รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคอิสาน
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน) 23,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,470.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นายวันชาติ บัวสิงห์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 24  นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 136,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,152.00
สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 2  นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2) 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายศุภสิน ภูศรีโสม 35,394.00 30,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,594.00
สพป.ขอนแก่น เขต 4  นายกิตติพศ พลพิลา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางสาวอนัญญา คำยา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 25  นายสายัณห์ ผาน้อย 126,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,274.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน มุทาพร 172,691.00 0.00 8,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,141.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  212,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,283.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 30  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,495.00 138,495.00
สพป.นครพนม เขต 1  นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1) 181,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,970.00
สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพม. เขต 22  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 52,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,399.00
สพป.นครราชสีมา เขต 1  100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 2  นายวิชา มานะดี 100,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,220.00
สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม 70,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,772.00
สพป.นครราชสีมา เขต 4  นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง 285,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,153.00
สพป.นครราชสีมา เขต 5  นายจัตุพร บุญระดม 123,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,682.00
สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายสนอง สุดสะอาด 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 7  นายพีรพงศ์ สุรเสน 38,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 41,215.00
สพม. เขต 31  นายกิตติ บุญเชิด 486,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,218.00
สพป.บึงกาฬ  นายธีรพงษ์ สารแสน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.) 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางภานิชา อินทร์ช้าง 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 73,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นายสง่า ศรีราม 50,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,350.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางภนิดา สั 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 32  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 163,367.00 0.00 11,890.00 0.00 0.00 0.00 120.00 175,377.00
สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.1 60,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,690.00
สพป.มหาสารคาม เขต 2  ดร.บวร เทศารินทร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มหาสารคาม เขต 3  นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 49,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,548.00
สพม. เขต 26  (รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มุกดาหาร  นายมารุต อุปนิสากร 50,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,430.00
สพป.ยโสธร เขต 1  นายบุญโฮม จิตต์เพียร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.ยโสธร เขต 2  นายประสงค์ สุภา 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 29,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นายสกล คามบุศย์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 62,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,399.00
สพม. เขต 27  นายโกศล ฐานะ 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
สพป.เลย เขต 1  นายรอง ปัญสังกา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.เลย เขต 2  ว่าง 87,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,748.00
สพป.เลย เขต 3  นายบุญสม โพธิ์เงิน 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
สพม. เขต 19  นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 20,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 53,000.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน) 25,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,599.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 93,461.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 231,350.00 0.00 354,811.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  146,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 165,520.00 315,977.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นายธีรวุฒิ พุทธการี 34,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00 0.00 142,433.00
สพม. เขต 28  นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 78,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,843.00
สพป.สกลนคร เขต 1  นายเทวรัฐ โตไทยะ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 195,000.00
สพป.สกลนคร เขต 2  นายไพรวัลย์ จันทะนะ 88,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00
สพป.สกลนคร เขต 3  นายจุฬา ชิณวงศ์ 103,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,350.00
สพม. เขต 23  นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.) 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.สุรินทร์ เขต 1  นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 2  นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 3  นายคำปุ่น บุญเชิญ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 33  นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.) 150,301.00 5,000.00 15,000.00 2,200.00 2,000.00 27,000.00 1,600.00 203,101.00
สพป.หนองคาย เขต 1  นาย 31,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,679.00
สพป.หนองคาย เขต 2  นายภัญญู ภูริศรี 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 21  นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน) 15,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,483.00
สพป.อำนาจเจริญ  นายธนัญชัย สายสุด 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 1  120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 2  นายพรชัย โพคันโย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 3  นายสมุทร สมปอง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 4  นายเกิดมี สอนเมือง 48,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,830.00
สพม. เขต 20  นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายโกวิท เพลินจิตต์ 63,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,252.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นายอภินันท์ บุญรอด 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 53,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,556.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นายถาวร คูณิรัตน์ 10,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 29  นายอดุลย์ กองทอง 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
รวม 5,262,815.00 35,000.00 107,540.00 2,200.00 2,000.00 426,420.00 244,735.00 6,080,710.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน