เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางฐิตารีย์ ตัณฑะสุวรรณะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-6824296
2.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางสาวณิชาดา พงษ์อภัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีตรวจสอบภายใน
3.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1นางลักษณา ตั้งจรูญชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นางนภัสภรณ์ โลหณุตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-2445920
5.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นางภคมน เอื้อมเก็บผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
6.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2นายสรายุทธ กล้าไพรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0862484289
7.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นางอรวรรณ วิริยะจารุผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086 468 1565
8.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นางบัญชา ศรีปัญญาวุฒิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081 062 3433
9.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3นางสาวสุพิชญาณ์ นิธิวราเศรษฐ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0849595915
10.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางสาวมะลิดา หงษ์ทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0986248356
11.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางศจี จิตสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0862592831
12.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5นางสาวสมสิน ชัชวาลปรีชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0892462351
13.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6นางสุภัทรา แอนโทนี่ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819778772
14.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6นายอัถธิพงษ์ หนากลางผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-579-8074
15.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบังผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0883396042
16.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7นางศรัณยาพร วงศ์ธนากูณฑ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
17.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7นายวัชระ นาดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7นางสาวผาณิต เภสัชชะผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
19.มัธยมศึกษา เขต 31นางสุรีพร ชดกิ่งผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08 9846 2901
20.มัธยมศึกษา เขต 31นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21.มัธยมศึกษา เขต 31นางสาววันทิตา ทะลาสีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08 4439 0742
22.มัธยมศึกษา เขต 31นางสุวรรณี ศิริวัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08 1966 2995
23.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นายอภิชาติ เพ็งโนนยางผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0883257987
24.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นางนิชธิมา เพ็งโนนยางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
25.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2นางสาววรรฤดี คำศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
26.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางนงนภา แสนหาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
27.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางกิ่งกาญจน์ ป้องจิตใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
28.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นางสาวกิตติกาญจน์ สอนกระโทกผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
29.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางธิดารัตน์ จันทะกลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-9537613
30.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางดุจดาว ธำรงคประดิษฐ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
31.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นายสนิท เกไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
32.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4นางสาวณัฐยา ลิไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
33.มัธยมศึกษา เขต 32นางสาวฑติพร เหิดขุนทดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7182265
34.มัธยมศึกษา เขต 32นายสัคสม พระภูจำนงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน083-1013925
35.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางสาวพิชญ์สินี คุณสุวรรณ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044 -518351
36.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044 -518351
37.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1นางอารีย์ สมเป็นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน044518351
38.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2นางเพียงกวี เติมสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868716780
39.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2นางสาววรรณิสา พิมพายับผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0879958355
40.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางธมลวรรณ พลังผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน088-3503459
41.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกรผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0848346668
42.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นางจิราพร ศิริโฉมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0894264291
43.มัธยมศึกษา เขต 33นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0914539226
44.มัธยมศึกษา เขต 33นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0856398942
45.มัธยมศึกษา เขต 33นางจุไรภรณ์ สิริไสยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885861804
46.มัธยมศึกษา เขต 33นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0899492160
47.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1นางสุภัท วงค์ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
48.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
49.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นางอรอุมา ฤาชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089 5844091
50.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นายชอบ สมภาคผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร081 9661880
51.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2นายสมยงค์ บุญพบผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089 4258710
52.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3นางสาวอุไร บุญแปลงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0933214637
53.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางรุ่งอรุณ บุญไวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0879577862
54.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897201592
55.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
56.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4นางชลลัดดา เปี่ยมอักโขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
57.มัธยมศึกษา เขต 28นางสาวดวงดาว จำปาสาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
58.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางวาสนา มุสิกสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน045-242320
59.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางฉวีวรรณ วะรงค์ ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ045-242320
60.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1นางอุณารัตน์ ลาผ่านผู้ดูแลร่วมระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา045-242320
61.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นางละออง คงมั่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
62.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นายภูริภัทร เขียวขำผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
63.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2นางจงลักษณ์ จรลีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
64.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางวารุณี ผลเพิ่มพูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
65.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นายชาตรี ลักษณะดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
66.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางศริพร โภคทรัพย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
67.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3นางสาวจิรารัตน์ รงค์โยธินผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
68.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4นางวิลาวัลย์ ประชุมรักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน045-321962-132
69.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4นางบุญเสริม แก้วยศผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ
70.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4นางพัชรินทร์ คูณดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ
71.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5นางสาวฐิตาภัทร์ อุทธการผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1548-6084
72.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5นางสาวดารุณี สืบศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน09-9743-6379
73.มัธยมศึกษา เขต 29นางบุญมี พลพิทักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-3219045
74.มัธยมศึกษา เขต 29นางอรวรรณ สารพิศผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน091-8287132
75.มัธยมศึกษา เขต 29นายธเนศ สุขอุทัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-8485879
76.มัธยมศึกษา เขต 29นายพัฒนศักดิ์ เทศไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0933216522
77.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นายศาสตรา แสงชาติผู้ดูแลหลักระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
78.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางสาวสุคมัยนัญ อินพรมพะเนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
79.ประถมศึกษายโสธร เขต 1นางสาวรัติกาล สายโสภาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผนื้้้
80.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายพิษณุ มูลสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีครู อันดับ คศ.2
81.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868759848
82.ประถมศึกษายโสธร เขต 2นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
83.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1นางสาวสมลักษณ์ ศรียณาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0945306435
84.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน083-2859548
85.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางจินตนา คงสิมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ096-1964599
86.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวดผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา092-6965951
87.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2นางธิดารัตน์ จิตรธรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน088-5733639
88.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0918312899
89.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818812568
90.มัธยมศึกษา เขต 30นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-3152952
91.มัธยมศึกษา เขต 30นายเอกชัย อ้อทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน090-9536579
92.มัธยมศึกษา เขต 30นายพงศธร ชุยสีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
93.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
94.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนายธนิต อุทิตสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
95.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางนารีทิพย์ วิเศษอุดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
96.ประถมศึกษาอำนาจเจริญนางวัชราภรณ์ จิตรมาศผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
97.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นางกัญจนพร ป้องพรมมาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0800068451
98.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นายคำตา อ้วนสาเลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819770198
99.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นายมานะ มุกดาม่วงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0866434302
100.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นายชูชาติ พุทธลาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0868706758
101.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นางอรทัย เขียวเขตร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
102.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นายพิทักษ์ รันรัติยาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0816706375
103.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นายประภาส พลไชยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน042-359564 ต่อ 21
104.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน5
105.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1นางจรวยพร หาดสมบัติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
106.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2นางกวี ดีเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817398773
107.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2นางผ่องพรรณ เมืองประทุมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0803247332
108.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสิริพัชร เข็มสันเทียะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0863550161
109.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสมนึก ลิ้มอารีย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0878589866
110.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสาวกิตติยากร แดนไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896218840
111.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพียผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0846005491
112.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน08-1544-7127
113.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางสาวนวพร เอกตะคุผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0804628162
114.มัธยมศึกษา เขต 25นางสาวประภาพร เมืองนาคผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897145389
115.มัธยมศึกษา เขต 25นางไพทูรย์ นรสิงห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897157387
116.มัธยมศึกษา เขต 25นางสาวพรรณี กรุงศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0837629870
117.มัธยมศึกษา เขต 25นางดณษภร ผิวขาวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0894220226
118.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1นายพงษ์เดช ภูมิพันธุ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0804012507
119.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1นายอัษฎาวุธ น้อยมีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ
120.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
121.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
122.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
123.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3นางสาวณัฐปภัสร์ พระศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
124.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3นางสาวอภิญญา จันทร์สุขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
125.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นางเกษมณี ประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ042281299
126.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นายปัญจพล แสงคำไพผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร
127.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นางอุไรพร พิมพาแสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0957568828
128.มัธยมศึกษา เขต 20นางสุรเนตร กลัดสอาดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818116417
129.มัธยมศึกษา เขต 20นางสาวศุภัชยา วิชาผงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0833451466
130.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางขนิษฐา คับเพียงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1976-8433
131.ประถมศึกษาเลย เขต 1นายจักรกริช อาจแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-7217-7314
132.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางอมรา จำรูญศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1380-4612
133.ประถมศึกษาเลย เขต 2นางกุสุมา แก้วไชยะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
134.ประถมศึกษาเลย เขต 2นางสาวกุลธิดา สนธิมูลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
135.ประถมศึกษาเลย เขต 2นางสาวขวัญจิรา พรมใจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
136.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางพัชรี ขุนมาตย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0860730953
137.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางสาวจิรัชญา พายัพผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0939398721
138.มัธยมศึกษา เขต 19นางกัญญามาศ พลชำนาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน093-321-9059
139.มัธยมศึกษา เขต 19นายณัฐพงศ์ บุญเหลือผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน080-155-8446
140.มัธยมศึกษา เขต 19นางสุดาพร พินิจมนตรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-852-9593
141.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1นางพรรณี หินวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
142.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายนพดล เสนาอาจผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0899431292
143.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายรำเพย ทินกระโทกผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898424963
144.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายพชร รักษ์มณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0899438695
145.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1นายยุทธพร ภักดีหาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0854901965
146.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1นางสาวพรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0831442160
147.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1นางธนาจิตต์ พัฒยาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896234668
148.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2นางสุกัลยา ทับมะโรงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895240790
149.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2นางสาวละมุล อนุสัตย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0910613979
150.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3นางสาวอัญชลี ส่องสพผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897101812
151.มัธยมศึกษา เขต 26นางสาวจรรยา สีแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
152.มัธยมศึกษา เขต 26นางสาวชลธิชา การถางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
153.มัธยมศึกษา เขต 26นายวิทยา ศรีพันชาติผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
154.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางวิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน084-2020748
155.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-0555733
156.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ090-9968677
157.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางสาวระเบียบ ขาวผ่องผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0985989415
158.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0883171735
159.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นายไกรวุธ พนมพงษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0883092023
160.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางมนัญญา สมหนองบัวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-7737888
161.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายธนวัฒน์ ดอกพุทธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน095-1855809
162.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร081-2629527
163.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายทองอินทร์ ภูมิประสาทผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9646990
164.มัธยมศึกษา เขต 27นางพิศมัย หาญอาษาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0910624939
165.มัธยมศึกษา เขต 27นางศศิวิมล เพชรไพรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885618810
166.มัธยมศึกษา เขต 27นางลักขนา คณาศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885614645
167.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางสำลี แจ่มสุวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
168.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นายชาญยุทธ ไสยาศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
169.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอมผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0817086828
170.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางสมพร จันสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-7567834
171.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นางวิจิตรา โคตรบัญชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817697370
172.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0879359202
173.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางลมุล เนตรคุณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0830045048
174.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาวดวงเนตร สันวิลาศผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0854611516
175.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาวสุดาพร ใจอ่อนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0918659153
176.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นายณัฐพล ทวยลีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0934896266
177.มัธยมศึกษา เขต 24นายชริน พลตื้อผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0934683903
178.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน083-3380099
179.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นางนภสร มีระหันนอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0972313006
180.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นายธนวิชญ์ แก่นท้าวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0830712131
181.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นางฐิตาภรณ์ แก้วก่าผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0956746614
182.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-7877709
183.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นางคนึงนิช ผาสุขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-3808037
184.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นายพนมพร มาตราชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที081-8554913
185.ประถมศึกษานครพนม เขต 1นางเอราวัณ สุพรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0859283645
186.ประถมศึกษานครพนม เขต 1นางสุพร เจียร์สุคนธ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0817394828
187.ประถมศึกษานครพนม เขต 1นางจันทนีย์ ชูจันทร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน083 4045681
188.ประถมศึกษามุกดาหารนางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน092-7529828