สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุชิต ชมภูวงศ์
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวิโรจน์ ศรีภักดี 0 0.00 10798,45056,74736,60017,82524,880234,502
2บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)  นายวีระ สายเสน 234 126,571.00 172211,700112,31363,99031,84548,480468,32811 พฤษภาคม 2559
3บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)  สมวิเชียร ปลาโพธิ์ 135 74,206.40 111102,05058,56637,92018,41525,790242,74112 พฤษภาคม 2559
4บ้านหนองเสม็ด  นายศักดิ์ชัย สมานชาติ 137 77,792.00 9588,25054,95733,00016,62522,300215,13210 พฤษภาคม 2559
5บ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225  นายวิทยา สอนกระโทก 170 93,711.00 123114,05068,72542,60021,32528,820275,52012 เมษายน 2559
6บ้านหนองงิ้ว หนองไทร  นายวีระ สายเสน 147 77,285.00 10293,70053,28034,80016,85023,680222,31018 เมษายน 2559_
7บ้านจาน  ทองอินทร์ สุขโน 24 10,462.00 2225,80011,6207,5603,7205,13053,83016 พฤษภาคม 2559-
8อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  นายธีระ คนชุม 1,600 1,088,000.00 1,1531,077,950699,277404,640208,305272,3702,662,5429 พฤษภาคม 2559ไม่มี
9บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)  นายโผน คำลอย 458 274,478.00 338314,100194,325117,48059,26079,370764,53518 มีนาคม 2559
10บ้านสวายสอ  นางวารุณี ก้านแก้ว 48 24,757.00 3945,60021,43413,3206,4659,06095,8798 เมษายน 2559
11ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)  นางอัจฉรา หรั่งแร่ 92 46,724.00 6576,00035,21122,20010,77515,100159,28631 มีนาคม 2559
12บ้านหนองม่วง  สิบตำรวจโทนพกร พุทธา 13 10,350.00 2225,80011,7627,5603,7205,13053,97228 เมษายน 2559
13บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)  นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์ 113 61,456.00 8397,60045,91328,68014,28519,420205,89811 เมษายน 2559-
14บ้านตลาดแย้  สาระพัด มากแสน 43 27,612.00 3642,20019,81412,3606,0708,39088,83420 เมษายน 25591.งบประมาณได้ไม่ครบ 100 เปอร์เซนต์ ต้องนำเงินอุดหนุนทดรองไปก่อน 2.หนังสือขององค์การค้าได้ไม่ครบตามจำนวนและล่าช้ามาก
15วัดน้ำไหล  นายชอบ เจียรัมย์ 266 176,556.00 215292,450143,63482,02040,31564,900623,3196 พฤษภาคม 2559อยากให้โอนเงินครบร้อยเปอร์เร็วๆ
16บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)  นายชวลิต วิทย์ศลาพงษ์ 226 153,639.00 149185,55093,65055,20026,93542,260403,59531 มีนาคม 2559ไม่มี
17บ้านหนองแช่ไม้  นายตรีวิทย์ สุทธศรีเมธีชัย 166 113,060.00 127166,75083,44747,85023,42037,380358,84725 เมษายน 2559ต้องการให้โอนเงินให้โรงเรียนครั้งเดียว 100 เปอร์เซนเพื่อความสะดวกในการจัดซื้อหนังสือเรียน
18บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)  นายกริช แสงสุระ 72 27,273.00 4553,20027,27315,7208,01510,600114,80829 มีนาคม 2559
19บ้านสองพี่น้อง  111 61,814.00 87102,40048,27730,12015,06520,380216,24225 มีนาคม 2559-
20บ้านหนองพลวง  นางเรณู ประสงค์กูล 126 65,599.00 7791,00045,53326,88013,68518,130195,22820 พฤษภาคม 2559ปีนี้โรงเรียนดำเนินการช้ากว่าปีที่ผ่านมา เพราะต้องดำเนินการเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เรียบร้อยก่อน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย/ประชุม/คัดเลือกหนังสือ/ เพื่อดำเนินการจัดซื้อแต่ทางร้านคู่ทำสัญญาจะส่งหนังสือแบบเรียนให้ทันเปิดภาคเรียนที่1/2559
21บ้านโคกตะโก  นายธีรภาพ นาราช 133 77,868.00 85100,40051,51929,64015,05520,000216,6142 พฤษภาคม 2559ปัญหาอุปสรรคปีที่ผ่านมาได้รับหนังสือล่าช้าโดยเฉพาะหนังสือขององค์การค้า
22บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)  นายบรรเทา การะเกต 195 128,597.00 139174,25092,46551,90025,71539,660383,99018 มีนาคม 2559
23บ้านหนองโสน  นายวัชรชัย สวัสดิ์รัมย์ 107 54,259.00 7789,80039,77526,16012,54517,830186,1106 เมษายน 25591. จำนวนร้านที่เสนอขายหนังสือมีจำนวนน้อย 2. ร้านที่เสนอขายหนังสือส่วนใหญ่อยู่ในตัวจังหวัด 3. โรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบจำนวนหนังสือที่สั่งซื้อ
24บ้านบุตาเวสน์  นายคมกริช นพรัตน์ 96 56,283.00 6374,00036,22421,72010,76514,720157,42916 พฤษภาคม 2559ไม่ทราบว่าดรงเรียนต้นทางใช้หนังสืออะไรในการสอน อาจทำให้มีปัญหาในการเรียน
25บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)  นายทองอินทร์ สุขโน 134 71,749.00 9385,75050,75931,92015,66521,670205,76422 เมษายน 2559
26บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)  นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ 248 170,442.00 177165,350105,99262,04031,85541,780407,01714 เมษายน 2559...
27บ้านบุตาสุ่มหนองโจด  นายจริยะ สุขเกษม 115 70,668.00 9790,15055,58733,72017,01522,780219,2526 พฤษภาคม 2559
28บ้านก้านเหลือง  นางสาวสุฌานี สวนสวรรค์ 123 68,027.00 85100,40050,21429,64015,05520,000215,30918 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาให้ส่งให้ทันกำหนด
29บ้านหนองบัว  นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี 35 19,640.00 3136,20016,18210,5605,0957,19075,2279 พฤษภาคม 2559-
30ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)  นายพิสิษฐ์ เจริญพันธ์ 215 131,308.00 176163,800101,56461,32031,09041,390399,16420 เมษายน 2559บางวิชาขาดตลาด ผลิตไม่ทัน ทำให้การจัดส่งล่าช้า
31วัดก้านเหลือง  นายประพันธ์ ลาดนอก 192 114,683.00 142132,30083,37949,56025,22033,430323,88913 พฤษภาคม 2559
32บ้านโคกยางหนองถนน  นายสมบัติ กระจ่างยุทธ 119 69,471.00 9385,95052,37132,04015,85521,720207,93610 พฤษภาคม 2559-
33บ้านหนองหญ้าวัว  นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง 75 52,245.00 5666,00032,32519,4409,78013,140140,68522 เมษายน 2559-
34บ้านหนองปรือ  นายศิริศักดิ์ สัตย์ณุชนม์ 94 53,665.00 6576,40037,28122,44011,15515,200162,4764 เมษายน 2559
35บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)  นายสมยศ ขุนชาญชาติ 338 185,773.00 241224,150136,68283,88042,43556,640543,78730 เมษายน 2559สั่งหนังสือขององค์การค้า ของ สกสค. จะได้หนังสือไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง
36บ้านหนองกง  นายวินิจ คุณวงศ์ 188 104,996.00 153141,55083,74952,80026,22535,770340,09429 เมษายน 2559
37บ้านเสลา  ว่าที่ พ.ต.มนตรี แก้วมะเริง 95 51,850.00 7082,60039,79524,36012,32016,450175,52530 พฤศจิกายน 2559
38บ้านโคกยางหนองตาสี  นายชนะพันธ์ อันดี 268 183,102.70 199281,550135,57776,77037,62061,760593,27730 เมษายน 2559โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี ยึดการประหยัดงบประมาณ และให้นักเรียนได้รับหนังสือเรียนครบทุกคนและครบทุกสาระ/วิชา
39บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)  นายจุลพงษ์ ดีสวัสดิ์ 160 96,170.00 118109,70069,40041,04020,73027,720268,59025 เมษายน 2559
40บ้านแท่นบัลลังก์  นายสมาน พลจังหรีด 223 179,502.00 177231,850116,11066,75032,81052,030499,5504 เมษายน 2559
41บ้านทุ่งโพธิ์  นายสิทธิชัย ศรีชุม 131 72,371.00 9789,75052,87033,48016,63522,680215,41530 เมษายน 2559การดำเนินงานของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย มีการเตรียมการและปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
42บ้านโคกมะค่า  นายสงัด เหมือนพร้อม 216 130,333.00 139177,45093,50552,44026,31540,210389,92010 พฤษภาคม 2559ควรดำเนินการจัดซื้อหนังสือตั้งแต่เดือนมกราคม ให้ได้รับหนังสือเรียนก่อนเปิดเรียน
43บ้านทุ่งใหญ่  นายประมวล พุงกระโทก 156 81,043.00 10294,50059,49635,28017,61023,880230,7661 พฤษภาคม 2559-
44บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา  นายพันศักดิ์ พันธ์ิทักษ์ 72 27,394.00 4856,40027,39416,5608,22011,220119,79430 เมษายน 2559
45บ้านเสลาโสรง  นายธนวัฒน์ ฉิมกูล 104 58,812.00 8397,00043,48128,32013,71519,270201,78630 เมษายน 3102
46บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)  นายเดชา ขำเอนก 235 151,600.00 174217,100111,64764,74031,90049,460474,84711 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องการจัดส่งหนังสือไม่ครบและไม่พร้อมกัน ทำให้ยากในการตรวจเช็คและลงทะเบียน สาเหตุหลัก คือ หนังสือกระทรวงไม่ครบ จึงอยากให้แก้ปัญหาตรงจุดนี้
47บ้านหนองโบสถ์  นายเกรียงศักดิ์ อริยะศิริวงศ์ 382 246,306.00 292348,200188,095110,55053,42587,780788,05010 เมษายน 2559-
48บ้านหนองทองลิ่ม  นายจิระศักดิ์ รักสัตย์ 368 229,655.00 276311,600169,559102,09049,34578,590711,18410 พฤษภาคม 2559หนังสือได้รับช้าบางรายวิชา แต่ทันกำหนดเปิดภาคเรียน
49บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายอลงกต สุขเกษม 196 142,019.00 136185,20092,91652,20026,04041,140397,49620 เมษายน 2559ไม่มี
50บ้านสระประดู่หนองมะค่า  - 29 18,231.00 3136,20015,80210,5605,0957,19074,84713 พฤษภาคม 2559ร้านขายหนังสือในจังหวัดส่วนใหญ่มีหนังสือไม่ครบ ทำให้จัดส่งหนังสือล่าช้า
51บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)  นายพินิจ เมฆะสุวรรณ์ 371 226,687.00 256316,600175,29598,76048,13079,790718,57511 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 100 % ตามจำนวนนักเรียน
52บ้านวังกระโดน  นางสิราภา เตสะ 122 71,192.00 8297,40051,34428,92015,04019,430212,1349 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ประชุมเรื่องการจัดซื้อหนังสือและตรวจสอบรายการหนังสือเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม เนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกของการจัดการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา2559จึงจััดการซือหนังสือเรียนให้ครบตามหลักสูตร
53บ้านหนองถั่วแปบ  นางอุบล. คูณขุนทด 78 43,049.00 6474,80033,81021,84010,58014,860155,8907 เมษายน 2559-
54บ้านหนองยาง  นายกัณหา โตสกุล 64 51,152.00 5059,00028,64717,4008,80011,750125,59710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
55บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)  สมบัติ อาจิณกิจ 378 220,000.00 252297,000159,07494,86045,75074,880671,56410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
56บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)  นางประวัลย์ สิงหภิวัฒน์ 70 39,512.00 5463,80031,98518,8409,58012,710136,91525 เมษายน 2559ไม่มี
57บ้านหนองกราด  นางสุนีย์ ประเสริฐ 60 41,168.00 5059,00029,19617,4008,80011,750126,1466 พฤษภาคม 2559ไม่มี
58บ้านนิคมเขต  นายสายเพชร สัตย์แสง 31 22,745.00 2833,40017,8069,9605,2706,67073,10625 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
59ชุมชนวัดชุมพร  นายอำนาจ เกิดแสงรัตน์ 535 321,244.00 409446,150254,380150,21074,130112,5601,037,43011 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนของ สกสค หากสั่งล่าช้าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะโรงเรียนที่ต้องการจำนวนมาก ในปีนี้คณะกรรมการ ฯ จึงเลือกซื้อจากสำนักพิมพ์อื่นที่มีรายชื่อตามบัญชี ฯ
60บ้านบุ  นายวินัย สอนกระโทก 179 97,914.00 130120,10070,47544,76022,12030,350287,80530 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาใดๆ
61บ้านโคกตาพรม  นายร่มฟ้า บุญรอดรัมย์ 140 90,152.00 95123,95062,76835,79017,60027,850267,9584 เมษายน 2559
62บ้านหนองยาง  นายไพฑูรย์ วงค์สาลี 250 134,006.00 178163,90094,55760,96029,77041,420390,60718 มีนาคม 2559ไม่มี
63บ้านสว่างพัฒนา  นายสุรศักดิ์ จันอ่อน 97 55,660.00 7588,00041,40125,80012,72517,500185,4269 พฤษภาคม 2559
64บ้านปรือพวงสำราญ  นางแพรวพรรณ นาคนวล 95 48,537.00 7385,60038,33425,08012,33517,020178,3694 พฤษภาคม 2559ไม่มี
65บ้านโคกขาม  นางทิรา ลีแสน 64 34,375.00 4553,20026,29615,7208,01510,600113,8315 พฤษภาคม 2559
66บ้านหนองโบสถ์ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  นางอรณิชชา อัครพิชากุล 68 43,335.00 5261,80032,16318,3609,57012,330134,22322 มีนาคม 2559
67บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)  นายสมศรี กองเกิด 209 121,253.00 140171,30088,81351,99025,86539,300377,2685 พฤษภาคม 2559-
68บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา  นายไพฑูรย์ วงศ์สาลี 113 73,070.00 8095,00050,01828,20014,65018,950206,8186 เมษายน 2559
69บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)  นายสงกรานต์ เจริญจิต 1,511 659,769.90 1,061986,750615,018369,240186,755249,3402,407,1038 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงาน
70บ้านหนองละหานทราย  นางสาวศศิธร ม่านทอง 105 56,881.00 7385,80040,31925,20012,52517,070180,91416 กรกฎาคม 2559ไม่มี
71บ้านหนองหมี  นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล 217 128,506.00 144192,90093,23154,45026,47542,960410,01630 มีนาคม 2559
72ชุมชนบ้านโคกว่าน  นายฉลาด โพธิ์ใส 202 83,425.00 147136,45084,04851,00025,62534,480331,6039 พฤษภาคม 2559ส่งมอบให้ทันกำหนด
73บ้านสมจิต  นายวิสิต สุธรรม 82 52,945.00 7082,40039,58224,24012,13016,400174,75216 มีนาคม 2559
74บ้านหนองถนน  นายศรัณยู สินรัมย์ 98 56,315.00 7082,60040,16224,36012,32016,450175,89230 มีนาคม 2559
75อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย  นายสมพาน เบ็ญณรงค์ 874 545,742.00 572625,200347,935208,980101,340157,7301,441,18527 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
76บ้านโคกไม้แดง  - 206 76,669.00 157222,150104,98660,30029,20548,680465,32110 พฤษภาคม 2559เนื่องจากทุกโรงเรียนต้องจัดซื้อพร้อมกัน จึงทำให้ได้หนังสือยังไม่ครบ
77บ้านโคกเฟือง  นายธนกฤติ พรมบุตร 61 36,414.00 4351,00026,41415,1207,81510,170110,519
78บ้านตากอง  นายสุเทพ จรเอ้กา 226 135,000.00 175226,250113,23765,88032,56551,000488,93217 มีนาคม 2559ไม่มี
79บ้านหนองกราด  นายเทียน ปลื้มกมล 103 54,892.00 7284,40039,23424,72012,14016,780177,27410 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
80บ้านหนองตะครอง  นายทรงพล เหลืองสีนาค 341 210,240.00 245295,350162,49693,39045,41074,450671,09629 มีนาคม 2559-
81วัดกัลยาณธรรมาราม  นายสว่าง สุขมาก 118 30,262.00 7791,40047,44027,12014,06518,230198,25530 มิถุนายน 2559-
82บ้านสันติสุข  นายสุขวัฒน์ นุ่มนวลศรี 217 122,180.00 155179,25087,59355,68026,46541,700390,6881 พฤษภาคม 2559
83บ้านปากช่อง  นายประสิทธิ์ บำรุงรส 447 283,192.00 324363,800204,136120,21059,01591,760838,92110 พฤษภาคม 3102
84บ้านหนองแวง  เฉลิมพล สังฆะวรรณา 214 114,862.00 168154,80089,33957,60028,20039,120369,0599 พฤษภาคม 2559
85บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)  ทนงศักดิ์ กุยลอยทาม 228 93,083.00 154193,60094,83156,91027,38543,910416,63629 เมษายน 2559ไม่มี
86บ้านหนองตาเยา  นายประหยัด แก้วผลึก 213 136,287.00 151139,45083,02151,96025,64535,240335,31611 เมษายน 2559รายการหนังสือขององค์การค้าคุรุสภาจัดส่งล่าช้าโดยตัวแทนแจ้งว่าหนังสือจัดพิมพ์ไม่ทันแก้ปัญหาโดยโรงเรียนไปซื้อโดยตรงจากสำนักพิมพ์ที่ส่วนกลาง
87บ้านหนองหว้า  นางวิไลวรรณ ใหญ่กระโทก 287 173,840.00 221249,150137,87182,02040,10562,840571,98622 เมษายน 2559หนังสือส่ง 2 ครั้ง จึงจะครบตามรายการที่กำหนดในใบสั่งซื้อ
88บ้านน้อยหนองหว้า  นายเวทิน ไกรสูรย์ 203 116,720.00 140130,40081,95048,84024,83032,950318,97025 เมษายน 2559
89บ้านบาระแนะ  นายสหรัฐ ศิริเมฆา 179 91,517.00 107126,55064,06238,97018,90029,280277,76220 พฤษภาคม 2559ค่าหนังสือและแบบเรียนราคาเพิ่มขึ้นงบมีจำกัด โรงเรียนเน้นจัดซื้อ 5 กลุ่มสาระคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯภาษาต่างประเทศ และจัดซื้อตามงบที่จัดสรร
90บ้านราษฎร์รักแดน  นายสุริยา ศรีจันทร์ 157 96,428.00 115131,35069,28241,55020,24030,750293,17225 เมษายน 2559หนังสือเรียนได้ไม่ครบ ส่งล่าช้า
91บ้านแท่นทัพไทย  นายณัฐนันท์ ศรีคุณ 159 104,460.00 109146,35072,38041,46020,43532,610313,2358 เมษายน 2559บางรายวิชาไม่สามารถซื้อหนังสือได้เพราะเราต้องดูงบรายหัวของเด็กเป็นตัวหลักในการซื้อหนัังสือ
92บ้านผไทรวมพล  นายรณชัย สมานชาติ 111 57,376.00 8397,40044,48328,56014,09519,370203,9089 พฤษภาคม 2559-
93อนุบาลหนองกี่  นายจักรกฤษณ์ ฤทธิรณ 1,168 458,570.00 834777,300495,918291,240148,380196,4101,909,24822 เมษายน 2559ไม่มี
94บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี  นายสุรพล สนทนาสัมพันธ์ 164 100,570.00 117108,35066,40540,44020,15527,380262,7306 พฤษภาคม 2559
95ชุมชนบ้านดอนอะราง  นายธวัช แพงไธสง 413 233,097.00 294331,900181,141108,54052,17083,710757,46116 พฤษภาคม 2559
96บ้านโคกสะอาด  นายกร กองสุข 207 131,120.00 160212,400106,33960,72030,02047,500456,97915 มิถุนายน 2559-
97บ้านโนนขี้เหล็ก  นายสมศักดิ์ แสวง 140 71,995.00 93113,65058,49434,17016,55026,020248,88412 พฤษภาคม 2559ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
98บ้านหนองกี่สุขสำราญ  นายชาติชาย สิทธิธรรม 253 156,754.00 199183,650111,30368,40033,67546,410443,43825 มีนาคม 2559
99บ้านบุกระสัง  นายจีราวัฒน์ พิมพาสร้อย 261 163,569.00 209271,450131,50978,27038,03061,010580,26928 มีนาคม 2559ไม่มี
100บ้านสระขุด  นายสุบรรณ หมื่นภักดี 213 140,214.00 150214,600101,29957,93028,20546,900448,93419 กรกฎาคม 2559บุคลากรในโรงเรียนช่วยกันเลือกซื้อหนังสือทำให้ได้สั่งซื้อเร็วขึ้น
101ไตรคาม  นายสมนึก การเกษ 111 60,489.00 7689,20042,05426,16012,92017,740188,0746 กันยายน 2559
102บ้านหนองมัน  นายนรากรณ์ ปิวิสาร 86 61,821.00 6474,80032,74221,84010,58014,860154,8225 เมษายน 2559การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงนำส่วนลดจากทางร้านทั้งหมดไปดำเนินการส่วนที่ไม่พอพร้อมกับยืมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาเพิ่ม ทำให้สามารถจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระและทุกชั้น
103บ้านสระสะแก  นายชาคริต โพธิ์ทา 234 189,476.00 159214,550103,25260,15029,11047,660454,72229 เมษายน 2559-
104บ้านคูขาดน้อย  นายพรรธนวิชญ์ คำพันธ์ 43 24,675.00 3440,20019,93011,8806,0608,01086,08029 มีนาคม 2559การจัดซื้อหนังสือได้รับการคัดเลือกจากครูประจำชั้นแล้วรวบรวมไปจัดซื้อทำให้ดำเนินการได้สำเร็จ
105วัดเย้ยปราสาท  นางชูศิลป์ หันสันเทียะ 160 99,151.00 127171,95082,33148,21023,48038,180364,15110 พฤษภาคม 2559ไม่มี
106บ้านขามน้อย  นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง 218 163,108.00 177251,550119,68468,22033,22555,080527,75915 เมษายน 2559
107บ้านสะเดาหวาน  นายปรีชา มะไลไธสง 75 43,129.00 6474,80033,33021,84010,58014,860155,41010 พฤษภาคม 2559
108บ้านหนองหว้า  นายณรงค์ฤทธิ์ ธุรพันธ์ 74 43,920.00 6070,60033,53720,76010,37014,050149,31715 เมษายน 2559แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้รับช้า
109บ้านหนองตาดำ  นายธวัช แพงไธสง 284 177,408.00 196254,500128,17873,59036,00557,240549,51315 มีนาคม 2559
110บ้านสระขาม  นายชานนท์ อรัญสาร 317 228,358.00 251301,650163,75495,52046,40576,040683,3695 พฤษภาคม 2559-
111บ้านหนองกราด  นายชูชาติ รัตนเวชตระกูล 73 44,473.00 5261,20030,50318,0009,00012,180130,88319 เมษายน 2559ไม่พบ
112บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี  นางอุบล ปานงูเหลือม 48 33,578.00 4452,00025,41815,3607,82010,360110,95815 มีนาคม 2559การคัดเลือกหนังสือ ความเหมาะสมของหนังสือของครูแต่ละระดับชั้น
113บ้านหนองไผ่  พัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ 167 89,105.00 131120,65068,71844,88021,93530,490286,67330 เมษายน 2559
114บ้านนาจาน  นายไพฑูรย์ ยุทไธสง 86 42,813.00 6070,20032,11820,5209,99013,950146,7786 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่พอในการจัดซื้อหนังสือเรียน
115บ้านลุงขี้หนู  นายณฐภัทร ปองนาน 126 71,325.00 9588,05053,49932,88016,43522,250213,11429 มีนาคม 2559-
116จตุคามราษฎร์วิทยา  นายฤทธิชัย เกลื้ยงรส 100 50,753.00 7486,80040,65425,44012,53017,260182,68423 กุมภาพันธ์ 2559เรียบร้อยดี
117บ้านเพชรเจริญพัฒนา  ธนูศิลป์ แก้วยก 80 44,725.00 6273,40036,03921,72011,14014,630156,92915 มีนาคม 2559ติดต่อตัวแทนผู้ขายค่อนข้างไม่สะดวก
118บ้านโคกกระชาย  นายพีระพงษ์ สุขแสวง 102 63,008.00 8094,40045,90627,84014,08018,800201,02620 เมษายน 2559-
119บ้านหนองหัวหมู  นายสมชาย มนุษย์ชาติ 105 25,021.50 8094,40046,31827,84014,08018,800201,4381 เมษายน 2559อยากให้เรียนแบบระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ต่อไป เพราะเด็กๆสนใจเรียนดีมาก
120บ้านหนองม่วง  สายัณห์ ปั้นมูล 50 27,904.00 4148,20022,77414,1607,0459,590101,76931 มีนาคม 2559ไม่มี
121บ้านโคกสว่าง  บุญเลี้ยง ชะวาลิสันต์ 198 126,509.00 142183,60093,74053,43026,37541,380398,52525 มีนาคม 2559ขอให้ส่งหนังสือทันกำหนดเวลาและถูกต้อง
122บ้านโคกลอย  นางอารี ภูมิพันธุ์ 187 122,253.00 130183,40089,70650,31024,91540,300388,63124 พฤษภาคม 2559
123บ้านสระตะเคียน  นายจรูญ กองเงินนอก 62 36.32 4755,40026,99616,3208,21511,030117,96116 พฤษภาคม 2559
124บ้านตะกรุมทอง  นายวิทยา ศิลปิกุล 47 27,000.00 3844,60021,26013,0806,4608,87094,27031 มีนาคม 2559อุปสรรคที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับหนังสือช้ามาก เกือบกลางเทอมถึงจะได้หนังสือ ทำให้กระบวนการเรียนการสอนติดขัดเป็นอย่างมาก
125บ้านโนนพะไล  นางจิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณ 35 28,348.00 2934,00016,5039,9604,8956,76072,11829 มีนาคม 2559
126บ้านโคกสูงคูขาด  นายสำรอง ศรีสมัคร 143 99,124.00 103156,25070,25740,38019,44533,570319,90229 เมษายน 2559แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อวางแผนการดำเนินงานที่ถูกต้องและรวดเร็ว
127มิตรภาพโนนสมบูรณ์  นายณฐภัทร ปองนาน 169 90,803.00 127117,85073,05744,04022,10529,780286,8325 เมษายน 2559
128อนุบาลปะคำ  นายพิมล สารคร 456 311,746.00 336412,000231,426129,84064,280103,840941,38631 มีนาคม 25591. ร้านคู่สัญญาอยู่ห่างไกล ไม่สะดวกต่อการเดินทาง 2. โรงเรียนต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าปกติ จึงสามารถได้รับหนังสือทันตามกำหนด ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจและมุ่งมั่นในการดำเนินการเป็นพิเศษ
129บ้านสุขสำราญ  นายประสิทธิ์ สุขสันต์ 372 225,015.00 241277,550158,14090,57044,74069,990640,9904 พฤษภาคม 3102
130บ้านหูทำนบ  นายสมบัติ สว่างศรี 391 250,418.00 273312,350175,581102,39050,69078,770719,78125 เมษายน 2559หนังสือบางรายการที่คณะครูต้องการ ส่งล่าช้า ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ ทาง รร.ได้ขอรับบริจาคหนังสือเก่าจากนักเรียน
131บ้านหนองต้อ  นายกรวิวัฒน์ สันโดษขจรพงศ์ 43 25,957.00 2631,00016,7189,2404,8806,19068,02820 เมษายน 2559โรงเรียนพยายามจัดซื้อหนังสือเรียนตามปฏิทิน
132บ้านทุ่งไผ่  นายรณยุทธ เดชเป้า 46 28,908.00 3136,80019,50610,9205,6657,34080,23131 มีนาคม 2559
133บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง  นายนรินทร์ ลีกระโทก 274 127,371.00 203255,350127,37175,39036,74057,970552,8215 เมษายน 2559ไม่มี
134บ้านกองพระทราย  นายนิคม เข็มบุปผา 63 35,000.00 5970,60038,06721,12011,31514,110155,21211 มีนาคม 2559-
135บ้านโคกงิ้ว  นางเสาวลักษณ์ ทิพย์อักษร 45 27,271.00 3642,80022,05412,7206,6408,54092,75431 มีนาคม 2559-
136บ้านไทยเจริญ  นางสายยนต์ หาญวารี 98 100,000.00 6577,80042,98323,28012,48515,550172,09818 มีนาคม 2559ไม่มี
137บ้านโคกสมบูรณ์  นายประเสริฐ ศรีพรหม 100 58,279.00 7790,80044,08526,76013,49518,080193,22013 พฤษภาคม 2559 - การรับส่งหนังสือในช่วงปิดภาคเรียนค่อนข้างมีปัญญหา
138บ้านโคกลอย  สิบตรีอุดม วรรณวิเศษ 233 155,905.00 159221,750112,69261,71031,07048,960476,18231 มีนาคม 2559-ไม่มี
139บ้านหนองน้ำขุ่น  นายสำฤทธิ์ ไหลครบุรี 269 159,224.00 213275,250133,38879,71038,81061,970589,12830 เมษายน 2559
140ชุมชนบ้านดอนนางงาม  นายสำเร็จ จบสัญจร 557 340,909.00 384429,000241,038142,44070,310108,210990,9982 พฤษภาคม 2559-
141บ้านเทพพัฒนา  นายสันติ นิรัยรัมย์ 238 155,039.00 162220,100110,51062,16031,04048,930472,74011 พฤษภาคม 2559
142บ้านปลื้มพัฒนา  นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ 308 183,406.20 214262,800132,25478,93038,47560,110572,56911 พฤษภาคม 2559
143บ้านหินโคน  นายปัญญา สาลี 297 193,958.00 227274,650149,36186,70042,20569,230622,14613 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดไม่พอเพียง
144บ้านโคกเขาพัฒนา  นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์ 452 286,443.00 326388,700215,185124,20061,14097,990887,21517 พฤษภาคม 2559
145ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)  นางวิสารัช จบสัญจร 276 154,018.90 197240,950125,03272,84035,84555,230529,8979 มีนาคม 2559
146อนุบาลหนองหงส์  นายสุเวช เณรเกิด 484 289,950.00 347323,250204,687121,08061,58581,680792,28226 มีนาคม 2559No
147บ้านศรีม่วงแดง  นายสนิท ประทุมตา 193 110,787.00 164224,000110,78762,70030,89049,660478,03725 มีนาคม 2559
148บ้านโนนสูงน้อย  นายอุดม วงศ์จอม 325 202,890.00 239275,250155,72289,61043,97069,410633,9625 เมษายน 2559
149บ้านศรีภูมิ  นายวิชิต นาดสะพัด 233 157,763.00 157203,050105,15359,19029,36045,780442,5338 พฤษภาคม 2559หนังสือ สกสค ส่งมอบช้า
150บ้านกระเบื้อง  นายณัฐพงศ์ สาวงค์ตุ้ย 57 28,417.00 4957,80028,94717,0408,60511,510123,90213 พฤษภาคม 2559
151บ้านไทยสามัคคี  นายทองอุ่น มัดถาปะตัง 83 47,896.00 7183,60039,71524,60012,32516,640176,8809 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงหายากมาก จะซื้อเพิ่มเติมหาไม่ได้เลย
152บ้านหนองบัวลี  นางสาวปุณยนุช. ดวงศรี 148 82,806.00 10697,70058,25236,36017,82024,690234,82211 พฤษภาคม 2559-
153บ้านหนองกวางทอง  นายประดิษฐ์ มาตราช 248 153,550.00 178222,900111,18166,00032,14050,670482,89116 พฤษภาคม 2559อาจจะช้ากว่าปฏิทินของ สพฐ. แต่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังสือขาด...
154วัดโนนศรีคูณ  นายธีรพัฒน์ ภาษี 227 142,875.00 166193,20094,84559,67028,27544,840420,83011 พฤษภาคม 2559
155บ้านห้วยก้อม  นางสาวปุณยนุช ดวงศรี 50 24,466.00 3744,00024,46613,0806,8358,78097,16115 เมษายน 2559-
156บ้านหนองกก  นายวินิต ศิริสันติเมธาคม 35 19,840.00 3237,40017,10710,9205,2907,43078,14730 เมษายน 2559
157บ้านไทรออ  นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะ 34 20,613.00 3439,60017,83511,5205,4907,86082,30513 พฤษภาคม 2559
158วัดบ้านหนองตราดใหญ่  นายสุภสันต์ ประสาระเอ 123 69,701.00 9285,80053,95232,16016,42021,680210,01229 เมษายน 2559นักเรียนย้ายโรงเรียนหลังการจัดสรรงบประมาณแล้วทำให้มีผลต่องบประมาณที่ได้รับ
159บ้านนายาวสามัคคี  นายบุญจิตร หนูหล่า 103 78,000.00 85120,95056,24732,64015,72526,450252,01229 สิงหาคม 2558-
160เบญจมาศกุญชร  นายกิตพงศ์ การเกษ 248 149,490.00 176201,600102,81163,30030,40047,090445,20129 พฤษภาคม 2559ไม่มี
161บ้านหนองโคลน  บุญจิตร หนูหล่า 148 77,012.90 122172,40078,82046,77022,56537,780358,33518 มีนาคม 2559
162บ้านเสาเดียวอนุสรณ์  นายสุทัศน์ แสงภารา 71 41,855.00 5867,60030,79919,6809,41013,420140,90930 เมษายน 2559
163บ้านหนองเต่า  นายธีระศักดิ์ สำราญรัมย์ 39 18,609.00 3136,40016,66410,6805,2857,24076,26930 เมษายน 2559
164บ้านขามเสม็ดบำรุง  นายนิธิศักดิ์ วันทอง 488 351,861.00 382416,300235,136140,31069,345105,030966,12118 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือของทางร้านส่งไม่พร้อมกัน ทยอยส่ง เป็นอุปสรรคในการตรวจรับ
165บ้านชุมแสง  นายประยูร เทินสะเกตุ 80 49,917.00 5666,40033,17319,68010,16013,240142,65311 พฤษภาคม 2559-
166บ้านหนองตะคร้อ  นางดวงใจ มะไลไธสง 63 33,387.00 4755,20026,59616,2008,02510,980117,00120 พฤษภาคม 2559
167บ้านโคกปราสาท  นายสันติ พงษ์กระโทก 154 95,908.00 108136,60065,58939,96019,20030,920292,26920 เมษายน 2559
168บ้านหนองย่างหมู  นายโกวิท หาญสมบัติ 263 262,804.00 213274,550136,86479,98039,36561,920592,67918 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงควรจะจัดทำให้เสร็จเร็วกว่านี้
169บ้านฝ้าย  เขียวพร สีหะวงษ์ 364 222,565.00 258307,100167,38497,71047,37577,420696,9894 พฤษภาคม 2559-
170ชุมชนวัดโคกกลาง สระมะค่าวิทยา  นางเบญจมาศ วรสีหะ 198 90,000.00 144166,30087,58152,29025,60538,810370,58620 พฤษภาคม 2559
171วัดห้วยหิน  สันติ พงษ์กระโทก 79 36,291.00 6071,00036,29121,00010,75014,150153,19131 พฤษภาคม 2559
172บ้านหนองเพชร  นายถนอม เยี่ยมรัมย์ 175 95,448.00 125114,95067,37742,72020,76529,050274,86226 เมษายน 2559ไม่มี
173บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี  นายเสน่ห์ ชาติจันทึก 70 22,439.20 6475,00034,00721,96010,77014,910156,64712 พฤษภาคม 2559
174บ้านสำราญ  นายชูชาติ คิดโสดา 101 53,277.00 6980,60036,62623,52011,36516,010168,12116 มีนาคม 2559หนังสือมาไม่พร้อมกัน
175บ้านโคกโสนทองวิทยา  ทองเบิ้ม ทองภู 57 23,016.80 4249,60023,93314,6407,4309,880105,48331 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาได้หนังสือไม่ครบวิชาที่ต้องการ แก้ปัญหาโดยการหาซื้อจากร้านอื่น
176บ้านโพธิ์ทอง  นายพงษ์ระวี พลอยไธสง 118 70,875.00 9184,45051,30631,56015,84521,340204,50113 พฤษภาคม 2559หนังสือจากกระทรวงควรจะได้เร็วมากกว่านี้
177อนุบาลโนนสุวรรณ  นายประหยัด เหมือนพร้อม 710 406,108.00 503466,850289,057174,48087,635117,9701,135,99210 กรกฎาคม 2559
178บ้านโกรกแก้ว  นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์ 134 75,071.00 10293,90054,40034,92017,04023,730223,99011 เมษายน 2559
179วราวัฒนา  นางนารี คุณวงศ์ 148 87,993.00 10093,40059,30935,04017,98023,600229,3293 พฤษภาคม 2559หนังสืิอเรียนของ สกสค. ส่งของค่อนข้างล่าช้า
180บ้านอุบลสามัคคี  นางสาวนินะพา ชูเชิดเชื้อ 127 71,700.00 9184,45052,61031,56015,84521,340205,80511 เมษายน 2559
181บ้านขลุงไผ่  นายอนุสิษฐ์ คำสอน 136 78,508.00 10193,55056,30134,92017,41523,640225,82622 เมษายน 2559ไมมี
182บ้านดงบังซับสมบูรณ์  นายพงษ์พันธ์ วัฒนะ 620 270,062.00 429460,950270,062157,23078,510116,3101,083,06212 เมษายน 2559ติดตามการจัดส่งหนังสือเรียนอย่างต่อเนื่องให้ส่งทันกำหนดเวลา
183บ้านทุ่งจังหัน  นายวีระ อ่อนน้ำคำ 430 261,919.00 309347,950188,112113,85054,57087,760792,24230 มีนาคม 2559
184บ้านดอนสมบูรณ์  นายทวีศักดิ์ ตระกูลรัมย์ 283 170,317.00 214267,400131,18078,93037,96560,760576,23512 พฤษภาคม 2559การโอนเงินค่าใช้จ่ายควรจัดให้ครบ 100 เปอร์เซ็น
185บ้านม่วงงาม  นางสาวอุดม ประเสริฐ 60 34,836.00 5160,40029,38217,8809,18512,040128,88720 เมษายน 2559- หนังสือเก่าที่มีสภาพดี น่าจะนำมาใช้ต่อได้ จะได้ช่วยประหยัดงบประมาณ - อยากซื้อแบบฝึกหัดได้ทุกวิชา
186อนุบาลโนนดินแดง  นายทองอินทร์ บุญทูล 643 402,214.00 459429,050283,944161,04082,855108,4101,065,29911 พฤษภาคม 2559หนังสือที่กำหนดให้โรงเรียนได้เลือกใช้ควรมีเพิ่มเติมให้หลากหลายมากกว่านี้ เพื่อให้โรงเรียนได้มีโอกาสเลือกให้ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดมากที่สุด
187บ้านส้มป่อย  วัชระมานนท์ ผันอากาศ 124 69,463.00 9082,90048,99830,84015,08020,950198,76813 พฤษภาคม 2559หนังสือที่ส่งล่าช้าในปีที่ผ่านมา เป็นหนังสือที่สั่งซื้อจากสำนักพิมพ์ สกสค.
188บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี  นายอุทิศักดิ์ อินทร์แสง 284 153,609.00 212297,400142,58481,48039,82065,380626,66410 พฤษภาคม 2559
189บ้านคลองหิน  นายสุพัฒน์ เที่ยงนิล 189 106,659.00 136126,20077,42247,16023,67031,890306,34221 มีนาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์มีราคาแพง ไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อ
190บ้านน้อยสะแกกวน  นายสมคิด แตงพรม 99 60,662.00 6981,80043,03424,24012,50516,310177,88910 พฤษภาคม 2559
191บ้านป่าไม้สหกรณ์  วิโรจน์ เหลือหลาย 235 137,264.40 186260,800122,06471,19034,42557,290545,76911 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือพร้อมเรียบร้อย
192บ้านลำนางรอง  นายศราวุธ ขุนนอก 584 362,434.60 391476,050262,303150,09073,550119,9901,081,98315 พฤษภาคม 2559
193บ้านหนองเสม็ด  นายอาทร ลีแสน 128 75,849.00 9790,55057,40733,96017,39522,880222,19210 พฤษภาคม 2559
194บ้านคลองโป่ง  สมพงษ์ บุตรศรีภูมิ 138 76,926.00 10193,35055,44234,80017,22523,590224,4075 พฤษภาคม 2559
195บ้านทรัพย์สมบูรณ์  นายอัครินทร์ โพธิ์เหมือน 74 40,163.00 5766,80030,88619,5609,59513,280140,12125 พฤษภาคม 2559การสั่งหนังสือล่าช้า
196บ้านซับคะนิง  นายจันดา ทองทา 247 134,565.00 162151,10096,01456,64028,93038,180370,86413 พฤษภาคม 2559
197บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า  นายเชาว์ เสริฐวิชา 163 86,026.00 127116,25064,91843,08020,58529,380274,21310 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
198วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)  นายประเสริฐ มากนาคา 341 203,739.00 225209,350133,25778,36039,69552,900513,5624 พฤษภาคม 2558
199บ้านตะโก "วันครู 2501"  ประชัน เรืองมนตรี 176 145,540.00 127118,05074,59844,16022,29529,830288,9338 เมษายน 2559ไมมี
200บ้านดอนไม้ไฟ  ประสิทธิ์ ปิ่นวิเศษ 393 259,514.00 266318,500177,213101,31049,56580,290726,87815 พฤศจิกายน 2557ไม่มี
201บ้านโคกยาง  นายสุคนธ์ เครือบคนโท 307 204,716.00 232272,000146,09587,18042,11068,580615,96531 พฤษภาคม 2559
202บ้านเขว้า  นายองอา รักษา 101 55,289.00 7284,40039,12524,72012,14016,780177,16517 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
203บ้านบัวตะเคียน  นายนิตินัย สุขเกษม 80 32,073.00 6374,40036,70421,96011,14514,820159,029หนังสือจัดส่งล่าช้าเพราะสั่งซื้อร้านเดียวกันหลายโรงเรียน สำนักพิมพ์จัดส่งหนังสือไม่ทัน ทางร้านที่ทางโรงเรียนสั่งซื้อทะยอยส่งจนครบ
204บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)  นางประเทือง กันหาทิพย์ 147 90,881.00 118146,30073,58343,68021,34033,370318,27328 เมษายน 2560ปัญหาการส่งหนังสือไม่ทันตามกำหนดโรงเรียนติดตามที่ร้านค้าจนได้หนังสือครบทันเวลาแจกนักเรียน
205บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)  นายสนิท จันทร์ไทย 170 100,622.00 117109,15070,73340,92020,91527,580269,29823 เมษายน 2559งบประมาณในแต่ละชั้นไม่เพียงพอ เห็นควรจัดสรรเพิ่มขึ้น
206บ้านสี่เหลี่ยม  นายสมาน อินนอก 61 29,500.00 4249,40023,85414,5207,2409,830104,84416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
207บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)  นายตรีวุฒิ เขื่อนคำ 80 34,883.00 5767,60034,88320,04010,35513,480146,35812 พฤษภาคม 2559หนังสือราคาสูง งบประมาณซื้อไม่ครบทุกสาระ
208ไทยรัฐวิทยา 90  นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ 55 34,412.00 4654,40027,65316,0808,21010,840117,1835 พฤษภาคม 2559
209บ้านถาวร  นายวีระศักดิ สมานชาติ 308 177,000.00 243256,450143,38687,63042,65064,720594,8368 มีนาคม 2560สังคมศึกษาแยกเป็นหลายสาระ งบประมาณไม่เพียงพอ ควรจะดำเนินการจัดซื้อ 5 วิชาหลักให้เพียงพอก่อน
210บ้านยายคำ  บุญลือ เทียนศิริ 68 35,658.00 4957,40026,50916,8008,22511,410120,34427 เมษายน 2559
211ไทยรัฐวิทยา 26  สนอง แก้วอำไพ 238 161,159.00 189281,750131,47074,16036,34560,910584,6358 เมษายน 2559ไม่มี
212วัดสุขสำราญ  นายอนันต์ ศรีผดุง 173 97,202.00 124115,00069,25942,96021,52029,060277,79911 พฤษภาคม 2558ไม่มี
213อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์  นายสมภูมิ สิงห์โตหิน 584 428,407.00 421485,350264,583157,56076,805122,3901,106,68826 พฤษภาคม 2559ไม่มี
214บ้านโนนศิลา  นายสามารถ สหุนาฬุ 88 47,080.00 6171,80034,98921,12010,56514,290152,7643 พฤษภาคม 2559ควมต้องการหนังสือของครูผู้สอนที่มีหลากหลายทำให้ได้ไม่ตรงตามความต้องการในบางรายวิชาหรือได้ไม่ทันตามกำหนดเวลาหรือบางรายวิชาอาจไม่ได้เลย
215บ้านโนนทอง  นายวันชัย เท๊ยนวรรณ 36 18,474.00 2731,60014,3199,2404,5056,28065,9442 พฤษภาคม 2559ไม่มี
216บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา  นายประภาส คลองข่อย 148 79,290.90 10799,25061,51337,08018,58525,080241,5089 พฤษภาคม 2559
รวม 43,592 25,816,635 31,83335,684,45019,405,95011,512,8905,704,2308,410,32080,717,840
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน