สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1บ้านทรัพย์เจริญ  นายพินิจ พินิจพงศ์ 0 0.00 164211,000107,16061,80030,74047,660458,360
2บ้านเทพนิมิต  นายชำนาญ ยอดผักแว่น 105 66,344.00 8297,40049,85228,92015,04019,430210,64225 เมษายน 2559-
3บ้านโปร่งสนวน  0 0.00 3136,40017,12110,6805,2857,24076,726
4บ้านไร่แหลมทอง  34 18,099.00 2327,00012,7107,9203,9155,37056,91511 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่งบางครั้งต้องสั่งเพิ่ม บางครั้งต้องลดจำนวนลง
5บ้านลำเพียก  นางรัชนีย์ ศรีผา 0 0.00 98137,20066,21037,59018,30530,170289,475
6บ้านหนองแคทราย  นายขวัญชัย เรืองกระโทก 139 98,904.00 111154,75074,98642,63020,90034,090327,35626 เมษายน 2559จำนวนเด็กไม่นิ่ง
7บ้านหนองตะแบก  นายสมพร แดงสวัสดิ์ 345 232,389.00 227257,250153,11485,23042,81064,880603,2845 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
8บ้านหนองไทร  นายสิทธิพร ผมงาม 116 66,703.00 7791,20046,30727,00013,87518,180196,56218 เมษายน 2559-
9ครบุรีวิทยา  นายเกษม มารครบุรี 1,222 735,500.00 832779,200510,026292,800151,600196,8801,930,50610 พฤษภาคม 2559-
10บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม  นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์ 226 128,700.00 146208,800100,79656,67027,96545,690439,92129 มีนาคม 2559
11บ้านโคกใบบัว  65 31,600.00 3338,20015,79511,0405,1057,57077,7109 พฤษภาคม 2559
12บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นายสมหมาย แสนลือชา 309 173,000.00 219204,250128,56976,56039,09551,610500,08428 มีนาคม 2559-
13บ้านทุ่งแขวน  นางโสภิต ขันติโชติ 380 232,500.00 254237,100152,15288,92045,54059,910583,62211 พฤษภาคม 2559บุคลากรครูมีจำนวนน้อยทำงานหลายหน้าที่ ทำระบบจัดซื้อไม่คล่องเปลี่ยนบ่อย
14บ้านมาบกราด  นายขันตรี โสภาพิศ 0 0.00 204284,400135,86278,12038,01062,610599,002
15บ้านซับสะเดา  นายแสงเพ็ช ทองไชย 105 32,148.00 7689,60042,79726,40013,30017,840189,9375 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
16บ้านตะกุดโนนระเวียง  นายชวาล สุดเวียง 98 54,440.00 6475,20035,45922,08010,96014,960158,65918 เมษายน 2559ก็ทำแบบนี้เป็นประจำขอให้ส่งเหมือนเดิมทุกครั้ง
17บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง  นายไมตรี จันทองเดช 132 74,783.00 9588,45055,58533,12016,81522,350216,3208 พฤษภาคม 2559
18บ้านไผ่  นายสมาน ศรีสา 89 47,816.00 7082,20039,05724,12011,94016,350173,66712 พฤษภาคม 2559ไม่มี
19บ้านหนองโบสก์  นายสัจธรรม สุขเสนีย์ 232 143,388.00 200265,500126,69875,21036,30559,250562,96316 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ
20บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด  นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล 66 34,553.00 5159,60027,61317,4008,42511,840124,87816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
21บ้านอังโกน-ห้วยทราย  57 30,600.00 4452,20026,63615,4808,01010,410112,73611 เมษายน 2559ไม่มี
22บ้านโกรกสำโรง  นายวิทยา ญาติบำรุง 71 30,332.00 7585,80030,33224,48010,63516,950168,19729 เมษายน 2559
23บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร  นายธนัชชัย เสยกระโทก 126 59,560.00 7892,40047,62627,36014,07018,420199,87616 พฤษภาคม 2559
24บ้านไชยวาล  นายประยูร อิ่มกระโทก 120 68,850.00 9285,60053,11432,04016,23021,630208,61427 เมษายน 2559
25บ้านดอนแสนสุข  นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร 160 87,692.00 110102,10062,20638,16019,17025,800247,4362 พฤษภาคม 2559จัดซื้อหนังสือตามระเบียบ
26บ้านสระผักโพด  นายราชันย์ นคราวนากุล 68 53,309.00 5666,00031,27419,4409,78013,140139,63413 พฤษภาคม 2559หนังสือของสำนักพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ในส่วนของแบบฝึกหัดมักจะได้รับล่าช้า โดยทางร้านแจ้งว่าหนังสือขาดทุกปี
27บ้านหนองต้อ  นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก 59 31,300.20 4451,80024,74615,2407,63010,310109,7265 พฤษภาคม 2559
28บ้านหนองใหญ่  นายเบ็ญจพล แสงภารา 123 74,934.00 97118,95059,83435,82017,53527,230259,36911 พฤษภาคม 2559
29บ้านใหญ่  นายวิทูล เฉียบกระโทก 166 101,571.00 114105,90065,09839,60019,95026,760257,3085 พฤษภาคม 2559
30บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)  นายกานต์เลิศ ก้อนหิน 119 45,800.00 9285,00050,61331,68015,66021,480204,43330 เมษายน 2559
31บ้านบุยายแลบ  นายธเนศ สถิรวิวัฒน์ 60 32,402.00 5058,60027,26017,1608,42011,650123,09010 พฤษภาคม 2559อุปสรรค คือ ที่ผ่านมาได้รับหนังสือไม่ทันกำหนดและกรณีที่เด็กย้ายเข้าระหว่างปี ไม่มีหนังสือเรียนมาด้วยเนื่องจากโรงเรียนเดิมไม่ไม่ได้จัดหนังสือให้เด็ก
32บ้านบุหว้าสามัคคี  นายสงัด อนุพันธ์ 102 42,996.00 87103,35054,21232,01015,89023,930229,39211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
33บ้านมาบตะโกเอน  นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล 109 62,859.00 7083,00042,29524,60012,70016,550179,14511 พฤษภาคม 2559ไม่มี
34บ้านสระว่านพระยา  นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง 171 78,971.90 117108,35066,52040,44020,15527,380262,84510 พฤษภาคม 2559
35บ้านหนองเมา  นางจิตรลดา ซิวดอน 91 54,786.00 6374,60038,64622,08011,33514,870161,5319 พฤษภาคม 2559ไม่มี
36บ้านหนองสองห้อง  นายไพศาล ศุภนิจวัฒนา 87 50,036.00 6475,20035,96822,08010,96014,960159,16829 เมษายน 2559
37บ้านหนองหินโคน  นางสาวละเอียด แซ่คู 358 191,044.00 282259,700148,80796,60047,20065,630617,9375 พฤษภาคม 2559ให้โรงเรียนเลือกซื้อหนังสือเรียนแบบฝึก หนังสืออ่านเพิ่มเติมได้อิสระกว่านี้
38ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์  นายไพทูรย์ อักษรครบุรี 171 97,345.00 120137,80073,93743,68021,61032,250309,2779 พฤษภาคม 2559
39บ้านโคกสะอาด  67 12,000.00 5665,60028,94319,2009,40013,040136,18311 พฤษภาคม 2559ไม่มี
40บ้านแชะ  นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 293 236,500.00 174267,300120,62768,64033,23057,260547,05716 พฤษภาคม 2559ไม่มี
41บ้านดอนกรูด  นางศรีไพร จันทรชิต 60 38,580.00 5867,80030,19419,8009,60013,470140,86412 พฤษภาคม 2559
42บ้านพนาหนองหิน  นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี 191 94,029.00 126157,20075,73746,47022,37535,740337,52228 เมษายน 2559
43บ้านหนองรัง  นายวุฒิพงษ์ พงษ์อุดม 109 61,293.00 86101,80049,66330,12015,44020,290217,31325 มีนาคม 2559ไม่มี
44บ้านหนองเสือบอง  นายปองพล จิตรเขต 124 68,658.00 8982,15049,83330,60015,07520,760198,41810 พฤษภาคม 2559
45จอมทองวิทยา  นายพีระพงษ์ เพชรศรี 230 161,000.00 176224,200115,26665,82032,35050,740488,37629 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา
46ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)  นายไกรวัลย์ นคราวนากุล 377 180,000.00 262242,300144,64890,36044,82061,230583,35821 เมษายน 2559ฯลฯ
47บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)  นายถนัด บรรลือ 107 39,397.00 83107,55053,73531,23015,39024,220232,12514 พฤษภาคม 2559
48บ้านซับก้านเหลือง  นายบุญลือ เพ็ชรดอน 186 98,455.00 127181,75091,81749,95025,47039,880388,8676 พฤษภาคม 2559
49บ้านหนองโสน  นายวิเชียร หน่างเกษม 68 40,732.00 5463,80031,74218,8409,58012,710136,6728 พฤษภาคม 2559
50บ้านหนองหว้าประชาอาสา  24 4,784.00 1719,8009,5075,7602,7453,93041,7426 พฤษภาคม 2559
51ม่วงแก้ววิทยาคาร  นายละเอียด สุขดาษ 213 94,010.40 146182,50090,18254,00026,16041,490394,33216 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงมีส่งไม่ครบ(ขาดตลาด)
52วัดทุ่งจาน  นายเรื่อง ศรีแก้ว 66 31,116.00 4653,80024,65615,7207,64010,690112,50616 พฤษภาคม 2559ไม่มี
53วัดมกุฎไทยาราม  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 55 30,435.00 4249,00021,80914,2806,8609,730101,67915 พฤษภาคม 2559-
54วัดม่วง  นายภิรมย์ เข็มพุดซา 36 20,637.00 2731,60014,7359,2404,5056,28066,36021 มีนาคม 2559ไม่มี
55วัดหงษ์  นายวินัย กลขุนทด 45 8,057.00 4872,50034,20818,9309,29515,620150,55315 เมษายน 2559ไม่มี
56สวนหมากสงเคราะห์  นายสมบูรณ์ อุตรา 18 9,761.00 1719,8008,6665,7602,7453,93040,90110 พฤษภาคม 2559
57หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา  นางพสุธร หยั่งกระโทก 0 0.00 9587,05048,58832,28015,48522,000205,403
58จตุคามวิทยาคม  นายคมสัณห์ คำพิทักษ์ 119 51,405.30 8094,60048,47527,96014,27018,850204,1559 พฤษภาคม 2559-
59บ้านโกรกหว้า  27 15,457.00 2428,20013,8688,2804,1105,61060,0682 กุมภาพันธ์ 2559-
60บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)  นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ 106 52,867.00 80104,90052,86730,27014,99523,550226,58215 พฤษภาคม 2559-
61บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)  นายสกัน ลีสีคำ 44 23,550.00 3237,40017,30710,9205,2907,43078,3474 พฤษภาคม 2559
62วัดศีรษะกระบือ  นางประไพรัตน์ ลีสีคำ 45 22,135.00 3642,20019,34012,3606,0708,39088,36012 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
63บ้านหนองผักไร  นาวธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง 42 26,164.00 3642,40020,55112,4806,2608,44090,13110 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
64บ้านหนองล้างช้าง  นายศุภัคไฑญ ทองนุช 131 78,287.00 9588,25054,80133,00016,62522,300214,97612 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
65วัดบ้านพร้าว  นายพนธ์ประภาส สรณ์นภาพัชร 35 15,851.00 2630,80015,8519,1204,6906,14066,6012 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามระบบทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล จึงไม่สามารถหาหนังสือที่เรียนตรงกับหลักสูตรของวังไกลกังวลได้ครบทุกวิชา
66วัดไม้เสี่ยว  นายปรีดี โสโป 52 39,710.00 3946,00022,17813,5606,8459,16097,7435 เมษายน 2559ไม่มี
67ชุมชนบ้านตะขบ  นายคะนอง ควรตะขบ 160 113,905.00 134176,60091,81650,91025,38539,610384,32116 พฤษภาคม 2559อยากได้หนังสือให้ทันกำหนด ถูกต้อง ครบถ้วน
68บ้านเขาพญาปราบ  นางสาวเศรษฐิยา เปรื่องพิชญาธร 113 64,344.00 8195,20045,69127,96013,89518,940201,68610 พฤษภาคม 2559-
69บ้านคลองสาริกา  นายสามารถ กลางบุญเรือง 88 44,343.00 8094,00044,34327,60013,70018,700198,3439 พฤษภาคม 2559หนังสือที่สั่งจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับล่าช้า
70บ้านน้อย  นายถิรายุ ปิดตาละเพ 93 42,285.00 7183,00036,18324,24011,75516,490171,6689 พฤษภาคม 2559ไม่มี
71บ้านบุหัวช้าง  นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ 88 44,477.00 6880,40040,65123,76012,12016,020172,95116 พฤษภาคม 2559ได้รับหนังสือทันตามกำหนด ถูกต้อง ครบถ้วน
72บ้านยางกระทุง  นายวรการ จันทรมหา 117 63,637.00 88103,20047,54530,24014,88020,520216,38511 พฤษภาคม 2559หนังสือบางวิชาได้รับไม่ครบตามกำหนด
73ป่าไม้อุทิศ 2  นายสมชาย จันทร์ตะคุ 270 115,723.00 182237,100115,33568,16033,04053,230506,86530 พฤษภาคม 2559ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือตามที่กำหนดได้ทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียน
74บ้านโคกสำราญ  นายสมบัติ ระวังสำโรง 148 113,393.40 109144,65070,13841,13020,04032,310308,26826 เมษายน 2559ไม่พบอุปสรรค ดำเนินการสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
75บ้านวังหิน  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 45 15,874.00 3237,40016,54210,9205,2907,43077,5824 พฤษภาคม 2559-
76บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)  นายนภัสดล ลิมป์เจริญ 119 76,675.00 8099,70053,54729,91014,93522,750220,8429 พฤษภาคม 2559
77บ้านหนองตาด  นายมนัส นามตะคุ 63 35,088.00 4552,80024,86815,4807,63510,500111,28313 เมษายน 2559-
78บ้านหนองนมนาง  นางสุปรีชา ครูศรี 56 23,240.00 4653,80024,31815,7207,64010,690112,16813 พฤษภาคม 2559
79บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)  นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ 112 60,110.00 87102,40048,19130,12015,06520,380216,1569 พฤษภาคม 2559
80ไผ่สีสุก  นายวรรณพ ชิดเมืองปัก 124 63,478.00 110100,30053,73837,08017,46025,350233,92812 พฤษภาคม 2559มีการส่งหนังสือล้าช้าบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
81อาจวิทยาคาร  นายไสว ผางสระน้อย 213 121,352.00 163150,85090,82556,28027,98538,120364,06028 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนยังไม่คงที่
82บ้านปลายดาบ  นายวัฒนะ เหาะสูงเนิน 261 171,897.00 230287,700156,12689,22043,54072,500649,08613 พฤษภาคม 2559
83บ้านพุปลาไหล  นายช่วย รมยาคม 108 50,102.00 9686,40041,38131,68014,16021,840195,46111 พฤษภาคม 2559ไม่ประสบปัญหา
84บ้านหนองโดน  นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี 44 18,606.40 4147,20017,54713,5606,0959,34093,74210 พฤษภาคม 2559-
85วังวารีวนราษฎร์วัฒนา  นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง 66 37,000.00 5160,00028,48117,6408,80511,940126,86612 พฤษภาคม 2559ควรให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเสริมเพิ่มเติมในกลุ่มสาระที่เน้น
86วัดพรหมราช  นายสมบูรณ์ อุตรา 227 145,000.00 175226,050113,89765,76032,37550,950489,03212 พฤษภาคม 2559
87วัดโพธิ์เมืองสามัคคี  นายปวิชญา สุขอุดม 44 25,963.00 3642,40020,44812,4806,2608,44090,02813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
88หนองชุมแสงศรัทธาคาร  นางอุทุมพร เครือบคนโท 85 47,400.00 5666,20032,72819,5609,97013,190141,64812 พฤษภาคม 2559-
89ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)  นายเมธี คอบตะขบ 233 148,000.00 169212,350108,38662,94030,92548,260462,86125 เมษายน 2559
90บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)  นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้ 168 108,852.00 130176,10084,86849,38024,08039,100373,52813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
91บ้านพันธ์สงวน  นางอุษณิษา ภาสกานนท์2 89 23,000.00 6475,60036,85522,32011,34015,060161,17528 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาอุปสรรค
92บ้านหนองหญ้าขาว  นางสาวสุภาพร บุพโต 52 15,635.20 4653,80024,18615,7207,64010,690112,03616 มีนาคม 2559
93บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง  นายวีระเดช เดชะคำภู 83 60,648.00 5767,80036,40620,16010,54513,530148,44112 เมษายน 2559
94แหลมรวกบำรุง  นายพิทยา ภูสำเภา 97 56,001.00 7689,60044,11026,40013,30017,840191,2506 พฤษภาคม 2559เห็นควรอุหนุนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 5 รายการ/หัวเพิ่มขึ้น
95ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร  นายเสรี โพธิ์ขุนทด 1,230 713,000.00 8771,017,150592,156331,740165,525256,4802,363,05111 พฤษภาคม 2559การใช้เวลาในการเลือกซื้อหนังสือในแต่ละชั้นเรียน
96บ้านเมืองปักสามัคคี  นายปัญญา เจริญพจน์ 682 411,500.00 554644,700364,413208,860102,800162,5601,483,33310 พฤษภาคม 2559
97บ้านโนนแดง  นายสุบรรณ พระเดชกิ่ง 20 12,573.00 2327,40014,9208,1604,2955,47060,24516 พฤษภาคม 2559-
98บ้านหนองกก  นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์ 45 20,007.00 3338,80018,55111,4005,6757,72082,14616 พฤษภาคม 2559-
99บ้านหลุมเงิน  นายสันติภูภิภัค โสภักดี 70 39,924.00 5462,80026,67218,2408,63012,460128,80211 พฤษภาคม 2559อุปสรรค คือ เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด ในปีการศึกษานี้จึงมีการประชุมและดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้รวดเร็วกว่าเดิม
100หนองนกเขียนสามัคคี  นายนิยม สมบัติ 234 172,881.00 151185,45098,41956,10027,86542,490410,32422 เมษายน 2559
101บ้านกลาง  นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล 77 43,085.00 5463,80032,00218,8409,58012,710136,93212 มิถุนายน 2559หนังสือช้าเนื้องจากสำนักพิมพ์พิมพ์ไม่ทัน
102บ้านคลองซับน้อยสามัคคี  100 59,877.00 6475,80039,30722,44011,53015,110164,18713 พฤษภาคม 2559ไม่มี
103บ้านบ่อปลา  นายสำเร็จ เสียดกิ่ง 129 70,740.00 9890,30052,58233,60016,45022,820215,75210 พฤษภาคม 2559-
104บ้านพัดทะเล  นายศิลป์ แพงตะคุ 84 28,344.00 5867,40028,34419,5609,22013,370137,89413 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ครบ
105บ้านลำนางแก้ว  นายเอนก นิมมานนิรชร 313 231,552.00 245286,550155,53092,01044,50072,250650,84013 พฤษภาคม 2559
106บ้านวังตะเคียน  นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์ 45 20,454.00 3035,40017,51810,4405,2807,05075,68813 พฤษภาคม 2559หนังสือไม่ครบ
107รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)  นายเทวินทร์ วันธงไชย 103 56,766.00 7689,40042,84926,28013,11017,790189,42913 พฤษภาคม 2558-
108บ้านเก่าปอแดง  นายสุทธิชัย เครือบคนโท 167 94,000.00 119110,25067,65141,16020,54527,860267,4666 พฤษภาคม 2559 -
109บ้านขี้เหล็ก  นายลุประสงค์ สุวรรณทีป 36 18,291.00 3136,60018,29110,8005,4757,29078,45624 เมษายน 2559-
110บ้านคลองเตย  นายองอาจ เลิศประไพสกุล 100 42,927.00 7891,80042,92727,00013,50018,270193,4976 พฤษภาคม 2559
111บ้านโป่งสามัคคี  นายเอกอรรถ ถูกหมาย 24 15,208.00 2327,40014,2428,1604,2955,47059,56711 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
112บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)  นายพีรวิชญ์ จิตชู 71 24,182.00 4856,00024,18216,3207,84011,120115,46211 พฤษภาคม 2559น่าจะจัดสรรการซื้อหนังสือให้เป็น 100%
113สะแกราชวิทยาคม  นายเฉลิมยศ พุทธา 421 213,769.00 304357,000205,000115,65057,76590,010825,42513 พฤษภาคม 2559ไม่มี
114บ้านนางเหริญ  นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 102 48,637.00 88103,40048,63730,36015,07020,570218,03715 พฤษภาคม 2559
115หนองประดู่  - 9 6,966.00 89,6006,1482,8801,5601,92022,10816 พฤษภาคม 2559ไม่มี
116วัดโคกสระน้อย  นายสายัณห์ คอกขุนทด 61 27,208.00 4957,60027,20816,9208,41511,460121,60318 เมษายน 2559
117วัดโพธินิมิตร  นางประนอม นามนิตย์ 78 48,967.00 6172,20036,18221,36010,94514,390155,07711 เมษายน 2559ไม่มี
118วัดโพนทราย  นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก 105 54,242.00 6677,80037,56122,92011,54015,490165,31112 เมษายน 2559
119วัดหลุมข้าว  นายพิษณุ สถิตเมธี 124 77,878.00 93113,45055,65234,05016,36025,970245,48211 พฤษภาคม 2559ไม่มี
120วัดใหม่สำโรง  นายศึกษา ลาจังหรีด 172 108,208.00 123149,75077,50145,39022,30034,370329,31116 พฤษภาคม 2559ไม่มี
121บ้านกุดโบสถ์  นายวศิน ย่อมกลาง 351 202,000.00 314400,700202,143121,44057,190100,960882,43329 เมษายน 2559
122บ้านโคกโจด  นางสอาด บุญเอิบ 40 11,232.00 2631,00016,8059,2404,8806,19068,11511 มีนาคม 2559-
123บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก  นายชยพล 176 114,668.20 128118,80072,85944,40022,30030,020288,37912 พฤษภาคม 2559
124บ้านท่าเยี่ยม  นายวัชรพงษ์ กันขุนทด 69 37,313.00 4350,40023,94514,7607,24510,020106,3709 เมษายน 2559
125บ้านสมบัติเจริญ  นายสุนันท์ จงใจกลาง 173 108,138.00 122167,10084,93847,04023,63037,080359,78826 เมษายน 2559-
126บ้านสระตะเคียน  นายถาวร อินทรสร 255 127,061.00 191246,750118,36171,37034,62055,540526,6413 พฤษภาคม 2559การจัดสรรงบประมาณการซื้อหนังสือควรจัดสรรมาให้ครบ 100% เพื่อสะดวกในการจัดซื้อหนังสือ
127บ้านหนองสนวน  นายศิวเสก อุดมจิรโชติ 199 138,640.00 137174,35085,33651,00024,78539,430374,90129 เมษายน 2559การส่งหนังสือของสำนักพิมพ์ไม่พร้อมกันในคราวเดียวเนื่องจากหนังสือขาดตลาด
128บ้านสันติสุข  นายปรีดา โชติธรรมวาทิน 349 268,000.00 289348,950191,078110,46054,02587,960792,4735 พฤษภาคม 2559-
129บ้านหนองใหญ่พัฒนา  นายสมชาย เชิญกลาง 145 83,725.00 114105,30062,48139,24019,38026,610253,0113 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
130บ้านโนนสมบูรณ์  - 757 354,800.00 533492,950299,186183,84091,205124,5701,191,7514 พฤษภาคม 2559
131บ้านบ่อลิงประชาสรรค์  นางณัชชา ยุระชัย 74 39,596.00 5766,80030,98719,5609,59513,280140,22229 มีนาคม 2559
132บ้านราษฎร์พัฒนา  นายจารุพันธ์ สุกอง 447 248,500.00 313378,550205,708119,67058,46095,420857,80821 เมษายน 2559ไม่มี
133บ้านราษฎร์สามัคคี  นายอรชุน อุทัยวรรณ์ 79 31,600.00 6880,60041,98123,88012,31016,070174,84129 มีนาคม 2559
134บ้านลำไซกง  - 97 55,237.00 7082,80041,73924,48012,51016,500178,02928 เมษายน 2559เนื้อหาบางวิชาในหนังสือบางเล่มไม่เป็นตามความต้องการ
135ตะแบกวิทยา  นายบัญชา ชินศรี 248 151,900.00 199257,250131,50775,30037,71558,060559,8324 พฤษภาคม 2559ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือเยอะเกินไป
136บ้านหนองหิน  นายพุฒิพงศ์ รัตน์สงัดวงศ์ 101 92,074.00 87118,85062,51233,72017,19526,430258,70720 เมษายน 2559-
137สามัคคีประชาสรรค์  นายสุทัศน์ ใจจังหรีด 166 105,906.00 119141,65072,56443,44021,09532,710311,45913 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาใดๆในการดำเนินการ
138บ้านปางไม้  นายพีระวัฒน์ พีระธรรมเดช 129 74,531.00 7688,80046,80927,66013,51020,640197,41911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
139บ้านดอนแขวนประชานุกูล  นายอุดม อุดมญาติ 101 59,550.00 87102,40049,41030,12015,06520,380217,37510 พฤษภาคม 2559-
140บ้านประชาสันต์  นางพรชนก รัตนโกศล 65 41,800.00 5159,20024,81917,1608,04511,740120,96418 เมษายน 3102
141บ้านสุขไพบูลย์  นายเสงี่ยม พระไตรยะ 304 197,360.00 201246,150123,21273,74035,51556,290534,9072 พฤษภาคม 2559
142บ้านหนองขนาก  นายสามารถ ยุระชัย 149 91,944.00 126117,30073,72043,92022,29029,640286,87011 พฤษภาคม 2559โรงเรียนออกคำสั่งเตรียมการจัดซื้อล่วงหน้า และสำนักพิมพ์ควรจัดพิมพ์หนังสือเรียน แบบฝึก ล่วงหน้ามากขึ้นตามจำนวนข้อมูลที่สำรวจจากแต่ละโรงเรียน
143บ้านหนองแดง  นายสุรพล ตอพล 205 160,928.00 155185,35088,11955,89026,16042,600398,11919 เมษายน 2559หนังสือมาส่งไม่ครบจำนวน
144บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 464 275,122.50 328372,000209,951122,34060,25093,820858,36131 มีนาคม 2559ต้องจัดซื่อหนังสือเรียนอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ย้ายมาใหม่หรือจำนวนนักเรียนเข้าใหม่เช่น ม.1 ป.1 ทำให้การจัดการเรียนการสอนช้าไปอีก
145บ้านหน้ากลองวิทยา  - 149 91,944.00 4958,00028,46817,1608,79511,560123,98311 พฤษภาคม 2559โรงเรียนออกคำสั่งเตรียมการจัดซื้อล่วงหน้า และสำนักพิมพ์ควรจัดพิมพ์หนังสือเรียน แบบฝึก ล่วงหน้ามากขึ้นตามจำนวนข้อมูลที่สำรวจจากแต่ละโรงเรียน
146สกัดนาควิทยา  น.ส.ธนวรรณ ไวบรรเทา 84 40,791.00 6372,40027,74520,7609,24514,320144,47011 พฤษภาคม 2559
147ชุมชนบ้านเสิงสาง  นายนุศิษย์ พรชีวโชติ 475 421,982.00 377416,350245,207140,22070,695105,030977,50230 เมษายน 2559จำนวนเด็กย้ายเข้าย้ายออกหลังจากที่ รร.สั่งหนังสือไปแล้วคืออุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือ ทำให้เด็กกลุ่มนี้อาจได้หนังสือไม่ตามกำหนด
148ท้าวสุรนารี(2521)  นายมติคม เทียบโพธิ์ 385 242,500.00 385362,150242,650136,44071,65591,500904,39526 เมษายน 2559
149บ้านโคกไม้งาม  - 136 82,100.00 10092,20053,60834,32016,84023,300220,26810 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
150บ้านสระประทีป  นายบุญมี สาธร 215 140,839.00 155201,65099,48658,08028,22545,300432,74120 เมษายน 2559ไม่มี
151บ้านหนองไผ่ใหญ่  นายนภภูมิ แก้ววิเศษ 85 36,200.00 7385,60040,24225,08012,33517,020180,27730 เมษายน 2559
152บ้านหนองหลักศิลา  นายสมบัติ ศรีเพ็ชร 62 27,650.10 5159,80027,24917,5208,61511,890125,07415 เมษายน 2559-
153หนองไผ่วิทยา  นายทวี ตั้งอั้น 112 69,041.00 7385,20038,26924,84011,95516,920177,18418 เมษายน 2559เนื้อหาบางวิชาไม่เป็นอย่างที่ต้องการ
154บ้านโคกสันติสุข  นายณรงค์ มณฑาศรี 136 51,222.00 10294,50055,52735,28017,61023,880226,79725 เมษายน 2559ไม่มี
155บ้านซับไทรทอง  นายทวีศักดิ์ แก้วสมปอง 110 51,903.00 89104,80051,10530,84015,45520,860223,06010 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนบางสำนักพิมพ์ที่สั่ง จะมีแต่บทสทนามากเกินไป เนื้อหาสาระมีน้อย
156บ้านน้ำซับ  นายธวัชชัย สายทองทิพย์ 49 19,234.00 4552,60024,78215,3607,44510,450110,63725 พฤษภาคม 2559มีติดขัดบ้าง
157บ้านโนนสาวเอ้  นายปรพล แก้วชาติ 171 122,744.00 147195,75095,86755,53027,06043,680417,88712 พฤษภาคม 2559
158บ้านบุตะโก  นายอนุลักษณ์ เผยกลาง 161 40,000.00 112129,50071,81241,07020,60530,280293,26710 พฤษภาคม 2559มีติดขัดบ้างแต่ไม่มีปัญหา
159บ้านห้วยน้ำเค็ม  นายนิยม เรืองคง 46 2,635.00 2833,20016,9189,8405,0806,62071,65810 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
160บ้านคลองทราย  นางศิริเนตร สิงห์คำ 58 34,476.00 4553,00026,07915,6007,82510,550113,05412 พฤษภาคม 3102
161บ้านคลองทุเรียน  นายโชค ภักดีณรงค์ 151 84,000.00 10395,45057,79235,64017,80524,120230,80711 เมษายน 2559
162บ้านคลองบง  นางสาวดวง โชติสุภาพ 75 42,220.00 6070,20031,03420,5209,99013,950145,6944 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
163บ้านไทยสามัคคี  จ.ส.อ.ณรงค์ รัตนกุล 762 410,659.00 564724,250410,659223,160107,255182,2451,647,5694 พฤษภาคม 2559
164บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์)  นายประสิทธิ์ พิเศษ 466 243,333.00 182234,300114,75367,86032,82052,780502,51316 พฤษภาคม 2559
165บ้านบุไผ่  นายสมพร ญาติดอน 284 211,876.00 234279,300150,71888,80043,16070,410632,38812 พฤษภาคม 2559การดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
166บ้านศาลเจ้าพ่อ  นางลภาภัทร พลสิทธิ์ 283 213,633.00 225255,550142,99283,85041,12064,450587,9629 พฤษภาคม 2559
167เจียรวนนท์อุทิศ 2  นายสุรชัย แพงเพ็ง 306 174,050.00 193289,100155,59779,08038,06066,395628,23222 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
168บ้านคลองใบพัด  นายมณเฑียร สารจันทร์ 112 48,900.00 6576,80037,72822,68011,53515,300164,04313 พฤษภาคม 2559ไม่มีค่ะ
169คลองสะท้อน  113 71,312.00 9991,25053,74333,96016,64523,060218,65822 เมษายน 2559
170บ้านท่าวังไทรสามัคคี  นายอดุลย์ ทองไสว 142 82,571.00 10496,80061,35036,24018,38024,460237,23013 พฤษภาคม 2559
171บ้านวังหมี  นางจรรยา แผนวิชิต 116 50,504.00 7394,35048,16227,48013,58521,270204,8477 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
172บ้านซับเต่า  นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์ 68 49,612.00 5767,40033,34919,92010,16513,430144,26420 เมษายน 2559 โรงเรียนจะได้รับหนังสือทันตามกำหนดเปิดเรียน
173บ้านโนนเหลื่อม  นายประทีป ลักษณะพรหมราช 214 117,500.00 145158,15086,25752,02025,69537,650359,77216 พฤษภาคม 2559ครูผู้สอนต้องการแบบฝึกหัดและคู่มือครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดครบ 100 เปอร์เซ็นต์
174ด่านอุดมวิทยา  นางสาวดวง โชติสุภาพ 113 101,644.00 96147,40067,25337,92018,43031,590302,59326 เมษายน 2559
175บ้านบะใหญ่  นายอารีย์ จันทรชัย 143 118,065.00 116155,90073,60043,65020,89534,640328,68529 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค
176บ้านวังน้ำเขียว  นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ 76 46,142.00 6374,40036,95521,96011,14514,820159,2806 พฤษภาคม 2559
177บ้านหนองแวง  นายไพโรจน์ เกิดวิชัย 0 0.00 10092,60055,23134,56017,22023,400223,011
178บ้านหนองโสมง  นายชวภณ พานเมือง 82 45,124.10 6475,40036,29922,20011,15015,010160,05911 พฤษภาคม 2559ไม่มี
179บ้านคลองกุ่ม  นายสินประเสริฐ เวหา 102 53,449.00 8094,00043,58527,60013,70018,700197,58510 พฤษภาคม 2559 -
180บ้านคลองหินร่อง  นายสุรชัย แพงเพ็ง 48 24,341.00 4047,60024,34114,1607,4209,500103,02113 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาทางร้านส่งหนังสือได้ตามกำหนดแต่หนังสือขาดส่งจนหมดปีการศึกาก็ยังไม่ได้แต่ปีนี้ได้เตรียมการตั้งแต่ต้นปีหน้าจะได้ครบตามรายการ
181บ้านระเริง  นายไพบูลย์ อิมเม้ 393 114,650.00 278351,700202,035109,47053,30588,530805,04012 พฤษภาคม 2559
182บ้านหนองไม้สัก  นายประทีป ลักษณะพรมราช 0 0.00 93127,25060,91135,43017,27028,170269,031
183บ้านไทรงาม  นายเดียง ประสิทธิ์นอก 175 110,000.00 121154,55077,63945,24022,17534,940334,54415 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรค
รวม 28,520 16,447,813 21,81325,233,50013,425,0017,929,5303,922,7405,833,29056,344,061
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน