สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสง่า จันทร์วิเศษ
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1จักราชราษฎร์สามัคคี  นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง 655 403,434.00 443416,650276,127156,96082,395105,2701,037,4025 พฤษภาคม 2559อาจสั่งหนังสือล่าช้าเพราะต้องรอจำนวนนักเรียนที่มาสมัครในปีการศึกษาต่อไปเพื่อให้สามารถคำนวณยอดนักเรียนและงบประมาณได้ถูกต้อง
2บ้านตะกุดเครือปลอก  นางจรัญญา หงษ์แปลง 168 102,517.00 119111,05071,44141,64021,30528,060273,49616 พฤษภาคม 2559ส่วนใหญ่หนังสือของกระทรวงจัดส่งไมทันกำหนดเวลา
3บ้านโนนพฤกษ์  นายเสน่ห์ ธีระกุล 131 75,172.60 9991,85056,59334,32017,21523,210223,18813 พฤษภาคม 2559ไม่มี
4บ้านสวนปอ  นายธรรมรงค์ ทองสุข 86 51,727.00 6475,80039,66622,44011,53015,110164,5466 พฤษภาคม 2559
5บ้านหนองบัวกลาง  นายวราวุฒิ ชะมังกลาง 145 84,706.00 10698,50062,00236,84018,58024,890240,81213 พฤษภาคม 2559การซื้อผ่านตัวแทนขายของสำนักพิมพ์ติดต่อไม่ค่อยสะดวก ปีนี้ดำเนินการจัดซื้อกับร้านที่อยู่ในอำเภอเดียวกัน
6บ้านหินโคน  นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์ 138 92,313.00 99139,85068,35038,28018,89530,710296,08517 พฤษภาคม 2559
7เสมาอุปถัมภ์  นายอำพร ทวรรณกุล 222 167,171.00 201262,950129,34875,54036,83558,990563,66320 เมษายน 2559-
8ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา  นายสุเทพ จันทีนอก 348 281,493.00 264317,400176,345100,68049,19080,010723,62513 พฤษภาคม 2559
9บ้านโคกพระ  นายหนูชวน มุงคุณคำชาว 123 62.79 9083,30049,65631,08015,46021,050200,5466 พฤษภาคม 2559
10บ้านตูมราษฎร์บูรณะ  นายอนันต์ สุวรรณะ 333 191,350.00 259280,050155,85594,14045,55570,660646,26016 พฤษภาคม 2559หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปี่ที่ผ่านมาจะได้รับช้า กว่าหนังสืออื่นแต่ก็ทันกำหนด
11บ้านทองหลาง  นายวิฑูรย์ ไทยน้อย 37 22,320.00 2833,00016,3099,7204,8906,57070,4893 พฤษภาคม 2559ไม่มี
12รัฐการุณวิทยา  นายวรเชษฐ์ ตีบไธสง 266 145,000.00 183169,650103,24263,36031,69542,870410,8178 เมษายน 2559ข้อเสนอแนะคณะครูช่วยกันในการดำเนินการคัดเลือกหนังสือของแต่ละระดับชั้น
13วัดหนองจอก  นายสุภาพ เซ็นทองหลาง 78 42,460.00 5868,60034,16020,28010,36013,670147,07013 พฤษภาคม 2559
14วัดหนองพลวง  นายชำนาญ นาคศิริ 222 123,614.00 162150,10090,03356,04027,98037,930362,0838 เมษายน 2559การจัดส่งหนังสือของกระทรวงล่าช้า
15วัดเหมสูง  นายทนงศักดิ์ ยศกลาง 120 78,113.00 9991,65056,19834,20017,02523,160222,23311 พฤษภาคม 3102ไม่มี
16ไทรทอง  นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ 121 57,757.00 9184,65051,58331,68016,03521,390205,33821 มีนาคม 2559
17บ้านดงพลอง  นายประจักษ์ พรมมาแข้ 198 98,461.00 129119,15072,33244,40021,92530,110287,91712 พฤษภาคม 2559
18บ้านทรัพย์เจริญ  นายโกเมน แตงกระโทก 30 19,162.00 2226,20014,2697,8004,1005,23057,59929 เมษายน 2559
19บ้านพระนารายณ์  นายชาลี แดงหล้า 144 113,342.00 116144,00070,09242,72020,57032,790310,17211 เมษายน 2559
20บ้านหนองขามน้อย  นายอำนวย บุราณรมย์ 141 77,814.00 9688,80054,28033,12016,44022,440215,08012 มิถุนายน 2559
21บ้านหนองแมว  นายนิเวช ช่างทำ 41 25,702.00 3642,20020,77512,3606,0708,39089,79510 พฤษภาคม 2559
22วัดหนองนกคุ่ม  นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 93 60,024.00 77104,25049,02329,13014,06023,130219,59313 พฤษภาคม 2559ช่วงเวลาการคำนวณซื้อหนังสือแบบเรียนจำนวนนักเรียนแ่ละชั้นเนื่องจากนักเรียนมีการย้ายออกและย้ายเข้า
23วัดหนองบัวยอดแก้ว  นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา 130 84,014.00 9991,85057,34434,32017,21523,210223,93911 พฤษภาคม 2559
24ขามสงเคราะห์  นายมานพ ทรวงทองหลาง 73 43,562.00 5564,80032,27919,0809,58512,900138,64429 เมษายน 2559
25ชุมชนสว่างวิทยา  นายอุทิศ พงษ์ภาลี 378 248,858.00 234290,900156,11189,91043,00573,310653,23611 พฤษภาคม 3102ไม่มี
26บ้านโกรกไม้แดง  32 11,023.00 2023,40011,0236,8403,3304,65049,24311 มีนาคม 2559
27บ้านโคกสำโรง  ว่าที่ร้อยตรีสัญญา เขียวปาน 109 62,086.00 8397,80047,03928,80014,47519,470207,58418 เมษายน 2559ดำเนินการสั่งซื้อในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อทางบริษัท ห้าง ร้านค้าจะได้เตรียมจัดหาหนังสือให้ได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1
28บ้านบุวังหว้า  นายเจษฎา สุปัญญเดชา 152 85,538.00 113104,55062,47839,00019,37526,420251,82329 เมษายน 2559-
29บ้านหนองไผ่  นางพิมพ์ใจ พืชทองหลาง 138 53,200.00 7891,60044,14826,88013,31018,220194,15819 พฤษภาคม 2559
30วัดหินมงคล  นายเรืองกิตถิ์ ทิศบดี 102 59,927.00 7487,20043,51025,68012,91017,360186,6608 พฤษภาคม 3102
31บ้านโนนตาพรม  นายโสภา คำรินทร์ 118 75,432.00 8498,80047,98629,04014,48019,660209,96620 เมษายน 2559ยังไม่พบอุปสรรค
32บ้านช่องโค  นายบรรจบ เรียมริมมะดัน 97 66,954.00 7690,20046,70726,76013,87017,990195,52730 พฤษภาคม 2559ไม่มี
33บ้านละกอ  นายวีรพงษ์ คุรุกิจกำจร 296 195,603.00 227290,050151,76288,53042,68073,080646,10228 เมษายน 2559หนังสือเรียน ในกลุ่มสาระ มีหลายเล่ม
34ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  นางนัชชา ชาญชัยภูวดล 77 42,810.00 5362,60032,06418,4809,38512,470134,99910 พฤษภาคม 2559หนังสือกระทรวงมักได้รับช้ากว่าหนังสือสำนักพิมพ์อื่น
35บ้านหนองนกกวัก  นายเอนกพงศ์ สิริตระกูลศักดิ์ 109 75,667.00 7386,60044,64425,68013,28517,270187,47922 เมษายน 2559-
36หนองพลวงพิทยา  นายประเสริฐ นันกระโทก 132 72,643.00 9285,00050,96531,68015,66021,480204,78510 เมษายน 2559ไม่มี
37อรพิมพ์วิทยา  นายประสาน อรพิมพ์ 138 86,448.00 85101,20054,47630,12015,81520,200221,81119 เมษายน 2559
38ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)  นายณัฏฐ์ บุตรศรีภูมิ 18 7,950.00 1719,8008,4725,7602,7453,93040,7072 พฤษภาคม 2559-
39ชาติวิทยา  นายคำพอ สมบัติภูธร 248 148,396.00 177162,55092,72960,36029,19541,080385,914-
40บ้านโนนทะยุง  นายวิโรจน์ เลิศพงษ์ 37 21,065.00 3439,80018,80911,6405,6807,91083,83931 มีนาคม 2559-
41บ้านโนนพะไล  นางสุรีย์พร ช่างกลึง 120 65,948.00 85100,00047,57529,40014,67519,900211,55028 เมษายน 2559
42บ้านหนองขาม  นายภิสิทธิ์ สมาน 162 78,909.10 112161,80074,41243,20020,79035,230335,43215 เมษายน 25591.กำหนดการให้สั่งหนังสือเร็วเกินไป ทำให้ยอดการสั่งหนังสือกับจำนวนนักเรียนไม่ตรง( โดยเฉพาะนักเรียนม.1)
43บ้านหนองจระเข้หิน  นายปัญญา สังข์สูงเนิน 117 64,495.00 85100,20048,32729,52014,86519,950212,86217 พฤษภาคม 2559
44ราษฎร์บำรุง  นางพรมรินทร์ ชูกลิ่น 28 15,375.00 1618,6008,1015,4002,5503,69038,34131 มีนาคม 2559-
45สามัคคีวิทยา  นางสาวพิมพิมุก ผดุงฐิติพันธุ์ 54 24,512.00 4148,20024,51214,1607,0459,590103,50711 พฤษภาคม 2559
46ชุมชนดอนไพล  นายบุญจง เอี่ยมกลาง 139 80,630.00 9083,90053,64931,44016,03021,200206,21912 พฤษภาคม 2559
47บ้านดอน  นายบุญเลิศ ทรัพย์สุข 62 30,000.00 4654,20026,74515,9608,02010,790115,71515 เมษายน 2559
48บ้านท่าลาดขาว  นายสนอง ฝ่ายโชคชัย 96 82,267.00 7487,00041,24225,56012,72017,310183,83213 พฤษภาคม 2559ไม่มี
49บ้านบึงไทย  นายบุญเหลือ บ่อเพ็ชร 64 31,324.00 4552,80024,50515,4807,63510,500110,92013 พฤษภาคม 2559
50บ้านบึงพระ  นายณัฐพล มงคลแท้ 145 89,427.00 113133,55069,61041,22020,08530,920295,38511 พฤษภาคม 2559
51วัดพะโค  นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร 64 36,235.20 5470,70032,13920,0409,44015,810148,1296 พฤษภาคม 2559-
52ชลประทานนาตลิ่งชัน  นายไพรวัลย์ ขยายวงศ์ 218 139,323.00 145181,85096,35454,51027,47041,450401,63425 เมษายน 2559
53ชลประทานบ้านกอโจด  นายสุพจน์ ติสันเทียะ 221 152,000.00 181240,650116,77368,43033,46053,740513,05321 เมษายน 2559
54โชคชัยพรหมบุตรบริหาร  นายภพธนา ปิ่นนาค 1,494 620,000.00 1,065992,350623,261371,760189,245250,7502,427,36630 เมษายน 2559ไม่มี
55บ้านโจด  นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา 105 66,393.00 7487,20042,02625,68012,91017,360185,17615 พฤษภาคม 2559ความสามารถของคู่สัญญาที่จะส่งมอบหนังสือให้ทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียนทุกรายการ
56บ้านดอนพราหมณ์  นายอำนาจ บรรจงรอด 112 68,151.10 8297,20050,36828,80014,85019,380210,59830 เมษายน 2559
57บ้านท่าเยี่ยมวิทยา  นางอังคณา ภิญโญยาง 114 76,477.20 85123,95057,52733,06016,13526,950257,62218 มีนาคม 2559การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามกรอบเวลาทุกขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรคบางอย่างเช่นการประสานงาน การเดินทาง หนังสือที่ล่าช้าบ้าง เช่น วิทยาศาสตร์
58บ้านโนนเพชร  ว่าที่ร้อยตรียริศย์ กิจเพิ่มพูล 77 42,546.00 4654,20026,73215,9608,02010,790115,70211 พฤษภาคม 2559งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อตามนโยบาย
59บ้านบิง  นายปริญญา โพธินา 70 52,083.00 5464,20034,03219,0809,96012,810140,0823 พฤษภาคม 2559การวางแผนการทำงานที่ชัดเจน
60บ้านบึงทับปรางค์  นางปราณี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ 112 74,475.00 8399,00054,06729,52015,61519,770217,97211 พฤษภาคม 2559
61บ้านพิชิตคเชนทร์  นายสมชัย สันติภัคพงศ์ 272 168,628.00 183171,450113,61064,44033,40543,320426,22513 พฤษภาคม 2559-
62บ้านกุดจอกน้อย  นายธงชัย ป่วงกระโทก 71 41,595.00 5666,40034,02719,68010,16013,240143,50718 พฤษภาคม 3102ไม่มี
63บ้านกุดจอกใหญ่  นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์ 126 70,488.00 9285,40052,46231,92016,04021,580207,4027 พฤษภาคม 3102ไม่มี
64บ้านกุดโบสถ์  นายสราวุธ รุณชัยศรี 56 38,880.00 3845,40025,27213,5607,2209,070100,52222 เมษายน 2559หนีงสือของกระทรวงควรจะจัดพิมพ์ให้ทันกับการเปิดเรียน
65บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)  นายชาญชัย พงษ์ศรี 262 176,770.00 165180,150106,25159,64030,00542,950418,99631 พฤษภาคม 2559
66บ้านด่านเกวียน  นายประภาศ อุปากุล 362 237,300.00 253239,750166,47390,72048,76560,570606,27810 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายการช้า
67บ้านตูม  นายเทพนรินทร์ ห่วงจริง 89 49,246.00 6273,20034,96421,60010,95014,580155,29410 พฤษภาคม 2559
68บ้านท่าอ่าง  นายบุญเอื้อ นาคใหม่ 278 190,900.00 218264,500156,60484,45042,65566,670614,87915 พฤษภาคม 2559
69บ้านละลม  นายสุพจน์ สุวิวัฒนานันท์ 335 244,438.00 247282,050160,61592,40045,51571,130651,710
70บ้านหนองกก  นายสุระพร ชมกลาง 317 204,100.00 237278,150153,23089,43043,67070,130634,61030 เมษายน 2559
71บ้านหนองบอน  นายวิรพจน์ วงศ์วัฒน์เกษม 136 86,514.00 105138,65069,08039,75019,61031,050298,14025 มีนาคม 2559
72บ้านโนนปอแดง  นายปรีชา อุตสาหพงษ์ 108 65,212.00 8094,00044,76627,60013,70018,700198,7662 พฤษภาคม 2559
73บ้านโค้งกระโดน  นายวีระพล มาจันทึก 49 27,250.00 3338,60018,30811,2805,4857,67081,34310 พฤษภาคม 3102ไม่มี
74บ้านดอนเกตุ  นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ 139 80,480.00 10093,00058,60234,80017,60023,500227,50216 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหาใดๆ
75บ้านดะแลง  นายสกัน ลีสีคำ 34 22,400.00 3035,40017,40710,4405,2807,05075,57713 พฤษภาคม 2559ไม่มี
76บ้านปอพราน  นายดำเกิง เงินพลับพลา 281 176,590.00 202273,500128,35076,14036,39060,630575,01013 พฤษภาคม 2559ทุกๆปีหนังสือเรียนของกลุ่มสาระภาษาไทย จะได้รับล่าช้า
77บ้านหนองปรึก  นายวิชวน ตติยนันทกุล 137 88,681.00 107141,25067,77040,20019,44531,580300,2453 พฤษภาคม 2559-
78ชุมชนพลับพลา  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 107 62,378.00 8498,60046,65328,92014,29019,610208,07330 พฤษภาคม 2559ยังไม่พบอุปสรรค
79บ้านกอกวิทยา  นายศิริพงษ์ วงศ์สุทธิรัตน์ 54 39,769.50 4046,80021,68313,6806,6609,30098,12329 เมษายน 2559
80บ้านคลองกลาง  นายทวีวิทย์ ยังทินนัง 63 35,379.00 4755,40027,11116,3208,21511,030118,07616 เมษายน 2559ดำเนินการจัดซื้อก่อนปิดภาคเรียน
81บ้านท่าตะเคียน  นายสุวิทย์ ครึกกระโทก 69 46,800.00 4351,00026,82415,1207,81510,170110,9291 เมษายน 2559
82บ้านปรางค์  นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ 51 29,811.00 4552,80024,84715,4807,63510,500111,26221 เมษายน 2559
83บ้านหนองเสาเดียว  นายธนาทิต นวนกระโทก 74 56,694.00 5869,00036,27820,52010,74013,770150,3086 พฤษภาคม 2559
84วัดกุดสวาย  นายพิเชษฐ วันทากูล 42 27,594.20 3641,80017,64712,1205,6908,29085,54729 เมษายน 2559
85บ้านซับตะคร้อ  นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน 112 70,083.00 113104,15060,05938,76018,99526,320248,28429 เมษายน 2559
86บ้านถนนหัก  นายอนุชิต ป่วงกระโทก 100 40,512.00 7587,80040,51225,68012,53517,450183,9773 พฤษภาคม 2559
87บ้านสระซาง  นายวิรัตน์ ตันพิพัฒน์ 54 30,423.00 4148,60025,75314,4007,4259,690105,8684 พฤษภาคม 2559
88บ้านหนองลูกควาย  นางสาวสุธาสินี สว่างศรี 55 37,408.00 4755,60028,32816,4408,40511,080119,8536 พฤษภาคม 2559ไม่มี
89บ้านหนองสะแก  นายมนชัย เยื่องกลาง 193 111,009.70 155210,250101,50859,10029,07546,700446,6339 พฤษภาคม 2559
90บ้านหนองหัวแรด  นายเสรี เจริญกลาง 815 454,000.00 567524,250310,496195,48096,885132,4801,259,5912 พฤษภาคม 2559การขนส่ง
91บ้านใหม่ไทยเจริญ  นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ 187 128,100.00 131172,65091,36749,86024,97538,740377,5923 พฤษภาคม 2559
92บ้านใหม่สมบูรณ์  นายสมพร พานอิ่มมะเริง 35 14,084.02 2428,20013,7368,2804,1105,61059,93629 เมษายน 2559ประชุมเตรียมการจัดซื้ออย่างรวดเร็ว
93บ้านคลองสารเพชร  นางรมิตา สีมาพล 67 23,819.00 5462,40025,02018,0008,25012,360126,0307 พฤษภาคม 2559
94บ้านบุกระโทก  นายศรายุธ จรรยาจารุวงศ์ 281 171,000.00 222262,300142,19883,85040,71566,130595,1935 เมษายน 2559
95บ้านสระมะค่า  นายพิมล ศรีโพนทอง 57 70,217.00 4351,60029,22615,4808,38510,320115,01122 มีนาคม 2559-
96บ้านหนองกระทุ่ม  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 124 80,024.00 92119,60059,77434,50016,81026,880257,5647 มีนาคม 2559
97บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายประครอง วงศ์ฉลาด 69 34,996.00 5767,40033,54119,92010,16513,430144,45630 เมษายน 3102
98บ้านหนองไม้ไผ่  นายมังกร เทกระโทก 214 149,800.00 149208,150103,80357,72028,88545,910444,46816 พฤษภาคม 2559
99บ้านท่าตะแบก  นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง 237 118,344.00 183217,850118,34467,44033,56550,420487,61920 พฤษภาคม 2559
100บ้านทุ่งหัวขวาน  นายมนชัย เยื่องกลาง 22 15,376.00 2023,80013,2667,0803,7104,75052,60618 มีนาคม 2559
101บ้านพระ  นายสมศักดิ์ ดวงกระโทก 320 266,010.00 224239,600130,47680,73038,59560,460549,8612 พฤษภาคม 2559
102บ้านลุงเขว้า  นายสุริยา แสนท้าว 407 242,500.00 294331,100188,170109,23053,64583,510765,6559 เมษายน 2559-
103บ้านสารภี  นายวรรณษา ชิตรัตถา 323 205,000.00 246281,700154,82491,62044,40071,040643,5845 พฤษภาคม 2559
104บ้านหนองจาน  ว่าที่ร้อยตรีดนุวัศ ไชยสงค์ 34 14,347.80 1518,00010,4745,4002,9253,60040,39911 พฤษภาคม 2559โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการจัดการเรียนการสอน
105บ้านยอกขาม  นายสุริยา แสนท้าว 56 33,557.00 4249,40024,60014,5207,2409,830105,59011 พฤษภาคม 2559
106บ้านสว่างวิทยา  นายสัมฤทธิ์ กลมกลาง 373 240,000.00 227249,450146,75984,06042,10562,930585,30413 พฤษภาคม 2559
107บ้านหนองตะไก้  นายสงวน มูลนิธิธรรม 469 248,000.00 327308,650211,854116,52061,86577,980776,8698 พฤษภาคม 3102ไม่มี
108บ้านหนองไทร  นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ 54 29,114.20 3844,80022,07213,2006,6508,92095,6426 พฤษภาคม 2559
109บ้านหนองบุนนาก  นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ 411 237,900.00 301340,550187,057111,48053,94585,890778,92220 พฤษภาคม 3102ไม่มี
110เทียมนครวิทยา  นายสมเด็จ ภิญโญยาง 282 180,000.00 218257,300140,29082,47040,28564,870585,21521 เมษายน 2559
111ชุมชนบ้านทับสวาย  นายสมโภชน์ ฉ่ำธงชัย 201 126,086.00 152186,20096,57956,34027,87042,680409,66926 เมษายน 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
112บ้านกู่โกสีย์วิทยา  นายสะอาด ระติเดช 154 74,374.10 113104,55062,70039,00019,37526,420252,04510 กรกฎาคม 2559ไม่มี
113บ้านโนนทอง  นายอาริยะ วาทไธสง 168 100,000.00 119163,45079,81045,48022,28536,160347,18510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
114บ้านโนนสำราญ  นายฉลอง จันทร์ลอย 84 49,342.00 6273,20036,49921,60010,95014,580156,8295 พฤษภาคม 2559-
115บ้านเมืองพลับพลา  นางสาวนวมลล์ แถวไธสง 74 41,758.00 5362,20029,82118,2409,00512,370131,63611 พฤษภาคม 2559
116บ้านสระแก้ว  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก 36 26,430.00 3035,60018,58110,5605,4707,10077,31127 เมษายน 2559
117บ้านหนองชุมแสง  นายวีรวัฒน์ จตุรวงค์ 72 45,195.00 5868,80035,39320,40010,55013,720148,8638 เมษายน 2559
118บ้านซ่าเลือด  นางภนิตา เศรษฐคุณากุล 64 36,625.00 4957,80027,84117,0408,60511,510122,79630 เมษายน 2559-
119บ้านนาตะคุ  นายอุทัย คำสีหา 170 96,524.00 112103,60063,40938,64019,18026,180251,00929 เมษายน 2559
120บ้านโนนขี้ตุ่น  นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา 40 23,091.00 3338,60018,02611,2805,4857,67081,06131 มีนาคม 2559
121บ้านหนองบัวรองสามัคคี  นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ 22 14,186.00 1922,60011,9106,7203,5154,51049,25529 เมษายน 2559ต้องการซีดีเพื่อประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น
122บ้านห้วยแคน  นายอุดม สุภารี 139 90,136.00 95136,95064,62336,69017,75029,850285,86331 มีนาคม 2559
123บ้านหัวทำนบ  นางประดับ กุมาลา 157 104,585.00 125178,45083,31848,39023,75039,050372,95811 เมษายน 2559
124บ้านโคกพลวง  นายสุเทพ แสงสุระ 71 40,738.00 5261,40030,66018,1209,19012,230131,60010 พฤษภาคม 2559
125บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา  นายวีรชัชช์ นิลทวี 66 34,196.00 5260,80027,02317,7608,62012,080126,28321 มีนาคม 3102ไม่มี
126บ้านเมืองรัง  นายสมศักดิ์ จำปาหล้า 96 56,728.00 7386,60044,76225,68013,28517,270187,59716 พฤษภาคม 2559
127บ้านหนองปรือ  นายสากล พันธ์สวัสดิ์ 144 78,236.00 10193,15054,69634,68017,03523,540223,10113 พฤษภาคม 2559
128บ้านหนองโพดเพชรพิทยา  นายอัครเดช ไชยโยราช 82 29,502.00 5463,40028,98318,6009,20012,610132,79310 พฤษภาคม 2559
129บ้านหลุ่งประดู่  นายธงชัย ปิตตาละเพ 230 150,357.00 160227,800106,99261,68030,01049,850476,33212 พฤษภาคม 3102ไม่มี
130บ้านจอมศรี  นายกฤชฐา ดอนกระโทก 58 36,264.00 5362,00029,24318,1208,81512,320130,49811 พฤษภาคม 2559
131บ้านหนองม่วงหวาน  นายเชิด บุบผามาลา 289 229,384.00 213341,650149,84185,05040,89072,320689,75115 พฤษภาคม 2559จำนวนนักเรียนไม่นิ่ง มีการย้ายเข้าย้ายออก
132บ้านหนองม่วงใหญ่  นายฉลอง จันทร์ลอย 142 91,825.00 111147,15074,89742,21021,00032,940318,1974 พฤษภาคม 3102ไม่มี
133บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี  นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์ 48 29,417.00 3946,20023,44913,6807,0359,21099,57415 พฤษภาคม 2559
134บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์  นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย 66 37,989.00 4957,60027,30716,9208,41511,460121,7025 เมษายน 2559
135วัดหนองนา  นางสาวอ้อย สงึมรัมย์ 141 95,500.00 98136,30068,27437,74018,67030,070291,05413 พฤษภาคม 2559-
136บ้านกระทุ่มแท่น  นายสำราญ ฝากไธสง 80 44,699.00 4755,00025,27616,0807,83510,930115,1217 เมษายน 2559ไม่มี
137บ้านตะแกรง  นายสมดี พรหนองแสน 131 56,881.00 10294,30056,88135,16017,42023,830227,59110 กุมภาพันธ์ 2559
138บ้านท่าลี่  นายสิทธิชัย ลวกไธสง 254 143,405.70 184170,000101,36663,36031,32042,960409,00611 พฤษภาคม 2559รายหัวนักเรียนในการซื้อหนังสือเรียนกำหนดมาจากตัวไหนครับ เพราะ นักเรียน ป.4 ได้รับจัดสรรเพียง 653 บาท แต่หนังสือเรียนในชั้น ป.4 ราคาที่แพงมากกว่าชั้นอื่นๆในทุกวิชา ทำให้การคัดเลือกหนังสือได้ไม่ตรงตามี่ต้องการครับ
139บ้านหนองนกเขา  ส.ต.ต.อุดม สกิจขวา 149 80,850.00 110101,10057,95937,56018,22025,550240,3898 พฤษภาคม 2559นักเรียนที่ย้ายหลังวันที่ 10 มิถุนายน จะมีปัญหาเรื่องซื้อหนังสือเพราะค่าหนังสืออยู่โรงเรียนเดิมและโรงเรียนเดิมไม่ให้หนังสือเรียนจากโรงเรียนเดิม
140บ้านหนองสาย  นายสันติวัฒน์ สุภัทโรบล 249 163,046.00 173235,850115,81165,85032,12052,270501,9014 พฤษภาคม 2559
141บ้านหลุ่งตะเคียน  นายสุรพล หมื่นโยชน์ 162 96,796.00 117109,15070,95340,92020,91527,580269,51813 พฤษภาคม 2559
142รักชาติประชาบำรุง  ว่าที่ร.ต.วีรชน เทนอิสสระ 56 29,080.00 3541,20019,57012,1206,0658,20087,15531 มีนาคม 2559ไม่มีค่ะ
143อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย  นายมานะ ครุธาโรจน์ 686 310,800.00 487451,250273,851168,48084,135114,0301,091,74611 พฤษภาคม 2559
144บ้านตะโก  นางสาววิภาวดี ปัจจัยโก 104 59,285.00 7083,00041,75124,60012,70016,550178,60122 เมษายน 2559การส่งหนังสือกระทรวงล้าช้า
145บ้านสวนหอม  นายอุดร พนมศรี 131 106,474.00 120160,50079,35545,57022,43535,800343,66020 เมษายน 3102
146บ้านแสนสุข  นายระติเดช ทับแสนลี 328 199,933.00 228267,000147,99485,80041,68067,320609,7948 เมษายน 2559ควรลดขั้นตอนการทำงานลง จะดีมาก
147บ้านหนองไผ่  นายสุวิทย์ จงสูงเนิน 135 74,800.00 86100,80046,96629,52014,49020,040211,81620 เมษายน 2559ไม่มีอุปสรรค หนังสือครบถ้วนตามกำหนด
148บ้านหนองม่วง  นางจันทร์จิรา วาปีทะ 47 26,046.00 3946,20023,61213,6807,0359,21099,73722 เมษายน 2559ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของการจัดซื้อแบบฝึกทักษะ
149บ้านห้วยปอ  นายสมยศ นามแก้ว 97 59,607.00 7790,80044,62326,76013,49518,080193,75816 พฤษภาคม 2559
150บ้านโคกสะอาด  นายรักชาติ พันธ์ศรี 73 48,580.00 6474,40032,24721,60010,20014,760153,2079 พฤษภาคม 2559ไม่มี
151บ้านตะคร้อ  นายสมเกียรติ พึ่งจันดา 79 41,924.00 5463,40029,53818,6009,20012,610133,3486 พฤษภาคม 2559
152บ้านสระมะค่า  นายสุรสิทธิ์ ไตรศร 75 42,789.00 6070,00031,20820,4009,80013,900145,3087 พฤษภาคม 2559ไม่มีอุปสรรคใดๆ เนื่องจากโรงเรียนได้ดำเนินการล่วงหน้าในการสั่งซื้อหนังสือ
153บ้านหนองพลอง  นายทองอินทร์ ไปเจอะ 146 82,354.00 10496,80061,49036,24018,38024,460237,37018 เมษายน 2559งบที่ได้รับยังไม่เพียงพอที่จะซื้อหนังสือให้ครบทุกกลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียนและทุกคน
154บ้านหนองโสน  นายบุญธรรม ลวกไธสง 35 21,044.00 2833,00016,6049,7204,8906,57070,78429 เมษายน 2559
155บ้านหัวสะพาน  นายธนิต แทนสูงเนิน 129 67,964.00 9990,85051,15733,72016,26522,960214,95218 เมษายน 2559
156บ้านหินดาด  นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ 354 234,139.00 245297,750165,16393,66045,45575,050677,07818 เมษายน 2559ควรเพิ่มงบประมาณในแต่ละชั้นให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะหนังสือบางสำนักเริ่มขึ้นราคาแล้ว
157ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์ 60 33,995.00 3946,00022,76813,5606,8459,16098,33310 พฤษภาคม 2559
158บ้านกรูด  นายจีรวัฒน์ เกตศิลา 86 49,971.00 6678,00038,53423,04011,73015,540166,8448 กรกฎาคม 2559
159บ้านกันผม  นายชัชวาล ตุนาค 87 50,399.00 6070,80035,24220,88010,56014,100151,58230 มีนาคม 3102
160อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ  นายวิทยา จิตเงิน 313 163,500.00 220205,200130,53776,92039,29051,850503,7978 พฤษภาคม 2559
161โนนตาวิทย์  นายรุ่งโรจน์ พรหมมีชัย 84 48,415.00 6576,60036,66822,56011,34515,250162,42329 เมษายน 2559ควรจะโอนงบประมาณในการจัดซือให้ครบ 100% เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อ
162บ้านพระพุทธ  นางประภา ธำรงพัฒนารักษ์ 183 114,000.00 140183,70090,42752,53025,44541,150393,25224 ธันวาคม 2558
163สมบูรณ์วัฒนา  นายสุนัย บรรจงรอด 129 73,215.00 10496,00056,55235,76017,62024,260230,19215 พฤษภาคม 2559ไม่มี
164ชุมชนวัดรวง  นายประสงค์ ชูใจ 260 150,922.00 185172,350108,53064,56032,84543,550421,83528 มีนาคม 2559โรงเรียนได้ดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานการจัดหา จัดซื้อหนังสือเรียน ของสพฐ.อย่างเคร่งครัด ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี
165บ้านนาตาวงษ์  นายสุนันท์ คำกอง 230 135,700.00 168156,20098,66058,44029,53039,470382,3006 พฤษภาคม 2559
166วัดสลักได  นายพิสิษฐ์ ปั่นพิมาย 52 25,435.00 4451,80024,42015,2407,63010,310109,40024 มกราคม 2559-
167สมานมิตรวิทยา  นายประเสริฐ กล้าหาญ 174 98,728.00 123114,05070,19942,60021,32528,820276,99420 เมษายน 2559การจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดให้จัดซื้อได้เฉพาะภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 3 กลุ่มสาระเท่านั้น มีวงเงินงบประมาณแต่ละชั้นน้อยไปไม่พอดีกับค่าหนังสือเรียน
168อำนวยศิลป์สารกิจ  - 69 43,320.00 5463,20028,51218,4809,01012,560131,76229 เมษายน 2559
169โคกวังวนวิทยา  นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ 151 84,730.00 116107,80066,00340,32020,34027,240261,70320 เมษายน 2559
170บ้านด่านพัฒนา  นายประสิทธิ์ เดชครอง 82 56,568.00 71100,65049,39927,54013,66522,090213,3447 พฤษภาคม 2559คอยติดตาม เป็นระยะๆ
171บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)  นายสุนิชฌาน ไกรคุ้ม 160 87,008.00 111103,05064,36538,52019,36526,040251,34015 พฤษภาคม 2559ไม่มี
172บ้านหนองบัวโคก  นายถนัด เกรัมย์ 73 40,265.00 6171,00029,89220,6409,80514,090145,42720 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงฯ ขาดตลาดทำให้การจัดส่งล่าช้า
173บ้านหนองยาง  นายสุชีพ นิตย์ด่านกลาง 188 106,500.00 120111,40070,31741,64020,93028,150272,43712 เมษายน 2559
174เพชรมาตุคลา  นายสุนันท์ เพ็ญสุขพิทักษ์ 108 61,647.00 7993,20046,18927,48013,88518,560199,31415 พฤษภาคม 2559
175ภูทองวิทยา  นายสายนต์ อ่อนคำสี 41 24,957.00 3541,60021,69612,3606,4458,30090,40112 เมษายน 2559
176พิมานประชาสันต์  นายเศรษฐเมธ พรมวัง 58 33,168.00 4351,20026,64215,2408,00510,220111,307
รวม 27,563 16,370,392 20,07022,369,50012,201,1817,215,0303,593,7155,199,80050,579,226
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน