สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านโคกวัด  นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ 0 0.00 181166,75096,80462,04030,35542,140398,089
2บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม 105 45,000.00 6779,40040,46623,52012,11515,830171,33115 พฤษภาคม 2559ไม่มี
3คงชัยสิทธิ์วิทยา  นายวุฒินันท์ บุญคล้อย 28 16,923.00 2833,20016,9299,8405,0806,62071,66920 พฤษภาคม 2559
4ประกาศธรรมคุณวิทยา  นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา 41 19,474.00 3642,20019,47412,3606,0708,39088,49420 พฤษภาคม 2559
5บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)  จำลอง เกรัมย์ 19 11,631.00 1618,8009,4345,5202,7403,74040,2342 พฤษภาคม 2559-
6อนุบาลบุรีรัมย์  นายมานะ อักษรณรงค์ 1,854 948,460.00 1,3331,241,150777,500464,760235,995313,6203,033,02511 พฤษภาคม 2559ราคาหนังสือที่ให้ตรวจสอบในเวบไซต์ ราคาไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดความยากลำบากในการจัดซื้อ
7ไตรภูมิวิทยา  นายกนก ดีมี 462 350,000.00 328382,400212,832123,51060,44596,420875,6076 พฤษภาคม 2559ไม่มี
8บ้านโกรกขี้หนู  นายสมพงษ์ ทูนมาลา 139 70,089.00 111141,85068,57941,10019,62531,990303,14427 เมษายน 2559ไม่มี
9บ้านหนองตราดน้อย  นายสุวัฒน์ รัตนดี 91 49,562.00 6474,80033,90021,84010,58014,860155,980โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดผลดีต่อผู้เรียนทำให้ผลการประเมินการสอบ O-NET สูงขื้น
10สามัคคีมีชัยวิทยา  นายแสง แก้วฉวี 227 86,340.00 193285,350133,95175,48036,93561,820593,5364 พฤษภาคม 2559ไม่มี
11บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายกิติสุข โดประโคน 71 39,498.00 4553,20026,85915,7208,01510,600114,3947 เมษายน 2559
12บ้านตราดหนองพลวง  นางจรยา กุลสุทธิชัย 70 33,732.00 4350,60025,16914,8807,43510,070108,15413 พฤษภาคม 2559
13เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  นายสมดุลย์ ดีรัมย์ 490 325,083.70 381428,950239,323141,48069,405108,190987,34822 เมษายน 2559ราคาหนังสือในเว็ปไม่ตรงกับราคาของร้านทำให้ลำบากต่อการจัดซื้อ
14วัดสถานีหนองตาด  นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ 100 50,000.00 6981,60040,90924,12012,31516,260175,20410 พฤษภาคม 2559
15บ้านนากลาง  นางวารุณี ประทุมเมศ 121 51,928.00 9789,75051,92833,48016,63522,680214,47310 พฤษภาคม 2559
16บ้านมาบสมอ  นายสมชัย ปัตถา 133 61,537.00 7790,40042,57426,52013,11517,980190,58912 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้จำนวนหนังสือไม่ครบ
17วัดบ้านบัลลังก์  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 144 61,537.00 9385,95050,64332,04015,85521,720206,20812 พฤษภาคม 2559
18บ้านหนองตราด  นายวินัย สมคะเณย์ 64 38,258.00 5463,40030,18818,6009,20012,610133,9982 พฤษภาคม 2559การเลือกหนังสือครูต้องเลือกพร้อมกันเลือกเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตร และรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุด
19บ้านสำโรงโนนเค็ง  นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ 195 127,788.00 156218,90097,88359,25028,04547,990452,0682 พฤษภาคม 2559ร้านส่งหนังสือช้า
20บ้านม่วงโนนสูง  นายประจักษ์ สุทธิประภา 136 49,884.00 9990,65049,88633,60016,07522,910213,12116 พฤษภาคม 2559-
21พระครูวิทยา  นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา 204 112,330.00 136126,80079,91647,52024,24032,040310,51615 พฤษภาคม 2559
22บ้านม่วง  นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู 132 51,114.00 9285,40051,11431,92016,04021,580206,05431 มีนาคม 2559
23บ้านหนองมะค่าแต้  นางประกอบ เพชรสุวรรณ 138 97,295.00 115149,05073,76143,20021,19533,550320,7566 พฤษภาคม 2559
24บ้านหนองยาง  นางสาวบวร ปัดกอง 78 46,315.00 6069,70033,86721,63010,34516,200151,74210 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นรายบุคคลไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือเรียนได้ครบทุกสาระการเรียนรู้
25บ้านสระเกษ  นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม 53 16,951.00 3945,80021,79813,4406,6559,11096,80322 เมษายน 2559
26บ้านหนองขวาง  นายประเด็น สุขผดุง 54 30,531.00 4755,00024,56716,0807,83510,930114,41213 พฤษภาคม 2559-ราคาหนังสือเรียนไม่ลงตัวกับงบประมาณที่จัดสรร
27วัดบ้านถลุงเหล็ก  นายสุพรมแดน ประทุมเมศ 100 64,363.00 7698,10048,62628,41013,80522,090211,03122 เมษายน 2559
28บ้านโนนศิลา  นายวิทยา สุทธิ 102 58,067.00 6273,60038,30621,84011,33014,680159,7564 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
29บ้านหนองผักแว่น  นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์ 52 28,506.00 4148,20022,52314,1607,0459,590101,51813 พฤษภาคม 2559
30บ้านกลันทาวิทยา  นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม 122 62,361.00 88102,80045,97830,00014,50020,420213,69818 เมษายน 2559
31บ้านท้องเรือ  นายทองใบ สะอาดรัมย์ 58 35,120.00 4957,80028,05617,0408,60511,510123,01116 พฤษภาคม 2559
32บ้านพะไล  นายพยัต ยืนยิ่ง 70 45,761.00 5666,20033,77819,5609,97013,190142,69831 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางรายการขาดตลาด ต้องใช้หนังสือเก่าให้นักเรียนใช้ก่อน
33บ้านพระครูน้อย  นายสมบัติ ชอบธรรม 57 31,079.00 4249,40023,20014,5207,2409,830104,19015 เมษายน 2559-
34บ้านหนองปรือ  นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ 151 64,357.00 102126,30064,35737,80018,54028,830275,8275 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
35บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)  นางสาวอรุณี นิลสระคู 96 45,985.00 7790,00040,36626,28012,73517,880187,26129 มีนาคม 2559
36วัดบ้านเสม็ด  57 30,178.00 4148,20022,61314,1607,0459,590101,60816 พฤษภาคม 2559-
37บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์  นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์ 94 44,859.00 6880,00038,53923,52011,74015,920169,71910 พฤษภาคม 2559
38วัดโพธิ์ทอง  นายสุดเขต บำรุงแคว้น 327 202,412.00 276327,400177,175104,16050,20082,540741,47525 กุมภาพันธ์ 2559ไม่มี
39บ้านหนองโสน  นายไตรรงค์ ชุมสาย 166 64,195.00 7095,80048,27226,91013,42521,250205,65730 มีนาคม 2559
40บ้านมะค่า  นายสิทธินันท์ โสกงโสด 46 18,372.00 3439,80018,37211,6405,6807,91083,40214 เมษายน 3102ไม่มี
41บ้านง้าง  นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง 24 11,206.00 1821,60012,2726,4803,5104,32048,18229 เมษายน 2559ไม่มี
42บ้านตะโก  นายธนภัทร สิริวาส 431 283,474.00 306367,900202,133116,70057,02092,740836,49331 มีนาคม 2559ไม่มี
43บ้านตะเคียน  นางปณิชา คำจันทราช 57 49,014.00 4452,80029,84715,8408,58010,560117,62725 เมษายน 2559
44บ้านหนองเพชร  นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์ 64 30,000.00 4857,00028,90116,9208,79011,370122,98131 มีนาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอ
45วัดบ้านสวายสอ  นายชาติชาย วงศ์คำ 234 158,112.00 172240,100126,30167,23034,42553,080521,1365 เมษายน 2559-
46วัดบ้านรุน  นายรังสรรค์ มโนปราณีต 57 25,374.00 4250,40029,35915,1208,19010,080113,14918 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาได้ช้ามาก
47ไตรมิตรวิทยาคาร  นายทองดี อาจทวีกุล 271 173,612.00 190244,000124,22971,31035,15555,100529,7942 เมษายน 2559
48วิมลวิทยา  นายประเด็น สุขผดุง 188 98,041.00 134186,00086,49851,03024,55540,960389,04315 มิถุนายน 2559ในการส่งหนังสือทางร้านไม่สามารถส่งในคราวเดียวกันได้
49บ้านหลักเขต  นายหาญ พิทักษ์สาลี 369 257,747.00 286333,300183,817107,55052,45584,040761,16216 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือจากบางสำนักพิมพ์ไม่ทันตามกำหนดเวลา
50บ้านโคกเก่า  นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ 62 46,292.10 5059,00028,79217,4008,80011,750125,74230 มีนาคม 2559
51บ้านสวายจีก  นายวิเชียร วณิชชาพัชร 221 125,406.00 160147,80088,91655,08027,21037,350356,35617 เมษายน 2559
52บ้านโคกเปราะ  นายอาวุธ วรรณชาลี 94 50,734.00 6576,60037,78322,56011,34515,250163,5388 เมษายน 2559-
53บ้านพลวง  นายสาวิตร วารี 80 43,488.00 6272,80034,39721,36010,57014,480153,60716 พฤษภาคม 2559-
54บ้านฝ้าย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 48 16,773.00 4553,00025,37015,6007,82510,550112,3455 พฤษภาคม 2559ไม่มี ขณะนี้โรงเรียนได้รับหนังสือตามที่สั่งเรียบร้อยแล้ว รอเพียงการการจ่ายเงินเท่านั้น
55บ้านหนองปรือน้อย  นายสรวิชญ์ วิเศษ 130 91,538.00 102131,10063,62437,92018,22029,530280,39413 พฤษภาคม 2559
56บ้านถาวร  นายณธพงศ์ ผลแก้ว 162 91,666.00 111102,65062,41638,28018,98525,940248,27129 เมษายน 2559หนังสือเรียนของกระทรวง (สกสค.)จะส่งล่าช้าเนื่องจากผลิตไม่ทัน ต้องการให้กระทรวงได้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเรียนให้เพียงพอแก่โรงเรียนที่สั่งซื้อและทันตามกำหนด
57บ้านเสม็ดโคกตาล  นายอรรถพล ชาติรัมย์ 453 280,161.00 317349,550198,970116,64057,13588,180810,47512 เมษายน 2559ไม่มี
58โสภณวรวัฒน์วิทยา  นายกฤษณา เผด็จสุริยา 101 44,049.00 7688,40038,26825,68012,16017,540182,04816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
59บ้านสารภี  นางธนพร ทรงรัมย์ 92 47,792.00 6576,40036,34722,44011,15515,200161,54222 เมษายน 2559ไม่มี
60ประชาสวัสดิ์วิทยา  จิรวิทย์ วงศ์รัมย์ 95 55,553.00 6678,00039,46023,04011,73015,540167,77013 กรกฎาคม 2559
61วัดบ้านสะแกซำ  นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ 205 139,681.00 150185,700100,58156,46028,81042,550414,10129 กุมภาพันธ์ 2559
62บ้านตลาดควาย  นายณรงค์ ศรีริ 334 215,781.00 246289,100160,61192,94045,47072,890661,0114 พฤษภาคม 2559
63บ้านโคกหัวช้าง  นายสมกิจ อาจจุฬา 96 54,000.00 6778,80037,97923,16011,54515,680167,16418 เมษายน 2559
64วัดบ้านเย้ยสะแก  นายจิรยศ จรดรัมย์ 98 52,902.00 7182,80037,17924,12011,56516,440172,10413 พฤษภาคม 2559ไม่มี
65ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)  นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ 550 370,038.00 419498,050270,967158,58076,875125,5601,130,0327 มีนาคม 2559-
66บ้านฝังงา  นายบารมี ศรีทะลับ 106 66,544.00 8297,00048,93928,68014,66019,330208,60929 มีนาคม 2559-
67อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว)  นายปิยะ ศิลากุล 328 203,014.00 229214,750139,15880,76041,99554,260530,92323 เมษายน 2559
68บ้านโพธิ์ดอนหวาย  นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ 126 72,837.00 9891,10056,13134,08017,21023,020221,54123 เมษายน 2559
69บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)  นางจวงจันทน์ อาจจุฬา 139 53,226.00 9184,65053,22631,68016,03521,390206,98128 พฤษภาคม 2559
70บ้านปรุบุมะค่า  นายอวยพร ศรีภา 50 27,006.00 4755,40027,00616,3208,21511,030117,97128 พฤษภาคม 2559
71บ้านโคกระกา  นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 112 68,470.00 8196,40050,82428,68015,03519,240210,1796 พฤษภาคม 2559
72บ้านม่วงวิทยาคาร  นายวิเชียร โชคกลาง 53 28,445.00 3945,40020,03313,2006,2759,01093,91813 พฤษภาคม 2559-
73บ้านหนองค่าย  นายกิตดิ พรมดี 148 73,873.00 10192,75054,64634,44016,65523,440221,93110 พฤษภาคม 2559อยากไห้บริษัทห้างร้านและตัวแทนจำหน่ายหนังสือเรียนจัดนิทรรศการแนะนำหนังสือเรียนในปีการศึกษาใหม่ เพื่อให้โรงเรียนได้มีโอกาสเลือกดูหนังสือเรียนและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อหนังสือเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
74บ้านดอนใหญ่  สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย 53 18,618.00 4249,40024,56714,5207,2409,830105,55731 มีนาคม 2559
75บ้านหนองม้า  นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ 160 80,523.40 111102,25059,90738,04018,60525,840244,64230 เมษายน 2559
76วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก  นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน 0 0.00 233269,950148,55387,30042,43568,070616,308
77บ้านหนองทะลอก  นายประภาส บรรลังก์ 234 102,367.00 178244,100114,45467,68032,76053,970512,9648 เมษายน 2559หนังสือทำการส่งมอบไม่เสร็จสิ้นภายในรอบเดียว ควรตรวจสอบ เช็คความเรียบร้อย ก่อนมาส่งทุกครั้ง
78วัดสว่างบูรพา  นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล 146 89,488.00 10495,60054,92135,52017,24024,160227,44113 พฤษภาคม 2559ไม่มี
79บ้านหนองไทร  นายสมาน กลมกูล 153 89,263.00 120110,40065,44541,04019,98027,900264,76518 มีนาคม 2559ไม่มี
80สะแกโพรงอนุสรณ์  นายธีรยุทธ โปรยไธสง 511 360,795.00 389511,750276,010154,77076,100128,9101,147,54012 พฤษภาคม 2559
81บ้านหนองมะเขือ  นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง 195 68,034.00 136168,80088,57750,64025,10038,540371,65726 มีนาคม 3102นักเรียนที่ย้ายมาใหม่ จะได้รับช้า
82บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)  นายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ 324 191,304.00 233265,550144,99186,61041,98066,970606,10131 มีนาคม 2559-
83บ้านสมสนุก  นายสาคร เปลี่ยนรัมย์ 131 75,106.00 9487,10054,12632,52016,24022,010211,99618 เมษายน 2559
84บ้านหนองไผ่  นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์ 200 117,106.00 135125,85081,18447,16024,04531,800310,03915 สิงหาคม 2558-
85บ้านโนนแดง  นายอภิวัฒน์ บุญเรือง 205 147,657.00 154207,600100,17158,41028,48546,160440,82616 พฤษภาคม 2559
86บ้านหนองสองห้อง  นายวีระ ทรงรัมย์ 98 39,500.00 7183,20038,84924,36011,94516,540174,89422 เมษายน 2559
87บ้านตลาดชัย  นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง 311 181,403.00 207253,950129,62476,47037,46058,130555,6345 พฤษภาคม 3102
88บ้านกระเดื่อง  นางสาวอรุณี นิลสระคู 83 42,932.00 7790,40042,93226,52013,11517,980190,94715 พฤษภาคม 2559-
89วัดบ้านเมืองฝาง  ดร.ประกิจ แฟมไธสง 392 251,944.00 276320,400178,370103,86051,00080,790734,42010 เมษายน 2559สาระหลักภาษาไทย คณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้ครบทุกคน
90วัดบ้านเมืองดู่  นายสมพงษ์ กล้าแข็ง 217 128,733.00 150140,10090,62352,56026,97035,400345,65314 มีนาคม 2559
91บ้านโคกกลาง  นายสนอง สดไสย์ 263 167,187.00 184229,400122,01968,64034,07052,310506,43925 มีนาคม 2559
92บ้านโคกระกาน้อย  นายคมสัน ทวยมีฤทธิ์ 102 60,227.00 7284,80041,61924,96012,52016,880180,77916 พฤษภาคม 2559-
93บ้านร่มไทร  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 117 46,631.00 8498,80046,63129,04014,48019,660208,61118 มีนาคม 3102
94อนุบาลลำปลายมาศ  นายประหยัด วรงค์ 1,211 945,668.00 784733,000467,669275,160141,670185,2101,802,70916 พฤษภาคม 2559
95จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)  นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน 123 51,593.00 9083,50051,59331,20015,65021,100203,04311 เมษายน 2559
96บ้านหนองมันปลา กุศลสามัคคีวิทยา  นายภานุมาศ วงศ์คำ 120 43,000.00 7183,80040,91624,72012,51516,690178,64113 พฤษภาคม 2559
97บ้านบุตาวงษ์  นายสมยศ นามแก้ว 106 55,720.00 8194,40041,78227,48013,13518,740195,5379 พฤษภาคม 2559
98วัดหัวสะพาน  นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์ 81 53,534.00 5666,20033,54719,5609,97013,190142,46716 เมษายน 2559-
99วัดบ้านหินโคน  นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย 231 147,776.00 152196,60099,18657,06027,99044,280425,11612 พฤษภาคม 2559
100วัดกะทิง  นายอำพร นามไพ 70 36,601.00 5767,00032,35319,6809,78513,330142,14813 พฤษภาคม 2559
101วัดโคกสะอาด  นางสาวปราณี แซ่โซ 113 49,249.00 87102,40049,24930,12015,06520,380217,21425 มีนาคม 2559-
102บ้านแท่นพระ  นางศรีทอง ทานนท์ 61 35,102.00 4856,60027,32916,6808,41011,270120,28931 มีนาคม 2559
103วัดบ้านตะขบ โนนตะครองโคกใหม่วิทยา  นายปรีชา สอนรัมย์ 108 64,293.00 8498,80046,49929,04014,48019,660208,4796 พฤษภาคม 2559
104บ้านตลาดโพธิ์ ศรีตลาดโพธิ์  นายประยุทธ์ สนสกุล 160 98,582.00 118110,10070,43141,28021,11027,820270,74130 เมษายน 2559
105วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา  นายบุญเสริม รักพร้า 93 53,958.00 7183,80041,29624,72012,51516,690179,02110 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ
106วัดบ้านบุโพธิ์  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 47 18,134.40 4148,00022,13814,0406,8559,540100,57321 สิงหาคม 2559ไม่มี
107บ้านตูมหวาน  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 56 13,590.00 4552,80024,81015,4807,63510,500111,22512 พฤษภาคม 2559
108บ้านหนองไฮ  นายอนันต์ ศรีคำ 68 39,326.00 5261,40030,56618,1209,19012,230131,50610 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ
109บ้านสนวน ศิริมงคลวิทยา  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 57 31,920.00 4654,40027,42016,0808,21010,840116,95010 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้พยายามในการจัดหาหนังสือให้ได้ครบถ้วนและให้ทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียน
110บ้านโคกกลางอนุสรณ์  นายวินัย จันทะเมนชัย 164 76,324.00 121156,75077,19545,18021,82535,240336,19011 เมษายน 2559
111บ้านกวางงอย รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์  นายผดุงศักดิ์ แสงดาว 102 75,979.00 7082,00038,23524,00011,75016,300172,2859 พฤศจิกายน 2558หนังสือบางวิชาส่งล่าฃ้า
112วัดโกรกประดู่  นายถนอม มะธิปิไขย 144 101,409.00 112145,10072,87342,15020,78532,680313,58831 พฤษภาคม 2559
113บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)  นายมงคล แวงวรรณ 147 99,234.00 100140,60068,46438,52018,90030,900297,38413 พฤษภาคม 2559
114บ้านหนองโดนประสาทวิทย์  นายยุทธการ เสนากลาง 406 242,021.00 305350,550193,337113,91055,40088,400801,5974 พฤษภาคม 2559
115บ้านยาง คุรุราษฏร์รังสรรค์  นายสุริยันต์ คะเณวัน 334 207,814.00 215285,050147,71381,72040,60563,800618,88816 พฤษภาคม 2559
116วัดหนองกระทุ่ม  นายถวิล เติมรัมย์ 224 153,279.00 180279,500124,65671,25034,47559,700569,5819 พฤษภาคม 2559ในการสั่งซื้อหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ จะได้ช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นๆ
117บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี  นายพนิน ไทยยิ่ง 109 57,487.00 7486,60039,46725,32012,34017,210180,93725 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหา
118บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายไวพจน์ ตุพิมาย 56 34,318.00 4553,00026,44815,6007,82510,550113,4234 พฤษภาคม 2559
119บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)  นายสำเร็จ มีคม 199 90,693.00 130119,90069,49544,64021,93030,300286,26529 เมษายน 2559-
120บ้านแสลงพัน  นายสุทิน มะลิวัลย์ 73 39,222.00 5058,60028,06017,1608,42011,650123,89030 เมษายน 2559ไม่มี
121บ้านห้วยศาลา  นายบุดดี หอมดวง 241 182,000.00 178219,200111,94065,85032,28550,120479,3953 พฤษภาคม 2559
122บ้านสี่เหลี่ยมน้อย  นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร 123 69,052.00 87102,60050,21030,24015,25520,430218,73524 มีนาคม 2559
123ชุมชนบ้านหนองบัวโคก  นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ 97 55,496.00 6981,20039,84423,88011,93516,160173,0192 พฤษภาคม 2559
124วัดบ้านบุขี้เหล็ก  นายประกิจ แฟมไธสง 141 72,941.00 10395,45058,14335,64017,80524,120231,15818 มีนาคม 2559
125บ้านโคกใหม่หนองสรวง  นางเตือนใจ เติมทรัพย์ 78 0.00 5463,80032,14218,8409,58012,710137,07210 พฤษภาคม 2559
126บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่  นายจิตร การเกษ 94 69,872.00 7284,60041,10124,84012,33016,830179,70112 พฤษภาคม 2559 - หนังสือของกระทรวง มีจำนวนจำกัด ได้ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน - กระทรวงควรพิมพ์หนังสือของกระทรวงเพิ่ม ร้านผู้จำหน่ายไม่มีหนังสือของกระทรวง ครบทุกวิชาทำให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
127บ้านหนองระนาม  นายฉัตรชัย จะริบรัมย์ 46 25,571.00 3440,00018,74611,7605,8707,96084,33612 พฤษภาคม 2559
128บ้านหนองผักโพด  นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ 70 0.00 4957,80028,59617,0408,60511,510123,55113 พฤษภาคม 2559
129จตุคามสามัคคีวิทยา  นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร 45 0.00 3743,20018,98612,6006,0758,58089,44113 พฤษภาคม 2559
130วัดบ้านหนองกะทิง  นายทวีสิทธิ์ โลไธสง 178 162,251.00 140198,60093,97453,88026,18043,500416,13416 เมษายน 2559ไม่มี
131ไตรคามสามัคคีวิทยา  นายประสงค์ เหลาฉลาด 217 145,300.00 149193,35097,31255,74027,02543,460416,88720 เมษายน 2559_
132บ้านหนองซอแซ  นายเรืองยศ สมมาตร์ 71 45,080.00 5969,40032,44920,40010,17513,810146,23410 พฤษภาคม 2559-
133บ้านหนองเมืองต่ำ  นายรักษ์เมือง มูลเมือง 54 24,950.00 4350,60025,74214,8807,43510,070108,72713 พฤษภาคม 2559-
134วัดบ้านหนองปลาไหล  นายสุวสันต์ ปัดกอง 87 48,224.00 6475,20035,65122,08010,96014,960158,85128 เมษายน 2559มีหนังสือให้เลือกมากเกินไป ทุกสำนักก็อ้างว่าดี ตรงตามหลักสูตร
135บ้านหนองไทร  นางฉวีวรรณ อินนอก 98 44,133.00 6981,40039,54824,00012,12516,210173,2833 มิถุนายน 2559
136บ้านหนองบัว  นายวีระ พรมทองพันธ์ 100 52,817.00 7891,20041,39026,64012,93018,120190,28031 พฤษภาคม 2559จะส่งหนังสือไม่พร้อมกัน ทะยอยส่งไปเรื่อยๆ
137บ้านหนองม่วง  นายสุระพล ด่านแก้ว 294 234,368.00 200262,400131,27775,42037,02058,850564,96730 มีนาคม 2559
138บ้านบริหารชนบท  นายสมัคร์ รู้รักดี 91 54,940.00 7386,20043,24525,44012,90517,170184,9606 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139บ้านทะเมนชัย  นายดนัย มนเพียรจันทร์ 109 47,000.00 70102,30050,31727,36013,50022,250215,72713 พฤษภาคม 2559
140บ้านหนองหญ้าปล้อง  นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ 111 68,333.00 8398,60050,82929,28015,23519,670213,61411 เมษายน 2559
141บ้านหนองตาดน้อย  นายอุทัย ไร่ขาม 93 48,434.00 6272,40033,03021,12010,19014,380151,12010 พฤษภาคม 2559ไม่มี
142บ้านหนองแวง  นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ 209 134,109.00 161212,950103,88860,84029,83547,640455,15312 พฤษภาคม 2559-
143บ้านเมืองแฝก  นายนัธทวัฒน์ หาดี 100 40,000.00 7082,40040,39224,24012,13016,400175,56216 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าจะช้ามาก
144บ้านตูบช้าง  นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ 269 169,334.00 187247,450121,38470,56034,45555,330529,17913 มิถุนายน 2559
145วัดหนองเก้าข่า  นางทรรศนีย์ พลพวก 106 38,864.00 6880,20038,86423,64011,93015,970170,60430 เมษายน 2559
146วัดหนองครก  นายสันติ บำรุงธรรม 73 52,908.00 8195,20045,29527,96013,89518,940201,2904 พฤษภาคม 2559
147วัดหนองสองห้อง  นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ 82 45,898.00 6373,60033,66221,48010,38514,620153,74713 พฤษภาคม 2559ไม่มี
148บ้านห้วยมะไฟ  นายนิพนธ์ สุดตา 70 33,732.00 6069,80030,02420,2809,61013,850143,56413 พฤษภาคม 2559ไม่มี
149วัดหนองขุนปราบ  นางสาวปราณี แซ่โซ 113 60,240.00 7992,80044,34527,24013,50518,460196,35015 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าล่าช้า
150วัดโคกล่าม  นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน 37 21,076.00 3035,20016,57710,3205,0907,00074,1877 เมษายน 2559
151บ้านลุงม่วง  นายยุทธการ เสนากลาง 161 98,091.00 120151,60079,06045,06022,52034,450332,69026 เมษายน 2559
152บ้านสระคูณ สิริทัศน์ประชาสรรค์  นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล 102 59,548.00 7082,60041,24424,36012,32016,450176,9748 เมษายน 2559
153วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา  นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ 140 83,489.00 10496,60060,87736,12018,19024,410236,19730 เมษายน 2559ไม่มี
154วัดโนนสำราญ  นายนพดล เถื่อนแก้ว 58 31,000.00 4552,60024,13515,3607,44510,450109,99010 พฤษภาคม 2559
155เรืองทองสามัคคี  นายวิพจน์ สำเริงรัมย์ 77 42,340.00 5058,80028,21117,2808,61011,700124,6014 พฤษภาคม 2559
156บ้านหนองกุง  นายเทียรคำ ปะนามะตัง 72 44,356.00 5160,40031,47017,8809,18512,040130,9756 กรกฎาคม 2559
157บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา  นายสุวิช เมิดไธสง 401 292,893.20 332399,800221,652126,87062,225100,780911,32712 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือล่าช้า
158บ้านนาศรีนวล  นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง 231 104,586.40 168203,600107,06462,04030,64046,820450,16421 สิงหาคม 2559ไม่มี
159บ้านหนองเฒ่ากา  นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว 115 60,444.00 8598,80042,09528,68013,53519,600202,71012 พฤษภาคม 3102
160บ้านหนองปลิง  นางศุภรา จันคลัง 101 59,040.00 7487,40043,63225,80013,10017,410187,34214 พฤษภาคม 2559
161วัดขี้ตุ่น  ว่าง 88 50,057.00 6981,40039,71124,00012,12516,210173,4469 พฤษภาคม 2559
162บ้านผไทรินทร์  นายเมธา พวงเกษ 332 211,017.00 234265,900149,52187,39043,09567,060612,96610 พฤศจิกายน 2559ไม่มี
163บ้านโคกสูง  นายสมบูรณ์ ทานนท์ 90 42,135.00 6981,00038,29023,76011,74516,110170,90513 พฤษภาคม 2559-
164วัดบ้านโคกซาด  นายสาธิต พับพิมพ์สัย 96 49,943.00 6272,60034,01521,24010,38014,430152,6656 พฤษภาคม 2559
165บ้านหนองหัวช้าง  นายธงชัย ปักกาเวสูง 108 68,269.00 7589,40048,44126,64014,05517,850196,38629 เมษายน 2559ไม่มี
166บ้านโคกสว่าง  นายพิทักษ์ สมพร้อม 51 27,569.00 4249,00021,85414,2806,8609,730101,72429 เมษายน 2559
167รวมมิตรวิทยา  นายวรวิทย์ บุญหนัก 491 329,756.00 357440,350238,969137,37066,670110,980994,33917 เมษายน 2559
168บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)  นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์ 110 57,840.00 8093,20041,27727,12012,94018,500193,03716 พฤษภาคม 2559
169บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์  นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล 255 153,062.00 189175,350108,07465,52032,86544,310426,1191 มีนาคม 2559ยังไม่พบอุปสรรค
170บ้านประคอง  นางสาวสำรวม คงสืบชาติ 196 105,919.00 131120,65069,31544,88021,93530,490287,27011 พฤษภาคม 2559
171บ้านกระโดนกะลันทา  นายนิกร ปักกาสาร 107 61,726.00 7487,20043,32325,68012,91017,360186,47318 มีนาคม 2559ไม่มี-
172บ้านตาเหล็ง  นายสัญญา เสาวกูล 383 254,282.00 298331,300181,020109,68053,24083,570758,81011 มีนาคม 2559ไม่มี
173วัดหนองปล่อง  นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ 201 123,048.00 140178,10087,93051,93025,00540,250383,21521 เมษายน 2559การจัดสั่งหนังสือล่าช้า โรงเรียนจึงเปลี่ยนร้านค้าใหม่ และร้านนี้จัดส่งทันตามต้องการ
174บ้านโคกสนวน  นายสุริยา พวงมาลัย 311 173,519.00 221247,950133,23981,30038,96562,540563,99425 มีนาคม 2559
175บ้านดอนหวาย  นายสวาสดิ์ วารินกุฎ 131 82,475.00 10496,80059,73036,24018,38024,460235,61025 มีนาคม 2559
176อนุบาลชำนิ  นายสายสิน มาตา 379 242,668.00 318398,900209,295123,03059,355100,520891,1003 พฤษภาคม 2559-
177บ้านช่อผกา  นายถาวร ทวีลาภ 442 263,262.00 314365,900194,686117,33056,16592,260826,34120 เมษายน 2559ดำเนินงานให้รวดเร็ว ประสานงานกับทุกฝ่าย
178บ้านโคกสะอาด  นายไพฑูรย์ จุระยา 81 45,863.00 6677,20035,74122,56010,97015,340161,81111 พฤษภาคม 2559
179บ้านบุหนองเทา  นางชญานิศ บ่อไทย 102 52,938.00 7689,20041,26926,16012,92017,740187,28916 มีนาคม 2559-
180วัดละลวด  นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี 357 236,942.30 284337,600186,192107,82052,74085,110769,46218 เมษายน 2559
181บ้านหนองพะอง  นายสมร หล่าดอนดู่ 160 95,890.00 116107,40064,79040,08019,96027,140259,3709 พฤษภาคม 2559-
182บ้านหนองเพิก  นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์ 63 37,734.00 4856,60026,84116,6808,41011,270119,80114 มีนาคม 2559-
183บ้านสำโรงโคกเพชร  149 83,004.00 10496,40059,76936,00018,00024,360234,52920 เมษายน 2559
184บ้านหัวสะพาน  นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร 211 182,023.00 153206,850100,71458,17028,48045,970440,18431 มีนาคม 3102ส่งหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด
185อนุบาลบ้านด่าน  นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส 444 256,954.00 318295,500182,019110,52055,74074,670718,44925 เมษายน 2559จำนวนเงินไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือให้ครบ 100 % ทุกวิชา เนื่องจากราคาหนังสือต่อหัวต่อคนของนักเรียนสูงกว่าจำนวนเงินที่จัดสรรมาให้
186บ้านตะโคงสามัคคี  นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์ 167 106,658.00 122113,70072,43942,60021,70028,730279,16918 มีนาคม 2559วิชาหลักควรเลือกใช้หนังสือให้หลากหลายสำนักพิมพ์บ้าง
187โนนสวรรค์วิทยา  นางณัฐธยาน์ สากระจาย 83 43,471.00 6070,60034,62320,76010,37014,050150,4036 พฤษภาคม 2559สื่อมีจำนวนมากและหลากหลาย แต่งบมีจำนวนจำกัด
188สรีพรรณสันติภาพนาฝาย  นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ 25 39,095.00 7891,40042,12726,76013,12018,170191,57710 เมษายน 2559
189บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)  - 29 20,503.00 3035,60017,97910,5605,4707,10076,70918 พฤษภาคม 2559ไม่มี
190มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)  นายบุญเรือง สาทะรัมย์ 110 84,200.00 93147,15065,21437,02017,87531,270298,52913 พฤษภาคม 2559อุปสรค เด็กย้ายเข้าหลังการสั่งซื้อ หนังสือไม่ครบ การแก้ไข สั่งเพิ่ม ถ้าไม่ได้ใช้หนังสือเก่า
191บ้านหนองแต้พัฒนา  นายมนัส วาปีโส 62 41,645.00 3541,20020,40512,1206,0658,20087,99016 มิถุนายน 2559ไม่มี
192บ้านดงเย็น  นายพัทยา คำสอน 75 45,683.00 5666,60034,90419,80010,35013,290144,94420 พฤษภาคม 2559การสั่งซื้อหนังสือจากส่วนกลางค่อนข้างยุ่งยาก ติดต่อยาก และก็ล่าช้า หนังสือไม่ครบ
193บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)  นายสังคม ปาสะกะ 234 125,602.00 155143,85088,48153,76026,99536,350349,43613 พฤษภาคม 2559
194บ้านสำโรงสันติภาพ  นางสาวพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์ 87 46,583.00 6071,00034,47921,00010,75014,150151,37912 พฤษภาคม 2559-
195วัดบ้านปราสาท  นายวรานนท์ กระสินรัมย์ 265 198,115.00 183217,050112,93666,96032,80550,220479,97125 เมษายน 2559
196วัดบ้านกะหาด  นายนพดล เย็นทรัพย์ 186 120,847.00 127161,75083,48847,61023,55036,630353,0285 พฤษภาคม 2559-
197วัดบ้านปลัดปุ๊ก  นายวิชชา กลิ่นวงศ์ 215 129,655.00 156187,70095,58857,09027,68543,190411,2539 พฤษภาคม 2559
198บ้านบุมะขามป้อม  นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์ 235 141,603.00 165204,95099,92960,72029,16546,650441,41413 พฤษภาคม 2559
199วัดบ้านกะชาย  นายวิรัตน์ พรมพิลา 234 155,106.00 201272,050131,05376,17036,94060,390576,60310 พฤษภาคม 2559
200บ้านตะโกตาเนตร  นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา 224 141,580.00 159193,850106,03059,46030,18544,610434,135ไม่มี
รวม 33,307 19,818,322 25,39229,159,40015,500,9109,198,2704,550,4156,744,33065,153,325
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน