สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 6  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสนอง สุดสะอาด
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านดอนไผ่  นางรัชนก กัณหะสุต 0 0.00 9084,10055,46231,56016,22021,250208,592
2บ้านโนนระเวียง  นายบรรจบ บุษย์ศรี 240 187,317.00 177164,750102,91761,68031,28541,630402,26230 มีนาคม 2559
3บ้านโนนสูง  นายอำพร บาลเย็น 92 51,610.00 6778,60036,72023,04011,35515,630165,34511 เมษายน 2559ไม่มี
4บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี  นางทิพวรรณ์ เทพเรียน 87 47,482.00 6171,20032,85720,7609,99514,140148,95229 เมษายน 2559
5บ้านสีสุก  นายปรีชา ไค่นุ่นสิงห์ 130 75,942.00 9386,55054,71832,40016,42521,870211,96320 เมษายน 2559-
6บ้านโสกสนวน  นายศักดิ์ชัย เพ็งผ่อง 51 32,442.00 3845,00022,81513,3206,8408,97096,9459 พฤษภาคม 2559
7บ้านหนองโคบาล  นายอิศรานุวัฒน์ วังหอม 156 115,366.00 105125,55061,72338,10018,14528,900272,41822 เมษายน 2559การจัดสรรงบประมาณ100 % เต็มของส่วนกลางช้า
8บ้านหนองเต่า  นายเทอดศักดิ์ แก้วมะดัน 288 183,676.00 197236,750128,13973,08036,73554,680529,38416 พฤษภาคม 2559
9บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)  นางอุดมพร พันธุ์ธรรม 174 95,646.00 132121,80070,58745,36022,32030,780290,84715 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ
10บ้านกอก  นางสาวเพ็ญพรรณ นามชัยสงค์ 18 15,084.00 1821,40011,0946,3603,3204,27046,44418 เมษายน 3102
11บ้านแก้งสนามนาง  นายนิภูมิ เหล่าเมืองเพีย 95 62,030.00 7989,75044,71428,29013,51021,010197,2744 พฤษภาคม 2559
12บ้านโนนรัง  นายเสรี แสงทองเขียว 153 70,993.00 112104,00063,99338,88019,56026,280252,71316 พฤษภาคม 2559
13บ้านโนนสำราญ  นางสายพิน บุษย์ศรี 196 136,889.00 157191,95092,52457,36027,35543,880413,06916 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนที่สั่งซื้อกับจำนวนนักเรียนในวันเปิดเรียนมักจะไม่ค่อยตรงกันเพราะนักเรียนมักจะย้ายมาเข้าเรียนในวันเปิดเรียนทำให้จำนวนหนังสือเรียนไม่เพียงพอ ซึ่งโรงเรียนต้องจัดหาให้เพิ่มเติมทุกปี
14บ้านหนองสะเดา  นายสนอง เรืองประทีป 38 32,899.00 2731,80015,6219,3604,6956,33067,80618 พฤษภาคม 2559- ไม่มี
15บ้านหินลาดหนองโดน  นายนิติภูมิ การนา 92 47,567.00 7284,40039,17724,72012,14016,780177,2173 พฤษภาคม 2559การประชุมวางแผน มอบหมายงาน ที่ถูกต้องและรวดเร็ว
16บ้านอุทัยทอง  นางราชาวดี สายแก้วลาด 89 47,159.00 6880,60040,10823,88012,31016,070172,96819 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ
17บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ  นายประชัน ชาวสามทอง 215 105,207.00 166219,000108,20762,73030,82549,040469,80216 พฤษภาคม 2559-
18บ้านนาแค  นายสายชล ทรงด้วงทุม 79 53,563.00 6374,40037,06421,96011,14514,820159,38916 พฤษภาคม 2559
19บ้านศาลาหนองขอน  นายคงฤทธิ์ ผาผง 215 116,008.00 155182,15094,47356,73028,00042,300403,65330 มีนาคม 2559ไม่มี
20บ้านโสกน้ำขุ่น  นางละเอียด เอี่ยมศรี 56 32,755.00 4351,00025,69915,1207,81510,170109,8043 พฤษภาคม 2559
21บ้านหนองขามน้อย  นางสุภัทรินทร์ วงศา 35 23,426.00 2226,00014,0357,6803,9105,18056,80518 พฤษภาคม 2559-
22บ้านหนองขามนาดี  นายกนก จำปามูล 181 100,512.00 130120,10071,62344,76022,12030,350288,95318 พฤษภาคม 2559
23บ้านหนองบง  นายสมจิตร มะธิปะโน 51 35,979.00 4047,60025,45814,1607,4209,500104,13831 มีนาคม 2559
24บ้านหัวหนองฯ  นายวินัย ทองเชิดชู 55 27,406.00 4553,60027,40615,9608,39510,700116,06110 มีนาคม 2559-
25บ้านโคกเสี่ยว  นางสิริพร ศรีอภัย 123 65,741.00 87102,00046,83129,88014,68520,280213,67611 พฤษภาคม 2559
26บ้านน้อยหนองหนาด  นายพูลศักดิ์ บุตรแก้ว 119 60,000.00 8297,20048,95428,80014,85019,380209,18412 พฤษภาคม 2559
27บ้านปอบิด  นายสมัคร ยศกระโทก 157 119,105.00 110147,10072,83141,70020,44032,800314,8712 เมษายน 3102-
28บ้านเมืองคง  นายวีระชัย บุญกลาง 161 81,237.00 117137,75072,95042,90021,24531,980306,82515 สิงหาคม 2559-
29บ้านสี่เหลี่ยม  นางสาวอรัญญา โตค้างพลู 21 10,282.00 2023,2009,7216,7203,1404,60047,38130 มีนาคม 2559การจัดสรรงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการซื้อหนังสือให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
30บ้านหนองบง  นางสมพร หาญภักดีรัตน์ 19 10,473.00 1719,8009,0025,7602,7453,93041,23728 เมษายน 2559
31บ้านหนองหว้า  นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ 176 116,103.00 127172,15083,85048,33023,67038,230366,23030 พฤษภาคม 2559-
32วัดกู่สามัคคี  นายเกียรติศักดิ์ สุทธิ 118 61,928.00 86101,60048,99930,00015,25020,240216,08910 พฤษภาคม 2559
33บ้านโคกตะพาบ  นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ 82 47,207.00 6778,40037,39622,92011,16515,580165,46113 พฤษภาคม 2559รีบดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และรีบดำเนินการสั่งซื้อหนังสือเรียนให้ทันตามกำหนดเวลา
34บ้านตะโกโคก  นายบุญลือ พันธุ์เสนีย์ 172 161,273.00 125147,55076,61745,72022,45534,200326,54218 เมษายน 2559
35บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  นางศลิษา ลาน้ำเที่ยง 60 31,871.00 4856,40026,38616,5608,22011,220118,78629 มีนาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
36บ้านตะหนอด  นายสุริวงศ์ เลี้ยงวงษ์ 27 16,691.00 2327,00013,0697,9203,9155,37057,27428 เมษายน 2559
37บ้านตาจั่น  นายขวัญนคร สังขรัตน์ 219 138,869.00 139181,65090,61452,20025,42540,760390,64930 มีนาคม 2559
38บ้านหนองบัวทุ่ง  นายผดุง เกิดศรีทอง 147 80,348.00 102122,40065,01737,53018,49528,230271,67214 กรกฎาคม 2559-
39ปริยัติไพศาล  ดร.สรายุทธ โตนอก 211 96,920.00 145185,15094,33854,42026,94541,900402,75329 พฤษภาคม 2559ไม่มี
40ชุมชนบ้านวัด  นายธนยศ ปะเสทะกัง 260 160,253.00 198233,000125,21272,69036,12554,120521,14725 เมษายน 2559การดำเนินงานคณะครูให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการคัดเลือกหนังสือของแต่ละชั้น
41บ้านกระถิน  นางนภาพรรณ นาดี 86 29,519.00 6171,80034,01921,12010,56514,290151,79423 มิถุนายน 2559
42บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)  นายวีระศักดิ์ อิ่มกมล 107 56,407.00 6779,00038,30823,28011,73515,730168,05325 เมษายน 2559
43บ้านคอนเมือง  จ่าสิบเอกสมนึก กล้าหาญ 186 99,079.00 150199,70094,79056,58027,47044,550423,0905 พฤษภาคม 2559
44บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  นายธนภัทร ศรีสุขวัฒนกิจ 47 2.00 3642,60021,37512,6006,4508,49091,51510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
45บ้านมะค่า  นางสาวธิดารัตน์ มะละปัทธิ 63 30,479.00 3844,80022,69013,2006,6508,92096,26028 เมษายน 2559
46บ้านหนองบัวสามัคคี  นายไพโรจน์ เนตรกลาง 98 64,397.00 7082,00037,93424,00011,75016,300171,98425 เมษายน 2559งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือมีไม่เพียงพอ
47บ้านหนองพรานปาน  นายกำธร คำเทียนทอง 173 109,352.00 124160,00079,89946,50022,79036,060345,24921 เมษายน 2559-หนังสือเรียนบางกลุ่มสาระได้รับล่าช้าไม่ทันเปิดเทอม -ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ทำสัญญาสั่งซื้หนังสือยังไม่คงที่ โรงเรียนต้องสั่งซื้อเพิ่มบางส่วน จึงทำให้ได้รับหนังสือล่าช้า หรือไม่ได้รับหนังสือเลย ตัวแทนร้านค้าไม่ได้มีการติดตามหนังสือให้
48บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  นายดำรงศักดิ์ ขอร่วมกลาง 94 52,247.00 7183,60038,99124,60012,32516,640176,1561 เมษายน 2559
49บ้านดอนทะแยง  นายพล ชินอ่อน 118 70,362.00 86102,00051,62430,24015,63020,340219,83410 พฤษภาคม 2559-
50บ้านตะโก  นายสมพร หาญนอก 181 102,956.00 131121,65074,39145,48022,88530,740295,14628 เมษายน 2559
51บ้านทัพมะขาม  นายประสาท ญาณบุญ 107 59,968.00 7183,40039,58624,48012,13516,590176,1913 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังไม่พร้อมกันแต่ในปีการศึกษานี้ได้รับเร็วกว่าปีที่ผ่านมา
52บ้านประคำ  นายไมตรี ทองเพชร 177 117,264.00 133176,35087,26650,28024,63539,420377,95111 พฤษภาคม 2559-
53บ้านปรางค์  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 180 96,016.00 132122,00073,12345,48022,51030,830293,9435 พฤษภาคม 2559
54บ้านหนองบัว  นายเฉลิมศักดิ์ สุทธิรักษา 70 26,483.00 5463,60030,11718,7209,39012,660134,48722 เมษายน 2559งบประมาณและการจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาและมีศักยภาพที่ดีในการปฏิบัติ
55บ้านเก่าค้อ  นายศักดิ์ดา ศรีศักดิ์นอก 132 116,048.00 99134,95062,10537,41017,90029,860282,2258 เมษายน 2558-
56บ้านโจด  นายสมเกียรติ ใจเอื้อ 134 86,144.00 82109,80057,07031,41015,79524,530238,6056 มิถุนายน 2559การจัดสรรงบประมาณทันก่อนเปิดเทอม
57บ้านดอนกลาง  นายอุทัย มาลำโกน 216 135,336.00 162216,600100,63960,75028,93548,180455,10413 พฤษภาคม 2559
58บ้านทองหลาง  นายไกรวุฒิ สว่างเมือง 62 37,982.00 4857,00028,90616,9208,79011,370122,98614 มีนาคม 2559บางรายวิชามีปัญหาในการจัดส่ง
59บ้านหนองบัวกระจาย  นายคำพี ตรงกลาง 287 183,388.00 208260,500132,40677,43038,09559,270567,70129 เมษายน 2559อยากให้ส่งหนังสือให้ทันเปิดเทอม
60บ้านหนองม่วง  นายไกรจักร ศรีศักดิ์นอก 158 100,372.00 116157,30079,26644,49022,22534,990338,27129 ตุลาคม 2558
61บ้านหมัน  นายบรรลือ พุฒกลาง 0 0.00 146199,30097,89555,80027,48044,190424,665
62ชุมชนคงวิทยา  นายอนันท์ ยิ่งนอก 882 503,200.00 581544,750362,006204,840106,455137,6401,355,69115 เมษายน 2559มีความร่วมมือจากทุกฝ่าย
63บ้านโคกเพ็ด  นายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ 41 23,066.00 3642,20019,58312,3606,0708,39088,60329 มีนาคม 2559ไม่มี
64บ้านดอนใหญ่  นายสง่า ทองสวัสดิ์ 153 93,528.00 110142,60068,59041,07019,82532,050304,13518 เมษายน 2559หนังสือบางวิชาส่งช้า
65บ้านตลุกหินปูน  ว่าง 40 24,500.00 3339,20019,35311,6406,0557,82084,06825 มีนาคม 2559-
66บ้านศรีนิมิต  - 34 18,659.00 2731,60014,2769,2404,5056,28065,90119 เมษายน 2559บางรายวิชาจัดส่งล่าช้า
67บ้านหนองแขม  นายวิเชียร หาญสงคราม 127 66,415.00 8297,00048,79028,68014,66019,330208,46011 พฤษภาคม 2559บางวิชาส่งช้า
68บ้านไทรโยง  นางวลัยลักษณ์ กันแก้ว 57 29,830.00 3743,40020,67712,7206,2658,63091,69210 พฤษภาคม 2559-
69วันครู 2502  นายสมยศ หล้าเพชร 286 176,000.00 190244,800127,83571,79035,91555,300535,6404 พฤษภาคม 2559
70บ้านตลุกสาหร่าย  จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง 140 73,881.00 10293,50052,90334,68016,66023,630221,37331 มีนาคม 2559-
71บ้านตากิ่ม  นายศตวุฒิ รื่นกุหลาบ 189 133,635.00 135162,75082,53749,29023,72037,400355,6976 พฤษภาคม 2559
72บ้านโนนเต็ง  นายอนุสรณ์ ควรขุนทด 211 125,352.00 165199,35095,83760,12028,72545,750429,78222 มีนาคม 2559อุปสรรค = หนังสือมาไม่ทันตามกำหนดเวลา ข้อเสนอแนะ = ควรเตรียมหนังสือเรียนไว้ให้กับทางโรงเรียนสำหรับการสั่งซื้อเพราะปัญหาคือสั่งซื้อหนังสือคุรุสภาแล้วจัดส่งมาถึงโรงเรียนช้า
73บ้านหนองสะแก  นายสมุทร หมั่นกิจ 85 48,580.00 6374,00034,95121,72010,76514,720156,15629 เมษายน 2559
74บ้านหนองหญ้าขาว  นายประสิทธิ์ โพธิ์นอก 98 58,833.00 7487,60044,58325,92013,29017,460188,85330 พฤษภาคม 2559
75บ้านห้วยทราย  นายฐานิต นิลโท 81 46,834.00 6879,60035,25123,28011,36015,820165,31121 มีนาคม 2559งบประมาณน้อย ทำให้จัดซื้อไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ และบางรายวิชาจะมีปัญหาในการจัดส่งล่าช้า
76วนาประชารัฐบำรุง  นางสายหยุด ประกิคะ 88 53,552.00 5666,60036,24619,80010,35013,290146,28610 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ที่ไม่แน่นอนทำให้เกิดอุปสรรคในบางครั้ง
77วัดบ้านหนองกก  นายจักรพันธ์ รัตนปราการ 54 30,283.00 3743,80021,85012,9606,6458,73093,98518 มีนาคม 2559บางรายวิชาจัดส่งล่าช้า
78ห้วยไหวัฒนา  นายสุชาติ โยศรีคุณ 60 34,044.00 4755,20026,55716,2008,02510,980116,9621 เมษายน 2559
79บ้านกู่  นายสืบสกุล ทัพหลวง 24 11,092.00 1821,40011,0926,3603,3204,27046,44212 เมษายน 2559ไม่มี
80บ้านโคกน้อย  นางโศภนิศ นาดี 53 28,631.00 4552,60023,67315,3607,44510,450109,52831 มีนาคม 2559ไม่มี
81บ้านทองหลางน้อย  นายประสิทธิ์ ศรีละครเลิศ 120 73,843.00 85100,45049,63930,69014,55023,200218,52914 มีนาคม 2559ระบบดี
82บ้านนาดอนบก  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 22 11,001.00 2023,2009,6556,7203,1404,60047,31530 มีนาคม 2559ไม่มี
83บ้านเสมา  นายปราถนา แสงสุด 157 100,846.00 115138,45072,79242,36020,88531,900306,38729 เมษายน 2559ไม่มี
84บ้านหนองแจ้งน้อย  นายพงศ์พิพัฒน์ ประถมพงษ์ 103 57,577.00 8296,40045,66028,32014,09019,180203,65021 มีนาคม 2559ไม่มี
85วัดบ้านกระเบื้อง  นายธิติวุฒิ นาคุณทรง 59 26,062.80 5059,00027,99417,4008,80011,750124,9448 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
86วัดบ้านหนองหัวช้าง  นางรวิสรา กลจังหรีด 89 38,510.00 6071,00035,54221,00010,75014,150152,44210 พฤษภาคม 2559
87บ้านขามหนองแวง  นางอุไรรัตน์ ทิพยเนตร 32 16,992.00 2530,00016,9929,0004,8756,00066,86710 พฤษภาคม 2559ไม่มี
88บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  นายทิวากร มีระหันนอก 190 95,754.00 151207,85095,75457,12027,18545,840433,74916 พฤษภาคม 2559
89บ้านดอนหันโนนเพ็ด  นางสาวรวิสุดา สารนอก 23 13,303.00 1618,6007,9015,4002,5503,69038,14115 เมษายน 2559ไม่มี
90บ้านตะคร้อโนนทอง  นายเอกภาพ ค้ามีผล 100 101,008.00 73103,65049,50128,23013,88022,720217,98129 เมษายน 2559ไม่มี
91บ้านโนนมะเฟือง  นายภูเบศ เทียนศรี 94 42,403.00 89104,40048,20530,60015,07520,760219,04014 มีนาคม 2559
92บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)  นายณรงค์ แสงภักดี 39 19,637.00 3743,20018,35712,6006,0758,58088,8126 พฤษภาคม 2559
93บ้านหนองหว้าเอน  นายไพบูลย์ ยศพล 234 146,205.00 182238,900112,31867,86032,31053,430504,8183 พฤษภาคม 2559-
94บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)  นางนภาพรรณ นาดี 66 35,571.00 4957,40026,94716,8008,22511,410120,7829 พฤษภาคม 2559
95บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี  นายสุภาพ บุญสิทธิ์ 151 93,226.00 113134,45066,46741,07019,72031,020292,72731 มีนาคม 3102
96วัดบ้านดอนชุมช้าง  นางภนิดา ชุมหิรัญ 44 35,446.00 2732,40018,9999,7205,2656,48072,86410 พฤษภาคม 2559-
97บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)  นายสุพจน์ บารมี 94 58,655.00 6788,65043,65925,32012,41519,830189,87410 เมษายน 2559การจัดสรรงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการซื้อหนังสือให้ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
98วัดบ้านไร่  นายกระเสิม มงคุณ 173 112,000.00 113138,45074,16042,09021,08031,770307,55020 เมษายน 2559
99วัดบ้านหนองไข่ผำ  นายณัฐพงศ์ ศรีศาลาแสง 48 26,185.00 3541,40020,89512,2406,2558,25089,0408 เมษายน 2559จัดสรรงบให้น้อย
100วัดบ้านหนองแวง  นางจินตนา เทศนอก 39 23,460.00 3642,60020,84312,6006,4508,49090,98329 เมษายน 2559
101บ้านโนนกระพี้วิทยา  นายวีระชัย รัตรองใต้ 67 26,101.00 4654,20026,10115,9608,02010,790115,07112 เมษายน 2559งบประมาณจัดสรรน้อยไม่เพียงพอ 8 กลุ่มสาระ
102บ้านโคกเพ็ด  นายพรชัย ปาสาจันทร์ 73 43,708.00 3845,60026,88113,6807,4109,120102,69111 เมษายน 2559ไม่มี
103วัดบ้านงิ้ว  นางอริญชยา รุณรุทธิ์ 75 47,442.00 4958,80033,15417,6409,55511,760130,90930 เมษายน 2559ไม่มี
104บ้านดอนแร้ง  นายไตรภพ สุวรรณัง 167 106,011.00 108174,40077,06943,32020,95036,870352,6099 พฤษภาคม 2559
105บ้านอ้อยช้าง  นายสุทธิพงศ์ บุญสงค์ 92 46,681.00 7385,20036,95224,84011,95516,920175,8679 พฤษภาคม 2559ไม่มี
106บ้านดอนฆ่าเสือ  นางรักชนก กัณหสูต 79 18,120.00 4249,40023,98814,5207,2409,830104,97816 พฤษภาคม 2559-
107บ้านบุเสมาทอง  นายวีระชัย รัตรองใต้ 111 80,189.00 120110,60063,58941,16020,17027,950263,4696 เมษายน 2559หนังสือสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ค่อยชัดเจน ข้อมูลไม่ตรงกัน
108บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  นายศิริศักดิ์ ไชยนรินทร์ 105 73,931.00 7498,90053,85428,62014,76022,160218,2943 พฤษภาคม 2559
109บ้านหญ้าคาดอนเค็ง  นายประยูร มีชัย 71 42,373.00 5362,60031,85818,4809,38512,470134,7938 เมษายน 2559งบประมาณจัดสรรไปเพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
110บ้านหนองแจ้งใหญ่  นางสุจิตรา ผดุงโชค 64 36,355.00 4755,40026,66316,3208,21511,030117,62825 มีนาคม 2559-
111วัดบ้านหนองตะไก้  นายทิพย์ หงษ์ทอง 74 45,918.00 5466,80032,36819,7709,39515,210143,54315 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
112บ้านหนองปรือคึมม่วง  นายบรรหาร ศรีดาธรรม 125 70,008.00 88103,60050,16130,48015,26020,620220,12123 มีนาคม 2559ไม่มี
113บ้านห้วยโจด  นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศ 26 11,000.00 1315,6008,6604,6802,5353,12034,59530 เมษายน 2559ไม่มี
114ไทยรัฐวิทยา18  นายประเทือง รูขะจี 97 90,751.00 6677,80037,13722,92011,54015,490164,8875 เมษายน 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ได้รับช้าแต่ก็ทันตามกำหนด
115ขามเตี้ยพิทยาคม  นางสุจิตรา ผดุงโชค 164 156,862.00 122161,60077,02045,81022,06536,080342,5751 เมษายน 2559
116บ้านโคกสว่าง  นายชุติพนธ์ จะชาลี 50 30,169.00 3743,80022,39012,9606,6458,73094,52529 เมษายน 2559ส่งล่าช้าแต่ทันตามกำหนด
117บ้านโคกสี  นายประจวบ ผดุงโชค 138 78,123.00 110100,10053,69036,96017,27025,300233,3206 พฤษภาคม 2559งบประมาณส่วนของหนังสือเรียนไม่เพียงพอ
118บ้านดงบัง  นายนิเทศก์ ประภาสอน 126 59,160.00 9587,45050,91132,52015,86522,100208,84620 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอกับหนังสือเรียนที่ต้องการ
119บ้านดอนคนทา  นายเฉลย เทพเรียน 66 36,849.00 5665,80030,33719,3209,59013,090138,1375 เมษายน 2559ส่งทันกำหนดแต่ส่งไม่พร้อมกลุ่มสาระอื่น
120บ้านด่านช้าง  นายประจักษ์ อาพัดนอก 109 64,621.10 98128,40059,64036,45017,26528,720270,4752 พฤษภาคม 2559ไม่มี
121บ้านโสกงูเหลือม  นางสุวิมล จรรยา 8 2,899.20 1214,0006,6574,0801,9602,78029,47716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
122บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต  นายวิริยะพงษ์ สิทธิพา 47 29,126.00 3136,40019,10410,6805,2857,24078,7099 พฤษภาคม 2559ส่งช้าแต่ทันตามกำหนด
123วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  นางจารุนันท์ นาคุณทรง 84 52,340.00 6172,00037,49021,24010,75514,340155,82517 เมษายน 2559ร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียน ไม่สามารถจัดหนังสือได้ครบตามความต้องการ
124บ้านกระพี้  นายอภิรัตน์ นาดี 47 26,620.00 3440,00019,06511,7605,8707,96084,65529 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ นักเรียนมีหนังสือทันกำหนดการเปิดเทอม
125วัดบ้านเก่างิ้ว  นายกิตติโชค เกศศรีพงษ์ศา 50 29,464.00 3339,00019,19711,5205,8657,77083,35225 มีนาคม 2559โรงเรียนควรมีเอกสาร .ในการเลือกซื้อหนังสือเอง
126บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี  นายอำนาจ นาดี 117 75,190.00 7993,00045,19227,36013,69518,510197,75725 เมษายน 2559ไม่มี
127บ้านโคกสะอาดสามัคคี  นายลือชัย ศรีประภาพงศ์ 51 26,668.00 4249,40023,49514,5207,2409,830104,48530 เมษายน 2559
128บ้านสระครก  นายเอี่ยม วังหอม 187 101,786.00 141205,65093,46154,45026,07044,640424,27130 เมษายน 2559ระดับอนุุบาลงบประมาณน้อยไปควรเพิ่มงบอีก
129บ้านหนองกระทุ่ม  นายบุญเทียม โทแหล่ง 221 133,491.00 159209,85097,66459,40028,30546,860442,07911 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี น่าจะจัดให้นักเรียน 100% ครบทุกสาระทั้งหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด และให้จัดซื้อได้ตามความต้องการของครูผู้สอน
130บ้านหนองพลวง  ดร.ปริญญา ประจง 109 87,099.00 7387,60048,69026,28014,23517,520194,3259 พฤษภาคม 3102ควรเพิ่มงบประมาณค่าหนังสือ
131บ้านห้วยยาง  นายวสันติ์ อดิศักดิ์ 73 43,084.00 5160,20030,60417,7608,99511,990129,5499 พฤษภาคม 2559
132ชุมชนบ้านช่อระกา  นายเจริญ วรนาถนฤมล 210 124,352.00 143199,95094,34254,75026,56043,970419,57225 เมษายน 2559ไม่มี
133บ้านขามเวียน  นายวีราณุวัติ จันทร์แจ้ง 67 38,427.00 4957,80028,18417,0408,60511,510123,13910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
134บ้านดอนเปล้า  นายประเสริฐ ทวีภูมิ 123 71,591.00 8982,55050,64730,84015,45520,860200,35215 พฤษภาคม 2559
135บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  นายจิระวัฒน์. เพลียนอก 85 52,294.00 6981,40040,75224,00012,12516,210174,48725 เมษายน 2559
136บ้านโนนทองหลาง  ธนชัย รัตนมาลา 91 49,613.00 7285,00041,74725,08012,71016,930181,4678 เมษายน 2559
137บ้านโนนเพ็ด  นายจีรวัฒน์ วิชัยวัฒนา 69 37,890.00 4451,80025,33715,2407,63010,310110,31710 พฤษภาคม 2559
138บ้านวังโพธิ์  นายวุฒิชัย ชินรัตน์ 48 28,585.00 4148,20022,53514,1607,0459,590101,53010 พฤษภาคม 2559-
139ชุมชนบ้านเหลื่อม  นางสาวไกรเลิศ โพธิ์นอก 286 154,130.00 197181,950107,07267,80033,47545,980436,2776 พฤษภาคม 2559
140บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี  นายศุภวัฒน์ กลิ่นจันทน์ 123 68,632.00 8296,60046,52828,44014,28019,230205,07813 พฤษภาคม 2559
141บ้านดอนตะหนิน  นายเจริญ วรนาถนฤมล 129 84,080.00 96122,30063,23835,97017,76527,690266,96329 เมษายน 2559หนังสือบางกลุ่มสาระมันแยกเนื้อหาออกต่างหาก ทำให้งบประมาณในการจัดซื้อไม่เพียงพอ
142บ้านตลุกพลวง  นายธนูศิลป์ แก้วใสย์ 192 119,279.00 146177,70089,83753,88026,48040,790388,6871 มิถุนายน 2559การจัดส่งหนังสือได้รับหนังสือไม่พร้อมกัน
143บ้านโต้นสามัคคีวิทยา  - 37 19,627.00 3439,80018,03611,6405,6807,91083,06623 พฤษภาคม 2559ไม่มี
144บ้านสระสี่เหลี่ยม  นายชูเกียรติ เกษมสุข 295 171,780.00 239258,050135,56786,31041,04065,110586,07718 พฤษภาคม 2559
145บ้านหนองโจด  นายสมเกียรติ ศรีปราชญ์ 31 17,931.00 2428,40014,0658,4004,3005,66060,82510 พฤษภาคม 2559งบประมาณรายคนไม่เพียงพอกับราคาหนังสือ ไม่ว่าจะซื้อของ สกสค.หรือเอกชน
146บ้านหนองปรือโป่ง  นายดำรงค์ เกิดไพร 258 154,916.00 185238,250115,64068,91033,23053,650509,68029 เมษายน 2559ส่วนมากทางร้านจัดส่งล่าช้าแต่ก็เป็นแค่บางกลุ่มสาระฯเท่านั้น
147บ้านหนองม่วงช่างพิม  นายประโชติ แสงงาม 78 44,605.00 5666,20033,08519,5609,97013,190142,00531 มีนาคม 2559ค่าหนังสอที่สั่งเกินรายหัวนักเรียน โรงเรียนต้องใช้งบประมาณในส่วนอื่นมาใช่จ่ายค่าหนังสือเรียนไปก่อน
148ชุมชนบ้านหนองบัวลาย  นายสมัย เรืองศักดิ์ 224 156,896.00 157225,750112,23961,08030,18549,330478,58422 กันยายน 2558
149บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)  นายธารา ประทีปรัตน์ 99 64,786.00 8399,00052,58929,52015,61519,770216,49431 มีนาคม 2559
150วังโพน  นางนิตยา ทินราช 47 23,855.00 3440,40021,70712,0006,2508,06088,41717 เมษายน 2559-
151บ้านโนนดู่  นายสมชาย แทนลา 137 93,486.00 103144,05072,56639,96020,05531,770308,40121 เมษายน 2559
152บ้านป่าหวาย  นายชำนาญ เมินขุนทด 57 34,403.00 4249,60025,83214,6407,4309,880107,3827 เมษายน 2559-
153บ้านหนองคอม  นายยุทธพล รักษาชนม์ 278 174,417.00 215283,250135,86280,64038,89563,350601,99714 มีนาคม 2559หนังสือบางรายการอาจไม่พอในบางชั้นเรียน หรือมีการจัดส่งหนังสือที่โรงเรียนไม่ได้สั่งมาให้
154บ้านหนองแสง  นายยรรยงค์ บุรีมาศ 59 39,549.00 3845,60026,91613,6807,4109,120102,7269 เมษายน 2559-
155บ้านหลุบกุง  นายสมชาย นาโสก 134 53,861.00 9487,30053,86132,64016,43022,060212,29116 พฤษภาคม 2559ต้องจัดซื้อตามวัน เวลาที่ทางราชการกำหนด
156บ้านห้วยม่วง  นางเกษณีย์ แสนตรี 36 23,176.00 3035,60018,78310,5605,4707,10077,5139 พฤษภาคม 2559
157วัดบ้านศาลาดิน  นายสุเทพ พืชนอก 48 20,644.00 3642,40020,64412,4806,2608,44090,22410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
158ชุมชนหนองแวงสุวิทย์  นายจำรูญ ภูบังเดือน 83 54,979.00 5666,60035,99219,80010,35013,290146,03216 พฤษภาคม 2559
159บ้านคึมมะอุ  นายวิสิทธิ์ อามาตย์ 60 46,020.00 4351,00026,12715,1207,81510,170110,23230 มีนาคม 2559
160บ้านแดงน้อย  นายประกาศิต ศรีโคตร 133 82,045.00 101134,45065,56038,07018,45029,990286,5203 พฤษภาคม 2559ควรกำหนดวันเวลาในการสั่งซื้อหนังสือเช่นเดิม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการสั่งซื้อหนังสือเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้หนังสือทันการเปิดภาคเรียน
161บ้านฝาผนัง  นายสมฤกษ์ แสนศรี 48 35,658.00 4249,60024,96014,6407,4309,880106,51022 เมษายน 2559
162บ้านเพ็ดน้อย  นายไพศาล กล้าหาญ 32 15,817.00 2731,40013,5459,1204,3156,23064,61016 พฤษภาคม 2559ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง
163บ้านหนองจาน  นายกิติพงษ์ สุดสาร 36 29,055.00 3237,40016,68210,9205,2907,43077,72230 มีนาคม 2559ประสานกับคู่สัญญาเมื่อจะทำสัญญา
164บ้านหนองผือ  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 30 20,163.00 2428,20014,1758,2804,1105,61060,37530 มีนาคม 2559
165วัดบ้านดอนโก่ย  นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์ 42 23,206.00 3035,60018,35410,5605,4707,10077,08429 เมษายน 2559
166วัดบ้านดอนเต็ง  นายอนันต์ ศรีชุม 80 46,583.00 6171,40032,60820,88010,18514,190149,26311 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับการสั่งซื้อหนังสือกับทางร้านบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และมีการรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบเป็นระยะอยู่เสมอ
167วัดบ้านเมืองสูง  นายสฤษดิ์เดช ช่างเหล็ก 35 15,364.00 2529,60014,8298,7604,4955,90063,58413 เมษายน 2559โอนงบประมาณช้า อยากให้โอนเร็วกว่านี้
168บ้านหญ้าคา  นางดวงจิตร์ ไพรงาม 66 40,848.00 5059,00028,51117,4008,80011,750125,46130 เมษายน 2559ไม่มี
169บ้านหนองตาด  นายอภิชาติ ศิริพยัคฆ์ 185 130,796.00 139185,95091,55752,71025,85041,460397,52710 พฤษภาคม 2559
170บ้านหัวนาคำ  นายบุญเลิศ โต๊ะไธสง 36 20,603.00 2833,00015,9569,7204,8906,57070,13616 มีนาคม 2559ไม่มี
171วัดบ้านหินแห่  นายอุทัย สุราษฎร์ 82 65,600.00 8194,40041,75527,48013,13518,740195,5109 พฤษภาคม 2559
172วัดบ้านสีดา  นางพีรกานดา ภานุสิทธิ์กุล 101 57,807.00 7891,60043,43926,88013,31018,220193,4494 พฤษภาคม 2559รายการหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีหลายเล่ม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีราคาสูง ทำให้งบประมาณค่าหนังสือเรียนไม่เพียงพอ
173วัดบ้านโนนประดู่  นายสงบ บุดดาวงศ์ 0 0.00 5867,80031,76919,8009,60013,470142,439
174บ้านโนนสัง  นายเฉลียว แดนไธสง 242 109,742.00 191177,650109,74266,48033,63544,890432,39716 พฤษภาคม 2559
175บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)  นายอิสรพงฐ์ พันธ์สิงสอน 128 78,186.00 93105,85055,66733,63016,46024,820236,42730 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือถ้าได้ไม่ครบเกิดจากนักเรียนที่มาสมัครล่าช้าทำให้จัดซื้อได้ไม่ทัน
176บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)  นางสุกัญญา ประโพทัง 114 65,128.00 8296,80048,28028,56014,47019,280207,39020 เมษายน 2559
177เบญจราษฎร์ศึกษา  นายสุชาติ เจริญวงษ์ 69 39,142.00 6069,80030,34320,2809,61013,850143,88330 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
178วัดบ้านมะค่า  นายบุญเลิศ แหล่งสะท้าน 66 37,626.00 5968,80030,19220,0409,60513,660142,2976 พฤษภาคม 2559
179วัดบ้านโนนกอก  นายอุดม การชงัด 148 82,123.00 10899,80060,00137,20018,40025,220240,6216 พฤษภาคม 2559บางปีการศึกษา ส่งหนังสือช้า
180บ้านแฝก  นายประยุทธ ชาวดง 83 60,059.00 5666,20033,63719,5609,97013,190142,55730 เมษายน 2559
181วัดบ้านสามเมือง  นางภัทรภร ชัยรส 54 32,425.00 5362,00028,11718,1208,81512,320129,3726 พฤษภาคม 2559_หนังสือจากองค์การค่้าคุรุสภา มักล่าช้า
รวม 20,181 12,120,579 15,14617,920,7009,132,6425,445,9302,698,5553,943,79039,141,617
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน