รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคอิสาน
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นายผดุงศักดิ์ แสงสว่าง (รักษาราชการแทน) 23,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,470.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 24  นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 136,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,152.00
สพป.ขอนแก่น เขต 1  40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 2  นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายศุภสิน ภูศรีโสม 35,394.00 30,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,594.00
สพป.ขอนแก่น เขต 4  นายกิตติพศ พลพิลา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ขอนแก่น เขต 5  นายสุขสันต์ คุ้มบัว (รก.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5) 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 25  นายอดิศักดิ์ มุ่งชู 126,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,274.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน มุทาพร 172,691.00 0.00 8,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,141.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นายมนัส เจียมภูเขียว 212,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,283.00
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,495.00 138,495.00
สพป.นครพนม เขต 1  นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 181,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,970.00
สพป.นครพนม เขต 2  นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพม. เขต 22  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 52,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,399.00
สพป.นครราชสีมา เขต 1  นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 2  นายสง่า จันทร์วิเศษ 100,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,220.00
สพป.นครราชสีมา เขต 3  นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย 70,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,772.00
สพป.นครราชสีมา เขต 4  นายปราโมทย์ แสนกล้า 285,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,153.00
สพป.นครราชสีมา เขต 5  นายจัตุพร บุญระดม 123,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,682.00
สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายสนอง สุดสะอาด 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.นครราชสีมา เขต 7  นายพีรพงศ์ สุรเสน 38,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 41,215.00
สพม. เขต 31  นายกิตติ บุญเชิด 486,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,218.00
สพป.บึงกาฬ  นายธีรพงษ์ สารแสน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางภานิชา อินทร์ช้าง 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 73,000.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นายสง่า ศรีราม 50,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,350.00
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นายศักดา จันทร์ฝอย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 32  นายรณชัย สุขสมบูรณ์ 163,367.00 0.00 11,890.00 0.00 0.00 0.00 120.00 175,377.00
สพป.มหาสารคาม เขต 1  นายปัญญา มาศวรรณา รก.ผอ.สพป.มค.1 60,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,690.00
สพป.มหาสารคาม เขต 2  ดร.บวร เทศารินทร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มหาสารคาม เขต 3  นายปัญญา สาระกุมาร 49,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,548.00
สพม. เขต 26  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.มุกดาหาร  นายมารุต อุปนิสากร 50,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,430.00
สพป.ยโสธร เขต 1  นายอดุลย์ กองทอง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.ยโสธร เขต 2  นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ดร.สกล คามบุศย์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 29,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นายอนันต์ พันนึก 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 62,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,399.00
สพม. เขต 27  ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
สพป.เลย เขต 1  นายรอง ปัญสังกา 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.เลย เขต 2  นายพลชัย ชุมปัญญา 87,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,748.00
สพป.เลย เขต 3  นายพิสุทธิ์ แสนเมือง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
สพม. เขต 19  นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ 20,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 53,000.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน) 25,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,599.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  93,461.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 231,350.00 0.00 354,811.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  146,137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,320.00 165,520.00 315,977.00
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นายธีรวุฒิ พุทธการี 34,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00 0.00 142,433.00
สพม. เขต 28  นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 78,843.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,843.00
สพป.สกลนคร เขต 1  นายเทวรัฐ โตไทยะ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 195,000.00
สพป.สกลนคร เขต 2  นายไพรวัลย์ จันทะนะ 88,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00
สพป.สกลนคร เขต 3  นายจุฬา ชิณวงศ์ 103,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,350.00
สพม. เขต 23  นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.) 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.สุรินทร์ เขต 1  นายคำปุ่น บุญเชิญ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 2  นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุรินทร์ เขต 3  นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 33  นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.) 150,301.00 5,000.00 15,000.00 2,200.00 2,000.00 27,000.00 1,600.00 203,101.00
สพป.หนองคาย เขต 1  นายอภิชัย ทำมาน 31,679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,679.00
สพป.หนองคาย เขต 2  นายภัญญู ภูริศรี 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 21  - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ดร.เจริญ ราชโสภา 15,483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,483.00
สพป.อำนาจเจริญ  นายธนัญชัย สายสุด 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 1  นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 2  นายพรชัย โพคันโย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 3  นายสมุทร สมปอง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.อุดรธานี เขต 4  นายเกิดมี สอนเมือง 48,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,830.00
สพม. เขต 20  นายมรกต กลัดสอาด 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายโกวิท เพลินจิตต์ 63,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,252.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นายอภินันท์ บุญรอด 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 3  ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 53,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,556.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นายถาวร คูณิรัตน์ 10,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นายถาวร คูณิรัตน์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 29  นายอดุลย์ กองทอง 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
รวม 5,262,815.00 35,000.00 107,540.00 2,200.00 2,000.00 426,420.00 244,735.00 6,080,710.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน