สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 7  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพีรพงศ์ สุรเสน
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)  นายสุรพล ชัยวงษ์ 276 192,940.00 201287,350137,41777,76038,05562,840603,42216 พฤษภาคม 2559
2อนุบาลชุมพวงวิทยา  นายศวัช กมล 596 320,703.00 412451,400274,636153,12077,740113,8801,070,77628 เมษายน 2559โรงเรียนต้องทำการจัดเตรียมและวางแผนการจัดซื้อหนังสือล่วงหน้าโดนการประสานงานของทุกฝ่าย
3บ้านยางวิทยา  นายสัญชัย ขวัญมา 304 218,190.00 224260,200147,38784,51041,77565,610599,48218 เมษายน 2559โรงเรียนไม่มีปัญหาในการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559
4บ้านละโว้  นายชั้น สุขทั่ว 251 157,844.00 183238,450120,52669,46033,99554,300516,73120 พฤษภาคม 2559
5พิกุลทอง  นายธนาดุลย์ รถเพ็ชร 536 368,069.00 361402,150235,695134,28067,035101,440940,60013 พฤษภาคม 2559
6หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ  นายกิตติภพ สระสงครามภู 225 106,174.00 143135,25092,84451,12027,31534,170340,69925 เมษายน 2559โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางและหลักการและวิธีการดำเนิการซื้อหนังสือเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
7ห้วยบงวิทยา  นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์ 177 116,863.00 124176,00084,82647,82023,35038,560370,55619 เมษายน 2559งบประมาณ
8บ้านตลาดไทร  นายวิชัย ไชสง 161 89,387.00 113104,55062,99739,00019,37526,420252,34226 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนจะสั้งซื้อในตอนยังไม่ปิดเทอมแล้วให้นักเรียนรับหนังสือไปอ่านที่บ้านจนถึงวันเปิดเทอมปี2559
9สองห้องแวงน้อยวิทยา  นายอรุณรัตน์ ไลไธสง 80 21,010.00 6374,80037,60022,20011,52514,920161,04512 พฤษภาคม 2559
10บ้านหนองบัว  นายณัฐพล กล้าหาญ 164 89,465.00 121111,35064,18641,40020,17528,140265,25126 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนจะสั่งซื้อหนังสือในตอนยังไม่ปิดเทอมแล้วให้นักเรียนรับหนังสือไปอ่านทีบ้านตอนปิดเทอมจนถึงวันเปิดเทอมปี 2559
11บ้านหนองแวงสามัคคี  นายเสนีย์ สมรูป 115 69,539.00 9184,65052,97331,68016,03521,390206,7289 พฤษภาคม 2559
12วัดเจริญราษฎร์บำรุง  นายธานินทร์ สุขมา 193 115,545.00 144172,00084,19852,26024,92039,610372,98817 มีนาคม 2559
13วัดโพธิ์ศรีบรรจง  นายวาทิน แก้วไธสง 225 143,000.00 181242,250112,08268,01032,54053,890508,77213 พฤษภาคม 2559
14บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี  นายปิยะ ประกอบผล 127 65,991.00 9587,65050,41532,64016,05522,150208,91012 พฤษภาคม 2559จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อให้ได้แบบฝึกหัดทุกสาระ
15บ้านโคกหินช้าง  นายธานี ศิริคุณ 77 46,984.00 6272,80035,62121,36010,57014,480154,83122 มีนาคม 2559
16ท่าลาด  นางรัศมี อุกประโคน 529 401,249.00 348479,750288,626144,08071,705120,6551,104,81625 มีนาคม 2559- หนังสือ 5 วิชาหลัก ของกระทรวง มีการจัดรูปเล่มไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ ทำให้เด็กเบื่อหน่ายไม่สนใจเรียน - ควรมีคู่มือครู เหมือนสำนักพิมพ์อื่น
17บ้านพะงาดวิทยา  นายถนอม วรรณพงศ์เจริญ 277 177,249.00 205275,850132,98577,61037,72061,350585,51529 เมษายน 2559-
18บ้านลุงประดู่  นายสฤษดิ์ มลาศรี 47 26,103.00 3541,00018,75312,0005,8758,15085,77815 พฤษภาคม 2559
19บ้านหนองตะคลอง  นายไตรภพ พุฒนอก 74 44,803.00 5463,60031,28918,7209,39012,660135,65925 กุมภาพันธ์ 2559-
20บ้านหนองนกคู่  นายอภิชาติ คำแก้ว 174 106,540.00 123157,05080,44046,32023,13535,570342,51521 มีนาคม 2559
21บ้านหนองปรือแก้ว  นายสมุทร อินทลี 42 25,786.00 3642,20020,50712,3606,0708,39089,52710 พฤษภาคม 2559
22บ้านโคกเพชร  นายธีรภัทร มูลเทพ 95 26,895.00 6475,80038,60822,44011,53015,110163,48810 พฤษภาคม 2559
23บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)  นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์ 226 134,614.00 170211,400106,22862,85030,53548,150459,16322 เมษายน 2559งบประมาณมีจำกัด
24บ้านโนนรัง  นายประมวล ผาสุข 419 274,143.00 317376,550196,786119,19056,71094,930844,16615 ธันวาคม 2558การดำเนินการจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนจะจัดซื้อหนังสือตอนยังไม่ปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนเอาไปอ่านตอนปิดภาคเรียน
25บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์  นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ 69 45,296.00 5261,20029,47018,0009,00012,180129,85030 เมษายน 2559
26บ้านหนองตาด  นายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 113 62,626.00 7892,00044,21627,12013,69018,320195,34629 เมษายน 2559
27บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา  นายจักรี บุญเที่ยง 128 71,207.00 8397,60046,82228,68014,28519,420206,80713 พฤษภาคม 2559
28บ้านใหม่พัฒนา  นายประดิษฐ์ ผลาทิพย์ 84 53,965.00 6778,40035,69522,92011,16515,580163,7602 พฤษภาคม 2559
29บ้านใหม่ปฎิรูป  นายวัฒนา ขันแข็ง 195 126,926.00 152210,50097,15657,81027,77546,380439,62116 เมษายน 2559-
30โนนขุยสามัคคี  นายประภาส ร่มสุข 107 57,493.00 8094,40045,44327,84014,08018,800200,56318 พฤษภาคม 2559
31บ้านเมืองไผ่  นายชวน ชัยภักดี 60 32,647.00 4856,40026,58816,5608,22011,220118,98811 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน
32บ้านหนองหลักสามัคคี  นายประดิษฐ์ ผลาทิพย์ 145 87,552.00 103135,95064,40738,55018,46030,370287,7372 พฤษภาคม 2559ไม่มี
33ประโดกสามัคคี  นายประยุทธ ผลาทิพย์ 94 52,684.00 6778,60036,86923,04011,35515,630165,49413 พฤษภาคม 2559
34บ้านโนนยอ  นายณัฐพล กล้าหาญ 374 214,294.00 286340,300184,269107,85051,65585,790769,86413 พฤษภาคม 2559
35บ้านขามขุนร่ม(ประชาสามัคคี)  นางณัฐพร ธรรมโส 88 51,510.00 6981,60040,48524,12012,31516,260174,78030 เมษายน 2559-
36บ้านดอนลำดวน  นายไพฑูรย์ ทบลม 106 60,963.00 7689,60042,91126,40013,30017,840190,05110 พฤษภาคม 2559
37บ้านประสุข  นายเพชร กล้าหาญ 364 296,595.00 251303,550169,29896,17046,26076,460691,73831 มีนาคม 2559
38วัดโชติการาม  นายเดชา มีศิลป์ 458 299,479.00 317357,550201,782117,93058,03090,180825,47216 พฤษภาคม 2559สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
39อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)  นายเกรียงไกร ไพราม 177 105,755.00 150138,70083,93751,72025,64035,050335,04716 พฤษภาคม 2559
40โนนตูม "ราษฎร์รังสรรค์"  นายสนธยา เมยมงคล 159 90,300.00 118109,50067,03440,92020,54027,670265,66413 พฤษภาคม 2559-
41บ้านสว่างนาดี  นางชูศรี บุญเที่ยง 50 29,741.00 4249,40024,24814,5207,2409,830105,23819 เมษายน 2559ไม่มี
42บ้านสาหร่ายวิทยา  นายธานินทร์ สุขมา 179 133,138.00 127142,15075,10045,51022,01033,480318,25030 เมษายน 2559อยากให้ผู้จัดทำหนังสือเพิ่มแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพฯ
43บ้านหนองโดนรกฟ้า  นายวินัย เจริญรัมย์ 76 39,010.00 5159,80028,12317,5208,61511,890125,94830 เมษายน 2559โรงเรียนควรให้คณะครูทุกคนได้ไปคัดเลือกหนังสือ
44บ้านหนองหว้าตาดำ  นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ 291 141,232.00 215292,250141,23281,90040,12564,850620,3578 เมษายน 2559หนังสือที่ต้องการผลิตไม่ทัน
45วัดสองพี่น้อง  นายอนุพงษ์ วงค์ธนา 217 134,327.00 154198,60095,06057,15027,25544,660422,72527 เมษายน 2559
46หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)  นายสนธยา เมยมงคล 58 29,179.00 3642,20019,59312,3606,0708,39088,61313 พฤษภาคม 2559
47ชุมชนโนนแดง  นายอุดม แข็งขัน 689 500,000.00 512603,600319,439192,24091,980152,1801,359,43922 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่ง ยอดสั่งเผื่อแล้วก็ไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียนใหม่ ทำให้ต้องสั่งหนังสือไปใหม่ นักเรียนไม่มีสื่อหนังสือเรียน แก้ปัญหาโดยการสั่งเผื่อให้มากกว่าเดิม แต่จะต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อในส่วนนี้
48บ้านจาบ  นายเกษม สมมาตย์ 41 23,934.00 3338,60017,66311,2805,4857,67080,69830 พฤษภาคม 2559-
49บ้านดอนตัดเรือ  นายชัยวัตร เลิศนา 153 96,075.00 112150,10072,20042,39020,65533,430318,77510 พฤษภาคม 2559
50บ้านสำพะเนียง  นายอำนวย ดงนอก 220 157,237.00 153199,650107,63559,05028,69046,620441,64516 พฤษภาคม 2559
51บ้านหนองบง  นายบุญยก งานฉมัง 44 29,588.00 3844,20019,11612,8406,0808,77091,0066 พฤษภาคม 2559
52วัดบ้านตะเภาหนุน  นายเกรียงศักดิ์ ทันใจ 81 43,339.00 6272,40032,55321,12010,19014,380150,64330 เมษายน 2559
53บ้านโกรกสำโรง  นายทองด้วง โพธิจักร 113 69,707.00 86117,40053,46532,37015,30525,940244,48011 พฤษภาคม 2559
54บ้านดอนยาว  นายทองรวม สถิตย์พงษ์ 167 102,920.00 133166,25080,36449,05023,58037,770357,0144 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
55บ้านนาดี  นายสิริวิชัย มีระหันนอก 41 30,532.00 3137,00019,60011,0405,8557,39080,88527 เมษายน 2559
56บ้านโนนตาเถร  นายอาทิตย์ จิตตวีระ 72 40,965.00 5665,40030,05719,0809,21012,990136,73711 พฤศจิกายน 2558-
57บ้านป่าตะแบง  นายถวิล รัตนพร 107 68,735.00 92126,30060,52235,07017,07527,930266,89716 พฤษภาคม 2559หนังสือขาดแคลน ทางร้านจัดส่งหนังสือไม่ทัน
58บ้านหนองม่วง  นายปัญญา สิทธิ์จันทรเสน 44 24,765.00 3541,40020,52612,2406,2558,25088,6716 พฤษภาคม 2559ควรจัดสรรหนังสือทุกโรงเรียนไปแนวทางเดียวกัน
59วัดบ้านโคกหนองแวง  นายพร้อม นาสวาสดิ์ 288 211,295.00 212311,200158,84785,15040,70570,860666,76225 มีนาคม 2559
60คูเตยราษฎร์สามัคคี  นายจักรพัฒน์ พรมศิริ 62 32,382.00 4754,80024,67715,9607,64510,880113,9629 พฤษภาคม 2559
61บ้านฝาง  นายทองพูน จอดนอก 22 10,973.00 1922,40010,9736,6003,3254,46047,758
62บ้านหนองหญ้าขาว  นายวิริทธิ์พล พลสม 79 46,498.00 7284,80040,57324,96012,52016,880179,73315 เมษายน 2559
63วังหินประชาสรรค์  นายวิธาร ช่างทอง 259 169,473.00 183255,350120,70969,93033,81056,170535,9699 พฤษภาคม 2559
64แกสำโรงวิทยา  นายเพชร โฉมไทยสง 66 34,000.00 4452,20027,36015,4808,01010,410113,46012 พฤษภาคม 2559ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนตามความเหมาะสม ของครูผู้สอน โดยเฉพาะแบบประเมินรายตัวชี้วัด
65วัดบ้านทุ่งรี  นายสุวิทย์ แก้วไพทูรย์ 85 40,951.00 6171,80034,47621,12010,56514,290152,25125 เมษายน 2559
66วัดบ้านหินตั้ง  นายเอนก สังมาตร 39 15,356.00 3035,40016,97010,4405,2807,05075,1402 พฤษภาคม 2559
67บ้านกระทุ่มราย  นายเจริญ ดวงมาลัย 146 93,288.00 103136,65062,66638,28017,90530,420285,92120 เมษายน 2559ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบ 100% ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้โรงเรียนได้มีเวลาในการดำเนินการในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ทันกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา
68บ้านเขว้าวิทยา  นายสุนทร ไพรงาม 156 71,559.20 120161,30072,45844,67020,75535,750334,93313 พฤษภาคม 2559ครูประจำชั้นและครูที่รับผิดชอบสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ต้องหารือกันเพื่อให้นักเรียนได้รับหนังสือครบทุกคนและครบทุกสาระการเรียนรู้
69ปราสาทหินนางรำ  นางสมควร จงเจือกลาง 55 32,169.00 5159,80027,98317,5208,61511,890125,80813 พฤษภาคม 2559-
70บ้านหนองแวง  นายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร 113 65,987.00 8397,60046,53528,68014,28519,420206,5203 พฤษภาคม 2559เรียบร้อยดี
71วัดบ้านดอนตะหนิน  นายประวัติ พรมมิราช 114 57,177.00 8398,20048,26429,04014,85519,570209,92910 พฤษภาคม 2559
72วัดบ้านสี่เหลี่ยม  นายเกรียงศักดิ์เกษทองมา 61 29,552.00 5260,60025,37717,6408,43012,030124,0776 พฤษภาคม 2559
73วัดบ้านหนองเดิ่น  นายสันติ ภูสำเภา 53 22,464.00 4350,80024,41315,0007,62510,120107,95815 พฤษภาคม 2559
74วัดบ้านหนองสะแบง  นางแสงเดือน สาสีดา 45 27,210.00 3136,60018,66710,8005,4757,29078,8324 เมษายน 2559ได้รับหนังสือ กลุ่มสาระ คณิตศาษสตร์ และสาระภาษาไทย ของกระทรวง ล้าช้า ทางโรงเรียนจึงต้องเร่งดำเนินงานจัดศือหนังสือก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 จึงแก้ปัญหานี้ได้
75ช่องแมวพิทยา  นายบุญธรรม ยมนัตถ์ 189 76,000.00 120165,30079,50645,69022,11536,500349,1114 พฤษภาคม 2559
76ดอนมัน  นายวิชัย จันทพรม 0 0.00 174257,600135,40070,81033,42559,600556,835
77ดอนใหญ่พัฒนา  นางทองจันทร์ นวลสนิท 31 20,000.00 2529,60015,3208,7604,4955,90064,07513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
78บ้านละเลิงหิน  นายยอดชาย ทึนหาร 63 35,856.45 4350,60024,58714,8807,43510,070107,57218 พฤษภาคม 2559
79บ้านหนองแสง  นายสุธวัช เพ็งพินิจ 73 44,839.00 5059,40031,69017,6409,18011,850129,76017 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการจะได้รับล่าช้ากว่าสำนักพิมพ์อื่นเสมอ ต้องรอ บางครั้งเปิดเรียนไปแล้ว 1 สัปดาห์จึงจะได้หนังสือ
80วัดปลักแรต  นายวงศกร คงอินทร์ 145 81,412.00 10799,25060,48737,08018,58525,080240,48210 พฤษภาคม 2559
81สระประดู่  นายโกมิน บุญมา 117 69,336.00 9083,50051,89431,20015,65021,100203,3449 พฤษภาคม 2559-
82หนองกรดวิทยา  นายศิริชัย ปิ่นศิริ 42 20,832.00 4046,80020,83213,6806,6609,30097,27210 กรกฎาคม 2559แบบเรียนภาษาไทย ระดับ ป.1 สำหรับโรงเรียนในชนบทถือว่ายากมาก ไม่เหมาะกับนักเรียน การกำหนดให้ใช้แบบเรียนของกระทรวงสำหรับ ป.1 เป็นอุปสรรคในการฝึกการอ่านออก เขียนได้สำหรับ ป.1 ในชนบท
83บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก  นายวรวุธ เปล่งปลื้ม 53 17,097.00 4047,00022,90813,8006,8509,35099,90816 พฤษภาคม 2559อยากให้เพิ่มรายหัวให้มากกว่านี้
84บ้านโนนสูง  นายจิรทิปด์ พลภูงา 198 113,297.00 136165,80086,16750,22024,69038,040364,91716 พฤษภาคม 2559-
85บ้านฝาผนัง  นายปรินทร์ ศรีษะเนตร 36 16,708.00 2631,00016,7089,2404,8806,19068,01816 พฤษภาคม 2559
86บ้านวังม่วง  นายวรากร วรสาร 59 31,787.00 4451,40023,09815,0007,25010,210106,95811 เมษายน 2559
87บ้านหญ้าคา  นายสำเริง การบรรจง 169 101,050.00 121152,65073,26944,79021,59034,590326,88915 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงที่โรงเรียนสั่งซื้อ มักจะจัดส่งไม่ตรงเวลา โรงเรียนต้องไปรับเองเพื่อให้ทันกำหนดแจกนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
88วัดบ้านขี้เหล็ก  นายพิเชษฐ์ พุทไธสง 26 11,543.00 1720,40011,5436,1203,3154,08045,45816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89วัดบ้านทุ่งสว่าง  นายนพดล โสดาปัดชา 259 165,570.00 174221,400115,42665,25032,32550,160484,56113 พฤษภาคม 2559
90ชุมชนประทาย  นายประเสริฐ หมีทอง 795 489,000.00 549516,150346,331194,400101,925130,4101,289,21610 พฤษภาคม 2559-
91ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)  นายกุลศักดิ์ นนตานอก 123 73,376.00 100103,20059,00235,40017,53025,050240,18229 เมษายน 2559
92บ้านตลาดไทร  นายไพฑูรย์ การเพียร 130 79,469.00 96115,80060,68535,52017,69026,690256,3859 พฤษภาคม 2559งบประมาณในการซื้อหนังสือไม่เพียงพอ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคี 4 ฝ่ายทำการคัดเลือกหนังสือเป็นอย่างดีและมีคุณภาพ
93บ้านเตยกระโตน  นายเวียงแก้ว ธรรมสาร 143 81,177.00 10496,60060,60136,12018,19024,410235,9211 พฤษภาคม 2559-
94บ้านทุ่งมนวิทยาคาร  นายสว่าง แว่นไธสง 85 46,863.00 6172,20035,58121,36010,94514,390154,47630 เมษายน 3102
95บ้านประทาย  นายพนม สมนอก 93 52,743.00 6880,20038,71423,64011,93015,970170,45410 พฤษภาคม 2559
96บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายอนันต์ ปัจจัย 13 4,800.00 1618,6008,2025,4002,5503,69038,4426 พฤษภาคม 2559ไม่มี
97บ้านหันเตย  นายบุญธรรม สียางนอก 96 38,978.00 6374,60038,97822,08011,33514,870161,8634 พฤษภาคม 2559
98วัดบ้านถนนโพธิ์  นายจรูญ จันทจร 63 36,437.00 4047,40024,85714,0407,2309,450102,97729 เมษายน 2559-
99วัดบ้านหนองกก  นายพัฒพงษ์ อัคขะรา 77 43,745.00 5665,60030,92219,2009,40013,040138,1628 เมษายน 2559
100บ้านดอนวัว  นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ 54 28,482.00 3642,20019,61412,3606,0708,39088,63422 เมษายน 2559ควรมีการเตรียมการพร้อมให้มากท่ีสุด
101บ้านดอนสามัคคี  นายเอกพล เหล่าพิทักษ์โยธิน 43 22,355.00 3641,80017,42012,1205,6908,29085,32013 พฤษภาคม 2559
102เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)  นายวีรเดช จันทนุกูล 167 110,735.00 137170,75082,53350,22023,80538,780366,0881 มิถุนายน 2559การดำเนินงานตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเป็นไปตามนโยบายและรงตามวัตถุประสงค์
103รวมมิตรพัฒนา  นายธัชพล อ่อนสุวรรณ 121 77,000.00 84104,40054,27231,20015,35023,810229,03210 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางรายวิชาอ่านแล้วเข้าใจยาก เนื้อหาเยอะ นักเรียนไม่มีความสนใจในการเรียน
104วัดบ้านหนองคู  นางสาวดวงนภา ขาวสุข 49 25,314.00 5867,20027,59519,4409,03013,320136,58531 พฤษภาคม 2559
105หนองม่วงหนองแวง  นางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว 79 400,061.00 7182,40033,35723,88011,18516,340167,1621 เมษายน 2559
106โนนเพ็ดวิทยา  นายทวี บุไธสง 43 28,063.00 3642,80023,11412,7206,6408,54093,8149 พฤษภาคม 2559
107บ้านคึมหญ้านาง  นายวุฒิพล พลเดชา 51 18,040.00 3642,00019,11012,2405,8808,34087,57013 พฤษภาคม 2559
108บ้านโนนภิบาลโคกกลาง  นายเสกสรร วรรณสุข 96 31,195.00 7385,20037,79024,84011,95516,920176,70510 พฤษภาคม 2559
109บ้านหนองบัวนาค  นายอุดม ทะชาดา 177 82,821.00 121167,25082,82146,65023,26036,990356,97111 พฤษภาคม 2558
110บ้านหนองพลวงน้อย  นางนริศรา วงษ์จันลา 61 35,035.00 4957,80027,75917,0408,60511,510122,71413 พฤษภาคม 2559-
111วัดบ้านโคกพระ  นายวันชัย เทพศรี 135 55,723.00 9689,40055,37433,48017,01022,590217,85430 เมษายน 2559โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อย ซึ่งก็ได้รับหนังสือเรียนตามกำหนดเวลา
112วัดบ้านโคกสีโนนรัง  นายฉลอง เดินรีบรัมย์ 35 18,034.00 3540,80018,03411,8805,6858,10084,49929 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
113วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว  นายเสกสรรค์ ทีทา 118 58,707.90 90109,30053,65332,88015,76025,050236,64316 พฤษภาคม 2559
114ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี  นางกนิษฐา ช่างถม 70 41,928.00 5767,40032,71419,92010,16513,430143,62915 พฤษภาคม 2559ครูมีความต้องการคู่มือครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
115ไตรราษฎร์สามัคคี  นายอัศวิน แสงปาก 59 32,611.00 5159,20025,17217,1608,04511,740121,31713 พฤษภาคม 3102
116บ้านหนองพลวง  นางสาวปฐมา เทพามาตย์ 140 93,109.00 100129,10068,58037,83018,95529,150283,61523 มีนาคม 2559ร้านค้ายังส่งหนังสือยังไม่ครบตามรายการที่สั่ง โรงเรียนบ้านหนองพลวง รายงานครั้งที่ 2 ครั้งรายงานแล้วครับ
117วัดบ้านโคกเพ็ด  นายเพทาย คำวิจิตร์ 50 31,542.00 3845,60025,17013,6807,4109,120100,98010 พฤษภาคม 2559
118วัดบ้านตำแย  นายอารมณ์ วัดไธสง 161 105,222.00 120159,40081,71245,60022,61035,650344,97215 พฤษภาคม 2559
119วัดบ้านนางิ้ว  นายสุทัศน์ สมน้อย 60 23,029.00 3945,80020,80613,4406,6559,11095,81110 พฤษภาคม 2559
120วัดบ้านหนองขาม  นายประมวล เซ็นนอก 48 10,000.00 3641,80017,97312,1205,6908,29085,8738 เมษายน 2559
121วัดบ้านหนองคึม  นางปิ่นมุก สมน้อย 149 100,790.00 120163,60076,61345,36021,72036,200343,4932 พฤษภาคม 2559
122หนองกุงวันชาติ  นายวรวุธ เปล่งปลื้ม 54 28,869.00 5058,00024,30216,8007,85011,500118,45220 มิถุนายน 2559หนังสือเรียนอยากให้เป็นเล่มเดียวกันกับที่ใช้สอนทางโทรทัศน์ ซึ่งทางโรงเรียนอยากใช้เล่มนั้นเพื่อสะดวกในการสั่งชิ้นงานของ นร.
123คมเพชรวิทยาคาร  นางสาววินิดา สุนพคุณศรี 90 42,590.00 6391,35042,59024,33011,71019,870189,85011 พฤษภาคม 2559การประสานงานระบบอินเตอร์เน็ต ไม่สะดวก เพราะสัญญานไม่ดี
124บ้านหนองห่าง  นายสว่าง แว่นไธสง 31 15,622.00 2630,20012,7258,7604,1205,99061,79525 เมษายน 2559
125บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)  นายเอกสรรค์ บุญฮวด 167 80,853.00 103127,25067,07638,16018,73529,070280,2916 พฤษภาคม 2559
126สัมพันธมิตรวิทยา  นายนิพนธิ์ รมณ์ชิต 66 33,292.00 4351,00026,98115,1207,81510,170111,0867 เมษายน 2559-
127สี่แยกศรีอรัญวิทยา  นางกนิษฐา ช่างถม 130 70,000.00 95114,65060,34435,04017,30526,400253,73916 พฤษภาคม 2559มีปัญหาหนังสือบางวิชามาไม่ครบ
128อัมพวันวิทยา  นายเอกภพ ภายศรี 28 17,293.00 2934,40017,29310,2005,2756,86074,02812 พฤษภาคม 2559
129จารย์ตำรา  นายแสวง ชาญเขว้า 197 72,858.00 134164,80082,39149,35023,93537,660358,1362 พฤษภาคม 3102-
130บ้านชีวาน  นายสานิตย์ ถนอมกลาง 88 47,825.00 5463,80031,91518,8409,58012,710136,8451 เมษายน 2559
131บ้านซาด  นางประคอง ลัดกลาง 55 32,572.00 4755,40027,40616,3208,21511,030118,37113 เมษายน 2559ไม่มี
132บ้านดอนเขว้า  นางวันเพ็ญ ทิพย์พงศ์ธร 224 146,022.00 157207,050101,64058,83028,28046,280442,08011 เมษายน 25591.นักเรียนทุกคควรได้รับจัดสรรค่าหนังสือให้เพียงพอกับค่าหนังสือทุกกลุ่มวิชา หรือ 2.ส่วนกลางจัดซื้อหนังสือแจกนักเรียนทุกคนทุกกลุ่มวิชา
133บ้านถนน  นางสาวพิสมัย ขวัญมา 60 31,401.00 5665,20027,63118,9609,02012,940133,75116 พฤษภาคม 2559
134บ้านทับควาย  นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์ 41 19,381.00 2124,60011,6657,2003,5254,89051,8809 พฤษภาคม 2559
135บ้านท่าหลวง  นายกฤตพล ยอดนาม 158 85,761.00 118109,90069,02841,16020,92027,770268,77829 เมษายน 2559ส่งหนังสือเรียนล่าช้ากว่ากำหนด หนังสือเรียนไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
136บ้านโนนม่วง  นายอภินันท์ บุญศรี 47 26,224.00 3439,40016,34111,4005,3007,81080,25122 เมษายน 2559
137บ้านกระเบื้อง  นายสมยศ สีใส 57 31,747.00 4350,60024,43114,8807,43510,070107,41610 พฤษภาคม 2559-
138บ้านขามใต้  นายผจญ ขยันงาน 45 23,582.00 3641,80018,19012,1205,6908,29086,09020 เมษายน 2559จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบทุกสาระการเรียนรู้
139บ้านดงประชานุกูล  นายวัชระ นรินทร์นอก 427 271,798.00 317364,750202,497118,74058,16591,980836,13218 พฤษภาคม 2559
140บ้านตลาดประดู่  ว่าที่ร้อยตรี สุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 37 21,663.00 2934,40017,46810,2005,2756,86074,20310 ตุลาคม 2559
141บ้านโนนโชงโลง  นายศุภณัฐ กัณนอก 239 153,477.00 175237,550113,40366,45032,32052,700502,4237 พฤษภาคม 2559-
142บ้านโนนตะแบก  นางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง 79 44,647.00 5969,40033,49220,40010,17513,810147,27729 เมษายน 2559
143บ้านโนนพุทรา  ว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 133 76,431.00 9386,75056,38332,52016,61521,920214,18818 เมษายน 2559ไม่มี
144บ้านมะกอก  นางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ 146 90,687.00 98126,20060,76936,51017,61528,420269,51410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
145บ้านศาลา  นายอำนวย เยี่ยงเสือ 68 37,962.00 4452,20026,79515,4808,01010,410112,8958 พฤษภาคม 2559
146ราษฎร์สโมสร  นายอาทิตย์ จิตตวีระ 359 218,011.00 256291,800156,92294,80045,43073,590662,54229 เมษายน 2559-
147ชุมชนบ้านวังหิน  นายพรศักดิ์ ค้าขาย 200 107,560.00 141129,15074,24647,88022,93532,640306,85115 มีนาคม 2559ร้านดำเนินงานได้เรียบร้อยดีมาก หนังสือครบทุกวิชาและทุกชั้น
148นิคมสร้างตนเองพิมาย ๓  นายกรช โพธิสม 122 66,057.00 9386,35052,98732,28016,23521,820209,67213 พฤษภาคม 2559
149นิคมสร้างตนเองพิมาย ๕  นายสุวรรณ กลางสวัสดิ์ 119 62,168.00 86101,20047,78929,76014,87020,140213,75913 มิถุนายน 2559
150นิคมสร้างตนเองพิมาย 6  นายรังษี ตั้งคณา 106 52,834.00 7486,80039,99925,44012,53017,260182,02914 เมษายน 2559ไม่มี
151บ้านดอนแซะ  นายมงคล อินทร์ทอง 158 90,341.00 109101,15063,43437,80018,97525,560246,91931 มีนาคม 2559
152บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี  นายบุญชู นมัสการ 148 91,634.00 110128,10065,73339,96019,47029,800283,06313 พฤษภาคม 2559
153บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา  นายอุทัย ชารัญจ่า 127 70,873.00 9991,25054,04833,96016,64523,060218,96329 เมษายน 2559-
154บ้านสะแกงาม  นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์ 114 64,804.00 8397,80046,14028,80014,47519,470206,68529 มีนาคม 2559-
155บ้านใหม่ฉมวก  นายวันชัย ปานสาลี 160 100,592.00 110124,40067,57239,81019,61529,250280,6476 พฤษภาคม 2559
156ชุมชนบ้านหนองจิก  นายอาณัชร์ ศรีทอง 344 172,671.00 270313,700172,671101,49049,62579,100716,5869 พฤษภาคม 2559
157บ้านกล้วย  นางณัฐพร พันธ์รักษา 214 129,880.00 139174,95086,74651,63025,16039,710378,19610 พฤษภาคม 2559
158บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)  นายบุญยัง จันทร์แก้ว 194 169,166.00 165205,050104,59161,47030,48046,800448,39129 มกราคม 2559ไม่มี
159บ้านตะคร้อ  นางสาวดวงนภา ขาวสุข 110 64,093.00 8094,60047,39127,96014,27018,850203,07116 พฤษภาคม 2559-การเลือกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนมีปัญหาในการเลือก
160บ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ)  นายนิติ ค้ายขาย 392 248,819.00 284318,400186,155105,66052,38080,310742,90512 เมษายน 2559
161บ้านลุงตามัน  นางขวัญใจ กาศก้อง 379 234,038.00 285319,950185,347106,38053,14580,700745,5227 พฤษภาคม 2559
162บ้านหนองขาม  นางบุณยะวีร์ เลิศสวพัชร์ 265 189,708.00 198256,700123,02673,80035,46057,670546,6562 พฤษภาคม 2559-
163บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นายบัวโฮม โพธิพันไม้ 273 175,107.00 205281,650136,61278,33038,35062,300597,24229 เมษายน 2559
164กุลโน  นายสมจิตร์ เยี่ยงเสือ 970 577,900.00 639598,650394,133225,000116,625151,2601,485,66813 มิถุนายน 2559
165ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)  นายวิวัฒน์ มาลาศรี 231 164,760.00 167275,550121,00167,47032,60057,930554,55130 เมษายน 2559หนังสือบางวิชาได้รับช้า
166บ้านกระเบื้องใหญ่  นายบุญเชิด พัฒนตรีคุปต์ 303 168,548.00 241311,350168,54894,86046,30578,440699,50331 พฤษภาคม 2559
167บ้านฉกาจช่องโค  นางสาวกิตติมา งามจันทร์ 119 67,302.00 9184,05049,40731,32015,46521,240201,4827 สิงหาคม 2559
168บ้านเตยประชาบำรุง  นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร 164 63,272.00 116107,20063,08939,96019,77027,090257,1092 พฤษภาคม 2559
169บ้านพุทรา  นายวิรัส ภูบุญศรี 354 200,991.00 255236,450144,87988,32044,21559,750573,61431 มีนาคม 2559ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรบางเนื้อหาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ทำให้การได้รับหนังสือเรียน แบบฝึกหัดช้ากว่าวิชาอื่น แต่ก็ทันกำหนด
170บ้านม่วงขามประชารักษ์  นายอุดม อุ่นใจ 22 10,663.00 1719,4007,2975,5202,3653,83038,41216 พฤษภาคม 2559
171พิมายสามัคคี 1  นายบรรจบ ระบือสันเทียะ 632 422,000.00 496569,400325,985186,78093,160143,5901,318,9156 เมษายน 2559
172อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  นายสมจิตร์ เยี่ยงเสือ 1,236 691,900.00 818767,300515,917288,600150,200193,8701,915,88715 พฤษภาคม 2559เรียบร้อยดี
173บ้านคล้า  นายอำพร ขานกระโทก 76 45,124.00 6879,80037,77623,40011,55015,870168,39616 พฤษภาคม 2559
174บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)  นายปราการ มานะงาน 190 115,605.00 140185,40090,38752,86025,84041,450395,93713 พฤษภาคม 2559
175บ้านท่าแดง  นายวินัย อริยะเดช 58 33,199.00 4654,40027,35816,0808,21010,840116,88813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
176บ้านสัมฤทธิ์  นางผกากรอง สืบค้า 182 102,681.00 139169,35084,93151,03024,72038,810368,84127 เมษายน 2559
177บ้านหวายโนนโพธิ์  นายสุภีร์ สีพาย 151 69,665.00 10295,30061,68135,76018,37024,080235,19119 เมษายน 2559
178มะค่าสามัคคี  นายทรงพจน์ แสงสุบิน 240 122,120.00 191256,250122,12072,24035,10557,040542,75520 เมษายน 2559
179วัดวังน้ำ  นายณรงค์ ถนัดค้า 179 70,505.00 119110,85070,50541,52021,11528,010272,00010 พฤษภาคม 2559
180นิคมสร้างตนเองพิมาย ๒  นายวิเชียร ขุนภักดี 242 138,617.00 167155,05096,19357,96029,14539,180377,52810 พฤษภาคม 2559
181นิคมสร้างตนเองพิมาย 4  นายผิน สดกลาง 354 218,695.00 265316,750171,000100,47048,61079,850716,68010 พฤษภาคม 2559
182บ้านดอนหวาย  นายธเนศ ทองน้อย 93 54,332.00 6171,20032,97420,7609,99514,140149,06913 พฤษภาคม 2559
183บ้านหนองบัวคำ  นายอภิวัฒน์ ชนะชัย 81 41,806.00 6374,40037,06421,96011,14514,820159,38913 พฤศจิกายน 2559
184บ้านหนองโสน  นายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า 49 26,043.00 3440,20020,23611,8806,0608,01086,38628 มีนาคม 2559
185เพชรหนองขาม  นายพงศ์สุวรรณ ตับกลาง 506 370,432.00 340427,200249,407133,70065,050107,520982,87730 ธันวาคม 2559บางรายวิชาได้รับหนังสือช้า
186หนองบัวลอย  นายวุฒิชาติ มวยดี 108 63,716.00 8498,60047,09128,92014,29019,610208,51128 มีนาคม 2559ไม่มี
187เมืองยาง(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายวรทัศน์ กรุพิมาย 215 114,574.00 178208,500114,57465,64033,10048,570470,38410 พฤษภาคม 2559-
188บ้านนางโทพัฒนา  นายปฐมสุข สีลาดเลา 130 73,657.00 8881,40050,14630,36015,07020,570197,54630 พฤษภาคม 2559ไม่มี
189บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  นายวุฒิชัย ไชยสุริยวิรัตน์ 43 22,412.00 2934,20016,96410,0805,0856,81073,1396 พฤษภาคม 2559ไม่มี
190บ้านโนนเพชรพิทยาคม  นายแทน ด่านแก้ว 87 45,178.00 6576,80038,01322,68011,53515,300164,32830 เมษายน 2559
191บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล  นายวิชิต คำจันทร์ 182 124,399.00 142220,40099,80756,19027,17547,080450,65216 พฤษภาคม 2559-
192จตุคามพิทยาคม  นายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์ 92 50,172.00 6475,20036,06722,08010,96014,960159,26729 เมษายน 2559 ดำเนินการจัดซื้อหนังสือให้ทันตามกำหนดเวลาและปฏิทินการดำเนินงานของสพฐ.
193บ้านกระเบื้องวิทยาคาร  นายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์ 147 82,610.00 9486,90052,63232,40016,05021,960209,94230 พฤษภาคม 2559อยากให้ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ครบตามรายการที่โรงเรียนได้สั่งซื้อและจัดส่งให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
194บ้านครบุรีศึกษา  นายสมบัติ วรรณา 268 168,000.00 190239,100118,44170,44034,16054,250516,39111 พฤษภาคม 2559-
195บ้านละหานสามัคคี  นายประยงค์ สารภูมิ 198 126,008.00 130158,20079,80847,61022,93536,250344,80319 เมษายน 2559
196โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ  นายแทน ด่านแก้ว 46 16,093.00 2731,80016,0939,3604,6956,33068,2786 พฤษภาคม 2559
197ท่าเรือวิทยา  นายประยงค์ สารภูมิ 111 68,670.00 9890,50054,98233,72016,64022,870218,71211 พฤษภาคม 2559
198บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์  นายประทวน ด่านแก้ว 278 184,134.00 184257,100125,56170,77034,76556,610544,80629 เมษายน 2559
199บ้านโนนปีบ  นายสุริยะ พิมพ์พรหมา 38 20,312.00 3338,80018,48511,4005,6757,72082,08027 เมษายน 2559
200อรพิมวิทยา  นายชัชวาลย์ ศรีแก้ว 130 125,385.00 8398,40050,80529,16015,04519,620213,03027 เมษายน 2559
201เมืองจากวิทยา  นางอรุณรัตน์ เทียมไธสง 227 135,160.00 171209,150101,78762,67030,13047,840451,57725 เมษายน 2559
202บ้านโนนตำหนัก  นายนิธิวัชร์ พันธ์วรารักษ์ 61 44,043.00 5160,20029,96017,7608,99511,990128,905
203บ้านโนนไม้งาม  นายธนพล นาเลาห์ 82 47,004.00 6172,20036,65921,36010,94514,390155,55417 พฤษภาคม 2559
204ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา  นายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์ 171 105,699.00 130151,40082,72547,67023,79535,300340,89031 พฤษภาคม 2559ควรใหัครูธุรการดำเนินการในกระบวนการนี้
205บ้านขุยวิทยา  นายบุณยสิทธิ์ แสงทอง 216 110,381.00 169238,350110,38164,74031,22552,260496,95619 พฤษภาคม 2559
206บ้านลำทะเมนชัย  นายชูชาติ บุบผาสุข 121 71,578.00 9487,30053,76632,64016,43022,060212,1966 พฤษภาคม 2559
207บ้านไพล  นายสุเวช เจียมใจ 130 77,362.00 101102,85059,25835,67017,71025,090240,57816 พฤษภาคม 2559ดำเนินการเรียนร้อยแล้ว
208บ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง  นายประยงค์ กรุพิมาย 71 42,803.00 7284,40037,97524,72012,14016,780176,01520 พฤษภาคม 2559ไม่มี
209บ้านหนองแวง  นายอุดม อุดมบุญ 81 48,851.00 6273,40037,15621,72011,14014,630158,04628 มีนาคม 2559
210บ้านอ้อประชาสามัคคี  นายปณิพล นานา 263 272,607.00 187273,400142,80275,04036,39061,995589,62710 พฤษภาคม 2559
211บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา  นายประมวล สุขโน 168 104,734.00 128177,00084,99848,96023,91039,070373,93812 พฤษภาคม 2559-
212บ้านมาบป่าแดง  นายธนเดช โภคินชุติวัต 83 38,252.00 6778,60035,95023,04011,35515,630164,5756 พฤษภาคม 2559
213บ้านสี่เหลี่ยม  นางอรัญญา สุขโน 142 55,246.40 10092,80056,90834,68017,41023,450225,24811 เมษายน 2559
214บ้านหนองจาน  นายบุญศรี แสนคำ 90 44,068.00 7280,70041,46425,71012,30518,980179,15913 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อทุกกลุ่มสาระ
215บ้านหนองไผ่พิทยาคม  นายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ 66 36,351.00 4350,60024,43514,8807,43510,070107,42013 พฤษภาคม 2559
216วัดจันทนาราม  นายศราวุธ พิมละมาศ 184 107,134.00 142132,10081,46949,44025,03033,380321,41921 เมษายน 2559
217บ้านหนองมะเขือ  นายภิญโญ กันหา 280 219,220.00 242280,900160,52191,20044,98070,830648,431
218บ้านหนองจานใต้  นายสุริยนต์ กัลยาณี 244 129,000.00 170157,70096,38758,92029,54039,850382,39710 พฤษภาคม 2559เพื่อให้นักเรียนได้รับหนังสือเรียนครบถ้วน
219บ้านช่องแมว  นายจำนงค์ สินอยู่ 157 84,752.00 117108,55066,79140,56020,34527,430263,67631 พฤษภาคม 2559
220บ้านโสกดู่  นายสมชัย นิยันตัง 50 24,331.00 3946,20023,80813,6807,0359,21099,93311 พฤษภาคม 2559
221บ้านหนองดู่  นายสุวโรจน์ ยิ่งธนฐานนันท์ 56 30,066.00 4653,80024,32615,7207,64010,690112,17620 พฤษภาคม 2559โรงเรียน ทำการเรียนการสอนผ่านระบบ DLIT เนื้อหาในหนังสือและแบบฝึกหัดไม่ตรงตามระบบDLIT
222บ้านหนองม่วงวิทยาคาร  นายอภิลักษณ์ จรไธสง 217 40,304.00 236266,850149,19888,04043,21567,285614,58831 พฤษภาคม 2559
223บ้านหนองยาง  นายธนา สะลิวรรณ์ 111 75,186.00 84113,50054,27531,83015,45525,210240,27031 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือเรียนช้ากว่ากำหนด
224บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา  นายนรศักดิ์ สีลา 75 39,656.00 5766,40029,35419,3209,21513,180137,46920 พฤษภาคม 2559
225หนองอ้อวิทยาคม  นายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า 109 58,984.00 8094,40045,43027,84014,08018,800200,55020 พฤษภาคม 2559
รวม 35,852 21,800,014 26,47031,001,75016,453,6169,663,2504,772,8107,157,53569,048,961
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน