สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคอิสาน
สพป.นครราชสีมา เขต 1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ที่
โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ ร.ร.รายงาน จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) จำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรร งปม.70% ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท) กำหนดส่งมอบหนังสือวันสุดท้าย อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1ไตรคามสามัคคี  นายโกศล พงษ์นิรันดร 0 0.00 86100,80044,43529,52014,49020,040209,285
2บ้านกระถินหนองเครือชุด  นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลาง 0 0.00 150183,90094,43455,38027,10042,100402,914
3บ้านเกรียมโนนสำโรง  นายฉันทณัฏฐ์ ธูปกลาง 101 67,853.00 8092,60038,09326,76012,37018,350188,17315 มีนาคม 2559ไม่มี
4บ้านดอนผวา  นายสิทธิชัย เผยฤทัย 125 70,782.00 87102,40050,33730,12015,06520,380218,30228 เมษายน 2559
5บ้านไพ  นายวรเดช ดิษฐ์ธนากุล 72 38,050.00 5565,00031,19119,2009,77512,950138,11620 พฤษภาคม 2559
6บ้านสะพาน  นายนราศักดิ์ เกษตรเวทิน 193 123,817.00 152218,700101,50758,59028,24547,680454,72225 เมษายน 2559ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
7บ้านหนองพลอง  นายชนวีร์ พิมพ์พา 84 42,068.00 6879,00033,03822,92010,79015,670161,41823 มีนาคม 2559
8บ้านกระเพรา  นายชัยชนะ ชุนเกาะ 28 16,644.00 2124,80012,3887,3203,7154,94053,16325 มีนาคม 2559
9บ้านคล้าโนนคราม  นายสิทธิชัย จริงโพธิ์ 62 38,099.00 4047,60025,32714,1607,4209,500104,00724 มีนาคม 2559-
10บ้านจันอัด  นายพยุงศักดิ์ เสริฐสูงเนิน 119 53,700.00 8499,00048,94029,16014,67019,710211,4805 พฤษภาคม 2559
11ดอนท้าววิทยา  นายพัฒน์ พานสมบัติ 209 113,000.00 134172,40083,14849,77023,83538,810367,96329 เมษายน 2559ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อหนังสือมีปัญหาในการนับจำนวนนักเรียนเข้าใหม่ซึ่งจำนวนไม่แน่นอนทำให้การสั่งซื้อหนังสือจำนวนคลาดเคลื่อน
12บ้านด่านติง  92 51,791.00 6273,40037,26521,72011,14014,630158,15518 เมษายน 2559อุปสรรค ไม่มี ปัญหา นักเรียนช้ันอนุบาล 1 กับ ป.1 จำนวนไม่แน่นอน กับนักเรียนที่ย้ายเข้า ทำให้มีหนังสือไม่ครบตามจำนวนนักเรียน ขัอเสนอแนะ น่าจะจัดคู่มือครูที่มีตัวอย่างการสอนใหม่ๆ
13บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)  81 37,561.00 6373,60032,86821,48010,38514,620152,95311 พฤษภาคม 25591. ไม่ได้รับคู่มือครู 2. หนังสือของกระทรวงบ้างครั้งเนื้อหาก็เก่าเกินไป เปลี่ยนแต่ปก 3. งบการจัดซื้อหนังสือน้อยเกินไป เพราะราคาหนังสือแพงขึ้น 4. ค่าหนังสือเรียนควรจัดสรรให้ 100% เต็ม ไม่ใช่แบ่งเป็น 70,30 เปอร์เซนต์
14บ้านเมืองที  69 40,745.00 5261,20029,42118,0009,00012,180129,8011 พฤษภาคม 2559
15บ้านเหล่าพิทยาคม  นายจรูญ ชมจอหอ 290 194,600.00 249301,150165,21295,25046,60075,910684,1228 เมษายน 2559_
16กันเกราพิทยาคม  นางสาวอนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ 194 119,880.20 158204,000103,53459,55029,55546,020442,65911 พฤษภาคม 2559การจัดส่งไม่จัดส่งครั้งเดียวแต่จะทยอยจัดส่งจนครบตามรายการที่สั่งซื้อ
17บ้านดอนม่วง  นายทวี กิจสนธิ์ 95 62,446.00 6880,20038,99823,64011,93015,970170,73812 พฤษภาคม 2559
18บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)  นายไพทูลย์ พิทักษ์ 184 97,192.00 121112,75072,09842,24021,50528,490277,08311 เมษายน 2559งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าหนังสือ
19บ้านหนองจำปา  นายสังคม เพียงพานิช 57 25,857.00 4654,20027,19415,9608,02010,790116,16429 เมษายน 2559
20บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)  นายวิช้ย กฤษกลาง 393 250,627.00 316369,400204,234119,01058,07593,140843,85930 เมษายน 2559โรงเรียนได้รับบริจาคหนังสือคืนมาจากนักเรียนจำนวนหนึ่งในทุกระดับชั้น
21บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  นายสุขสันติ์ พรมภา 156 96,762.60 125162,75077,75246,56022,25536,500345,81730 เมษายน 2559หนังสือบางวิชาเช่น ดนตรี เทคโนฯน่าจะให้จัดซื้อเป็นแบบฝึกดีกว่าเพราะหนังสือเรียนจะใช้ค่อยข้างน้อยเป็นต้น
22โพธารามพิทยาคม  นายสำเภา สำเนากลาง 172 100,000.00 146192,20094,43354,99026,83543,040411,4986 พฤษภาคม 2559คุณครูทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก
23วัดบ้านด่านคนคบ  นายสมศักดิ์ ชาติวีรัตนไตร 307 127,200.00 224251,400144,24683,52041,61063,410584,18621 เมษายน 2559
24บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)  นายจักราวุธ วิจบ 134 64,160.00 107134,35064,16039,51018,99030,480287,49029 เมษายน 2559
25บ้านด่านเกวียน  นายฉลอง วงศ์ปัดแก้ว 70 44,076.00 6677,80038,18722,92011,54015,490165,93710 พฤษภาคม 2559หนังสือบางรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการไม่มีให้เลือก
26บ้านด่านทองหลาง  นายสมศักดิ์ เซ็นกลาง 229 138,000.00 160177,20095,21157,54028,30041,950400,20114 พฤษภาคม 2559บางรายการหนังสือที่ต้องการไม่มีให้เลือก
27บ้านโตนด  นายบำรุง โลหะการก 132 98,971.90 127117,85073,74944,04022,10529,780287,5249 พฤษภาคม 2559ไม่มี
28บ้านโนนมะกอก  นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน 62 36,034.00 4654,60028,72616,2008,40010,890118,81613 เมษายน 2559ยอดนักเรียนไม่คงที่ หนังสือเรียนบางกลุ่มสาระวิชาขาด
29บ้านโนนมันเทศ  นายประมวล สุวรรณบุบผา 53 29,486.00 4147,80021,71513,9206,6659,49099,59010 พฤษภาคม 2559ในการจัดซื้อหนังสือเรียนไม่มีอุปสรรค แต่มีข้อเสนอแนะในการจัดซื้อคู่มือครูในรายวิชาต่างๆ สามารถใช้งบประมาณเดียวกันกับการซื้อหนังสือเรียนได้หรือไม่
30บ้านหนองโจด  นายประกอบ กุฏโพธิ์ 47 28,958.00 4755,20025,17016,2008,02510,980115,5755 พฤษภาคม 2559โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันในการจัดซื้อหนังสือ ให้มีคุณภาพและให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับ
31อนุบาลตลาดแค  นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ 260 99,492.00 234217,700135,52981,48041,26055,010530,97916 พฤษภาคม 2559
32บ้านธารปราสาท  นายปรีชา ทองปาน 172 96,964.00 111103,45066,62838,76019,74526,140254,72325 เมษายน 2559
33บ้านวังม่วง  นายนิรันดร เสือกำปัง 55 34,292.00 3845,20024,46713,4407,0309,02099,15713 พฤษภาคม 2559
34บ้านส้มมิตรภาพที่93  นายเอกฉันท์ โชติฉันท์ 55 29,300.00 4451,80024,52115,2407,63010,310109,50110 พฤษภาคม 2559
35บ้านหญ้าคาเหนือ  นางสาวครองทรัพย์ เชิดชู 40 23,067.00 2833,20017,1189,8405,0806,62071,85812 เมษายน 2559
36บ้านหลุมข้าว  นายสละ กิ่งโพธิ์ 385 238,724.00 252297,200165,31395,37046,68574,930679,4988 เมษายน 2559
37การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ  นายมังกร ช่วยสระน้อย 35 16,699.00 3540,20014,60911,5205,1157,95079,39429 เมษายน 2559ไม่มี
38ชุมชนบ้านเพชร  นายเชี่ยว ภักดีณรงค์ 66 28,510.00 4957,80028,51017,0408,60511,510123,46522 มีนาคม 2559-
39ไตรมิตรวิทยา  นายประจักษ์ ปราบงูเหลือม 158 99,448.00 111135,25073,28441,28020,67531,090301,57926 พฤษภาคม 2559ข้อมูลนักเรียนยังไม่คงที่ทำให้การจัดซื้อหนังสือล่าช้า
40บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)  นายชุมพล ขอเหล็กกลาง 47 27,118.00 3946,20023,46013,6807,0359,21099,5858 เมษายน 2559ไม่มี
41บ้านขามชั่งโค  นายจำเริญสุข พุฒขาว 77 50,404.00 7183,60040,29524,60012,32516,640177,46012 เมษายน 2559-
42บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)  นายวิเชียร วัชรินทร์รัตน์ 176 124,370.00 119151,75079,14644,67022,15034,360332,07631 มีนาคม 2559บางครั้งมีนักเรียนนมาเข้าเพิ่มทีหลัง ทำให้จัดหาหนังสือได้ไม่ครบ
43บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์  นายประวัติ นวลสกุลนิภา 200 131,647.00 155204,150103,65458,89029,38045,800441,87430 เมษายน 2559
44บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)  นายณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์ 133 74,141.00 9486,90052,17232,40016,05021,960209,4826 เมษายน 2559-
45บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นายสุมิตร เกียรตินอก 239 147,520.00 156145,40091,52954,48027,76036,740355,90926 กรกฎาคม 2559-
46บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์  นางผุสดี สุวรรณบุบผา 77 41,958.00 5564,60030,31618,9609,39512,850136,12128 มีนาคม 2559-
47บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา  นายวินัย เม่ากลาง 38 19,548.10 2732,00016,0519,4804,8856,38068,79615 พฤษภาคม 2559-
48บ้านเปราะหอมพัฒนา  นายสุนทร วังสำเภา 44 22,918.00 2933,80015,0289,8404,7056,71070,08327 เมษายน 2559
49บ้านพลจลก  นายวิเชียร ชาติผดุง 247 160,385.00 174257,100119,51368,04033,30055,710533,66318 มีนาคม 2559
50บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์พิทยา)  นางรัชนีวรรณ จันวงษา 154 59,706.40 10193,55056,75634,92017,41523,640226,28130 มีนาคม 2559โรงเรียนน่าจะเป็นผู้กำหนดแบบเรียนเอง ไม่จำเป็นจะต้องใช้หนังสือเรียนขององค์การค้าในบางกลุ่มสาระก็ได้
51บ้านหนองแจง  นายอรรฆพล เกษะโกศล 35 26,359.00 3945,80021,37113,4406,6559,11096,37616 พฤษภาคม 2559
52บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)  - 35 20,222.00 3338,60017,69611,2805,4857,67080,73110 เมษายน 2559การส่งหนังสือช้า และไม่ครบบางกลุ่มสาระ
53บ้านขามเฒ่า  นายชัยยศ ปัญญาสงค์ 101 58,050.00 8498,60046,46028,92014,29019,610207,88010 พฤษภาคม 2559
54บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ)  นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลาง 165 86,801.40 137126,35074,57747,04023,10531,930303,00213 พฤษภาคม 2559การสำรวจความต้องการหนังสือของครูล่าช้า เนื่องจากครูมีภาระงานมาก และครูขาดความรู้เกี่ยวกับบัญชีรายชือหนังสือ ปีต่อไป จะดำเนินการสำรวจในห้วงเวลาที่เร็วกว่านี้ และต้องให้ครูทุกคนเข้าถึงระบบการคัดเลืิอกหนังสือจากบัญชีรายชื่อของสพฐ.
55บ้านมะรุม  นายนพดล ศรีจันทร์นนท์ 164 61,370.00 120109,80061,37040,68019,41027,750259,01013 พฤษภาคม 2559หนังสือขององค์การค้าคุรุสภา ชำรุดและขาดง่าย ชอบหลุดทั้งเล่ม
56บ้านเสลาถั่วแปบ  นายสุนทร ตับกลาง 106 68,498.00 9486,50049,41432,16015,67021,860205,60413 พฤษภาคม 2559
57บ้านหญ้าคา ว.ท.อ.  118 68,449.00 9083,70051,98831,32015,84021,150203,99810 พฤษภาคม 2559
58บ้านหนองนา  นายเกียรติรัตน์ เกียรติธนกุล 77 37,864.80 5565,00031,54419,2009,77512,950138,46913 พฤษภาคม 2559หนังสือขาดง่าย ขาดรอยสันกาว ชำรุด หลุดง่าย
59บ้านหนองม้า  นายสมเกียรติ สุขจิตร์ 177 106,805.00 134123,30071,11945,84022,33031,160293,74931 มีนาคม 2559
60บ้านคอหงษ์  40 21,095.00 2225,40010,5977,3203,3405,03051,68729 เมษายน 2559
61บ้านซาด  นายกฤตภาส นิกรกุล 57 30,656.00 3945,80021,91713,4406,6559,11096,92229 เมษายน 2559-
62บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)  นางจินดา เสือบุญ 84 55,932.00 6895,00045,71126,16012,86020,920200,6515 พฤษภาคม 2559ไม่มี
63บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)  นายวิรัช กลิ่นพยอม 133 78,374.00 108100,20063,12337,44018,78025,320244,86323 มีนาคม 2559ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
64บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)  นายกฤตพล พรมโพธิ๋ 117 64,392.00 9082,90048,61530,84015,08020,950198,38529 เมษายน 2559
65บ้านหนองอ้อ  นายสมานมิตร ดอกขจร 43 24,598.00 3035,40017,47510,4405,2807,05075,6452 พฤษภาคม 2559
66บ้านคอนน้อย  จ่าสิบโทปิติกร ซ้ายขวา 61 32,661.00 4249,20022,62014,4007,0509,780103,0502 พฤษภาคม 2559
67ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)  นายเดชา รวมใหม่ 1,102 614,100.00 786854,300490,594288,630142,995215,5401,992,0593 พฤษภาคม 2559
68บ้านโป่งแมลงวัน  นายพิชิตปรีชา สุระชน 258 238,361.00 210284,200139,04480,19039,67563,200606,3092 พฤษภาคม 2559ไม่มี
69บ้านยางน้อยหัวสิบ  นายสันติ เลิศธรรมไพบูลย์ 76 46,981.00 5767,40033,54719,92010,16513,430144,46226 เมษายน 2559ไม่มี
70โคกเพชรสระมโนรา  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 122 69,795.00 9487,10052,85132,52016,24022,010210,72111 ธันวาคม 2558
71บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  นางสาวจิรชยา คงแสนคำ 169 91,832.00 100123,50064,95737,23018,51528,250272,45218 เมษายน 2559หนังสือไม่ครบ
72บ้านหนองรังกา  นายเจริญ ศรีแสนปาง 144 76,327.00 115105,45059,36239,12018,81526,650249,39710 พฤษภาคม 2559ปัญหาคือเด็กที่มาเข้าเพิ่มหลังขากซื้อหนังสือแล้วอาจจะได้หนังสือช้า หรือหมด
73อ่างห้วยยาง  นายสมพงษ์ เปรี่ยมรัตนชัย 423 257,568.00 317372,950203,331119,37057,76094,030847,44125 เมษายน 2559
74สุขานารี 2 (หนองขอน)  นายมนตรี แย้มโสภี 246 158,500.00 178164,90098,33961,56030,72041,670397,18912 พฤษภาคม 2559
75บ้านกระโดน  นายสมพร ชัยดิษฐ์ 112 48,904.00 7790,00039,41926,28012,73517,880186,31421 พฤษภาคม 2559
76บ้านโคกสูง  นายคำเครื่อง มาลา 313 142,381.00 209197,550137,52274,64039,80549,910499,42710 พฤษภาคม 3102
77บ้านบึงทับช้าง  นางกนกธร ภูวิศวิชามัย 74 41,310.00 5868,00031,20519,9209,79013,520142,43529 เมษายน 2559ไม่มี
78บ้านลำเชิงไกร  นางนนทนา วัชรธนาคม 44 29,080.00 2934,40017,70510,2005,2756,86074,44031 มีนาคม 2559
79บ้านหนองไข่น้ำ  นายสมศักดิ์ จักสาร 437 363,000.00 349424,350236,117133,74065,325106,960966,49224 พฤษภาคม 2559
80บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)  นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง 204 94,932.80 164199,600104,82960,48029,67045,810440,38912 พฤษภาคม 2559การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
81วัดสว่างอารมณ์  นายนิรันดร์ เสือกำปัง 73 44,887.00 7486,80039,49125,44012,53017,260181,52130 มิถุนายน 2559ในการสั่งหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าทางร้านส่งหนังสือช้าเนื่องจากสำนักพิมพ์ที่ผลิต ผลิตไม่ทัน
82ตำบลบ้านโพธิ์  นายวิรัช คุัมกลาง 232 140,581.00 169199,750108,52862,28031,15546,360448,07311 พฤษภาคม 2559
83บ้านกรูดหนองออก  นายเลิศ พูนเกิดมะเริง 187 110,746.00 139128,85079,70048,12024,06532,560313,29512 พฤษภาคม 25591. โรงเรียนมีโอกาสเลือก และใช้หนังสือเรียนได้มากขึ้น 2. โรงเรียนมีสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
84บ้านกล้วยจอหอ  นายตระกูล บัวเป้ามา 100 37,069.00 6879,80037,06923,40011,55015,870167,68913 พฤษภาคม 2559โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก การสั่งซื้อจำนวนน้อย จึงทำให้การส่งหนังสือล่าช้าบางรายสาระ ทางกระทรวงควรจัดส่งแบบเรียนให้โรงเรียนแทนการโอนเงิน โดยเฉพาะ 5 สาระหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน และหนังสือส่งถึงโรงเรียนจะได้ไม่ล่าช้า
85บ้านจอหอ  นายอุทิศ โทแหล่ง 692 401,000.00 523629,850350,691199,83097,960158,7701,437,1014 พฤษภาคม 2559จัดสรรหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของของนักเรียน
86บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย 569 359,981.00 392443,000252,075146,04071,990111,7301,024,83529 เมษายน 2559หนังสือของกระทรวงปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอจำหน่ายเกิดความหล้าช้า
87บ้านมะค่า  นายอรรฆพล เกษะโกศล 72 36,733.00 6374,20034,93721,84010,95514,770156,7029 เมษายน 2559-
88บ้านระกาย  นางวนิดา นาคดิลก 152 46,786.00 9890,50055,37733,72016,64022,870219,1075 เมษายน 2559
89บ้านลองตอง  นายสุพจน์ เยียวรัมย์ 205 105,954.00 166153,50092,13957,24028,38038,790370,04928 มีนาคม 2559บุคลากรทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและประสานงานกัน
90บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์)  นายสมใจ ผิสา 44 35,423.20 3743,00019,26112,4805,8858,53089,1569 พฤษภาคม 2559
91ชลประทานสงเคราะห์  นายอภิรัตน์ เลาหะพันธ์ 586 388,379.00 359333,450207,040124,68062,78584,260812,21510 พฤษภาคม 2559ส่งหนังสือช้า ไม่ทันตามกำหนดเปิดเรียน
92ทหารอากาศบำรุง  นายสมวาท จงหมื่นไวย์ 156 65,129.00 112104,00065,12938,88019,56026,280253,8495 พฤษภาคม 2559-
93บ้านโกรกเดือนห้า  นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์ 61 34,793.00 4553,00025,07515,6007,82510,550112,05020 เมษายน 2559
94บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)  นายณัฐพงศ์ กอสาลี 291 179,860.00 216248,600137,37380,79039,39562,690568,84810 พฤษภาคม 2559หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการผลิตไม่ทันทำให้จัดส่งล่าช้า , คุณครูบางสาระการเรียนรู้สั่งซื้อหนังสือไม่ตรงกับที่กระกรวงกำหนด
95บ้านหนองปรู  นายฐปนนท์ ทองเกิด 288 160,867.00 218202,100121,98275,48037,76051,070488,39228 มีนาคม 2559
96บ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ)  นายธนิต เดือนแจ้งรัมย์ 71 30,836.00 4754,60023,22915,8407,45510,830111,95425 มีนาคม 2559-
97บ้านหนองพลวงใหญ่  นายนคร คชสีห์ 179 84,293.00 139186,05085,05452,08024,72541,360389,2696 พฤษภาคม 2559
98เสนานุเคราะห์  นายธนกฤต กีรติเกริกไกร 670 398,000.00 670625,500398,011234,600120,200158,0501,536,36112 เมษายน 2559
99เมืองนครราชสีมา  - 2,437 1,500,000.00 1,6931,587,7501,058,635597,120310,565401,1703,955,24010 พฤษภาคม 2559-
100วัดสระแก้ว  นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ 2,551 1,578,000.00 1,8371,721,3501,130,140647,040335,605434,9304,269,06510 พฤษภาคม 2559ไม่มี
101สวนหม่อน  นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ 528 234,600.00 391362,250219,192135,24067,50591,540875,72716 พฤษภาคม 2559
102สามัคคีรถไฟ  นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะ 220 125,048.00 157146,35094,98954,84027,95536,980361,11420 เมษายน 2559ไม่มีปัญหา อุปสรรคใดๆ
103สุขานารี  นายกมล พุมรินทร์ 2,662 1,645,500.00 1,8401,726,8001,140,589649,680338,660436,3004,292,02911 พฤษภาคม 2559ไม่มีปัญหา
104อนุบาลนครราชสีมา  นายอำนาจ อยู่คำ 4,812 2,450,000.00 3,3853,155,7502,016,0631,182,600603,075797,4007,754,8887 พฤษภาคม 2559
105บ้านทับช้าง  นาพงศ์วิทย์ ภูวนาถปรีชา 368 257,000.00 278339,500190,334107,10052,83085,570775,33427 เมษายน 2559หนังสือแบบเรียนของกระทรวงควรพิมพ์ให้เพียงพอทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียน
106บ้านบึงสาร  นายหาญยุทธ สุรเดชาปัญญากุล 474 248,000.00 317369,550206,559119,28058,25593,180846,8244 เมษายน 2559ไม่มี
107บ้านพะเนา  นางจินตนา ชูช่วย 59 34,235.00 4451,80025,29815,2407,63010,310110,2784 พฤษภาคม 2559-
108บ้านพะไล  นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง 337 152,131.00 232269,800152,13187,42043,00068,030620,3814 พฤษภาคม 2559-
109บ้านมาบมะค่า  นางสุพวรรณ ชูกานต์กุล 89 67,972.00 7082,60040,32024,36012,32016,450176,05016 มีนาคม 2559
110บ้านยองแยง  นางวัชรารัตน์ พิทักษ์ 53 28,323.00 3844,60020,74713,0806,4608,87093,75716 พฤษภาคม 2559-
111บ้านหนองระเวียง  นายสุพิชญ์ พรอยุ่ศรี 60 36,949.00 4148,20023,96414,1607,0459,590102,95910 พฤษภาคม 2559-
112บ้านหนองสมอประชาพัฒนา  นายรัตนะ ปลอดกระโทก 140 63,000.00 9184,25050,40431,44015,65521,290203,03930 เมษายน 2559สั่งจองหนังสือแล้ว บางวิชาได้รับหนังสือไม่ครบ แต่ได้รับหนังสือในภายหลัง
113ประชาสามัคคี  นายสายัณ ยิ่งสง่า 375 224,000.00 266304,300164,18398,64047,25076,740691,11325 พฤษภาคม 2559
114บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง  นายศักดิ์สิทธิ์ แสไพศาล 108 77,000.00 9790,55057,19833,96017,39522,880221,98316 พฤษภาคม 25590
115บ้านบึงตะโก  นายธานินทร์ สำรวล 137 76,511.00 10092,80057,22234,68017,41023,450225,56213 เมษายน 2556ไม่มี
116บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)  นายกฤตภาส นิกรกุล 103 32,792.00 84103,80049,59130,84014,78023,660222,67129 เมษายน 2559
117บ้านพุดซา  นายขวัญชัย นาคเครือ 79 15,800.00 6171,20031,18520,7609,99514,140147,28012 พฤษภาคม 2559ไม่มี
118บ้านละลมโพธิ์  นางสาวสุรัชนี ศรีจันทรอาภา 64 38,227.00 4553,20026,71315,7208,01510,600114,24810 พฤษภาคม 2559หนังสือบางกลุ่มสาระผลิตมาไม่ครบตามจำนวนเด็กนักเรียน.
119บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)  นายนิวัฒน์ คำกอง 259 137,500.00 186217,700116,56568,10033,74050,640486,74510 พฤษภาคม 2559ปีนี้การจัดซื้อหนังสือยังไม่พบอุปสรรค ทางร้านส่งหนังสือมาให้ทางโรงเรียนได้เกือบครบแล้ว
120บึงสาลี  นางสุปรีชา ครูศรี 135 78,890.00 108100,60062,18137,68019,16025,420245,04129 เมษายน 2559หนังสือกระทรวงจะล่าช้า
121เคหะประชาสามัคคี  นายแดง รุ่งชัยวัฒนกุล 406 225,000.00 290268,900163,886100,44050,28067,950651,45618 เมษายน 2559-
122ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง  นายสมศักดิ์ เข็มประสิทธิ์ 93 52,243.00 6980,20035,58523,28010,98515,910165,96016 พฤษภาคม 2559
123บ้านคนชุม  นายมานะ อุนารัตน์ 83 38,000.00 5564,20028,50018,7209,01512,750133,18515 เมษายน 2559
124บ้านทุ่งกระโดน  นายช่าง ศรีไชย 46 29,740.00 3643,20024,34412,9607,0208,64096,1646 พฤษภาคม 2559
125บ้านภูเขาลาด  นายสมศักดิ์ ช่างไม้ 159 93,271.00 119110,45068,93641,28020,73527,910269,31126 พฤษภาคม 2559ไม่มี
126บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)  นายพงษ์ชัย ศิริมาสรังษี 187 110,000.00 161228,550108,87761,92030,01550,040479,4025 พฤษภาคม 2559
127บ้านหลักร้อย  นายสามารถ โพธิ์นอก 502 282,500.00 360333,600202,540124,56062,22084,300807,2205 พฤษภาคม 2559
128วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7  นายสุรเชษฎ์ คุ้มกลาง 160 98,002.00 117109,55071,56541,16021,29527,680271,25029 เมษายน 2559จัดสรรงบประมาณเพียงพอ
129ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่  นายประจวบ โอนนอก 225 160,500.00 194180,700114,52167,68034,41045,660442,9712 พฤษภาคม 2559การจัดซื้อหนังสือของกระทรวงเป็นไปอย่างล่าช้า
130บ้านโคกไผ่-ขนาย  นายวุฒิวิจักขณ์ พกกลาง 21 10,163.00 1821,20010,2506,2403,1304,22045,04012 พฤษภาคม 2559-
131บ้านต่างตา  นายสุพิษ จุ้ยกลาง 179 106,951.00 115107,05068,56540,08020,33527,050263,08029 มีนาคม 2559ไม่มี
132บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย  นายณรงค์ อ้นถาวร 28 13,741.00 2630,20012,8578,7604,1205,99061,92716 พฤษภาคม 2559ในปีการศึกษา2560 โรงเรียนจะเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ดีกว่าเดิม
133บ้านหนองกระทุ่ม  นายนรินทร์ นิติธรรม 170 93,570.00 130120,10070,64944,76022,12030,350287,97910 พฤษภาคม 2559ควรมีการแจ้งกำหนดการหรือปฏิทินส่งมาทางโรงเรียนให้ทราบรายละเอียด เพื่อให้เป็นแนวปฎิบัติได้ถูกต้อง
134บ้านหมื่นไวย  นายทินกร แพเกาะ 70 33,845.00 6473,40026,75621,0009,25014,510144,91619 พฤษภาคม 2559-
135บึงพญาปราบ  นางรุ่งนภา บุญกลาง 169 99,974.00 143132,05078,99849,20024,27533,370317,89310 เมษายน 2559-
136บ้านดอนขวาง  นายประสาท แนบพิมาย 264 154,000.00 218203,700129,63776,44039,28051,470500,52722 เมษายน 2559จำนวนนักเรียนที่ไม่แน่นอน มักจะไม่ตรงกับตอนเปิดเทอม ทำให้โรงเรียนต้องสั่งซื้อเพิ่มในช้ันเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า ที่ได้ดำเนินการสั่งซื้อไปแล้ว
137บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นายเอกชัย นางาม 459 339,500.00 393510,950296,204156,96079,215128,7201,172,0498 เมษายน 2559
138บ้านหนองตาคง  นายนิมิตร มากกลาง 252 137,623.00 186171,900103,08964,08031,71043,440414,21916 พฤษภาคม 2559หนังสือได้ไม่ครบในรอบแรก
139บ้านหนองพลวง  นายจรัสพรรษ์ สมานพันธ์ 215 139,201.00 185265,250122,36571,31034,48057,900551,3052 พฤษภาคม 2559ที่ผ่านมาได้รับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ล่าช้ามาก
140บ้านหัวทะเล  นายยวญ จันทบุรี 314 321,000.00 223208,050133,09178,00039,87552,570511,58629 เมษายน 2559-
141วัดทุ่งสว่าง  นางนัยนา ตันเจริญ 209 141,659.00 166153,50093,50457,24028,38038,790371,41419 พฤษภาคม 2559-
142วัดบ้านหนองบัวศาลา  นางพรทิพย์ ไพฑูรย์ 192 97,935.00 142130,90074,28948,72023,89033,080310,8795 พฤษภาคม 2559-
143อ่างหนองแหนประชาสามัคคี  นางมัลลิิกา มีศิลป์ 146 80,018.00 9386,35052,63332,28016,23521,820209,3188 พฤษภาคม 2559
รวม 36,932 21,471,002 27,44728,668,55016,647,2369,803,0704,924,0506,943,38066,986,286
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน