือเรียนเร็วกว่ากำหนด ปัญหาการได้รับหนังสือช้าอาจจะไม่มี และทางโรงเรียนได้เปลี่ยนคู่สัญญาใหม่
116บ้านท่าม่วง  นายพินิจ เข็มทอง 251 168,526.00 184272,900127,10971,97035,13559,060566,1746 พฤษภาคม 2559ควรมีการคัดเลือกหนังสือโดยครูผู้สอนโดยตรงจะทำให้การใช้หนังสือตรงตามจุดประสงค์
117บ้านหนองยาง-หนองจาน  นายสมภาร กุลสิงห์ 66 39,063.00 4452,00026,33015,3607,82010,360111,8702 พฤษภาคม 2559ไม่มีหนังสือเรียนตามที่ต้องการ
118บ้านโนนยาง  นายสุบรรณ์ จำปาศรี 165 98,068.00 130170,10080,79448,54023,26038,100360,79425 เมษายน 2559
119บ้านโนนธาตุ  - 59 36,335.00 5261,80031,74118,3609,57012,330133,80113 พฤษภาคม 2559
120บ้านหญ้าคา  นายบุญชู แถวนาชุม 88 46,000.00 7082,60040,17024,36012,32016,450175,90031 พฤษภาคม 2559ไม่มี
121บ้านสำโรงพิมาน  นายประจวบ อินทแย้ม 53 24,938.00 3945,80022,24513,4406,6559,11097,25027 เมษายน 2559
122บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด  นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ 40 21,448.00 2934,20016,33110,0805,0856,81072,5066 พฤษภาคม 2559
123บ้านหนองใหญ่  นายอรรถพล สระสงคราม 496 0.00 365429,950241,133138,42068,265108,400986,16825 เมษายน 2559ไม่มี
124บ้านหนองกับ  นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า 113 65,235.00 7487,40044,59425,80013,10017,410188,30410 พฤษภาคม 2559
125บ้านหนองไผ่  นายสนอง เจริญศิริ 164 84,872.00 10899,60061,18237,08018,21025,170241,24216 พฤษภาคม 2559ต้องการหนังสือที่จัดการเรียนโดยใช้ BBL เป็นฐาน
126บ้านตามา  นางวราพร ผนิดรัตนากร 171 90,975.00 128117,00065,93443,32020,59029,570276,41428 มีนาคม 2559
127วัดบ้านสวายตางวน  นายจเด็ด ผนิดรัตนากร 188 110,770.00 142131,50079,75949,08024,46033,230318,02910 พฤษภาคม 2559
128บ้านชุมแสง  นายชวลิต ชูทรัพย์ 358 227,588.00 256298,600166,49496,54047,42075,290684,34429 มีนาคม 2559การดำเนินจัดซื้อหนังสือปี 2559 สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจาก การดำเนินการจัดซื้อเป็นไปตาม นโยบาย ของรัฐที่ต้องจัดซื้อก่อนเปิดภาคเรียน
129บ้านโคกสิงห์  นายธนากร การะวิโก 182 121,774.00 131159,15079,63147,97023,13036,490346,37118 พฤษภาคม 2559
130บ้านสระกุด  นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ 186 119,041.00 133178,05088,92150,61025,03039,720382,33111 พฤษภาคม 2559-
131บ้านเสม็ด  นายอนุชา สีหาวัฒน์ 187 101,826.00 132122,20073,73345,60022,70030,880295,11331 มีนาคม 2559หนังสือเรียนขององค์การค้าผลิตล่าช้าส่งไม่ทัน
132บ้านหนองหัวควาย  นายอนันท ปุผาลา 129 55,910.00 7386,00041,71225,32012,71517,120182,8673 พฤษภาคม 2559สำนักพิมพ์ส่งหนังสือให้ตัวแทนจำหน่ายไม่ทันกำหนด
133อนุบาลนาโพธิ์  นายบรรเจนต์ ลิไธสง 285 118,114.00 194216,000118,11470,23035,00551,110490,45911 พฤษภาคม 2559การปรับเปลี่ยนหลักสูตรบ่อยๆ ทำให้การใช้หนังสือขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
134บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)  นายจรัส พรดีมา 228 141,348.00 155208,250106,26359,28029,61546,450449,85811 พฤษภาคม 2559
135สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง  นายไพทูล รอดโฉม 129 69,035.00 9285,80055,09532,16016,42021,680211,15525 พฤษภาคม 2559หจก.จัดส่งหนังสือไม่ค่อยทันตามที่โรงเรียนกำหนด
136วัดบุปผาราม  นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์ 52 28,908.00 3642,60021,30012,6006,4508,49091,44013 พฤษภาคม 2559
137บ้านโศกกะฐิน  นายชำนาญ แสนเจ๊ก 54 31,299.00 4148,20023,67314,1607,0459,590102,66811 พฤษภาคม 2559หนังสือสำนักพิมพ์องค์การค้า จัดสรรมาล่าช้าไม่ค่อยได้หนังสือเกือบทุกปี
138วัดชัยสมพร  นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล 85 44,559.00 5968,80031,19620,0409,60513,660143,30125 มีนาคม 2559
139วัดท่าเรียบ  นายชิตพล เวินเสียง 149 70,109.00 108137,40070,10940,44019,96031,120299,02929 เมษายน 2559ดีมากครับ
140ชุมชนบ้านนาแพง  นายไพฑูรย์ มูลดวง 131 81,043.00 86102,40054,31531,65015,69523,690227,7509 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
141วัดทรงสุวรรณ  นายสุนทร ลิไธสง 77 28,402.00 5463,00029,43718,3608,82012,510132,12713 พฤษภาคม 2559ไม่มี
142วัดธาตุ  นายอนุชิต เอกา 84 44,671.00 6374,20036,45121,84010,95514,770158,21610 พฤษภาคม 2559
143บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ 21 12,398.00 1619,00010,0915,6402,9303,79041,45129 เมษายน 2559
144สามัคคีเทพอำนวย  นางกฤษณา เกลียววงศ์ 40 25,923.00 3137,00020,38311,0405,8557,39081,6687 มิถุนายน 2559ไม่มี
145บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)  นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต 252 146,158.00 171159,450101,59259,76030,49540,290391,58710 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือแพงขึ้นแต่งบประมาณเท่าเดิม
146อมรสิริสามัคคี  นายวราพงษ์ พรมไธสง 241 127,396.00 146180,90095,39154,42027,08041,340399,1316 พฤษภาคม 2559-
147วัดพนมวัน  นายวุฒิภัทร หาญธิติภูวดล 46 24,599.00 3136,40016,09010,6805,2857,24075,69510 เมษายน 2559
148วัดสิริมงคล  นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล 337 242,849.00 235273,050155,77788,74043,96568,850630,38225 เมษายน 2559-
149วัดฤาษีสถิต  นายสุพจน์ ฝาคำ 292 171,000.00 197228,550113,87970,92033,82553,130500,30412 พฤษภาคม 2559-
150บ้านโคกกุง  นายสมพร แปไธสง 154 107,500.00 113133,05072,74141,61020,83030,920299,15112 พฤษภาคม 2559ทุกปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาล่าช้าในการส่งมอบหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ
151วัดโพธิ์ชัย  นายเชษฐา พรมไธสง 58 35,000.00 4249,60025,48214,6407,4309,880107,03231 มีนาคม 2559
152วัดสระทอง  นายสุพร้อม ออมไธสง 53 27,489.00 3743,40020,33112,7206,2658,63091,34610 พฤษภาคม 2559
153วัดไพรงาม  นายปัญญา ไตรทิพย์ 43 22,659.00 3439,80018,02911,6405,6807,91083,05910 พฤษภาคม 2559บางปีร้านส่งหนังสือช้า บางปีก็ส่งเร็ว
154บ้านหนองเรือ  นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง 75 42,330.00 5059,20030,37817,5208,99011,800127,88813 มิถุนายน 2559-
155วัดศรีสุนทร  นางสาววิไลวรรณ กัณหา 73 42,898.00 5160,00029,78217,6408,80511,940128,16710 พฤษภาคม 2559หนังสือองค์การค้า จะได้ช้ามาก
156วัดสุคันธารมย์  นายธนา โด่งพิมาย 274 149,209.00 191244,950126,36371,67035,35055,340533,6739 พฤษภาคม 2559เนื่องจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ทางโรงเรียนจะใช้ของสำนัก สสวท ส่วนกลุ่มสาระอื่นจะใช้ของ พว ทำให้ที่ผ่านมา 2 กลุ่มสาระนี้จะส่งช้ากว่าทุกกลุ่มสาระ
157วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)  นายทานิน จันทะขาล 52 31,890.00 4451,20022,51614,8807,06010,160105,81613 พฤษภาคม 2559ร้านส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนด
158จุฬางกูรวิทยา  นางสาวคำพัน กำมุขโช 45 20,200.00 4451,40022,80215,0007,25010,210106,6622 พฤษภาคม 2559
159วัดหลักศิลา  นายทินกร ภาสตโรจน์ 75 42,211.00 5868,00031,77219,9209,79013,520143,00210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
160อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)  นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม 66 28,168.40 4148,20021,99514,1607,0459,590100,99018 พฤษภาคม 2559
161วัดสมณาวาส  นายนิกร อริพงษ์ 128 72,335.00 87102,20049,37530,00014,87520,330216,78010 พฤษภาคม 2559
162บ้านโนนไฮ  นางสุภรา เพ็งปอพาน 79 45,517.00 6171,80033,82121,12010,56514,290151,59621 เมษายน 2559หนังสือเรียนของ สกสค.ส่งช้า
163บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)  นางสาววราอินทร์ ปุผาลา 49 30,163.00 3844,60021,88313,0806,4608,87094,89313 พฤษภาคม 2559
164วัดอิสาณ  นางมานิตย์ แสนยะบุตร 120 68,465.00 9083,70051,91131,32015,84021,150203,92113 พฤษภาคม 2559
165บ้านหนองไผ่เบญจมิตร  นายสิทธิพร ธรรมรักษา 167 117,539.00 147217,750103,65457,69028,44047,180454,71410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166บ้านกม.ศูนย์  ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ 196 113,998.00 142131,50081,07449,08024,46033,230319,34413 พฤษภาคม 2559
167บ้านทองหลาง  นายเสถียร วินไธสง 208 121,858.00 160192,40096,51058,38028,10044,250419,6408 เมษายน 2559แบบเรียนภาษาไทย แบบฝึกหัดภาษาไทย แบบเรียนคณิตศาสตร์ และแบบฝึกหัด ขององคฺการค้า สกสกค. ช้า ขาดตลาด ไม่ทันตามกำหนดของการเปิดเรียน
168วัดสระจันทร์  นายกมล ทาไธสง 185 111,749.00 129119,55074,88644,64022,30530,210291,59118 พฤษภาคม 2559
169วัดพลสุวรรณ  นายสรศักดิ์ บุญบำรุง 52 32,684.00 3845,00022,19413,3206,8408,97096,32411 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือจาก ( ครุสภา) กระทรวงฯช้าทุกปี แต่ปีนี้ได้สั่งซื้อหนังสือแต่เนิ่นๆ และได้รับหนังสือเกือบครบ 100% แล้ว
170วัดเทพประดิษฐ์  นายสำเภา วิเศษนคร 70 44,383.00 5767,60033,98120,04010,35513,480145,45621 เมษายน 2559
171วัดเทพรังษี  นายอลงกรณ์ มาลีนันท์ 110 72,174.00 8398,60053,42029,28015,23519,670216,20516 พฤษภาคม 2559 ทุกปีที่ผ่านมา หนังสือจาก องค์การค้าจะส่งล่าช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นๆ
172วัดชายอรัญ  นางละม่อม เหลือช่าง 39 21,122.00 3136,20015,96510,5605,0957,19075,01029 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา
173บ้านกอกดอนพยอม  นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์ 43 18,145.00 3035,00016,20710,2004,9006,95073,25720 พฤษภาคม 2559
174อนุบาลแคนดง  นายสถิตย์ ศรีวิเศษ 531 308,742.00 338311,500182,822115,92056,79078,720745,75220 พฤษภาคม 2559
175บ้านหนองการะโก  นายเปรียญ พรมไธสง 272 173,700.00 200247,700127,62974,19036,47556,550542,5442 มิถุนายน 2559ไม่มี
176วัดราษฏร์สามัคคี  นายปรีชา ประเทืองไทย 189 105,924.00 139129,05079,99448,24024,25532,610314,1496 พฤษภาคม 2559ความสะดวกในการจัดส่งหนังสือให้เป็นปัจจุบันทันก่อนการเปิดภาคเรียน
177บ้านสระบัว  นายบุญส่ง ชุ่มสีดา 182 100,094.00 129119,15071,16444,40021,92530,110286,7499 พฤษภาคม 2559
178บ้านซาดหัวหนองแคน  นายสมพงษ์ รินไธสง 185 112,252.00 130164,00081,36648,33023,56537,200354,46123 มีนาคม 2559ไม่มี
179บ้านหนองสรวงเมืองน้อย  นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น 44 26,000.00 3642,40020,41512,4806,2608,44089,9959 พฤษภาคม 2559
180บ้านงิ้ว  นายเข็มชาติ อนุไพร 98 54,818.00 6981,40040,28624,00012,12516,210174,02110 พฤษภาคม 2559-
181บ้านยางทะเล  นายอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ 207 130,780.00 146187,40096,00254,87027,15542,340407,76730 ตุลาคม 2559การเลือกหนังสือเรียนค่อนข้างล่าช้า
182บ้านโนนกลาง  นายชาญศักดิ์ ศรเสนา 198 109,649.00 131121,65075,77845,48022,88530,740296,53313 พฤษภาคม 2559จัดหาหนังสือเรียนให้พร้อมใช้สำหรับนักเรียน
183บ้านกระทุ่มเครือ  นายบุญหนา ศรีลาดเลา 161 63,652.00 109101,95065,50738,28019,73525,760251,23223 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมภาคี 4 ฝ่ายก่อนการจัดซื้อ คัดเลือกหนังสือ การดำเนินงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อเพื่อให้ร้านค้าได้จัดหาให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
184บ้านดงพลอง  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 181 103,967.00 122113,10071,12142,24021,13028,580276,1718 พฤษภาคม 2559ไม่มี
185บ้านป่าหนาม  นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์ 69 39,611.00 5666,00032,74819,4409,78013,140141,10812 พฤษภาคม 2559ไม่มี
186บ้านกระทุ่มจานสามัคคี  นายมนตรี พรมแสง 100 58,130.00 7184,20042,26824,96012,89516,790181,11330 เมษายน 2559ไม่มี
187บ้านขามพิมาย  นายสมเกียรติ ไพรสินธุ์ 115 65,225.00 8195,40047,41328,08014,08518,990203,9685 กรกฎาคม 2559
188บ้านตะแบงสามัคคี  นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ 102 61,359.00 7992,80044,28827,24013,50518,460196,29330 เมษายน 2559ไม่มี
189บ้านขี้เหล็ก  นายวิทยา แพงวงษ์ 99 58,490.00 8195,80047,66528,32014,46519,090205,34017 พฤษภาคม 25590
190บ้านหนองหญ้าคา  นางสาวทัศพร ปูมสีดา 145 90,149.00 102128,00067,38438,13018,93529,130281,57913 พฤษภาคม 2559ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพื่อจะได้ซื้อหนังสือได้ครบทุกวิชาและครบทุกคนตลอดจนการจัดซื้อแบบฝึกหัดต่างๆเพราะหนังสือที่กระดาษมีคุณภาพ คงทน ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้มีราคาแพง
191บ้านโคกสว่าง  นายเสรี วงศ์แก่นท้าว 95 51,725.00 6880,00038,39123,52011,74015,920169,57131 มีนาคม 2559
192บ้านหัวฝาย  นายจำปา จันทะสอน 490 396,070.00 351430,850236,500135,27066,360108,590977,5702 พฤษภาคม 2559
รวม 29,256 16,586,289 21,33424,162,60012,879,9667,662,3603,799,8105,535,86054,040,596
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน