สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางภานิชา อินทร์ช้าง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1อนุบาลกระสัง  สมชาย ไกรสุทธิกานต์ 0 0.00 473545,550322,199179,25090,500137,5701,275,069
2วัดบ้านหนองแขม  ว่าที่ร้อยตรีศุกรี กะรัมย์ 374 234,599.00 264303,400167,77998,91048,55576,510695,1549 มีนาคม 2559หนังสือเรียนบางวิชา ส่งล่าช้า
3บ้านตะเคียน  นางจินตนา สุขสำราญ 112 62,853.00 7791,00045,71226,88013,68518,130195,40713 พฤษภาคม 3102-
4บ้านระโยงใหญ่  นายนาวิน ยวนจิตปิยะ 158 93,020.00 124115,40073,76643,20021,90029,160283,42616 พฤษภาคม 2559
5บ้านขามตาเบ้า  นายบุญส่ง พิชนาหารี 117 71,000.00 8397,40045,46228,56014,09519,370204,8879 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชาไม่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนกับ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6บ้านถนน  นายอนันต์ พิสาดรัมย์ 71 40,078.00 5261,40029,75318,1209,19012,230130,69316 พฤษภาคม 2559
7บ้านหนองตระเสก  ไชยวัตร คงนอก 109 42,285.00 7689,20042,28526,16012,92017,740188,30529 มีนาคม 2559
8บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์"  นายมานพ คงเสนา 350 260,670.00 294365,100194,262113,25054,65592,010819,27722 เมษายน 2559การส่งมอบหนังสือบางสาระอาจล่าช้า
9วัดหนองตะครอง  นายสรรพสิริ เชาว์ชัยพัฒน์ 311 185,513.00 214272,600132,64879,29038,02561,560584,12318 มีนาคม 2559ไม่มี
10บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"  นายธวัชชัย พงศ์ประภัสร 271 167,774.00 191256,950121,46671,97034,55057,090542,02613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
11บ้านโนนแดง  นายชัยเดช หรีกประโคน 140 73,576.00 9789,35052,36433,24016,25522,580213,78920 เมษายน 2559ไม่มี
12บ้านจาน  นายสุวรรณ ไทยประโคน 96 57,511.00 7992,80042,81227,24013,50518,460194,81725 เมษายน 2559ไม่มี
13บ้านหนองเหล็ก  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 72 39,772.00 5463,40030,15418,6009,20012,610133,9646 พฤษภาคม 2559
14บ้านกุดใหญ่  นางพรทิพย์ วรรณทวีเกียรติ 25 10,703.00 2225,80011,3377,5603,7205,13053,54730 มีนาคม 2559การดำเนินการสั่งหนังสือและทันใช้ก่อนเปิดเรียนเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมในการเตรียมการสำหรับเด็ก ควรเร่งรัดและให้รายงานตามระบบอย่างนี้ทุกปี
15บ้านละลูน  นายศิริศาสตร์ ส่องแสง 84 48,310.00 6273,00034,62221,48010,76014,530154,39213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
16ชุมชนบ้านสองชั้น  สุกรี ปิ่นอนุกูล 379 230,115.00 283330,450177,026106,08051,12583,320748,00116 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงกับหนังสือที่โรงเรียนต้องการ
17วัดบ้านจอม  นายมนู แพ่งกุล 108 59,303.00 8194,80043,98127,72013,51518,840198,85610 พฤษภาคม 2559-
18บ้านเสม็ด  สุนทอง มีมาก 152 81,071.00 114106,30066,89339,84020,33026,860260,22329 มีนาคม 2559
19บ้านหนองรักษ์  นายมนู แพ่งกุล 96 49,355.00 6880,60041,00023,88012,31016,070173,86013 พฤษภาคม 2559ไม่มี
20บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์  ปฐม สุทารัมย์ 131 77,020.00 9486,90050,89232,40016,05021,960208,20216 กรกฎาคม 2559ไม่มี
21บ้านโคลด  นายมงคล นิพรรัมย์ 68 29,071.00 5362,20029,07118,2409,00512,370130,88611 พฤษภาคม 2559ไม่มี
22บ้านนาราใหญ่  นายสมศักดิ์ เพประโคน 90 49,872.00 6273,40036,51921,72011,14014,630157,4091 กรกฎาคม 2558
23บ้านตาราม  นายบุญถม เกษี 193 112,138.00 135125,85080,05447,16024,04531,800308,90925 มีนาคม 2559ไม่มี
24วัดบ้านชุมแสง  นายเฉลิม ชวนชื่น 111 64,153.00 85100,40048,47829,64015,05520,000213,5739 พฤษภาคม 2559ไม่มี
25บ้านก้านเหลือง  สมศักดิ์ จักรสาน 202 113,402.00 148137,40084,46151,36025,82034,720333,76131 มีนาคม 2559
26บ้านไม้แดง  ติรกา ศรีวังราช 176 99,230.00 129119,95076,00544,88022,68530,310293,83016 มิถุนายน 2559หนังสือเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ มีแยกย่อยหลายวิชาเกินไป จึงต้องซื้อหนังสือเรียนหลายเล่ม
27บ้านสวายสอ ไกรปัญญานุเคราะห์  นายเฉลิม บุญโก่ง 137 75,370.00 9688,80053,65833,12016,44022,440214,45815 เมษายน 2559
28บ้านศรีภูมิสามัคคี  นายจรัญ วารินทร์ 120 69,938.00 86101,00047,33729,64014,68020,090212,7479 มีนาคม 2560ดำเนินงานสำเร็จตามปีปฏิทินทุกประการ
29บ้านไผ่ลวก  นายสมศักด์ นุสันรัมย์ 22 13,550.00 1821,40010,7176,3603,3204,27046,06712 พฤษภาคม 2559
30วัดบ้านกันทรารมย์  นายอิทธิกร หนูยงค์ 454 306,856.00 338395,500218,918127,71062,83599,720904,68328 มีนาคม 2559ไม่มี
31บ้านระกาเสม็ด  นายทรงชัย สุขแสนสุข 111 59,000.00 7588,00041,40125,80012,72517,500185,42616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
32บ้านหนองขอน  นายสุเทพ เพชรสุริยา 192 123,435.00 144167,90093,95953,25027,12539,210381,4447 พฤษภาคม 2559
33บ้านเมืองไผ่  นายสำราญ อยู่นาน 244 154,222.00 169225,350110,89263,84031,07550,260481,41724 มีนาคม 2559
34บ้านสวายสอ  นายวัชเรนทร์ สุตะนนท์ 249 150,512.00 169235,450115,95265,07032,13051,910500,51224 มีนาคม 2559
35บ้านดอนยาว  นางแสงเดือน ม่วงทอง 181 76,771.00 140129,60078,49048,36024,07032,750313,27013 มิถุนายน 2559ไม่พบอุปสรรคใดๆๆในการจัดซื้อ
36วัดธรรมถาวร  นายเรวัต ประพันธ์ 117 65,860.80 7993,20046,38027,48013,88518,560199,50531 มีนาคม 2559-
37บ้านโคกยาง  นายจำนงค์ กันรัมย์ 77 42,813.00 5159,60026,75117,4008,42511,840124,01612 พฤษภาคม 2559
38บ้านอโณทัย  นายสำราญ อยู่นาน 63 27,134.00 5868,60033,97920,28010,36013,670146,8898 เมษายน 2559
39บ้านโคกสูง  วิโรจน์ แก้วสอน 200 147,037.00 163253,750116,06364,89031,80054,220520,72330 มีนาคม 2559โรงเรียนไม่สามารถซื้อหนังสือได้ครบทุกสาระตามต้องการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอกับราคาหนังสือ จึงต้องพิจารณาสาระหลักก่อน ที่เหลือพิจารณาตามงบประมาณที่เหลือกับราคาหนังสือที่พอจะซื้อได้
40บ้านลำดวน  นายประยุทธ ยืนยง 434 314,021.00 327421,850222,632128,28062,125106,280941,1671 มีนาคม 2559ไม่มี
41วัดบ้านหนองพลวง  โพชัน ขุนาพรม 230 133,195.00 161150,15095,38456,28028,73537,940368,48914 พฤษภาคม 2559บางสำนักพิมพ์ถ้าสั่งหนังสือน้อย จะไม่ค่อยได้รับความสะดวก
42บ้านยาง  นายสมบัติ โพธิ์ทอง 151 82,623.00 110102,30064,13238,28019,36025,850249,9229 พฤษภาคม 2559
43บ้านแสลงพันกระเจา  อังกูร สายบุตร 165 100,193.00 128118,20072,62744,04021,73029,870286,46712 พฤษภาคม 2559ควรให้ร้านค้าส่งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดในคราวเดียวจะเป็นการดี
44บ้านแซวประดู่  บุญเชิด คุณมาศ 102 57,152.00 7891,60042,84726,88013,31018,220192,85718 เมษายน 2559
45บ้านโนนสว่าง  นางอภิญญา ฌานวุฒิพงศ์ 84 44,868.00 5666,00032,27819,4409,78013,140140,63820 เมษายน 2559
46บ้านประดู่  นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์ 111 40,037.40 7992,40042,81127,00013,12518,360193,69620 มีนาคม 2559
47บ้านห้วยสำราญ  ว่าที่ร้อยตรี วิสูตร สุขใหญ่ 330 221,060.00 253289,950158,61494,32045,79573,120661,7993 มีนาคม 2559ดำเนินงานสำเร็จตามปีปฏิทินทุกประการ
48บ้านกุดโคลน  จิราภรณ์ ไชยสุริยา 161 90,150.00 112103,80063,17538,76019,37026,230251,33511 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
49บ้านน้ำอ้อม  ญาต ชัยมี 147 85,950.00 110101,10056,92637,56018,22025,550239,35623 เมษายน 2559-
50บ้านตะครอง  เกษมณรงค์ เนาไธสงค์ 242 143,342.00 172231,300108,53364,71030,94551,380486,86820 เมษายน 2559
51บ้านขามสามัคคี  นางสาวภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล 75 45,939.00 6475,00034,90621,96010,77014,910157,5469 พฤษภาคม 2559
52บ้านตาเป้า  นายชูเกียรติ พะนิรัมย์ 60 30,600.00 4653,60023,61615,6007,45010,640110,90613 พฤษภาคม 2559ไม่มี
53วัดปทุมคงคา  ผู้อำนวยการโรงเรียน 269 197,528.00 216300,600141,07082,56040,03066,190630,45027 เมษายน 2559ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน
54บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)  นางสาวปิยนันท์ วงศ์คำ 71 48,306.00 5058,40026,76017,0408,23011,600122,03025 มีนาคม 2559ไม่มี
55บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)  นายบุญพร้อม อุปแก้ว 69 43,768.00 5261,00029,42117,8808,81012,130129,24130 เมษายน 2559มีนักเรียนเพิ่ม ลด หลังจากสั่งซื้อหนังสือเรียนทำให้ต้องหาเพิ่มที่หลังจากการสั่งซื้อ หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ตรงตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยากเพราะหนังสือของกระทรวงไม่ตรงกัน
56บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)  ประพฤติ เยรัมย์ 99 60,000.00 7689,40041,66426,28013,11017,790188,24430 กันยายน 2559ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน
57บ้านระกา  ศิวัฒ พูนแสง 99 64,000.00 88103,40049,28930,36015,07020,570218,68921 เมษายน 2559
58วัดชุมพลมณีรัตน์  นายปฐม สุทารัมย์ 99 54,678.00 8881,40048,99330,36015,07020,570196,39313 มิถุนายน 2559
59บ้านชำแระ  นางสาวกรองจิต กว้างขวาง 25 14,053.00 2327,00012,6467,9203,9155,37056,8512 พฤษภาคม 2559
60วัดอินทบูรพา  ประสพ เกรติกุล 363 230,937.00 264307,400164,70198,97047,88577,510696,4667 มีนาคม 2559
61บ้านสูงเนิน  นายชาญณรงค์ หาญกิจ 188 107,004.00 138127,70077,22947,64023,68032,270308,51911 มีนาคม 2559
62บ้านทุ่งสว่าง  อรรถพล พิมพ์นนท์ 0 130,000.00 171231,750114,33465,19032,08051,490494,84431 มีนาคม 2559
63บ้านบัวถนน  นายคาน นามสว่าง 358 200,791.00 292338,400191,789110,13054,54585,330780,1944 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค และข้อเสนอใดๆ
64บ้านตะครองใต้  สมจิต การเพียร 186 111,386.00 144133,20081,11649,68024,66033,660322,3168 เมษายน 2559
65วัดบ้านปราสาท  ประดิษฐ์ พิชนาหะรี 195 102,889.00 133123,15074,16545,96022,89531,120297,2903 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือเรียนบางกลุ่มสาระวิชาอาจจะล่าแต่ก็ทันเปิดภาคเรียน
66บ้านจะเนียงสามัคคี  เอมอร เกรติกุล 105 61,082.00 8398,00048,87328,92014,66519,520209,97825 มีนาคม 2559
67บ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์"  ระวี ศรีเฉลิม 50 21,566.00 4046,60021,56613,5606,4709,25097,44622 มีนาคม 2559-
68อนุบาลบ้านกรวด  นายสมพงษ์ รักพุดซา 1,065 632,045.00 752699,200440,777261,600132,200176,6801,710,4578 เมษายน 2559
69บ้านตาอี  นางพัฒน์สรณ์ เจืองประโคน 167 96,366.00 128190,40088,08750,10024,44041,170394,19711 พฤษภาคม 2559
70บ้านโคกยาง  นายสงกรานต์ อือตระกูล 203 128,736.00 158217,500101,62660,06028,96048,020456,16610 พฤษภาคม 2559หนังสือจากองค์การค้าหาซื้อยากถ้าสั่งช้าหรือซื้อเพิ่มจะรอนาน
71บ้านเขาดินใต้  นางสาวมนัสวัณณ์ กระจ่างทอง 129 62,494.00 9788,55047,23132,76015,49522,380206,41621 มีนาคม 2559- หนังสือขององค์การค้าคุรุสภา (ไทย คณิต วิทย์) กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรให้โรงเรียนโดยตรง จะดีมาก
72บ้านยาง  นางบัวผัน ปุยะติ 50 33,839.00 5160,00028,83717,6408,80511,940127,22220 เมษายน 2559-
73บ้านหนองตะเคียน  เกียรติพงษ์ ตุละิภาค 142 78,893.00 9184,45052,25931,56015,84521,340205,45411 พฤษภาคม 2559
74บ้านโคกเบง  นรากรณ์ ปิวิสาร 83 49,903.00 6070,60034,39620,76010,37014,050150,17618 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังไม่ตรงตามที่โรงเรียนต้องการบางส่วน
75นิคมสร้างตนเอง 2  สราวุธ มโนวิสุทธ์ 140 111,475.00 114206,10084,18047,28022,42042,310402,29024 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรคเพราะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
76บ้านปราสาททอง  นายอดิศร ศรีชัยชนะ 87 30,011.00 7486,40037,63225,20012,15017,160178,54231 มีนาคม 2559ไม่มี
77บ้านละหอกตะแบง  นางราณี กุยรัมย์ 133 80,334.00 9387,15057,89832,76016,99522,020216,82316 พฤษภาคม 2559
78นิคมพัฒนาสายตรี 2  นายพงศ์ศักดิ์ แสงทอง 90 52,492.00 6678,40040,57623,28012,11015,640170,00631 มีนาคม 2559ผลิตหนังสือ สสวท. จำนวนเยอะๆ ให้ทันกำหนดเปิดเรียน
79นิคมสร้างตนเอง 1  นายอรรณพ สังข์สนิท 555 290,721.00 391360,250206,617134,04065,60591,040857,55227 พฤษภาคม 2559-
80บ้านโคกระเหย  นางสงวน อรัญเพิ่ม 95 53,014.00 6779,40040,50823,52012,11515,830171,37331 มีนาคม 2559จำนวนนักเรียนอจาคลาดเคลื่อนเพราะอาจมีย้ายเข้าย้ายออกหลังการจัดซื้อหนังสือเรียนแล้ว
81บ้านสายโท 1  นายกฤษฎาพัฒน์ เช่นรัมย์ 145 76,271.00 10799,85063,81737,44019,15525,230245,49221 มีนาคม 2559เนื่องจากสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เปลี่ยนหลักสูตรเลยทำให้การสั่งหนังสือล่าช้า แต่ก็ได้ตามกำหนด
82นิคมสร้างตนเอง 3  นางสาวพิชณ์สินี สรีทัพไทยเบญญาภา 278 222,502.00 234301,900158,82091,83044,51576,060673,12525 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี โดยวิธีตกลงราคา (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)เป็นวิธีการสะดวกและกระตุ้นการลงทุนที่ดีมีการแข่งขันสูงเมื่อมีกำหนดระยะเวลาขยายออกไปชัดเจน
83นิคมสร้างตนเอง 7  นายศิโรตม์ บุญข่าย 114 74,161.00 79107,45052,10429,94014,46523,810227,7695 เมษายน 2559
84บ้านหนองไม้งาม 1  นางปัญจารีย์ สว่างสุข 621 215,349.00 226268,900142,64585,02040,43067,790604,7854 พฤษภาคม 2559ผู้เสนอราคาน้อยราย
85บ้านหนองไม้งาม 2  นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ 411 247,570.00 292334,600188,622109,41053,91584,380770,9274 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ช้า
86บ้านบึงเจริญ  นายพัสกร หัสดิน 50 58,052.00 5565,00031,73219,2009,77512,950138,6579 พฤษภาคม 2559
87บ้านตะลุมพุก  นายเสนีย์ คัชมา 109 44,665.00 8296,40045,11828,32014,09019,180203,10816 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่งช้า
88บ้านตัวอย่าง  นายนรินทร์ กะฐินสี 248 156,750.00 185237,950119,03569,42034,16553,700514,27012 พฤษภาคม 2559
89บ้านสายตรี 9  วัชระ วานิช 58 35,482.00 4755,40027,58716,3208,21511,030118,55211 เมษายน 2559
90บ้านสายตรี 16  นายภานุเมศ สิมมะลี 85 49,702.00 6475,40035,98422,20011,15015,010159,7449 พฤษภาคม 2559
91บ้านหินลาด  นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์ 109 31,477.00 7589,60051,00826,76014,24517,900199,51318 เมษายน 2559ไม่มี
92บ้านละหานทรายใหม่  สอ.ดร.ชาตรี มาประจง 167 103,881.00 115161,75080,97344,61022,28035,600345,21321 มีนาคม 2559
93บ้านละหานทรายเก่า  โกมลเพ็ง เพ็งประโคน 91 84,122.00 6679,20044,80323,76012,87015,840176,47328 มีนาคม 2559
94บ้านถนนน้อย  นางอัญชลี แฟ้นประโคน 79 17,608.00 5059,60032,01517,7609,37011,900130,64521 มีนาคม 2559
95ชุมชนบ้านโนนเจริญ  นายองอาจ วัชเรนทร์วงศ์ 430 249,167.00 291269,450163,038100,56050,09568,090651,23318 มีนาคม 2559ไม่มี
96บ้านถนนโคกใหญ่  นายเกียรติพงศ์ พาชื่นใจ 178 113,124.00 141129,95075,38248,36023,69532,840310,22725 เมษายน 3102ไม่มี
97บ้านหว้า  จ่าสิบเอกสุพรรณ์ อรัญสาร 142 75,284.00 10193,15055,10734,68017,03523,540223,51218 เมษายน 2559-
98บ้านเขาดินเหนือ  ภคิน จำปา 144 58,344.00 108143,10067,42440,41019,27531,920302,12931 มีนาคม 2559อยากให้ดำเนินการจัดหาหนังสือแบบนี้ทุกปีครับ ปีนี้โรงเรียนมีความพร้อมด้านหนังสือมาก อุปสรรคในการดำเนินการ ไม่มีครรับ
99บ้านศรีสุข  นางกริชศมน รัตนโฆษา 128 55,865.00 9184,65052,52331,68016,03521,390206,27831 มีนาคม 2559
100บ้านหลัก  นายสงัด ศรีเจริญ 147 79,502.00 9688,80053,49133,12016,44022,440214,29121 มีนาคม 2559
101บ้านตรุง  นายพิสณห์ เนตรประโคน 44 24,178.00 3642,20019,25312,3606,0708,39088,27316 พฤษภาคม 2559
102บ้านหนองแวง  นายสงัด ศรีเจริญ 93 45,985.00 6070,80035,75820,88010,56014,100152,09820 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้มีการร่วมประชุม วางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ก่อนสิ้นปีการศึกษา 2558 ทำให้การดำเนินงานทันตามกำหนด
103นิคมสร้างตนเอง 4  นางสาวกชวรรณ บุตรโพธิฺ์ 71 41,238.00 5362,20030,93018,2409,00512,370132,7454 เมษายน 2559
104นิคมสร้างตนเอง 5  นายศรชัย หนูน้ำคำ 310 147,648.00 227262,650148,34785,35041,98066,230604,55710 มีนาคม 2559กลุ่มสาระสังคมต้องใช้หนังสือหลายเล่ม ทำให้เมื่อรวมกับวิชาอื่นๆเกินงบรายหัวนักเรียนที่ตั้งไว้
105นิคมสร้างตนเอง 6  นางสาววนัสชาค์ สุวรรณทอง 194 122,447.00 157206,15099,30858,98028,64546,180439,2634 เมษายน 2559-
106นิคมสร้างตนเอง 8  นายศรชัย หนูน้ำคำ 159 77,737.00 117163,05077,73744,97022,10035,930343,78715 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
107บ้านนิคมสายโท 8  นายอุทิศ จันทร์เสน 89 51,669.00 6677,80038,20422,92011,54015,490165,95421 เมษายน 2559
108นิคมสร้างตนเอง 9  นายเจมวิทย์ เครือคำ 195 99,115.00 153192,55099,11557,18028,31543,770420,93030 เมษายน 2559
109นิคมพัฒนาสายโท 11  นายณรงค์ พรหมทอง 278 184,025.00 198280,100126,48275,42035,73061,270579,00218 มีนาคม 2559
110บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ  มนทิพย์ จานเขื่อง 64 33,498.00 5361,40026,04817,7608,24512,170125,62311 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับกับราคาแบบเรียนทีได้รับการอนุญาตใช้ในสถานศึกษา
111กองทัพบกอุปถัมภ์  นายสถิตย์ อะเพื่อนรัมย์ 115 65,121.00 8498,60046,87128,92014,29019,610208,29131 มีนาคม 2559
112เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ  ไพเรศ เสชัง 160 114,331.00 119165,35083,40445,93022,87036,510354,06431 มีนาคม 2559-
113บ้านโคกกะชาย  นายพิเชษฐ์ ยงปัญญา 245 155,594.00 178220,700112,17766,06032,49050,370481,79717 มีนาคม 2559-
114บ้านสายโท 4 ใต้  นายมงคล อรัญเพิ่ม 52 27,996.00 3541,00019,23712,0005,8758,15086,2626 พฤษภาคม 2559การทำงานสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
115อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)  นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน 1,172 728,852.00 824769,000490,287288,360147,570194,3101,889,5273 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าส่งล่าช้าเนื่องจากจัดพิมพ์ไม่ทัน
116ประโคนชัยวิทยา  นายวิทิต ปาประโคน 1,128 615,456.00 818761,500476,942285,120144,690192,4201,860,67221 มีนาคม 2559ไม่มี
117วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)  พัฒนา นพตลุง 303 147,690.00 224209,400135,32978,60040,45052,910516,68928 มีนาคม 2559
118บ้านศรีถาวร  ธนาธิป เสียงตรง 245 152,602.00 189248,950118,05471,04034,46555,710528,219
119บ้านหนองม่วง  นางพัชรี ไชยชิต 117 76,701.00 9789,75054,07233,48016,63522,680216,6176 เมษายน 2559
120บ้านเขว้า  ประสิทธิ์ สระหอม 121 62,182.00 8982,15048,02330,60015,07520,760196,6083 พฤษภาคม 2559
121บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์)  นายพิรุฬห์ อารีราษฎร์ 225 91,243.00 155202,450102,01558,56028,98545,500437,51031 มีนาคม 2559ปีการศึกษา 2559 นี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดจึงทำให้สามารถจัดหาหนังสือได้เรียบร้อย
122บ้านพาชี  นายสุรกิตติ์ พิลาวุธ 155 86,812.00 124161,80076,31546,20022,06036,260342,63510 พฤษภาคม 2559หนังสือของ สกสค.จะส่งล่าช้ากว่ากำหนด
123บ้านหนองน้ำขุ่น  พรนภา พิมชัยโชค 171 113,642.00 126117,30073,70343,92022,29029,640286,85311 พฤษภาคม 2559
124บ้านโคกสะอาด  นายสุคนธ์ กำธร 139 64,070.00 10899,80059,03737,20018,40025,220239,65713 เมษายน 2559
125บ้านห้วยปอ  สนั่น นพตลุง 382 206,911.00 277309,550169,510102,21049,67078,080709,02011 พฤษภาคม 2559หนังสือของ สกสค.จะส่งล่าช้ากว่ากำหนด
126บ้านโนนเสน่ห์  นายชาญชัย ชนะศรี 39 14,853.00 3237,60017,97211,0405,4807,48079,57218 มีนาคม 2559
127บ้านเขาคอก  นายสำราญ สัตบุตร 303 211,260.00 211279,350140,17879,83039,24062,490601,08811 พฤษภาคม 2559หนังสือของ สกสค.จะส่งช้า
128บ้านโคกกลอย  ประสิทธิ์ แสงดาว 300 153,746.00 201264,450130,91575,75037,04059,240567,39511 เมษายน 2559
129บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา  นายจรัญ สิทธิศักดิ์ 194 119,637.00 145190,15093,70454,66026,81542,650407,97910 พฤษภาคม 2559
130บ้านหนองตะโก  นายปณิธาน ชำนาญกอง 109 58,296.00 8195,40045,37028,08014,08518,990201,92513 พฤษภาคม 2559
131บ้านหนองเอียน  กฤตภาส ไขยอินทร์ 78 39,675.00 5261,00029,13917,8808,81012,130128,9595 พฤษภาคม 2559
132บ้านละหอกกระสัง  นายปณิธาน ชำนาญกอง 21 6,000.00 2428,00011,6518,1603,9205,56057,29114 เมษายน 2559
133บ้านโนนศิลา  นายปริพันธ์ สมภาค 120 30,747.00 4148,20022,84214,1607,0459,590101,8372 พฤษภาคม 2559-
134บ้านไพรวัลย์น้อย  นางสุภาพร ขุนงามขำ 49 26,432.00 3743,60021,36512,8406,4558,68092,9405 เมษายน 2559
135บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)  นายเกียรติ ธรรมจร ิยวงศา 522 301,198.00 341382,550210,839125,94061,07596,490876,89429 เมษายน 2559
136บ้านจรอกใหญ่  สมาน วงศ์แต้ 145 90,918.00 118108,70063,66040,44019,78027,470260,05017 กุมภาพันธ์ 2559
137บ้านปราสาทสามัคคี  นายธนาวุฒิ บัวภา 339 192,321.00 208274,700137,84579,05039,38561,570592,5505 เมษายน 2559
138บ้านหนองนา  นายวิรัตน์ อาญาเมือง 70 39,883.00 5463,40029,55418,6009,20012,610133,36420 เมษายน 2559
139บ้านโพธิ์ไทร  นายมนต์ศักดิ์ ย่ิ่ิงยงยุทธ 55 20,151.00 4249,80025,65214,7607,6209,930107,76221 มีนาคม 2559
140บ้านหนองเก็ม  จิรศักดิ์ พวงไพบูลย์ 159 89,699.00 112104,00064,86738,88019,56026,280253,5874 พฤษภาคม 2559หนังสือของ สกสค.จะส่งล่าช้ากว่ากำหนด
141บ้านบ่อดิน  ณัฐพล มีเวที 53 25,159.00 4350,20022,09114,6407,0559,970103,95621 มีนาคม 2559
142บ้านไพศาลสามัคคี  สุรัตน์ เทียมศักดิ์ 250 114,905.00 186171,900102,57564,08031,71043,440413,70521 มีนาคม 2559
143บ้านโคกมะขาม  ณรงค์ วันจันทึก 81 45,761.00 5868,20033,01820,0409,98013,570144,80811 พฤษภาคม 2559โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อหนังสือเสร็จครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว แต่มีนักเรียนย้ายออกต้นปีการศึกษา ซึ่งทาง สพฐ.ยึดข้อมูล 10 มิถุนายน ในการจัดสรรในส่วนของ 30% โดยหักลบจำนวนเงินออกตามข้อมูล 10 มิถุนายน
144บ้านหนองอาแมะ  นายปรีชา หมัดโนต 146 85,741.00 10799,25061,98137,08018,58525,080241,9766 กันยายน 2559-
145บ้านโคกตะเคียนสามัคคี  นายจรัล เป็งหน้อย 79 44,258.00 5766,80030,51719,5609,59513,280139,75225 เมษายน 2559
146วัดตะลุงเก่า  นายเจริญจิตร วงศ์สา 159 97,923.00 118142,80076,27943,65021,67532,870317,27415 มิถุนายน 2559
147บ้านโคกกลาง  ณรงค์ นุแรมรัมย์ 267 115,736.00 195179,650107,54466,84032,70545,400432,13914 มีนาคม 2559
148บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)  นายรอง ชาญประโคน 116 66,973.00 9588,65056,19733,24017,00522,400217,49221 กรกฎาคม 2559-
149บ้านเกียรติเจริญ  นายสมหมาย อาทวัง 41 18,909.00 3541,00018,90912,0005,8758,15085,934
150บ้านละลมพนู  นายเก็ง ทวันเวช 243 154,151.00 188246,000121,30070,86034,81055,220528,19018 เมษายน 2559
151บ้านสังเคิล  นายสมพงษ์ โคตรทม 162 92,874.00 122113,30070,68242,36021,32028,630276,29214 มีนาคม 2559-
152บ้านกะโดนหนองยาง  วิเชียร ทองมี 189 85,091.00 123114,05069,87542,60021,32528,820276,67015 พฤษภาคม 2559โรงเรียนไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเรียน เพราะได้ดำเนินการสั่งซื้อล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว
153บ้านร่มเย็นวิทยา  นายพรธิเชฐ ภูมิประโคน 72 45,500.00 5767,00032,80419,6809,78513,330142,59913 พฤษภาคม 2559
154บ้านโคกย่าง  จำเนียร บัวแย้ม 167 129,545.00 128162,10081,45047,61023,17536,720351,05513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
155บ้านเก็ม  นายวิโรจน์ นะราศรี 93 46,620.00 6879,60035,57723,28011,36015,820165,63712 พฤษภาคม 2559
156วัดบ้านปะทัดบุ  นายสมพงษ์ เพ็งดี 247 154,145.00 162210,000105,23260,93029,98547,280453,4272 พฤษภาคม 2559
157บ้านหนองกระต่าย  จำนงค์ ละอองทอง 68 38,964.00 5261,00028,16617,8808,81012,130127,98615 พฤษภาคม 2559
158บ้านกระสัง  นายเฉลิมพล แก้วประโคน 48 27,111.00 4249,40022,83114,5207,2409,830103,8216 เมษายน 2559เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดซื้อหนังสือจะทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่เคยมีปัญหาอะไร ทำให้เปิดภาคเรียนนักเรียนได้รับหนังสือทุกคน
159บ้านหินกอง  นางพัชรี ไชยชิต 18 12,263.00 1922,40010,9526,6003,3254,46047,73716 มิถุนายน 2559ไม่มี
160บ้านหัวตะแบก  ประภัสสร สรวนรัมย์ 0 0.00 1517,6007,6335,1602,5453,50036,438
161บ้านจรเข้มาก  ดร.นิคม ขันโสม 413 262,366.00 308359,200197,827115,74056,28090,570819,61713 พฤษภาคม 2559กำหนดปฏิทินในการดำเนินการจัดซื้อแบบนี้ดีค่ะ ทำให้ร้านส่งหนังสือทันเปิดเทอมแน่นอน
162วัดบ้านเมืองต่ำ  สำราญ เสียงตรง 188 110,649.00 155142,05079,68252,68025,28535,900335,59718 พฤษภาคม 2559
163บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)  แสน กังประโคน 198 141,651.00 140130,20082,92648,72024,64032,900319,38611 เมษายน 2559ราคาหนังสือค่อนข้างสูงไม่พอกับจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรรายบุคคล รายชั้น
164บ้านบัว  นายพิชัย อาจสังข์ 107 61,675.00 8296,60046,42928,44014,28019,230204,97925 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
165บ้านหนองร้าน  จิรพัฒน์ เทียมศักดิ์ 149 86,870.00 110101,90063,31738,04018,98025,750247,98725 มีนาคม 2559
166บ้านกระสังสามัคคี  นายวาทิต มะริดรัมย์ 18 6,393.00 2023,2009,8866,7203,1404,60047,54613 พฤษภาคม 2559
167บ้านแสลงโทน (ส.ท.) Bansleangthon School (BSLT)  สุวรรณ ภาษี 385 267,456.00 309322,550183,503111,09054,28081,410752,83325 มีนาคม 2559-
168บ้านหนองบอน  นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอม 168 96,313.00 132121,60071,91745,24022,13030,730291,61713 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดหา ไม่เพียงพอ ไม่ครบกลุ่มสาระ
169บ้านโคกเพชรไสยา  นายนรังสรรค์ จันทร์สนาม 235 188,198.00 168216,800108,95463,06030,98048,870468,6644 เมษายน 2559งบประมาณไม่พอ
170บ้านสี่เหลี่ยม  นายมานะ พันธุ์มุง 350 220,135.00 243270,650154,08589,91044,22068,270627,135
171บ้านสารภี  นายสมพงค์ เพ็งดี 92 39,583.00 6172,20038,45321,36010,94514,390157,34817 พฤษภาคม 2559ทุกฝ่ายต้องร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน
172วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)  นายอุดร จงกล 431 275,425.00 323371,850202,749120,57058,43093,770847,36916 พฤษภาคม 2559
173วัดบ้านไพบูลย์  นายบุญลือ ไชยชิต 173 89,201.00 122111,90064,50541,52019,99028,280266,19510 พฤษภาคม 2559
174บ้านหนองตะขบ  นายเสนอ ปรังประโคน 168 97,212.00 132177,40083,31849,74023,90039,430373,7889 พฤษภาคม 2559
175บ้านโคกกี่  นางสาวลำดวน ทุยประโคน 56 28,063.00 3743,40021,19012,7206,2658,63092,20529 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับการจัดซื้อหนังสือให้ได้ครบทุกวิชาและทุกคน
176บ้านโคกตูม  นายสุนทรเทพ ปุรณะ 273 202,017.00 195255,050126,34173,44036,01557,250548,09629 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ได้ทุกวิชาและครบทุกคน
177บ้านราษฏร์นิยม  นางประภัสสร สรวนรัมย์ 106 50,375.00 7183,80042,40424,72012,51516,690180,1292 พฤษภาคม 2559
178บ้านโคกสำโรง  นางธวัลรัตน์ ทูลเกียรติวัฒนา 47 22,254.00 3743,60021,60212,8406,4558,68093,17721 เมษายน 2559
179บ้านหนองม่วงพัฒนา  นางอรุณรัตน์ ชาติประสพ 76 45,113.00 5868,60033,55820,28010,36013,670146,4684 เมษายน 2559
180บ้านโคกรัง  นายบรรพต สรวนรัมย์ 145 84,472.00 111103,05062,97638,52019,36526,040249,95129 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ได้ทุกวิชาและครบทุกคน
181วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)  เมธา นพตลุง 245 134,917.00 206308,200137,62480,25038,46566,440630,97918 มีนาคม 2559
182บ้านหนองบอนวิทยา  นายทวี มนัสศิลา 84 43,192.00 8194,80042,98627,72013,51518,840197,86131 มีนาคม 2559
183บ้านห้วยเสลา  นายสนิท โคตรเวียง 256 137,087.00 193253,050118,43871,97034,31056,620534,38831 มีนาคม 2559
184บ้านหนองคูณพิณทอง  นายทรงศักดิ์ คำภักดี 80 46,060.00 5767,00032,85719,6809,78513,330142,65226 เมษายน 2559โรงเรียนดำเนินการได้ตามกำหนด
185บ้านหนองไผ่  วิเชียร แดงสาย 141 85,789.00 108100,20061,01237,44018,78025,320242,75222 เมษายน 2559หนังสือจากองค์การคุรุสภาส่งหนังสือช้า
186บ้านไทรโยง  นายสุทิน ทะเรรัมย์ 72 37,591.00 6070,20032,20320,5209,99013,950146,86330 มีนาคม 2559
187วัดบ้านตะโกตาพิ  นายเกษม ปาประโคน 324 220,260.00 263325,250178,811101,70049,90581,970737,63626 มีนาคม 2559
188บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง)  สมพร วันศุกร์ 196 981,785.00 126116,30070,64243,32021,34029,390280,99216 พฤษภาคม 2559
189บ้านเกษตรสมบูรณ์  นายสุธีรพันธ์ พูลผล 193 125,717.00 144183,80091,98253,82026,37041,560397,5324 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนคลาดเคลื่อน ทำให้จำนวนการสั่งซื้อหนังสือคลาดเคลื่อนไปด้วย
190บ้านชุมแสง  นายบรรจง จำรูญอิสระกุล 128 70,968.00 9588,25054,01333,00016,62522,300214,18816 พฤษภาคม 2559
191บ้านโคกเห็ด  นางดวงมณี นครวงศ์ 42 22,852.00 3237,20016,16810,8005,1007,38076,648
192วัดบ้านแสลงคง  นางวิไล ชัยสุริยะเดชา 414 260,578.00 274323,900178,547103,65050,52581,660738,28213 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายการโดยเฉพาะของกระทรวงจะส่งล่าช้า
193บ้านโคกขมิ้น  นางสมใจ สร้อยสุวรรณ 418 257,805.00 338420,900223,273130,08062,380106,070942,7034 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
194บ้านตาแก  พงศธร สร้อยสวรรค์ 336 218,038.00 243272,050156,13990,36044,80568,620631,97410 เมษายน 2559
195เขว้าศึกษา  นายบุญเทียน ไชยรัตน์ 110 58,551.00 7891,20041,88626,64012,93018,120190,77630 เมษายน 2559-
196บ้านมะมัง  นายปริพันธ์ สมภาค 321 148,955.00 251301,050164,68695,55046,58075,890683,7565 พฤษภาคม 2559ไม่มี
197วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)  นายทรงศักดิ์ เสริมสุข 163 83,506.00 125168,75081,63847,40023,07537,500358,36321 เมษายน 2559ดำเนินการตามขั้นตอน
198บ้านปลัด  นางสาวสุกันยามาศ มาประจง 121 71,605.00 9487,70055,37532,88016,81022,160214,92513 พฤษภาคม 2559ดำเนินการไปตามขั้นตอน และจำนวนนักเรียนคลาดเคลื่อน ทำให้จำนวนการสั่งซื้อหนังสือคลาดเคลื่อนไปด้วย และต้องรอสั่งเพิ่มเติม ในครั้งต่อไป และมักค้างเป็นบางชั้นบางวิชา
199บ้านตะแบก  นายประเสริฐ นาสารีย์ 86 48,243.00 7082,20039,04924,12011,94016,350173,65910 พฤษภาคม 2559
200บ้านแพงพวย  ธนกฤต เปลี่ยนมา 100 45,146.00 8498,20045,14628,68013,91019,510205,44622 เมษายน 2559ไม่มี
201บ้านโคกชุม  นายสุทัศน์ สารพัฒน์ 117 64,016.00 7892,60048,33927,48014,26018,470201,14918 เมษายน 2559
202บ้านปราสาท  นางยุวดี เหล่าจิรานุวัฒน์ 74 46,500.00 5464,20033,92519,0809,96012,810139,97527 เมษายน 2559ส่งหนังสือทันตามกำหนดแต่มักค้างเป็นบางวิชา
203วัดโคกเจริญ  นายทรงพล ศิริรมยานนท์ 93 53,667.00 6677,80038,64122,92011,54015,490166,39131 มีนาคม 2559ส่งมอบหลายครั้ง
204อนุบาลบ้านสะเดา  นายวิชัย ชาญประโคน 398 210,243.00 313352,950195,943116,01056,49089,020810,41328 มีนาคม 2559เด็กนักเรียนจะติดตามผู้ปกครองไปทำงานที่กรุงเทพแล้วกลับมาเรียนไม่ตรงตามกำหนดการเปิดเรียน
205บ้านบุญช่วย  นายไพบูลย์ ยงทวี 304 214,673.00 204290,000137,06078,72038,45063,510607,74029 เมษายน 2559-
206วัดพลับพลา  นายชาญ แจ่มใส 440 275,251.00 311354,850196,708116,01056,73089,490813,7887 เมษายน 2559
207บ้านโคกโพธิ์  นายสุริยา จันทร์จำปา 89 38,000.00 6778,00034,45222,68010,78515,480161,39730 เมษายน 2559
208บ้านป่าชัน  นายวิชิต ปูนรัมย์ 371 257,908.00 286334,100184,338107,64052,47084,240762,78810 พฤษภาคม 2559
209บ้านปะทัดบุวิทยา  นางสาวพิชญ์สุดา สุทินรัมย์ 142 78,000.00 9991,85055,21634,32017,21523,210221,81113 พฤษภาคม 2559หนังสือคณิตศาสตร์ผลิตมาไม่พอเพียงทำให้ต้องรอ
210วัดสำโรง  นายพรเลิศ พงษ์เรืองหนู 407 269,858.00 284317,200182,117105,33051,98580,010736,64230 เมษายน 2559
211บ้านตะโกรี  ทวี ทองนัด 124 52,168.00 9083,50052,16831,20015,65021,100203,61816 พฤษภาคม 2559ครูส่วนใหญ่ต้องการหนังสือของ สกสค ทั้งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด แต่หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดมักขาดตลาด และโรงเรียนขอยกเลิกการบันทึกรายงานครั้งก่อน ซึ่งบันทึกวันเดียวกันและขอรายงานใหม่ในครั้งนี้
212บ้านเสม็ด  นายอนุสนธิ์ สุนินทบูรณ์ 276 176,826.00 185252,050122,22870,29034,14055,850534,55821 มีนาคม 2559
213บ้านประดู่  นายกิตติศักดิ์ สายกระสุน 91 35,454.00 5665,80031,00019,3209,59013,090138,80028 เมษายน 3102ส่วนใหญ่หนังสือจากกระทรวงจะล่าช้า
214พุทธบารมี  ยุทธพงษ์ ยวงรัมย์ 214 142,701.00 157218,050104,13059,91028,97048,030459,09028 เมษายน 2559
215อนุบาลห้วยราช  นายณภัทร เวชการกุล 506 276,442.00 369341,550205,305127,44063,40586,310824,0107 เมษายน 2559
216บ้านดวน  นางสาวพรรณทิวา สินใหม่ 87 50,485.00 7284,00037,75424,48011,76016,680174,67415 พฤษภาคม 2559ไม่มี
217บ้านเกต สุตาประชาอุปถัมภ์  นายกฤษฎากร บุญคล้อย 105 60,233.00 7790,60044,09426,64013,30518,030192,66916 พฤษภาคม 2559ไม่มี
218บ้านตะโกบำรุง  นางธัญนันท์ ศกุนตนาด 150 98,301.00 105130,85068,44739,21019,52029,850287,8772 พฤษภาคม 2559-
219บ้านโชคกราด  นางสาวศิราณี ศักรินพานิชกุล 101 57,980.00 7689,80043,81726,52013,49017,890191,51730 มีนาคม 2559
220บ้านเพชรประชาสามัคคี  เสถียร โคตรวงษ์ 159 101,530.00 110102,10062,77538,16019,17025,800248,0058 เมษายน 2559
221วัดบ้านสวายจีกน้อย  นายนิคม สีแสงหน่อม 138 78,546.00 111102,45060,49838,16018,79525,890245,79312 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนขององคการค้าคุรุสภาจะได้รับค่อนข้างช้าทุกๆปี
222วัดบ้านสนวน  นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต 346 233,426.00 238279,700159,62190,15044,43570,520644,42629 มีนาคม 2559อุปสรรคไม่มี อยากให้มีการแนะนำหนังสือที่ดีสำหรับนักเรียน
223บ้านจบก  นายอภิเชษฐ์ พรหมศร 40 22,669.00 3541,00018,39012,0005,8758,15085,41525 เมษายน 2559ไม่พบอุปสรรค
224วัดบ้านโคกเหล็ก  นายสังเวียน ตีเวียง 545 325,813.00 410475,500263,166153,96075,230119,9001,087,75615 มีนาคม 2559หนังสือเรียนที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ของครุสภามักจะขาดตลาดไม่สามารถพิมพ์ได้ทัน
225วัดบ้านใหม่  ศุภชัย นิธุรัมย์ 291 118,889.00 206290,900145,63480,22040,33063,990621,0747 เมษายน 2559
226บ้านกระสังสามัคคี  นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ 448 296,306.00 331389,450219,201125,55062,04098,190894,43110 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรค อยากให้คัดเลือกหนังสือที่ดีและเหมาะมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น
227บ้านโคกขมิ้นพัฒนา  นายกิตติ เตชะนอก 63 25,164.00 4451,80025,16415,2407,63010,310110,1442 พฤษภาคม 2559-
228วัดบ้านเมืองโพธิ์  ไพโรจน์ ยอดสะเทิ้น 597 369,794.00 456554,400294,568174,09084,115139,7401,246,91325 มีนาคม 2559อุปสรรคในการจัดซื้อไม่มี. แต่ข้อเสนอแนะคือ. ต้องงการให้ร้านค้า จัดซื้อให้ทันกำหนด. และได้หนังสือครบตามต้องการ
229วัดบ้านตาเสา  นายอดิศักดิ์ อิสณพงษ์ 453 392,060.00 321374,350206,830120,93059,24094,390855,74022 มีนาคม 2559 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ
230บ้านมะขามทานตะวัน  นายณัฏฐนันท์ จะแรบรัมย์ 216 140,918.00 147195,450101,25656,04027,99543,730424,47123 มีนาคม 2559
231บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ  นายพยัพ สมานสารกิจ 185 99,442.00 132122,20074,00345,60022,70030,880295,38313 พฤษภาคม 2559 ไม่มี
รวม 43,711 26,721,729 32,56337,036,75019,891,65611,821,9205,836,2658,711,22083,297,811
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน