สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 4  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายปราโมทย์ แสนกล้า
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านซับใต้ (ปากช่อง)  นายนันทศักดิ์ จันวิสา 60 34,188.00 5159,80027,93617,5208,61511,890125,7612 พฤษภาคม 2559
2บ้านโนนกระโดน  ว่าง 159 88,514.00 121111,55066,96541,52020,36528,190268,59020 เมษายน 2559ไม่มี
3บ้านโศกน้อย  นางสาวรัชนี โสพันธ์ 49 27,335.00 3642,00019,38612,2405,8808,34087,84610 พฤษภาคม 2559
4บ้านหัวป้าง  นายปราโมทย์ สัจจาวัฒนา 165 96,630.00 121111,95067,02941,76020,74528,290269,7747 เมษายน 2559
5บุญบันดาลวิทยานุสรณ์  นายพิสิฐ วรศาสตร์ 110 631,480.00 7993,40045,69727,60014,07518,610199,3829 พฤษภาคม 2559ไม่มี
6เบทาโกรวิทยา  นายชูเกียรติ แช่ม 231 102,717.00 169208,750102,71762,16029,94547,610451,18213 พฤษภาคม 2559การส่งหนังสือล่าช้า อาจไม่ทันตามกำหนด
7ผ่านศึกสงเคราะห์  นางผุสสดี มีอารีย์ 85 47,240.00 7486,40038,40725,20012,15017,160179,3176 พฤษภาคม 2559
8วัดกลางดง  นายสมนึก สำเร็จผล 348 182,000.00 225255,750141,51783,58040,56564,500585,91225 เมษายน 2559ปีงบประมาณ 2558 หนังสือ สกสค. จัดส่งล่าช้า
9วัดมิตรภาพวนาราม  นายดุสิต โกนสันเทียะ 306 243,561.00 250280,300159,64892,67045,45570,700648,77311 มีนาคม 2559
10บ้านป่าไผ่  นายปุณณรัตน์ ธำรงพัฒนารักษ์ 103 60,291.00 8094,00044,79127,60013,70018,700198,791
11บ้านสอยดาว  นางธัญรดี เบ็ญจวิไลกุล 138 65,765.00 9688,80052,39233,12016,44022,440213,1924 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
12บ้านสายชนวน  นางอาทร ด่านกระโทก 82 41,415.00 4957,60027,44016,9208,41511,460121,83518 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
13บ้านหนองกะทุ่ม  นายสัจจา กอบัวแก้ว 305 134,800.00 212267,800135,24578,90038,54060,730581,2154 พฤษภาคม 2559
14บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)  นางปรียานันท์ ธีร์ธวัชสมบัติ 230 126,763.00 160148,00090,11955,20027,40037,400358,11916 พฤษภาคม 3102
15บ้านหนองตอ  นางสาวโสภา ศรีพนม 88 54,060.00 6980,80037,40723,64011,55516,060169,4624 พฤษภาคม 2559
16เสนารัฐวิทยาคาร  นายมานะ กอสูงเนิน 300 187,500.00 224254,200141,19883,25040,54564,110583,30326 เมษายน 2559-
17ขนงพระใต้  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 425 283,430.00 393478,550256,515150,00072,275120,6201,077,9604 พฤษภาคม 2559ทางร้านควรจัดส่งหนังสือให้ครบตามจำนวนภายในครั้งเดียว
18เติมแสงไขปากช่องวิทยา  นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์ 744 455,000.00 629754,350406,056239,010115,910190,1601,705,48619 มีนาคม 2559
19บ้านเขาวง  นายมานิต เคนผาพงศ์ 217 117,588.00 151139,25082,79451,84025,45535,190334,5293 พฤษภาคม 2559
20บ้านซับน้ำเย็น  นางสาวมะลิวัลย์ ก้อนทอง 61 12,209.00 4553,00025,50015,6007,82510,550112,47530 เมษายน 2559
21บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)  นายศุภชัย เทพวิญญากิจ 398 266,000.00 299357,850198,651113,70055,40590,210815,81630 เมษายน 2559โรงเรียน และร้านค้าต้องประสานงานกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการส่ง - รับ
22วัดบันไดม้า  นายฐิติชัน ลุนสูงยาง 89 48,830.00 6171,40032,32020,88010,18514,190148,97515 กรกฎาคม 2559การสั่งซื้อหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ (สกสค.) จะได้รับหนังสือช้ามาก การจัดส่งล่าช้า
23วัดวชิราลงกรณวราราม  นายจรูญ พวงมณี 376 176,844.00 261241,350146,39890,00044,62560,990583,36310 พฤษภาคม 2559
24นิคมชลประทานสงเคราะห์  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พุ่มลำเจียก 103 58,459.00 7588,20041,19425,92012,91517,550185,77916 พฤษภาคม 2559
25นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1  นายนคร ขันธสม 272 116,000.00 205286,150140,00578,96038,96563,050607,130
26นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2  นายชนุตร์ คงเพ็ชร์ 67 27,240.00 5564,00027,24018,6008,82512,700131,36514 พฤษภาคม 2559
27นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5  นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ 175 67,916.40 128117,80069,41043,80021,35029,770282,13013 พฤษภาคม 2559
28บ้านซับเศรษฐี  นายอาคม เวียงดินดำ 207 119,000.00 155178,75091,68556,07027,21041,700395,41531 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายวิชามีการจัดพิมล่าช้า
29บ้านหนองตะกู  นายจิรัฏฐ์ อาจมุณี 133 52,073.00 9688,80052,38833,12016,44022,440213,1884 พฤษภาคม 2559
30บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)  นายอำนวย จงนบกลาง 824 599,000.00 673900,750486,567269,640132,225226,8702,016,05220 เมษายน 2559
31บ้านปางแก(สภาประชานุกูล)  นายสมพล ทองตัน 297 198,000.00 188250,300124,68071,37035,23555,920537,50522 มีนาคม 2559การรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกราคา ทำให้โรงเรียนสามารถดำเนินการในการจัดซื้อหนังสือได้รวดเร็วขึ้น กว่าที่ผ่านมา นักเรียนมีหนังสือพร้อมที่จะเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน อยากให้ดำเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไป
32บ้านลำทองหลาง  นางสุภี สุภานันท์ 128 57,627.00 9486,50050,00532,16015,67021,860206,19522 เมษายน 2559ไม่มี
33บ้านหนองตาแก้ว  นายอุทร นิยมชาติ 184 95,061.00 145202,05095,06155,59027,14044,500424,34115 มิถุนายน 2559ไม่มี
34บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)  นายทรงพล ฐานวิสัย 663 443,000.00 445504,750286,267166,11081,980127,3001,166,4072 พฤษภาคม 2559สำรวจ ประชุมภาคี 4 ฝ่าย วางแผนจัดหาหนังสือร่วงหน้าก่อนสิ้นปีการศึกษา
35บ้านหนองอีเหลอ  นายสัจจา กอบัวแก้ว 63 41,052.00 5867,80030,36119,8009,60013,470141,0313 พฤษภาคม 2559
36นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4  นายประสาท ชุนจินดา 274 168,685.00 188232,000116,40869,36033,71052,970504,44811 พฤษภาคม 2559
37บ้านเขาแก้ว  นางศันสนีย์ พิมแพง 66 38,145.60 4553,00026,15315,6007,82510,550113,12813 พฤษภาคม 3102เนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลจากเมืองมาก ไม่ค่อยมีหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทสนใจมาเสนอราคา
38บ้านเขาจันทน์หอม  นายธีรพงศ์ ทาพิลา 102 40,204.00 7183,60040,20424,60012,32516,640177,36927 เมษายน 2559
39บ้านคลองมะค่าหิน  นางสาวโชติกา ภิญโญ 55 37,496.00 4552,60023,85015,3607,44510,450109,70516 พฤษภาคม 2559
40บ้านวังกะทะ  นายผ่อน วงศ์อินทร์ 42 25,340.00 3541,20019,56212,1206,0658,20087,1477 เมษายน 2559
41บ้านหนองขวางวิทยา  นายสุกิจ บัวคง 262 164,783.00 207270,050126,95677,16036,89560,530571,5919 พฤษภาคม 2559หนังสือรายวิชาหลักขาดตลาด ทำให้บริษัทส่งหนังสือล่าช้า
42บ้านหนองหมาก  นางศันสนีย์ พิมแพง 212 101,245.00 149192,45095,98555,89027,39043,360415,07531 พฤษภาคม 2559
43ประชารัฐวิทยา  นางสาววิภาพร สอบเหล็ก 96 65,000.00 7290,80046,85026,94013,36020,630198,58017 มีนาคม 2559
44วันอาสาพัฒนา 2520  นายบุญลอง คนรู้ 575 353,741.00 404449,600249,151149,04072,750113,4101,033,95115 พฤษภาคม 2559
45บ้านป่ากล้วย  นายสมศักดิ์ สุวรรณ 105 58,287.20 8094,00044,46527,60013,70018,700198,46516 พฤษภาคม 2559-
46บ้านกุดโง้ง  นายชูเกียรติ งามถิ่น 80 45,106.00 5665,80031,66519,3209,59013,090139,46510 เมษายน 2559เรียบร้อยดี
47บ้านซับน้อย  นายเพียรชัย อุ่นศิริ 175 94,610.00 130119,30068,30744,28021,36030,150283,39712 พฤษภาคม 2559-
48บ้านบ่อทอง  นายธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 85 47,724.00 6980,80036,94123,64011,55516,060168,99614 กันยายน 2559-
49บ้านโป่งวัวแดง  นางสาววิชุดา ภักดี 83 48,580.00 7689,40041,55526,28013,11017,790188,13516 พฤษภาคม 2559
50บ้านวังไทร  นายแคล้ว เบียดนอก 479 234,000.00 311400,050216,688122,07059,440100,790899,03820 เมษายน 2559ดำเนินการจัดซื้อในช่วงเดือนมีนาคม จะได้รับหนังสือ เร็วทันกำหนดที่ต้องการ
51บ้านวังสีสด  96 54,075.00 6070,80034,92920,88010,56014,100151,26913 พฤษภาคม 2559
52บ้านหินดาด  นายสุรสิทธิ์ ประชากิจ 159 81,012.00 10899,40056,71636,96018,02025,120236,2166 พฤษภาคม 2559-
53บ้านหินเพิง  นายมงคล พวงมาลี 280 166,540.00 185171,750105,03364,20032,27543,400416,65812 พฤษภาคม 2559
54บ้านคลองดินดำ  นางรัตนา พงษ์สุวรรณ 103 80,000.00 9689,00054,49833,24016,63022,490215,85816 พฤษภาคม 2559มีหนังสือบางรายการที่ขาดแต่ทางร้านไม่ได้แจ้งตอนมาส่งหนังสือว่าขาดอะไรบ้างจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดกัน
55บ้านบุ่งเตย  นางนฤมล แสนสุริยะเดชา 2,306 55,959.00 7588,40043,42226,04013,10517,600188,56713 พฤษภาคม 2559
56บ้านโป่งตาลอง  นางสาวพงศ์ลัดดา คมพยัคฆ์ 130 64,186.00 86100,80044,74029,52014,49020,040209,5907 เมษายน 2559
57บ้านหนองคุ้มวิทยา  นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก 105 48,212.00 8295,00039,62227,48012,76018,830193,69210 พฤษภาคม 2559
58บ้านหนองจอก  นายราชันย์ ฝ่ายคำตา 71 37,415.00 5564,60029,24318,9609,39512,850135,04812 พฤษภาคม 2559
59บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม  นายบัณฑิต วงศ์อามาตย์ 338 172,900.80 240268,600149,33988,92043,65067,750618,25910 พฤษภาคม 2559
60สระน้ำใสวิทยา  นางสุทธิชา เสาวลักษณ์คุปต์ 68 48,882.00 4653,80023,88315,7207,64010,690111,73313 พฤษภาคม 2559
61ไตรรัตน์วิทยาคาร  นายสุวันชัย ปานอุบล 512 239,500.00 370431,900240,297139,32068,070108,900988,4877 เมษายน 2559
62บ้านคลองยาง  นายปรีชา ภาคกาย 458 299,855.00 360428,800239,202136,83066,985108,100979,9179 พฤษภาคม 2559-
63บ้านซับหวาย  นางมาลัยรัตน์ บุญกระจ่าง 99 55,585.00 6981,60041,25424,12012,31516,260175,54911 เมษายน 2559
64บ้านท่ามะนาว  นายวิจิตร ไพรวิจารย์ 74 46,293.00 5059,00029,45617,4008,80011,750126,40630 พฤษภาคม 2559
65บ้านท่าเลื่อนสามัคคี  นายประสาท ยอดอานนท์ 205 97,877.00 139194,75097,87753,85026,89042,910416,27724 มิถุนายน 2559
66บ้านหนองสาหร่าย  นายสุพรรณ แน่นดี 457 254,443.80 310289,900191,023108,84056,08073,250719,09318 พฤษภาคม 2559หนังสือบางสำนักพิมพ์ขาดตลาด
67บ้านคลองเดื่อ  นางสาวเจษสุดา รักษาภักดี 65 34,387.00 5362,20028,81918,2409,00512,370130,63423 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลงตลอด ทำให้ยากต่อการสั่งซื้อหนังสือเรียน
68บ้านคลองเสือ  นางธิติมา หรุ่นสูงเนิน 92 48,917.40 7285,40043,12925,32013,09017,030183,96928 เมษายน 2559-
69บ้านท่าช้าง  นายดุสิต โกนสันเทียะ 711 439,500.00 582717,700376,964222,990106,895180,8801,605,4299 พฤษภาคม 2559-ไม่มี
70บ้านปรางคล้า  นายประกอบ อาจไธสง 119 71,294.00 9891,50058,01434,32017,59023,120224,544
71บ้านโป่งกะสัง  นายคำรื่น ทองเหลื่อม 128 80,974.00 9386,75054,91532,52016,61521,920212,72010 พฤษภาคม 2559
72บ้านหมูสี  นายสมนึก สำเร็จผล 181 149,700.00 155213,450105,57859,64029,67547,250455,5939 พฤษภาคม 2559-
73วัดขนงพระเหนือ  นายภัทรพงษ์ วรรณกุล 108 63,064.00 9688,60051,78833,00016,25022,390212,0285 พฤษภาคม 2559-
74บ้านซับใต้  นายเฉลียว ปิ่นวิเศษ 203 94,680.00 142131,30079,68248,96024,27033,180317,39210 พฤษภาคม 2559ไม่มี
75บ้านโนนประดู่  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 62 45,369.00 5160,00028,28717,6408,80511,940126,6729 พฤษภาคม 2559
76บ้านโนนรัง  นายวิชาญ จตุพรม 57 32,151.00 3946,00022,80313,5606,8459,16098,36824 พฤษภาคม 2559
77บ้านปางละกอ  นางพัชรินทร์ ประมวล 156 86,206.00 109101,55064,63638,04019,35525,660249,24110 พฤษภาคม 2559
78บ้านวังกระสวย  นางกฤษฎาภรณ์ มุ่งบุญ 97 55,845.00 7992,00039,81826,76012,74518,260189,58331 มีนาคม 2559ไม่มี
79บ้านวังราง  นางพรรพรรณ พรหมเมือง 0 19,785.00 2428,80016,6488,6404,6805,76064,52820 พฤษภาคม 2559
80บ้านวังโรงน้อย  นายจำลอง ซองผม 146 81,185.71 103105,45056,83036,12017,54525,620241,56512 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดพิมพ์ล่าช้าทำให้การส่งล่าช้าไปด้วย
81บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี  นายคมสันต์ ขุมกระโทก 239 119,001.00 177214,250116,65365,85033,17049,380479,30320 เมษายน 2559
82บ้านหนองกระทุ่ม  นายสมชาย อยู่คะเชนทร์ 183 127,016.00 139188,85097,98653,76027,38542,060410,04110 พฤษภาคม 2559-
83บ้านห้วยลุง  นางจุติพร ขวบสันเทียะ 102 58,655.00 8194,60043,45127,60013,32518,790197,76610 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงส่งมาให้ทางร้านค้าไม่เพียงพอ จึงเป็นปัญหาในการจัดส่งล่าช้า
84บ้านกุดน้อย  นายประสพ อินทร์พันธ์ 39 19,895.00 2833,20017,3049,8405,0806,62072,04410 พฤษภาคม 2559ไม่มี
85บ้านโนนเสลา  นายศราวุธ ภักดีโชติ 81 58,043.00 6393,05044,12324,66012,10520,170194,1082 เมษายน 2559
86บ้านหนองสลักได  นางอารีย์วรรณ โพธิ์ระดก 69 42,527.00 4857,00030,28316,9208,79011,370124,36330 เมษายน 2559
87บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)  นายจันทา ไกรโสดา 160 94,271.00 117107,95064,38740,20019,77527,280259,59210 พฤษภาคม 2559อยากให้มีแบบฝึกหัดให้นักเรียบนฝึกทักษะมากกว่าเดิม
88พรพิทยาคม  นายบัญญัติ ทับทัน 194 122,491.00 154205,400101,27758,47028,83545,860439,84210 พฤษภาคม 2559
89ห้วยทรายวิทยาคม  นางชัญญา จินากูล 47 26,205.00 3541,20019,82812,1206,0658,20087,41310 พฤษภาคม 2559
90คลองแจ้งวิทยา  นางสาวภคณัท สกุลบุญลพ 65 37,811.00 5362,60031,01918,4809,38512,470133,95410 พฤษภาคม 2559
91คลองไทรวิทยาสิทธิ์  นายเอนก ดินขุนทด 202 128,762.00 163202,350100,18760,27029,33046,120438,25727 พฤษภาคม 2559นักเรียนในช่วงเปิดเรียนค่อนข้างคลาดเคลื่อน จึงทำให้การสั่งซื้อไม่เพียงพอกับจำนวนจริงทำไห้หนังสือมาล้าช้าไม่ทันสำหรับเด็กที่ย้ายมาใหม่
92ทับ6วิทยาคาร  นายประเสริฐ จันทคาม 252 162,714.00 180242,700119,97768,49033,67554,000518,84220 เมษายน 2559
93บ้านดอนเมือง  นายโสรัต รุ่งโรจน์กิจกุล 143 83,074.00 110102,10062,39838,16019,17025,800247,62810 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามปฏิทินการดำเนินงานของสพฐอย่างเคร่งครัด
94นาหว้าไตรประชาคม  นายเด่น ประคองสุข 84 43,933.00 6273,00035,40421,48010,76014,530155,17413 พฤษภาคม 2559
95บ้านมะค่างาม  นายยงยุทธ์ ภูเนาว์นิล 285 167,314.00 201240,750121,65673,26035,26555,440526,37110 พฤษภาคม 2559-
96หนองแวงพิทยาคม  นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ 202 112,400.00 140184,30092,72552,89026,01541,300397,2307 เมษายน 2559ไม่มี
97ประชาราษฎร์สามัคคี  นายสุริยัน พันธุ์มณี 161 108,000.00 118150,60077,18644,19021,76534,070327,81113 กรกฎาคม 2558
98รามวิทยาประชานุสรณ์  นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย 88 48,611.00 8093,20039,82627,12012,94018,500191,58610 พฤษภาคม 2559-
99สง่าพัฒนา  นายธนกร อู่ทรัพย์ 133 74,099.00 9890,70054,23033,84016,83022,920218,52017 มิถุนายน 2559
100หนองน้ำใส  นายเผด็จ โมฆะรัตน์ 623 344,856.00 392363,400223,233135,72067,89091,830882,07324 พฤษภาคม 2559-
101บ้านหนองกก  นางพรจิต ทรวงทองหลาง 66 26,903.00 4856,20025,59316,4408,03011,170117,43313 พฤษภาคม 2559
102บ้านหนองบัวน้อย  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 116 62,052.00 87102,60048,65030,24015,25520,430217,17510 เมษายน 2559โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ
103บ้านหนองไม้ตาย  นายชัยมงคล บุญช่วย 60 32,530.00 4654,20025,57815,9608,02010,790114,54825 พฤษภาคม 2559
104บ้านหนองโอง  นายธีรศักดิ์ ตุดาลจิตติ 51 27,166.00 3541,40021,05112,2406,2558,25089,19613 พฤษภาคม 2559
105บ้านห้วยตะแคง  นายสมชัย ประจักษ์สูตร์ 91 64,709.60 6172,40039,73021,48011,13514,440159,18513 พฤษภาคม 2559
106บ้านห้วยตะแคงใต้  นางสุรัสวดี สมรูป 37 23,629.00 2833,40018,3199,9605,2706,67073,61916 พฤษภาคม 2559
107บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)  นายวิทยา พันธุ์แก้ว 164 86,180.00 120157,90080,73645,39022,40535,400341,83111 พฤษภาคม 2559
108เจียรวนนท์อุทิศ 1  นายสหเทพ สาสวน 202 118,000.00 154206,100109,44759,58030,72046,160452,0074 พฤษภาคม 2559
109ถนนมิตรภาพ  นางเปรมยุดา สิทธิปกรณ์ 86 59,054.00 6375,60042,87522,68012,28515,120168,56028 เมษายน 2559การพิจารณาคัดเลือกหนังสือร่วมกันของคณะครู คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ทำให้ได้รับหนังสือที่ตรงกับความต้องการของครูผู้สอนและนักเรียน และการติดตามการสั่งซื้อหนังสือเรียนจากภาครัฐทำให้ได้หนังสือทันตามกำหนดไม่ต้องรอโรงพิมพ์ผลิตเหมือนที่ผ่านมา
110เที่ยงธรรมวิทยา  นายประจักษ์ ชะเอม 36 24,665.00 3036,00020,35210,8005,8507,20080,20210 พฤษภาคม 2559อุปสรรค คือ มีเด็กย้ายมาจากที่อื่นช่วงเปิดเทอม ไม่ได้นำหนังสือมาด้วย แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนที่ย้านมาใหม่กลับไปรับหนังสือจากโรงเรียนเดิมโดยทางโรงเรียนประสานกับโรงเรียนเดิมให้
111บ้านคลองตะแบก  นายสมคิด พินิจ 103 61,400.00 8398,00048,83028,92014,66519,520209,93523 เมษายน 2559ไม่มี
112บ้านซับตะเคียน  นายสมพงษ์ คบด่านกลาง 279 174,903.00 184231,800118,28768,70033,91052,660505,35715 พฤษภาคม 3102
113บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)  นางกิตติพร โพธิ์ทอง 125 76,938.00 101128,55069,33337,98018,94529,140283,94813 พฤษภาคม 2559
114บ้านหนองขาม  นายกษิณชาติ สายบุญลี 46 28,533.00 4047,00022,17513,8006,8509,35099,17519 มิถุนายน 2559-
115เจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1  นายประจักษ์ ชะเอม 37 24,158.00 3035,80019,71610,6805,6607,15079,00610 พฤษภาคม 2559
116นิยมมิตรวิทยาคาร  นายวินัย ธรรมภักดี 662 429,864.00 465563,350320,050178,74088,485142,0001,292,62520 กันยายน 2559-
117บ้านซับศรีจันทร์  นายชม ประดิษฐ์ 33 14,911.00 2529,40014,0538,6404,3055,85062,24810 พฤษภาคม 2559-
118บ้านลาดบัวขาว  นายณรงค์ หล้าอัมพร 197 95,000.00 157210,650104,11759,61029,26046,930450,56713 พฤษภาคม 2559
119บ้านหนองบัว  นางสาวนงราม ชลอเจริญยิ่ง 88 48,435.00 7688,40038,64725,68012,16017,540182,42720 พฤษภาคม 2559
120บ้านใหม่สำโรง  นายนัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน 191 99,401.00 144181,20089,94053,64026,34041,160392,28013 พฤษภาคม 2559
121หนองน้ำขุ่น  นางยศพร จิรพรเจริญ 165 94,838.00 110144,70074,05841,64020,60032,450313,4486 พฤษภาคม 2559
122คีรีวัฒนา  นายประชารัฐ วงศ์ขำ 294 160,000.00 243292,450160,73892,46044,81573,720664,18322 เมษายน 2559
123ไทยวัฒนาประชารัฐ  นายสมใจ ถนอมพุดซา 617 362,920.00 419393,250260,549147,96077,14599,360978,26429 เมษายน 2559
124บ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ)  นายนรากร พื้นนวล 55 31,500.00 4351,00026,37115,1207,81510,170110,47610 พฤษภาคม 2559ร้านทยอยส่งหนังสือ โดยไม่ได้ส่งภายในครั้งเดียว ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและการจัดหนังสือเข้าชั้นเรียน เหตุเกิดมาจากสำนักพิมพ์ส่งหนังสือเรียนให้กับร้านหนังสือล่าช้า
125บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)  นางรุจาภา สินประสพ 53 32,000.00 3541,40020,92112,2406,2558,25089,06610 พฤษภาคม 2559
126บ้านนาดีศรีสะอาด  นายวีระ ดวงสำราญ 56 20,150.00 4148,20023,54914,1607,0459,590102,54410 พฤษภาคม 2559โรงเรียนได้เตรียมการ ดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนก่อนการเปิดเรียนทุกปีการศึกษา แต่ละปีการศึกษาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกปี
127บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210  นายสมเกียรติ หล่าจันทึก 564 381,032.00 511632,450348,882198,06097,745159,3901,436,5279 มิถุนายน 2559ไม่มี
128สันติพัฒนา  นายชูยศ พยุงสุวรรณ 48 27,493.00 3946,20024,26613,6807,0359,210100,39120 พฤษภาคม 2559
129โนนกราดสามัคคี  นางชูศรี หล่ำจันทึก 156 79,574.00 112105,00068,86739,48020,51026,530260,38710 พฤษภาคม 2559
130บ้านซับชุมพล  -ว่าง- 54 30,656.00 4654,00025,40315,8407,83010,740113,81320 ธันวาคม 2558
131บ้านโนนสง่า  นายทองพูน สมพงษ์ 239 148,000.00 169214,250108,30863,39031,51048,610466,06816 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงผลิดล่าช้าเกินไป
132บ้านปางโก  นายวรวุฒิ เดชขุนทด 78 36,923.00 4957,80027,81917,0408,60511,510122,7746 พฤษภาคม 2559ไม่มี
133บ้านหนองไผ่  นายณรงค์ หล้าอัมพร 111 70,556.00 98133,90066,74437,68018,83029,720286,87410 พฤษภาคม 2559
134บ้านหนองหญ้าขาว  นายสมศักดิ์ บูรณะ 225 137,456.00 164153,40099,07957,60029,70038,760378,5399 พฤษภาคม 2559-
135บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 107 62,318.00 7589,00045,59026,40013,67517,750192,41510 พฤษภาคม 2559
136จตุรคามสามัคคี  นายประกอบ สอนใหม่ 93 78,000.00 5160,80032,34018,1209,56512,140132,96511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
137บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)  นายไพฑูรย์ วชิรโลหพันธ์ 93 78,000.00 7185,20048,63325,56013,84517,040190,27811 พฤษภาคม 2559ไม่มี
138บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่  นางศศิธร จ๋าพิมาย 55 32,600.00 4249,40023,43314,5207,2409,830104,42313 พฤษภาคม 2559
139บ้านกุดหัวช้าง  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 121 59,723.00 7992,60043,16127,12013,31518,410194,60610 พฤษภาคม 2559
140บ้านโคกหินเหล็กไฟ  นายเดชา จันทร์อาภาท 106 58,063.00 86100,80046,70729,52014,49020,040211,55715 พฤษภาคม 2559หนังสือวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 1 และ ป. 4 ปีที่แล้ว เปลี่ยนเนื้อหาใหม่ ได้รับหนังสือไม่ทัน ปีนี้ ชั้น ป. 2, ป. 5 จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า น่าจะปรับปรุงนะครับ
141โค้งยางวิทยา  นายกฤษณะ เนาว์วงษ์ 137 85,035.00 103115,35062,84737,23018,41027,220261,05711 พฤษภาคม 2559หนังสือของกรมวิชาการได้รับล่าช้ากว่ากำหนดเปิดภาคเรียน
142โนนค่าวิทยา  นายธรรมนูญ ชัยศัตรา 73 63,795.00 90109,50054,09333,00015,95025,100237,64315 มิถุนายน 2559อุปสรรคร้านค้ารับหนังสือของกระทรวงมาไม่เพียงพอกับความต้องการ ข้อเสนอแนะควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์เอกชนได้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชาหลัก
143บ้านสลักใด  นายศิริยศ คารวะบัญชา 195 75,138.00 131121,65076,30045,48022,88530,740297,0559 พฤษภาคม 2559
144บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)  นายวิรัช ติจันทึก 137 92,608.70 109137,95068,10740,56019,77531,260297,65228 เมษายน 2559ไม่มี
145วัดกุดเวียน  ;ว่่าง 37 17,933.00 2630,60014,5419,0004,5006,09064,73122 พฤษภาคม 2559ไม่มี
146สันติวิทยา  นายอรุณชัย ชัยภักดี 25 12,092.00 2327,00012,6797,9203,9155,37056,88424 พฤษภาคม 2559ไม่มี
147บ้านกุดขมิ้น  นางปณดา โภชน์สาลี 90 41,800.00 6070,00031,47620,4009,80013,900145,5761 มิถุนายน 2559
148บ้านนากลาง  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 222 88,742.00 157203,950101,72659,04028,99545,880439,59116 พฤษภาคม 2559-
149บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)  นายประกอบ สอนใหม่ 122 75,818.00 9386,55053,78032,40016,42521,870211,02515 พฤษภาคม 2559-
150บ้านสองคร  นางสาวศรีสุนันท์ ต่ายแสง 133 72,800.00 88102,80046,76130,00014,50020,420214,48126 กุมภาพันธ์ 2559ได้รับจัดสรรค่าหนังสือแต่ละชั้น จำนวนไม่เพียงพอ เพราะหนังสือแต่ละวิชาราคาแพง เงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
151บ้านหนองตะไก้  นางปณิตา โภชนสาล 30 14,345.00 2225,80011,9797,5603,7205,13054,18912 พฤษภาคม 2559-
152บ้านหนองบอน  นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ 36 20,311.00 2833,00016,4049,7204,8906,57070,58423 พฤษภาคม 2559
153บ้านหนองพยอม  นางนภาพร ฤดีจรัสวัลย์ 10 7,298.00 1012,0006,4523,6001,9502,40026,40215 พฤษภาคม 2559
154บ้านหนองแวง  นายสำราญ แต่งพลกรัง 130 75,020.00 9790,35056,89233,84017,20522,830221,1176 พฤษภาคม 2559
155บ้านห้วยตะคร้อ  นายอรัญ ศรีพลกรัง 38 28,314.00 4350,20022,40714,6407,0559,970104,27210 มิถุนายน 2559-
156ชินวงศ์อุปถัมภ์  นายอุทัย ผาสุขนิตย์ 264 172,696.00 185237,950123,01369,42034,16553,700518,24830 มีนาคม 2559หนังสือกระทรวง อยากให้จัดพิมพ์ให้เพียงพอกับความต้องการค่ะ
157บ้านทุ่งสะแบง  นายมานพ ทรวงทองหลาง 144 75,796.00 113103,75057,96338,52018,61526,220245,06829 เมษายน 2559-
158บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)  นายวินัย อุทาน 62 57,693.00 6171,80034,22521,12010,56514,290152,00010 พฤษภาคม 2559-
159บ้านมะเกลือใหม่  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 119 99,700.00 105143,85070,07640,11019,67031,850305,55611 เมษายน 2559โรงเรียนเสนอแนะให้โอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาก่อนดำเนินการจัดซ้ืออย่างนี้ทุกปีการศึกษา
160บ้านไร่โคกสูง  นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนิน 23 16,497.60 2326,60011,2567,6803,5355,27054,34110 พฤษภาคม 2559
161บ้านใหม่สันติ  นายสุรกิจ รุ่งโรจน์วรกุล 23 12,716.00 1719,8009,5735,7602,7453,93041,80814 พฤษภาคม 2559
162กิริวัฒนศักดิ์  นายกรุณา เกี้ยวสูงเนิน 116 63,802.00 7790,60043,62926,64013,30518,030192,20410 พฤษภาคม 2559คู่มือสาระภาษาไทยของกระทรวงไม่มี ไม่ชัดเจนเหมือนกับสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนทางไกลกังวล มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ ไม่สามารถเตรียมเนื้อหาแบบฝึกให้ตรงกับไกลกังวล
163บ้านบุใหญ่  นายประสิทธิ์ อังสุพันธุ์โกศล 57 23,076.00 4451,80025,16215,2407,63010,310110,14212 พฤษภาคม 2559
164บ้านหนองเบน  นายประเสริฐ อิ่มสันเทียะ 240 143,060.00 171204,150102,20262,43030,26047,090446,1329 พฤษภาคม 2559
165บ้านสระเพลง  นางวิระดา นาสูงเนิน 142 80,728.00 9891,10057,24034,08017,21023,020222,65029 เมษายน 2559
166บ้านห้วยไผ่  นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย 66 38,031.00 5261,40030,30818,1209,19012,230131,24831 พฤษภาคม 2559ไม่มี
167อนุบาลประชารัฐสามัคคี  นางศศิธร จ๋าพิมาย 921 470,500.00 612570,600365,780213,840109,080144,1801,403,48012 พฤษภาคม 2559-
168ระดมวิทยานุสรณ์  นายชัย บัติสูงเนิน 514 331,910.00 409477,750270,837154,74076,585120,4601,100,37212 พฤษภาคม 2559ไม่มี
169แหลมทองวิทยานุสรณ์  จ.ส.ต.กายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์ 36 23,982.00 3237,60018,08111,0405,4807,48079,68113 พฤษภาคม 2559
170บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)  นางปณดา โภชน์สาลี 0 0.00 110157,50073,30042,42020,56034,400328,180
171บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)  นายอนุชา สุกุมลจันทร์ 133 70,761.00 86100,40044,95829,28014,11019,940208,68816 พฤศจิกายน 2559-
172บ้านน้อยกุดคล้า  นางนงพงา ปราณีตพลารักษ์ 41 22,095.00 3541,20019,39912,1206,0658,20086,98415 พฤษภาคม 2559
173บ้านส้มกบงาม  นางประนอม ผาดจันทึก 59 36,356.00 5868,20031,24120,0409,98013,570143,03117 พฤษภาคม 2559-
174บ้านโสกแจ้ง  นายวิชัย ขันธอารี 89 51,057.00 6070,60034,18420,76010,37014,050149,96430 พฤษภาคม 2559ไม่มี
175เสมาวิทยา  นายวิชาญ ผิวสำอางค์ 59 33,240.00 4350,80024,80715,0007,62510,120108,35210 พฤษภาคม 2559
176บ้านบุตาสง  นายสมปอง ฐิติพัชรวงศ์ 122 71,994.00 8196,00050,21028,44014,65519,140208,44522 มิถุนายน 2559
177บ้านวังรางใหญ่  นายธีรพัฒน์ สุคนธพงศ์ 192 93,542.00 151139,45082,92551,96025,64535,240335,2209 พฤษภาคม 2559อยากให้การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา 100% ในครั้งเดียว
178บ้านวังรางน้อย  นายคณิต เจียรกลาง 219 133,623.00 131121,25074,93945,24022,50530,640294,5747 พฤษภาคม 2559
179บ้านหนองม่วง  นายวาด โปร่งสันเทียะ 156 87,898.00 112103,60062,54638,64019,18026,180250,14613 พฤษภาคม 2559
180บ้านหนองไม้ตาย  นางสุวพิชชา คนใจบุญ 63 35,126.00 5665,80030,52119,3209,59013,090138,32113 พฤษภาคม 2559
181บ้านหนองเลา  นายอำนวย ธนาภิรตานนท์ 71 33,281.00 6171,40033,28120,88010,18514,190149,93631 พฤษภาคม 2559ไม่มี
รวม 33,120 18,577,451 23,13826,661,15014,263,2618,425,4404,167,8106,224,82059,742,481
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน