สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 5  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายจัตุพร บุญระดม
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา  นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์ 166 115,060.00 140179,60088,06152,14025,21040,500385,51113 พฤษภาคม 2559-
2บ้านโกรกกระหาด  นางสุกัญญา ดวงกลาง 50 29,518.00 4047,00022,97613,8006,8509,35099,9761 พฤษภาคม 2559-
3บ้านขามทะเลสอ  นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์ 90 55,588.00 5053,20031,05817,9709,06512,800124,09328 เมษายน 2559
4บ้านโคกแฝก  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 48 20,755.00 3642,00018,27912,2405,8808,34086,73929 เมษายน 2559การได้รับหนังสือไม่ครบตามจำนวนนักเรียนหรือการได้รับช้ากว่ากำหนดถือเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน
5บ้านโนน  นางวัฒนีย์ ธเนศสิริทัศน์ 69 37,480.00 5463,40029,64318,6009,20012,610133,45324 เมษายน 2559
6บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี  นายคมสรณ์ นิธิปรีชา 165 91,865.00 135179,75090,06751,21025,23040,150386,40730 เมษายน 2559
7บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี  นายประทีป เพิ่มชีวา 89 61,383.00 7688,40037,82825,68012,16017,540181,60810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
8อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์  นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ 580 228,526.00 364340,600224,483127,92066,04086,060845,1036 พฤษภาคม 2559
9บ้านโคกแขวน  นายสุพจน์ เครื่องกลาง 101 63,801.00 7698,10047,56428,41013,80522,090209,96910 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อหนังสือสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี
10บ้านโตนดพูนผลวิทยา  นายเตชทัต แก้วทิตย์ 113 67,126.00 7698,50051,12728,65014,18522,190214,65229 พฤษภาคม 2559-
11บ้านโนนตาล  นายบุญเทียม เพ็ชรสูงเนิน 246 169,350.00 196239,100123,70872,63036,01554,890526,34313 เมษายน 2559ไม่มี
12บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)  นายพัฒนา คุ้มวงศ์ 41 17,181.00 2630,80016,8419,1204,6906,14067,59129 เมษายน 2559
13บ้านบุระไหว  นางณญาธวันดิ์ เกงขุนทด 22 5,500.00 1416,6007,9484,9202,5403,31035,31816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
14บ้านพันดุง  นายถนัด ภูมิอภินันท์ 167 97,186.00 135139,75078,35747,91023,83033,900323,7479 พฤษภาคม 2559โรงเรียนจะต้องรีบสรุปจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาหน้า และสำรวจหนังสือที่ใช้การได้ เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนต่อไป
15บ้านหนองกก  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 67 35,153.00 4148,20022,64614,1607,0459,590101,64130 มีนาคม 2559
16บ้านหนองตะครอง  65 36,657.00 5665,40029,44019,0809,21012,990136,12010 พฤษภาคม 2559-
17บ้านหนองสรวง  นายบรรยงค์ นีขุนทด 385 221,272.00 262282,700153,02194,71045,20571,330646,96619 เมษายน 2559
18อนุบาลขามสะแกแสง  นายชอบ แสงสี 548 279,114.00 377350,150217,918130,92065,91588,480853,38311 มีนาคม 2559โรงเรียนดำเนินการประชุมและคัดเลือกหนังสือก่อนปิดภาคเรียนเป็นเวลานานทำให้ได้รับหนังสืออย่างรวดเร็วและครบถ้วน
19บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)  นางยุพิน วัชระสุขโพธื์ 92 57,326.00 6981,40039,30924,00012,12516,210173,04411 มีนาคม 2559
20บ้านบุตะโก  นางยวนใจ ชอบใจ 44 25,662.00 4249,40023,75914,5207,2409,830104,74910 เมษายน 2559
21บ้านหญ้าคาโนนแจง  นายจีรศักดิ์ ชอบใจ 67 39,672.00 5665,60031,17319,2009,40013,040138,41323 เมษายน 2559
22บ้านหนองจาน  นายเผด็จ ศรีนอก 217 138,439.00 143174,75095,50853,43027,02040,170390,87814 เมษายน 2559
23บ้านหนุก  นายอนิรุทธ์ อิสโร 87 54,659.00 7095,70043,09026,16012,11021,100198,16014 มีนาคม 2559แจ้งแหล่งผลิตหนังสือเรียนจากกระทรวง ให้เร่งดำเนินการผลิตเพื่อให้ทันกำหนดการจัดการเรียนการสอน
24ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ  นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย 300 189,062.00 201261,850130,01675,57037,01058,840563,28611 เมษายน 2559
25บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)  - 90 44,701.00 75114,65052,03329,58014,37524,600235,23829 กรกฎาคม 2558
26บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)  นายมงคล ท่วมกลาง 164 65,160.00 100120,70065,16036,93018,29527,800268,88520 พฤษภาคม 2559กระตุ้นให้แหล่งผู้ผลิตจากกระทรวงฯ ทันการเรียนการสอน ในเทอมต่อ ๆ ไป
27บ้านโนนผักชี  นายวิฑูรย์ พลมณี 158 107,399.00 121161,65082,85346,05022,82036,090349,46322 เมษายน 2559
28บึงพัฒนาประชาร่วมจิต  นายณภัทรสพล น้ำแก้ว 22 11,769.00 2023,40010,2876,8403,3304,65048,50711 พฤษภาคม 3102
29บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต  นางอันทนา ทนโคกสูง 81 39,331.00 6576,00033,77222,20010,77515,100157,84711 มีนาคม 2559เนื่องจากหนังสือวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นป.2และป.5 มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่มีหนังสือและยังต้องใช้แบบเก่าอยู่
30บ้านหนองโพธิ์  นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน 84 41,647.00 5868,20033,03420,0409,98013,570144,82410 พฤษภาคม 2559
31บ้านครึมม่วง  นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล 101 56,022.00 6981,40039,07624,00012,12516,210172,81110 กรกฎาคม 2559มีการประชุมภาคี4ฝ่าย และรีบดำเนินการเสนอผู้บริหาร ให้ครูประจำชั้นคัดเลือกหนังสือแบบเรียนตามจำนวนนักเรียน
32บ้านคูเมือง  นายอนันต์ รัต์สันเทียะ 147 95,633.00 105122,45065,40738,31018,86028,500273,5272 มิถุนายน 2559
33บ้านงิ้ว  นางอันทนา ทนโคกสูง 47 28,911.00 3642,20020,12912,3606,0708,39089,14920 พฤษภาคม 3102
34บ้านโนนมะเกลือ  นายสมาน ผันกลาง 82 45,357.00 6577,40039,80223,04012,10515,450167,79725 เมษายน 2559
35บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  นายสุวัฒน์ วรวัฒนะ 101 67,108.00 79112,85053,21230,42014,71524,660235,85720 พฤษภาคม 2559-
36บ้านสระแจง  นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ 70 39,693.00 5362,60030,81918,4809,38512,470133,75424 เมษายน 2559
37บ้านหนองไผ่  นางสาวศุภานัน กลางประพันธ์ 23 11,871.00 1315,4007,9304,5602,3453,07033,3052 เมษายน 2559
38ชุมชนหนองหัวฟาน  นายปัญญา หวังรวมกลาง 436 318,928.00 266356,500192,622106,56052,14089,790797,61230 พฤษภาคม 2559
39บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)  นางสายรุ้ง มุ่งรวยกลาง 78 42,870.00 5868,20032,96320,0409,98013,570144,75310 พฤษภาคม 2559
40บ้านเมืองนาท  นายอภัยวงษ์ สมนา 114 61,275.00 7993,00043,59227,36013,69518,510196,15717 พฤษภาคม 2559
41บ้านเสมา  นางสำราญ ธีรศาสตร์ 99 64,581.00 7191,15046,60026,67013,18020,590198,19011 พฤษภาคม 2559อินเทอร์เน็ตไม่สะดวกในการส่งงาน
42บ้านหนองปรือ  นายปริญญา ทาซ้าย 34 17,459.00 2933,80014,9839,8404,7056,71070,03810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
43บ้านห้วยโนนพฤกษ์  นายวัฒนะ แถมวัฒนะ 28 14,472.00 2832,60014,4729,4804,5106,47067,53211 พฤษภาคม 2559
44บ้านเหนือทัพรั้ง  นายโสฐพล บนภัทรวรรษ 134 77,251.00 9991,65056,39234,20017,02523,160222,42731 มีนาคม 2559
45บ้านจะบู  นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์ 35 20,536.00 3035,00016,11810,2004,9006,95073,16813 พฤษภาคม 2559
46บ้านถนนหักใหญ่  นายสุชาติ หาดขุนทด 296 184,184.00 219254,450135,59381,72039,10564,160575,02821 เมษายน 2559ไม่ม่
47บ้านโนนระเวียง  นายธีรวัฒน์ ทำจำปา 71 35,000.00 5766,40028,91919,3209,21513,180137,03416 พฤษภาคม 2559
48บ้านเมืองตะโก  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 26 12,800.00 1821,40011,3336,3603,3204,27046,68316 สิงหาคม 2559
49บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์ 281 172,423.00 218256,900136,06181,84039,16064,770578,73117 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อ
50บ้านสำนักพิมาน  นายอดุลย์รัก ดวงมา 31 14,855.00 2731,20012,5509,0004,1256,18063,05518 พฤษภาคม 2559ไม่มี
51บ้านหนองกระเทียมเหนือ  นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล 96 50,300.00 6879,60036,83423,28011,36015,820166,89413 พฤษภาคม 2559
52บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)  นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ 173 115,831.00 122180,80084,46247,67023,22539,130375,28710 พฤษภาคม 2559
53บ้านห้วย  นางเพ็ญพิศ โคตร์คันทา 57 31,421.00 5058,40025,79917,0408,23011,600121,06911 พฤษภาคม 2559
54วัดกุดพิมาน  นายจำเนียร พรมสวัสดิ์ 74 32,189.00 5473,90035,76220,58010,04016,360156,64224 มิถุนายน 2559หนังสือเรียนของกระทรวงจะมีปัญหาส่งได้ช้ากว่าสำนักอื่นๆ
55บ้านกุดโดก  นายจงเจริญ ชุมศรี 20 11,629.00 1922,40011,2846,6003,3254,46048,06911 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
56บ้านเก่า-บ้านน้อย  นายเกษม จ่าพันดุง 50 28,650.00 3339,40021,86111,7606,2457,87087,13610 พฤษภาคม 2559
57บ้านมะเริง  นางประนอม คูณขุนทด 53 1,900.00 3338,60018,43211,2805,4857,67081,46711 พฤษภาคม 2559
58บ้านวังโป่ง  นายกฤษดา กระจ่างกุล 139 84,146.00 116143,50074,32743,11021,31532,790315,04217 พฤษภาคม 2559ไม่มี
59บ้านสระพัง  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 130 61,179.00 10292,50047,72134,08015,71023,380213,39113 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
60บ้านใหม่เจริญสุข  นายปราโมทย์ มีทรัพย์ 173 105,114.00 118153,20075,94544,37021,79534,470329,78010 มิถุนายน 2559กลุ่มสาระสังคมศึกษามีการแยกรายวิชาออกทำห้สับสนในการสั่งหนังสือ
61บ้านกุดนางทอหูก  นายอุดม แรงเขตรวิทย์ 135 76,335.00 9688,60053,02233,00016,25022,390213,26210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
62บ้านค่ายทะยิง  นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ 137 82,152.00 10294,50058,55335,28017,61023,880229,823ไม่มี
63บ้านตะเคียน  นายธำรงศักดิ์ เชื้อเจริญ 215 12,217.00 155143,45086,14253,52026,61536,250345,97717 พฤษภาคม 2559ไม่มี
64บ้านทุ่งสว่าง  นายบุญเกิด สินขุนทด 20 10,559.00 1821,2009,9926,2403,1304,22044,7824 พฤษภาคม 2559-
65บ้านหินดาด  นายญาณวิทย เกียรติสูงเนิน 292 158,946.00 202187,100114,52769,84034,83047,280453,57727 พฤษภาคม 2559
66บ้านซับพลู  วงษสุวัฒน์ โด่งพิมาย 154 100,548.00 106143,90071,86840,62020,23031,990308,60817 พฤษภาคม 2559
67บ้านซับยาง  นายธีระชัย โสภาคย์ 97 56,159.00 7892,00044,56527,12013,69018,320195,69528 เมษายน 2559หนังสือจากกระทรวงจะได้รับช้า แต่ทางโรงเรียนก้ได้ดำเนินการให้นักเรียนได้มีหนังสือเรียนก่อนเปิดเรียน
68บ้านท่าขี้เหล็ก  นายมาโนช ภูมิโคกรักษ์ 51 31,849.00 3945,80022,08013,4406,6559,11097,08513 พฤษภาคม 2559
69บ้านปราสาท  นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล 81 55,066.00 5970,20036,13720,88010,93514,010152,16230 เมษายน 2559ไม่มี
70บ้านป่ารังงาม  นายกฤต สุมขุนทด 80 44,564.00 5969,40032,63020,40010,17513,810146,41529 เมษายน 2559
71บ้านศิลาร่วมสามัคคี  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 150 93,658.00 120155,80074,60844,82021,63035,000331,85810 มิถุนายน 2559นักเรียนย้ายหลังจากหลังหนังสือแล้วทำให้สั่งหนังสือรอบหลังล้าช้า
72บ้านหนองกราดน้อย  นายทศพร จันทนราช 97 57,155.00 7689,20042,07326,16012,92017,740188,09310 พฤษภาคม 2559ไม่มี
73บ้านห้วยจรเข้  นายสุวิช คมพยัคฆ์ 265 165,075.00 200246,600114,17072,84034,21056,150523,97013 พฤษภาคม 2559
74บ้านดอนด่านใน  นายสุทวิช ชาญพิทยา 256 165,798.00 188239,100120,65470,17034,35554,120518,39911 พฤษภาคม 2559ทำเป็นระบบดีมาก
75บ้านพระมะขามสามัคคี  นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์ 232 89,180.00 172223,400110,48964,80031,98050,280480,9493 พฤษภาคม 2559ไม่มี
76บ้านละเลิงพิมาน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 94 35,481.60 7790,60042,76726,64013,30518,030191,34217 พฤษภาคม 2559
77บ้านหนองบง  นายสุรวิช โคตร์คันทา 96 51,744.00 7082,20038,01224,12011,94016,350172,6221 พฤษภาคม 2559ไม่มี
78บ้านหนองสาร  นายสิงห์ บุญธรรม 83 32,560.60 6779,00039,19723,28011,73515,730168,94217 พฤษภาคม 2559
79บ้านหลุง  นายวีระ โรจน์หิรัญ 280 179,863.00 230276,300146,79787,06041,65069,650621,45710 พฤษภาคม 2559
80วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)  นายมนตรี แย้มโสภี 163 105,574.00 134188,10090,04451,60025,33041,360396,43424 พฤษภาคม 2559
81วัดสระจรเข้  นายปฐมเกียรติ ไชยคำ 190 103,177.00 148137,00081,84051,12025,44034,620330,02010 เมษายน 2559
82บ้านเกาะลอย  นายวิชาญ เพลียซ้าย 37 21,983.00 3744,00022,16313,0806,8358,78094,85818 พฤษภาคม 2559
83บ้านดอนใหญ่หนองโสน  นายลิขิต สุริโย 129 69,928.00 8499,00048,37329,16014,67019,710210,9139 พฤษภาคม 2559
84บ้านวังสนวน  นายฤาชัย วุฒิแสน 118 73,448.00 85106,25051,29731,41015,18024,150228,28731 พฤษภาคม 2559
85บ้านหนองขุยคูเมือง  นายประเสริฐ เพียกขุนทด 45 25,944.00 3946,00021,59913,5606,8459,16097,16418 พฤษภาคม 2559
86บ้านหนองหัน  นายเกษมศักดิ์ เจียงพุดซา 23 13,973.00 2226,20013,8717,8004,1005,23057,20125 พฤษภาคม 2559จำนวนเด็กนักเรียนไม่นิ่ง โรงเรียนไม่มีความมั่นใจในการสั่งซื้อหนังสือ (สั่งเกินจำนวนนักเรียนที่มาเรียนจริง)
87บ้านหนองแหน  นางชญานิศ สมนา 25 14,158.00 2327,00012,2217,9203,9155,37056,42617 พฤษภาคม 2559
88บ้านใหม่ชัยพฤกษ์  นายนิคม แพวขุนทด 30 15,453.00 2832,60014,1639,4804,5106,47067,22329 เมษายน 2559
89บ้านใหม่ศรีสุข  นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์ 58 31,660.00 4654,00025,46515,8407,83010,740113,87518 พฤษภาคม 2559
90วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)  นายสุเทพ กลั่นจัตุรัส 194 117,213.00 122115,90082,28943,92023,79029,280295,17929 มีนาคม 2559
91ชุมชนบ้านกุดม่วง  นายเฉลิม เพียซ้าย 160 85,709.00 113104,35061,18638,88019,18526,370249,9719 พฤษภาคม 2559
92ไชยณรงค์วิทยา  นางยินดี บัวผัน 36 19,924.00 3439,80018,27711,6405,6807,91083,30717 พฤษภาคม 2559
93บ้านโกรกลึก  นายการุณ ชาญวิชานนท์ 124 49,273.00 9284,60049,27331,44015,28021,380201,97313 พฤษภาคม 2559
94บ้านจั่นโคกรักษ์  นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ 174 108,128.00 130164,90080,34748,18023,20037,300353,92710 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนยังไม่คงที่
95บ้านหนองละมั่ง  นางมาลี กกขุนทด 204 120,214.00 144172,00083,87252,26024,92039,610372,66217 พฤษภาคม 2559
96บ้านหินลาด  นางกฤษณา ผดุงชอบ 46 23,583.00 3945,80022,20813,4406,6559,11097,21320 พฤษภาคม 2559
97บ้านหินหล่อง  นายสายัณห์ คุขุนทด 56 23,910.00 4147,60019,92013,8006,4759,44097,23520 พฤษภาคม 2559
98บ้านคลองแค  นายสมศักดิ์ เจริญสุข 126 71,605.00 9991,65054,36634,20017,02523,160220,40131 พฤษภาคม 2559
99บ้านโคกสามัคคี  นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ 133 74,446.00 8398,20050,79929,04014,85519,570212,46414 มิถุนายน 2559
100บ้านโนนเต็ง  นายรัศมี พรหมณี 129 63,052.00 85104,65057,42731,83016,10024,000234,00728 เมษายน 2559ไม่มี
101บ้านโนนเมือง  นางกฤษณา ผดุงชอบ 146 86,343.00 106118,00062,86138,19018,80527,890265,74617 พฤษภาคม 2559ไม่มี
102บ้านสระขี้ตุ่น  นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย 78 40,000.00 6071,20036,15821,12010,94014,200153,61813 พฤษภาคม 2559
103บ้านหนองแดง  นายปฐมพร เปล่งคงคม 62 35,600.00 4856,60027,20316,6808,41011,270120,1632 พฤษภาคม 2559ไม่มี
104บ้านประดู่งาม  ณภัสชนก บุญมา 64 38,483.00 4857,00029,16116,9208,79011,370123,24119 กรกฎาคม 2559
105บ้านแปรง  นายจำนงค์ เพียกขุนทด 202 100,783.00 157210,450101,60759,49029,07046,880447,49723 พฤษภาคม 2559การจัดส่งหนังสือยังไม่ครบตามจำนวน และล่าช้าเป็นบางกลุ่มสาระ
106บ้านฝายโบสถ์  นายศรัณย์ แตรสังข์ 73 41,633.00 5969,20032,27020,2809,98513,760145,49512 พฤษภาคม 2559
107บ้านหนองไทร  นายสำรอง ตึกตะคุ 170 85,000.00 125164,15084,16147,40023,58536,850356,14613 กันยายน 2559หนังสือท่ีสั่งจาก องคฺการค่าคุรุสภาจะถึงโรงเรียนช้ากว่าสั่งจากสำนักพิมพ์เอกชน
108บ้านหนองปรือ  นายถนอม ชุ่มพุทรา 163 99,671.00 124167,40077,97346,80022,50037,160351,83318 เมษายน 2559
109บ้านหนองสะแก  นายสำรวย นิลเขียว 84 48,032.00 6070,60034,52020,76010,37014,050150,3002 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงจะออกช้ามากมักจะไม่ทันกับการเปิดภาคเรียน
110บ้านดอน  นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์ 46 25,808.00 3440,40020,75612,0006,2508,06087,4669 พฤษภาคม 2559
111ด่านขุนทด  นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ 2,337 2,167,841.00 1,9002,876,3001,634,659816,190391,215722,6506,441,0148 มีนาคม 2558
112บ้านโนนสง่า  นายวัลลภ เจริญดี 188 114,766.00 151195,25094,44356,46027,41543,940417,5087 มิถุนายน 2559
113บ้านโป่งกระสัง  นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา 60 31,936.00 3743,80022,34512,9606,6458,73094,48017 พฤษภาคม 2559หนังสือคุรุสภามาช้า
114บ้านพันชนะ  นายนิคม คมพิทยากุล 144 99,381.00 108163,60074,02442,36020,45035,170335,60412 พฤษภาคม 2559
115บ้านมาบกราด  นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด 38 22,942.00 3439,80018,54511,6405,6807,91083,5759 พฤษภาคม 2559ไม่มี
116บ้านหนองพลวง  ว่าที่ ร.ต.เกียรติยศ บัวหอม 122 67,486.00 89104,60049,97230,72015,26520,810221,36713 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้เตรียมการก่อนปิดภาคเรียนโดยการประชุมคณะครูและภาคี 4 ฝ่าย เพื่อเตรียมการให้ทันกำหนดเวลาก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2559
117บ้านน้อยพัฒนา  นายผิน มุ่งปั่นกลาง 143 77,579.00 10092,40054,39134,44017,03023,350221,61112 พฤษภาคม 2559
118บ้านหนองใหญ่  นางวารี พงษ์ราศรี 205 123,573.00 138184,60089,66752,11025,27541,120392,77213 พฤษภาคม 2559
119บ้านห้วยบง  นายสมเกียรติ จิตจำนงค์ 268 135,490.00 175233,450113,52466,06032,08552,050497,1694 เมษายน 2559
120บ้านหินเพิง  ว่าง 44 18,278.00 3844,00017,36712,7205,8908,72088,69711 เมษายน 2559
121บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)  นายวิชัย สิงห์ใหม่ 53 40,474.00 4957,40026,35716,8008,22511,410120,1926 พฤษภาคม 2559
122บ้านโค้งตะคร้อ  นายชนม์นิเวศน์ ศิริโชคโภคี 44 26,041.00 4047,40023,83014,0407,2309,450101,95013 พฤษภาคม 3102
123บ้านดอนมุกมัน  นางสาวนภกมล กตะศิลา 64 35,442.00 4654,20027,10215,9608,02010,790116,07217 พฤษภาคม 2559
124บ้านหนองกระเทียมใต้  นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย 34 19,182.00 3035,40017,10210,4405,2807,05075,27217 พฤษภาคม 2559
125บ้านหนองบัวละคร  นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ 149 78,685.00 9991,25052,86633,96016,64523,060217,78112 มีนาคม 2559
126บ้านหาญ  นายรัฐพนธ์ มากแสงสิริ 165 92,803.00 116107,60065,84340,20020,15027,190260,98317 พฤษภาคม 2559
127วัดกุดน้ำใส  นายประเสริฐ เหวขุนทด 52 28,218.00 4249,40023,21114,5207,2409,830104,20117 พฤษภาคม 2559
128วัดถนนหักน้อยดอนกลอย  นายสายัณห์ คุขุนทด 176 94,219.00 132121,60070,24045,24022,13030,730289,9404 พฤษภาคม 2559ไม่มี
129บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์  นายปรีชา เพียรกลาง 62 38,286.00 4249,40023,85414,5207,2409,830104,84420 เมษายน 2559มีการประชุม วางแผน แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อ
130บ้านกำปัง  นายสมรัฐ ควงกลาง 50 28,486.00 3946,20023,42513,6807,0359,21099,5506 พฤษภาคม 2559-
131บ้านจาน  นายชาญชัย เพียกขุนทด 269 167,507.00 198272,700124,26375,12036,02060,170568,27310 พฤษภาคม 2559ควรอนุญาตให้จัดซื้อแบบฝึกหัดในระดับมัธยมศึกษา
132บ้านนา  นายสมรัฐ ดวงกลาง 268 183,480.00 183233,850120,19568,76034,12552,920509,85010 พฤษภาคม 2559
133บ้านอ้อไพล  นายวิสุทธิ์ จอสูงเนิน 131 99,606.00 9689,40057,23633,48017,01022,590219,71613 พฤษภาคม 2559ในการจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนได้ประชุมวางแผนและคัดเลือกหนังสือในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
134ศรีชลสินธุ์  นายสุวัฒน์ ดีมิตร 109 71,487.00 8195,40046,11028,08014,08518,990202,66522 กุมภาพันธ์ 2559ดำเนินการสั่งซื้อหนังสือแต่เนิ่นๆ และดำเนินการเป็นระยะๆ
135บ้านดอนสระจันทร์  นายสายชล เลือดขุนทด 28 14,386.00 2529,00012,4028,4003,9255,75059,47725 เมษายน 2559
136บ้านถนนโพธิ์  นายวิชาญ คงรัสมี 275 176,661.00 192255,700124,23472,39035,09557,030544,44917 พฤษภาคม 2559
137บ้านโนนพุทรา  นางสกุณา สุวรรณาโค 104 60,083.00 6577,40041,55423,04012,10515,450169,54920 พฤษภาคม 2559
138บ้านมะเกลือโกรกกระสัง  นางสมวดี จงจัดกลาง 37 16,527.00 2934,20016,52710,0805,0856,81072,70230 พฤษภาคม 2559
139บ้านมะค่าดอนทะยิง  นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ 49 29,190.00 4047,20023,26213,9207,0409,400100,82217 พฤษภาคม 2559
140บ้านหนองดุม  นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ 220 144,529.00 159196,750103,02959,13029,28044,960433,14910 พฤษภาคม 2559ไม่มี
141ชุมชนบ้านด่านจาก  นางสมบัติ ถ่อนสันเทียะ 248 167,570.00 181218,750116,24767,02033,39550,390485,80230 พฤษภาคม 2559
142โนนไทย  นายขันธ์เพชร ถาวรพรหม 475 265,405.00 330305,500182,968114,00056,75077,200736,41810 พฤษภาคม 2559
143บ้านด่านกรงกราง  นายอิสระ ไชยโคตร 139 81,925.00 95116,65057,60534,86016,76526,650252,53022 มีนาคม 2559
144บ้านตะคร้อ  นายสมทบ ขุนระงับสังข์ 209 141,487.00 151182,85096,24955,92027,83542,090404,94416 พฤษภาคม 2559โรงเรียนจะได้รับหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด บางรายการ และบางชั้นเรียนเท่านั้น ล่าช้า แต่ทางร้านก็ส่งทันตามกำหนด
145บ้านโนนหวาย  นายสายชล เลือดขุนทด 94 46,316.00 6778,40036,46222,92011,16515,580164,52718 พฤษภาคม 2559
146วัดสระจรเข้  นางศิวพร รัตน์พลแสนย์ 44 27,204.00 3743,80022,03812,9606,6458,73094,17311 มิถุนายน 2559-
147ศิริบ้านไร่  นายอิสระ ไชยโคตร 45 30,344.00 3541,60023,24412,3606,4458,30091,949ไม่มี
148บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)  นายวรเอก อามาตย์ 220 198,111.00 163209,450104,78961,08029,97547,270452,56412 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภาจะได้รับช้าไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
149บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)  นายณัฐพล ศรีสา 65 39,388.00 6879,60035,64723,28011,36015,820165,7077 เมษายน 2559
150บ้านบัลลังก์สะอาด  นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์ 59 34,953.00 4856,20026,05616,4408,03011,170117,89628 พฤษภาคม 2559-
151บ้านโพธิ์ตาสี  นายปรัชญา วัชรธนาคม 85 54,225.00 6572,45040,56223,61011,86017,150165,63226 พฤษภาคม 2559-
152บ้านเมืองเก่า  นายวิสูตร จันทราศรี 56 29,666.00 3844,80021,77713,2006,6508,92095,34731 มีนาคม 2559
153บ้านสระตะเฆ่  นายชาตรี จอดกลาง 100 58,274.00 7984,15042,85027,69013,07020,110187,87030 พฤษภาคม 2559
154บ้านหนองแจง  นางสมหวัง แพวขุนทด 21 12,730.00 2023,60011,6886,9603,5204,70050,4689 พฤษภาคม 2559
155บึงคำคู  นายประเสริฐ เพ็งด้วง 173 109,574.00 113138,45073,65742,09021,08031,770307,04730 เมษายน 2559
156ดอนน้ำใสวิทยา  นายไพฑูรย์ สุขีสนธิ์ 196 140,209.00 143193,45093,34054,30026,48542,970410,54523 พฤษภาคม 2559
157บ้านกะพี้  นางทวีป บรรจงเปลี่ยน 71 40,541.00 5463,40030,14418,6009,20012,610133,9549 พฤษภาคม 2559รร.มีการวางแผนในการดำเนินงานทำให้ได้รับหนังสือรวดเร็ว
158บ้านค้างพลู  นายนิรันดร ชนะบุญ 161 63,350.00 110101,90063,35038,04018,98025,750248,02011 พฤษภาคม 2559หนังสือยังไม่ครบเมื่อเปิดเทอมแล้ว ร้านบอกว่าสำนักพิมพ์พิมพ์ไม่ทัน
159บ้านวัง(สายอนุกูล)  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 142 86,851.00 95113,95062,21935,31017,86026,350255,68911 เมษายน 2559อยากได้แบบฝึกพร้อมข้อสอบในแต่ละกลุ่มสาระ
160บ้านหนองกลางดอน  นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 48 27,623.00 4350,20022,67614,6407,0559,970104,54127 เมษายน 2559
161บุ่งสะอาดวัฒนา  นางอังคนา คำสิงห์นอก 100 33,324.00 5464,00033,32418,9609,77012,760138,81429 เมษายน 2559
162ชุมชนบ้านโคกสวาย  นายศุภกิตต์ จงจัดกลาง 701 481,999.00 510636,650363,953199,22097,185160,3151,457,3238 พฤษภาคม 2559ไม่มี
163บ้านโคกหนองไผ่  นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร 52 6,733.00 3743,80022,54312,9606,6458,73094,67831 พฤษภาคม 2559
164บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)  นางราตรี เคลือบหมื่นไว 87 45,097.00 6272,40032,41721,12010,19014,380150,50720 เมษายน 3102
165บ้านสระตอง  นายสมตระกูล แช่มช้อย 32 17,908.00 2530,00016,9169,0004,8756,00066,7915 พฤษภาคม 2559ไม่มี
166บ้านใหม่โคกพรม  นายสิงห์ บุญธรรม 117 60,056.00 8498,80046,83629,04014,48019,660208,81610 พฤษภาคม 2559ไม่มี
167เทพคงคา  นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ 52 30,677.00 3440,20020,09111,8806,0608,01086,24110 พฤษภาคม 2559
168บ้านซินหนองเขวา  นายสวรรค์ สถิรภัทรพร 211 141,580.00 161197,150101,51059,64029,46545,190432,95516 พฤษภาคม 2559ไม่มี
169บ้านทรงธรรม  นายสิงชัย สุขเกษม 76 42,663.00 5868,60033,64520,28010,36013,670146,55515 พฤษภาคม 2559-
170บ้านนารายณ์  นายนิลชัย ดาดี 208 113,378.00 148136,80081,08651,00025,25034,570328,70610 พฤษภาคม 2559
171บ้านสำโรง  นายสิปปกร แก้วทองหลาง 115 64,807.00 8094,60046,43327,96014,27018,850202,11310 พฤษภาคม 2559
172บ้านหนองประดู่  นายวรณัฐ ทีบัวบาน 57 28,111.00 4046,40019,18813,4406,2809,20094,50813 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าฯมีให้ไม่ครบตามรายการ
173บ้านโคกกระบือ  นายเมธี ดวงจันทร์ 81 49,729.00 5565,40034,25019,44010,15513,050142,29510 พฤษภาคม 2559โรงเรียนพร้อมทั้งคณะกรรมการได้ประชุม และทำการคัดเลือกหนังสือเรียน กำกับ ติดตาม เร่งรัด เพื่อให้ได้หนังสือทันก่อนเปิดเทอม
174บ้านโนนทอง  นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร 113 59,053.00 7487,50048,44027,30013,69020,310197,24015 เมษายน 2559
175บ้านวังสมบูรณ์  นายสังวาล กองขุนทด 136 86,826.00 94128,90059,38535,52016,91028,460269,17518 พฤษภาคม 2559
176บ้านหนองแวง  นายฉัตรชัย ตั้งศรีทอง 238 140,352.00 159197,25097,81558,74028,53544,960427,3003 พฤษภาคม 2559งบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายหัวค่าหนังสือไม่เพียงพอ เนื่องจากปีที่แล้วเกินงบ หนังสือบางสำนักพิมพ์แพง ทำให้งบไม่พอ
177บ้านหิงห้อย  นายพงศ์สันต์ มูกขุนทด 114 48,075.00 9587,05048,25132,28015,48522,000205,0663 พฤษภาคม 2559-
178บ้านใหม่เจริญผล  นายอิสรา รักชาติ 41 22,990.00 4148,00021,25814,0406,8559,54099,69313 พฤษภาคม 2559
179บ้านกุดสระแก้ว  นางสาวอัมพร พรหมไทย 204 102,144.00 162224,900108,57062,28030,72049,630476,1006 เมษายน 2559
180บ้านทำนบเทวดา  นายศิกพงศ์ กิตติพิชญางกูร 17 9,981.00 1416,8008,9595,0402,7303,36036,88913 พฤษภาคม 2559
181บ้านวังยายทอง  นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล 151 74,003.00 10495,40053,32535,40017,05024,110225,28516 พฤษภาคม 2559
182บ้านสำนักตะคร้อ  นายเกษม เกณฑ์ขุนทด 313 193,384.00 226241,100143,99583,16042,33060,840571,42520 มิถุนายน 2559การจัดซื้อหนังสือ โรงเรียนมีงบเกินหนึ่งแสน ทุกปีต้องทำวิธีสอบราคาซื้อ ทำให้เพิ่มภาระแก่เจ้าหน้าที่ แต่ปี 2559 ให้ตกลงราคาได้ตามวันเดือนปีที่กำหนด จึงทำให้เป็นการอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นการดีมาก
183บ้านหนองโพธิ์  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 169 96,884.00 10093,60062,30135,16018,17023,650232,88117 เมษายน 2559
184บ้านคลองขามป้อม  นายชวน ฟักเนียม 111 61,147.00 7082,60041,08124,36012,32016,450176,81110 พฤษภาคม 2559
185บ้านบึงปรือ  นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง 177 111,644.00 138127,90078,85947,76023,87032,320310,70917 กันยายน 2559ไม่มี
186บ้านสะพานหิน  นายเดชา ผ่องโต 199 101,382.00 155215,050101,38259,22028,75547,400451,8074 พฤษภาคม 2559
187บ้านหนองบัวหลวง  นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ทอง 72 38,655.00 5058,40027,06517,0408,23011,600122,33520 เมษายน 2559-
188บ้านห้วยน้ำเค็ม  นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์ 146 95,062.00 106142,40071,34040,41020,02531,740305,91512 พฤษภาคม 2559ในปีที่ผ่านๆมาโรงเรียนจะได้รับหนังสือภาษาไทยและคณิตศาสตร์ล่าช้ามาก และในปีนี้ทางโรงเรียนได้แจ้งปัญหาให้กับทางร้านแล้วเพื่อกระตุ้นสำนักพิมพ์ต่อไป
189ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นายศุภณัฎฐ์ ศุภรานนท์ 605 391,505.00 439525,850293,728167,55082,430132,5601,202,11810 พฤษภาคม 2559ไม่มี
190บ้านเจริญผล  นายมนัส อาจสูงเนิน 159 86,530.00 115105,85061,72539,36019,19526,750252,88011 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อวางแผนการจัดซื้ออย่างถูกต้อง
191บ้านป่าเพกา  นางธัญธร เลิศนา 34 17,493.00 2731,40013,3789,1204,3156,23064,44323 มีนาคม 2559-
192มาบกราดวิทยา  นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์ 267 155,757.00 190252,400125,95472,21035,81556,450542,82931 พฤษภาคม 2559ปีการศึกษา 2559 การจัดส่งหนังสือเรียนรวดเร็วมากกว่าเดิม
193บ้านห้วยสามขา  นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส 128 73,265.00 9486,90052,79732,40016,05021,960210,1071 มิถุนายน 2559
194สระพระขมาดไพร  นายสายันต์ ป่วงกลาง 211 72,958.00 138126,90072,95847,16022,92032,070302,0086 พฤษภาคม 2559
195ชายพะเนาหนองโพธิ์  32 19,494.00 2731,80015,6199,3604,6956,33067,80418 เมษายน 2559ไม่มี
196บ้านกุดจิกหนองแห้ว  นายประวิช แน่นสันเทียะ 33 19,517.00 3035,40017,37410,4405,2807,05075,54412 พฤษภาคม 2559
197บ้านโกรกช้างน้อย  นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน 35 32,000.00 3641,80017,66012,1205,6908,29085,56031 มีนาคม 2559
198บ้านหนองกกตลุกผักไร  นายถาวร พันธ์สำโรง 110 54,600.00 8599,40045,37029,04014,10519,750207,66529 เมษายน 2559เปิดกว้างการซื้อหนังสือให้มากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือเสริมหลักสูตร
199บ้านทองหลาง  นายภูมินทร์ โภคาศรี 66 42,760.00 4350,20022,98914,6407,0559,970104,85416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
200บ้านโพนไพล  นายไพฑูรย์ สุขสมบัติสกุล 124 68,363.00 8881,80050,14430,60015,45020,670198,66416 พฤษภาคม 2559ไม่มี
201พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)  นายจำลอง ไวยขุนทด 124 79,389.00 92117,20059,50134,44016,97026,530254,64119 เมษายน 2559ไม่มี
202กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายบุญลือ แกดสันเทียะ 571 293,710.00 397519,650302,989159,46077,095130,6901,189,88410 พฤษภาคม 2559
203บ้านกุดไผ่  นายประยุทธ กุลกำชัย 63 35,665.00 4350,80025,82715,0007,62510,120109,37213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
204บ้านดอนขวาง  นายประสิทธิชัย เนียมโคกสูง 116 58,668.00 85100,00048,29929,40014,67519,900212,27417 พฤษภาคม 2559ไม่มี
205บ้านตะเคียนงาม  นายวีรวัฒน์ พิสุราช 54 28,364.00 4148,20022,28914,1607,0459,590101,28424 พฤษภาคม 2559ไม่มี
206บ้านทำนบพัฒนา  นายวิฑูรย์ โคตรโยธา 319 189,009.00 222238,100134,09980,64039,33060,080552,2492 มิถุนายน 2559ไม่มี
207บ้านโนนงิ้ว  นายสุพล บางมณี 74 34,686.00 4856,80029,18716,8008,60011,320122,70712 พฤษภาคม 2559ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้รับบางไม่ได้รับบ้างสาเหตุจากความเร็วอินเทอร์เน็ตช้ามากบางครั้งรับข่าวสารไม่ได้ควรปรับปรุงให้โรงเรียนมีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะดีมากๆ
208บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)  นายจรัญ ใจแน่น 291 197,085.00 205272,250141,09978,21039,18060,950591,68910 พฤษภาคม 2559--
209บ้านห้วยหุงเกลือ  นายจำลอง พนมชัย 108 54,884.00 8499,00047,81029,16014,67019,710210,35024 เมษายน 2559
210บ้านตลุกชั่งโค  29 22,931.00 2226,40015,7737,9204,2905,28059,66312 พฤษภาคม 2559
211บ้านถนนหัก  นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน 33 15,657.00 2731,80014,6529,3604,6956,33066,83725 มีนาคม 2559ไม่มี
212บ้านหนองกก  นายวิชาญ คงรัศมี 43 23,438.00 2731,80015,6339,3604,6956,33067,81812 พฤษภาคม 2559
213บ้านหนองหอย  นายปริญญา วงศ์สุขสิน 98 57,460.00 7082,60040,22224,36012,32016,450175,95230 เมษายน 2559
214บ้านบุเขว้า  นายศรีเทพ วาดโคกสูง 151 87,196.00 108100,40062,79537,56018,97025,370245,09510 พฤษภาคม 2559การร่วมประชุมภาคี4ฝ่ายในการดำเนินการเลือกหนังสือเรียน
รวม 30,227 18,213,886 22,28726,757,90014,068,3818,202,6104,037,6356,141,30559,207,831
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน